Հիշել նախագիծը

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի N 1266-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«______»  _________________ 2023 թ.  N_______-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի N 1266-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 1266-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
 • Որոշման 1-ին կետում «և 20» բառերը փոխարինել «, 20 և 21» բառերով:
 • Որոշման N 1 հավելվածում.

ա. 1.12-րդ, 1.13-րդ, 1.14-րդ և 1.15-րդ կետերի «Կշիռ» սյունակի «0.4» թվերը փոխարինել «0.3» թվերով, իսկ 5.1-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «1» և «0.8» թվերը փոխարինել համապատասխանաբար «0.8» և «0.6»  թվերով.

բ.1.15-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.16–րդ կետով.

«

1.16

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում:

 

 

 

0.2

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 ».

գ. 4.44-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 4.45-րդ, 4.46-րդ և 4.47-րդ կետերով.

«

4.45.

Արդյո՞ք արտադրվող աշխարհագրական նշումով, ծագման տեղանունով և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի մակնշմամբ արտադրանքը գրանցված է:

 

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում

«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

4.46

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

4.47

Արդյո՞ք  արտադրվող սննդամթերքը ենթարկված է համապատասխանության գնահատման (հավաստումն) հետևյալ ձևով՝

1)սննդամթերքի համապատասխանության հավաստման (հայտարարագրման),

2)         հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման,

3)         նոր տեսակի սննդամթերքի պետական գրանցման,

4)          անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0.2

 

0.2

 

0.2

փաստաթղթային զննում

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 1-ի մաս

 

».

դ. 5․2-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով:

ե. « 6.Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի N 885-Ն որոշում։» բառերից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ՝«7.«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենք:»:

 • Որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:
 • Որոշման N 3 հավելվածում.

ա. 1.19-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «1.5» թիվը փոխարինել «1» թվով.

բ. 1.20-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.21-րդ կետով.

«

1.21

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

գ. 5․2-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով․

դ. 5.22-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 5.23-րդ և 5.24 կետերով.

«

5.23

Արդյո՞ք իրացվող աշխարհագրական նշումով, ծագման տեղանունով և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի մակնշմամբ արտադրանքը գրանցված է:

 

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում

«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

5.24

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

»:

ե. «4․ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 880 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 021/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ։» բառերից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ՝ «5.«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենք:»:

 • Որոշման N 4 հավելվածում.

ա. 1.13-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «1» թիվը փոխարինել «0.5» թվով.

բ.1.15-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.16-րդ կետով.

«

1.16

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

գ. 4.43-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 4.44-րդ և 4.45 կետերով.

«

4.44.

Արդյո՞ք արտադրվող աշխարհագրական նշումով, ծագման տեղանունով և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի մակնշմամբ արտադրանքը գրանցված է:

 

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում

«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

4.45

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

»:

դ. 5-րդ բաժնի վերնագրում  մսի և մսամթերքի բառերը փոխարինել «կաթի և կաթնամթերքի» բառերով։

ե. 5․8-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով:

զ. «5․ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 881 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի մակնշման մասին» (ՄՄ ՏԿ 022/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ։» բառերից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ՝ «6.«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենք:»:

 • Որոշման N 5 հավելվածում.

ա. 1.17-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.18-րդ կետով.

«

1.18

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.2

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ. 4.2-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 4.43-րդ ,4.44-րդ և 4.45-րդ կետերով.

«

4.43.

Արդյո՞ք արտադրվող աշխարհագրական նշումով, ծագման տեղանունով և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի մակնշմամբ արտադրանքը գրանցված է:

 

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում

«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

4.44

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

4.45

Արդյո՞ք  իրացվող սննդամթերքը ենթարկված է համապատասխանության գնահատման (հավաստումն) հետևյալ ձևով՝

1)սննդամթերքի համապատասխանության հավաստման (հայտարարագրման),

2)         հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման,

3)         նոր տեսակի սննդամթերքի պետական գրանցման,

4)          անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0.1

 

 

0.1

 

 

0.1

փաստաթղթային զննում

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 1-ի մաս

 

»:

գ. 4.38-րդ, 4.39-րդ, 4.40-րդ, 4.41-րդ կետերում «Կշիռ» սյունակի «0.5» թվերը փոխարինել «0.4» թվերով, իսկ 5.1-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «1.5» թիվը փոխարինել «1» թվով.

 դ. 5․3-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով․

 • Որոշման N 6 հավելվածում.

