Добавить в избранное

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի N250-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«      »______________  2022  թվականի   N  ___  - Լ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի N250-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

     Հիմք ընդունելով «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության «զ» կետը, 10.1-ին հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետերը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ ու 34-րդ հոդվածները՝ ՀՀ կառավարությունը որոշում է.

1. ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի «Նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման ենթակա մի շարք կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը և դրանց շահագործման մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N250-Լ որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1) Որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման և անձնագրավորման ենթակա մի շարք հատուկ և կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը և դրանց շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրն ու ժամանակացույցը հաստատելու մասին»,

2)   Որոշման 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «1. Հաստատել`

1) նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման և անձնագրավորման ենթակա մի շարք հատուկ և կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման և անձնագրավորման ենթակա մի շարք հատուկ և կարևորագույն նշանակության օբյեկտների շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման և անձնագրավորման ենթակա մի շարք հատուկ և կարևորագույն նշանակության օբյեկտների շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող առաջնահերթ միջոցառումների ժամանակացույցը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:»:

3) Որոշման 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «2. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության պետական և տարածքային կառավարման մարմինների ղեկավարներին, առաջարկել Երևանի քաղաքապետին Որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, երկամսյա ժամկետում, սահմանել Որոշմամբ նախատեսված միջոցառումների պատասխանատու, կազմակերպել աշխատանքների մեկնարկը և 30-օրյա պարբերականությամբ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ներկայացնել հաշվետվություն աշխատանքների ընթացքի մասին:» :

4) Որոշման 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին՝

1) համակարգել նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման և անձնագրավորման ենթակա մի շարք հատուկ և կարևորագույն նշանակության օբյեկտների շահագործման մատչելիությունն ու անձնագրավորումն ապահովող առաջնահերթ միջոցառումների ժամանակացույցով նախատեսված ծառայությունների և աշխատանքների մեկնարկի (ձեռքբերման) և կատարման ընթացքը.

2) Որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-ը, պարբերաբար ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել տեղեկատվություն ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ:»:

5) Որոշման 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «4. Որոշման N 1 հավելվածի ցանկում ընգրկված հատուկ և կարևորագույն նշանակության օբյեկտները նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման և անձնագրավորման արդյունքում գրանցման ենթակա գույք առաջանալու դեպքում դրանց նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման հետ կապված ծախսերը կատարվում են օբյեկտների նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցում ունեցող սուբյեկտների կողմից:» :

6) Որոշումը լրացնել նոր՝ 5-րդ կետով, հետևյալ բովանդակությամբ. «5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից»:

 

 

 

 • Обсуждалось

  01.11.2022 - 16.11.2022

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Градостроителство

 • Министерство

  Комитет по градостроительству

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2590

Принт

Предложения

Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամ

16.11.2022

Դրական գնահատելով Կառավարության հանձնառությունը բարելավելու հասարակական նշանակություն ունեցող քաղաքաշինական օբյեկտների մատչելիությունը սակավաշարժուն խմբերի ներկայացուցիչների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար և դրա համատեքստում կատարվող որևէ միջոցառում՝ հեղինակի ուշադրությունն ենք հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Նախագծի 1-ին հավելվածով սահմանված՝ նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման և անձնագրավորման ենթակա մի շարք հատուկ և կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկում ընգրկված չեն ՀՀ դատարանների շենքերը (բացառությամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանի շենքից), այնինչ դրանցից ոչ բոլորն են գոնե նվազագույնս հագեցված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերին համապատասխան (օրինակ թեքահարթակների առկայության, դրանց թեքության աստիճանի, ինչպես նաև բռնաձողերի առկայության առումով)։ Միևնույն ժամանակ դատարանները՝ վերը նշված ցանկում ընդգրկելու անհրաժեշտությունը հասկանալիորեն թելադրվում է անձանց՝ դատարանի մատչելիության, իրենց գործով լսված լինելու իրավունքի գործնական ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Նշվածի հաշվառմամբ առաջարկում ենք ընդլայնման առումով վերանայել Նախագծով սահմանվող՝ նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման և անձնագրավորման ենթակա մի շարք հատուկ և կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը։

Узнать больше