Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

 

Նախագիծ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ փոփոխությունՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. 2016 թվա­կանիհոկ­­տեմբերի4-ի Հայաստանի Հանրապետության հար­կա­­յինօրենս­գրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 62-րդ հոդված 5-րդ մասի 1-ին կետից հանել «, իսկ հումքի վերամշակման արդյունքում Օրենսգրքի 5-րդ բաժնի համաձայն՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա նոր ապրանքի ստացման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկման բազայում ներառվում է նաև այդ նոր ապրանքի համար Օրենսգրքի 5-րդ բաժնով սահմանված կարգով հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը» բառերը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝

1) 1-ին կետում «ապրանքի մատա­կա­րարումը» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաք­սային ընթացակարգով Հայաստանի Հան­րա­պե­տու­­թյուն ներմուծված հումքի վերա­մշակ­ման արդյունքում ստացված և «Վերա­արտա­հանում» մաք­սային ընթացակարգով Հայաս­տանի Հանրապետության տարածքից արտա­հանված՝ ակցի­զային հարկով հարկման ենթակա ապրանք­ների մատակարարումը» բառերը,

2) 2-րդ կետում «ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի» բառերից հետո լրաց­նել «(այդ թվում՝ մշտա­կան հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազ­մա­կեր­պու­թյան կամ մշտա­կան հաս­տա­տու­թյուն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի հետ կնքված պայ­մանա­գրերով նրանց կող­մից տրված հումքից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադր­­ված կամ տարա­յավոր­ված՝ ԵՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքի)» բառերը:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 101-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասում «, ինչպես նաև» բառերը փոխարինել «կամ» բառով,

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մաս.

«3. «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով կամ ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ԵՏՄ ապրանքի կարգա­վի­ճակ ունեցող՝       ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ ներմուծած՝ ռեզիդենտ կազ­­­­մա­կերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից այդ ապրանքները Հայաստանի Հան­­րա­պե­տության տարած­քից «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանելու կամ Հայաս­տանի Հան­րա­պետության տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություն արտա­հա­նելու դեպ­քե­րում արտա­հանված ապրանք­ների համար ներմուծման ժամանակ վճարված ակցի­զա­յին հարկի գումարը փոխ­հատուց­վում է Կառավարության սահմանած կարգով, չափով և ժամ­կետ­ներում:»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 6-րդ մասում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն.

«Սույն մասի առաջին պարբերությամբ սահմանված դրոշմավորման կանոնը չի կիրառվում Հայաս­տանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող՝ ԱՏԳ ԱԱ 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2402 ծածկագրերին դասվող և Կառավարության սահմանած կարգով փաստաթղթավորված այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք հետա­գայում Կառավարության սահմանած ժամկետներում արտահանվելու են Հայաստանի Հանրապետությունից։»:

Հոդված 5. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ.

 1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջոր­դող ամսվա 1-ից:
 2. Սույն օրենքի 3-րդ և 4-րդ հոդվածները կիրառվում են սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներ­մուծ­ված՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանք­ների մասով:
 3. Հայաս­տանի Հանրապետության տարածք ներմուծվող՝ ԱՏԳ ԱԱ 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2402 ծածկագրերին դասվող ապրանքների փաստաթղթավորման կարգը Կառա­վա­րու­թյունը սահմանում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո երեք ամիսների ընթացքում:

 

 

 • Քննարկվել է

  31.08.2022 - 15.09.2022

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Արդարադատություն, Պետական եկամուտներ, Էկոնոմիկա, Ֆինանսական, Տնտեսական

 • Նախարարություն

  Ֆինանսների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 982

Տպել

Առաջարկներ`

«Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպություն

31.08.2022

1. Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 36-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 2. Օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի՝ ա) 2-րդ մասի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից «Արտահանում» կամ «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանված ապրանքի (բացառությամբ սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի) «արտահանման գործարքները.», բ) 2-րդ մասի 4-րդ կետի «ա» ենթակետի «տարածքում» բառից հետո լրացնել «եթե այն սկսվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս և ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս» բառերը:

«Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպություն

31.08.2022

դեռևս 2018 թվականի մարտի 12-ի թիվ 023 գրությամբ Ֆինանսների նախարարությանը նախագծի տեսքով ներկայացվել էր առաջարկություն Հարկային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 36-րդ կետի, ինչպես նաև 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները վերանայելու համար: Մինչդեռ նախարարությունը գրություն և առաջարկությունը անպատասխան թողեց: Տպավորությունն այնպիսին է, որ ՖՆ և ՊԵԿ-ում ցանկացած առաջարկ առաջին հերթին մերժում են և մի քանի տարի հետո, որպես գործարար միջավայրի բարելավվման սեփական առաջարկներ ներկայացվում

Տեսնել ավելին