ա. 1.13-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.14-րդ կետով.

«

1.14

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ.  4.22-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 4.23-րդ, 4.24-րդ  և 4.25-րդ կետերով.

«

4.23.

Արդյո՞ք իրացվող աշխարհագրական նշումով, ծագման տեղանունով և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի մակնշմամբ արտադրանքը գրանցված է:

 

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում

«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

4.24

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

4.25

Արդյո՞ք  արտադրվող սննդամթերքը ենթարկված է համապատասխանության գնահատման (հավաստման) հետևյալ ձևով՝

1)սննդամթերքի համապատասխանության հավաստման (հայտարարագրման),

2)         հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման,

3)         նոր տեսակի սննդամթերքի պետական գրանցման,

4)          անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0.1

 

 

0.1

 

 

0.1

փաստաթղթային զննում

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 1-ի մաս

 

»:

գ. 5․1-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով.

դ. 5.2-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «2.5» թիվը փոխարինել «2» թվով, իսկ 4.22-րդ կետի Կշիռ» սյունակի «1.5» թիվը փոխարինել «1» թվով.

ե. «7. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 881 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի մակնշման մասին» (ՄՄ ՏԿ 022/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ։» բառերից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ՝ «8.«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենք:»:

 • Որոշման N 7 հավելվածում.

ա. 1.14-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.15-րդ կետով.

«

1.15

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ. 5.24-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «2» թիվը փոխարինել «1.5» թվով.

գ. 5.41-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 5.42-րդ կետով.

«

5.42

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.2

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

»:

դ. 6․2-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով:

 • Որոշման N 8 հավելվածում.

ա. 3.3-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «4» թիվը փոխարինել «3.5» թվով.

բ. 4.4-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 4.5-րդ կետով.

«

4.5

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.5

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

 • Որոշման N 9 հավելվածում.

ա. 1.24-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.25-րդ կետով.

«

1.25

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ. 2.1-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «1.5» թիվը փոխարինել «1» թվով.

գ. 4․1-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով:

դ. 4.38-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 4.39-րդ և 4.40-րդ կետերով.

«

4.39.

Արդյո՞ք իրացվող աշխարհագրական նշումով, ծագման տեղանունով և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի մակնշմամբ արտադրանքը գրանցված է:

 

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում

«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

4.40

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

»:

ե. «Վերահսկողական բնույթի հարցեր» աղյուսակի վերջին տողի առաջին սյունակում «4.3» թիվը փոխարինել «5.5» թվով.

զ.«6․ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2017 թվականի հունիսի 23-ի N 45 որոշմամբ հաստատված «Փաթեթավորված խմելու ջրի, այդ թվում՝ բնական հանքային ջրի անվտանգության մասին» (ԵՏՄ ՏԿ 044/2017) Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգ։» բառերից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ՝ «6.«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենք:»:

 • Որոշման N 10 հավելվածում.

ա. 2.11-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 2.12-րդ կետով.

«

1.12

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.5

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ. 2.10-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 • Որոշման N 11 հավելվածում.

ա. 1.14-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.15-րդ կետով.

«

1.15

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ. 4.25-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «2» թիվը փոխարինել «1» թվով.

գ. 4.25-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 4.26-րդ կետով.

«

4.26

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.2

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

4.27

Արդյո՞ք  արտադրվող  հատուկ նշանակության սննդամթերքը ենթակվել է պետական գրանցման։

 

 

 

 

0.5

փաստաթղթային զննում

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 24-րդ հոդվածի 1-ի մաս

 

»:

դ. 5․1-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով:

 

 • Որոշման N 12 հավելվածում.

ա. 1.13-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.14-րդ կետով.

«

1.14

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ. 4.18-րդ, 4.19-րդ, 4.20-րդ, 4.21-րդ և 4.22 կետերում «Կշիռ» սյունակի «0.5» թիվը փոխարինել «0.4» թվով, իսկ 2.1-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «2» թիվը փոխարինել «1.5» թվով.

գ. 4.24-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 4.25-րդ և 4.26-րդ կետերով.

«

4.25

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.2

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

4.26

Արդյո՞ք  արտադրվող արտադրանքը ենթարկված է համապատասխանության գնահատման (հավաստման) հետևյալ ձևով՝

1)սննդամթերքի համապատասխանության հավաստման (հայտարարագրում),

2)         հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման,

3)         նոր տեսակի սննդամթերքի պետական գրանցում,

4)               անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0.1

 

 

0.1

 

 

0.1

փաստաթղթային զննում

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 1-ի մաս

 

»:

դ. 5․2-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով:

 • Որոշման N 13 հավելվածում.

ա. 1.13-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.14-րդ կետով.

«

1.14

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ. 4.37-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 4.38-րդ, 4.39-րդ և 4.40-րդ կետերով.

«

4.38.

Արդյո՞ք իրացվող աշխարհագրական նշումով, ծագման տեղանունով և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի մակնշմամբ արտադրանքը գրանցված է:

 

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում

«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

4.39

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

4.40

Արդյո՞ք  արտադրվող արտադրանքը ենթարկված է համապատասխանության գնահատման (հավաստման) հետևյալ ձևով՝

1)սննդամթերքի համապատասխանության հավաստման (հայտարարագրման),

2)         հատուկ նշանակության սննդամթերքի պետական գրանցման,

3)         նոր տեսակի սննդամթերքի պետական գրանցման,

4)          անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

0.1

 

 

0.1

 

 

0.1

փաստաթղթային զննում

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 21-րդ հոդվածի 1-ի մաս

 

»:

գ. 5․1-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով:

դ. 5.1-րդ և  5.3-րդ կետերի «Կշիռ» սյունակի «1» թիվը փոխարինել «0.5» թվով.

ե.« 5․ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 881 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի մակնշման մասին» (ՄՄ ՏԿ 022/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ։» բառերից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ՝ «6.«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենք:»:

 • Որոշման N 14 հավելվածում.

ա. 1.25-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.26-րդ կետով.

«

1.26

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.5

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ. 2.4-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «2» թիվը փոխարինել «1» թվով.

գ.2.10-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 2.11-րդ կետով.

«

2.11

Արդյո՞ք առկա սննդամթերքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.5

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

»:

 • Որոշման N 15 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
 • Որոշման N 18 հավելվածում.

ա. 1.14-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.15-րդ կետով.

«

1.15

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.3

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

բ. 5․2-րդ կետի «ստուգման եղանակ» սյունակը լրացնել լաբորատոր փորձաքննություն բառերով:

գ. 5.6-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «1.5» թիվը փոխարինել «1» թվով.

դ.5.7-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 5.8-րդ և 5.9-րդ կետերով.

«

5.8

Արդյո՞ք իրացվող աշխարհագրական նշումով, ծագման տեղանունով և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի մակնշմամբ արտադրանքը գրանցված է:

 

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում

«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մաս

 

5.9

Արդյո՞ք առկա արտադրանքը տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների շարքին դասելու նպատակով նույնական է՝

 ըստ անվանման

 և /կամ/ տեսողական մեթոդով

 և /կամ/ զգայորոշման մեթոդով

 և /կամ/ վերլուծական մեթոդով

 

 

 

0.1

ակնադիտական զննում, փաստաթղթային զննում և/կամ լաբորատոր փորձաքննություն

ՄՄ ՏԿ 021/2011

կանոնակարգի 17-րդ հոդված

 

 

»:

ե. «6. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Ալկոհոլային արտադրանքի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի մասին» N 98 որոշմամբ հաստատված ԵԱՏՄ ՏԿ 047/2018 կանոնակարգ:» բառերից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ՝ «5.«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենք:»:

 • Որոշման N 19 հավելվածում.

ա. 1.6-րդ  կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 1.7-րդ կետով:

«

1.7

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.5

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 ».

բ. 2.9-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «3» թիվը փոխարինել «2.5» թվով:

 • Որոշման N 20 հավելվածում.

ա. 9-րդ կետի «Կշիռ» սյունակի «2» թիվը փոխարինել «1.5» թվով.

բ. 9-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակության նոր 10-րդ կետով:

«

10.

Արդյո՞ք կազմակերպությունն ընդգրկված է սննդի շղթայի օպերատորների համար նախատեսված տվյալների բազայում

 

 

 

0.5

ակնադիտական զննում

«Սննդամթերքի անվտարգության մասին» օրենքի 17-րդ հոդված

 

 »:

 • Որոշումը լրացնել նոր N 21 հավելվածով՝ համաձայն N 3 հավելվածի:
 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

 

 • Քննարկվել է

  06.03.2023 - 22.03.2023

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Տեսչական համակարգ

 • Նախարարություն

  Վարչապետի աշխատակազմ

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 787

Տպել

Առնչվող փաստաթղթեր/ հղումներ