Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

 

Հիմնավորում

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

 

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը). Նախագծի նպա­տակը ակցի­զա­­յին հարկով հարկվող ապրանքների՝ Հայաս­տանի Հանրապետություն ներմուծման և հետա­գա­յում արտահանման դեպքերում ներմուծման ժամանակ վճարված ակցիզային հարկի գումար­ները տնտեսավարող սուբյեկտների հետ վերադարձնելն է:

2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները. Գործող օրենս­դրությամբ «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով կամ ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ԵՏՄ ապրանքի կարգա­­վիճակ ունեցող՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ ներմուծելու և հետա­գայում այդ ապրանքները արտահանելու դեպքերում ներմուծման ժամանակ վճարված ակցի­զային հարկի գումար­ները տնտեսավարող սուբյեկտների հետ չեն վերադարձվում:

Խնդիրն այն է, որ նման մոտեցումը չի բխում անուղղակի հարկի ընդհանուր տրամաբանու­թյու­նից, քանի որ այդ ապրանքները Հայաստանի Հան­րա­պե­տության տարածքում չեն սպառ­վում, սակայն դրանց մասով վճարվում է ակցիզային հարկ:

3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ՝

1) «Բաց թողնում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով կամ ԵՏՄ անդամ պետու­թյուններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ԵՏՄ ապրանքի կարգա­վիճակ ունե­­­ցող՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ ներմուծած՝ ռեզիդենտ կազ­­­մա­կեր­­­պության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից այդ ապրանքները Հայաստանի Հան­­րա­պե­տու­­թյան տարած­քից «Արտահանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանելու, ինչ­պես նաև Հայաս­­տանի Հան­րա­պետության տարածքից ԵՏՄ անդամ պետություն արտա­հա­նելու դեպ­քե­րում արտահանված ապրանք­ների համար ներմուծման ժամանակ վճարված ակցի­զա­յին հարկի գումարը փոխ­հատուց­վում է Կառավարության սահմանած կարգով և ժամ­կետ­­ներում,

2) ՀՀ հարկային օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 6-րդ մասի առաջին պարբերությամբ սահ­ման­ված դրոշմավորման կանոնը չի կիրառվում Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներ­մուծ­վող՝ ԱՏԳ ԱԱ 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2402 ծածկագրերին դասվող և Կառա­վա­րու­թյան սահմանած կարգով փաստաթղթավորված այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք հետա­գայում Կառավարության սահմանած ժամկետներում արտահանվելու են Հայաստանի Հանրա­պե­տությունից:

4. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան ակցի­զա­­յին հարկով հարկվող ապրանքների՝ Հայաս­տանի Հանրապետություն ներմուծման և հետա­գա­յում արտա­հան­ման դեպքերում ներմուծման ժամանակ վճարված ակցիզային հարկի գումար­ներն են:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք. Նախա­­­գի­ծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կող­­մից:

6. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախագծի ընդուն­­­­­­­­­­­­­ման արդ­յուն­­քում ակնկալվում է ակցի­զա­­յին հարկով հարկվող ապրանքների՝ Հայաս­տանի Հան­րապետություն ներմուծման և հետա­գա­յում արտահանման դեպքերում ներմուծման ժամանակ վճարված ակցիզային հարկի գումար­ները վերադարձնել տնտեսավարող սուբյեկտներին, ինչ­պես նաև ԱՏԳ ԱԱ 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2402 ծածկագրերին դասվող՝ հետագայում արտահանվող՝ ապրանքների ներմուծման ժամանակ դրանք ազատել ակցիզային դրոշմանի­շե­րով դրոշմավորումից:

Միաժամանակ, նախագծի ընդունումը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրա­ժեշ­տու­թյուն չի պահանջում, իսկ դրա ընդուն­­մամբ պայմանավորված՝ պե­տա­­կան բյուջեի եկա­­մուտ­­ների էական նվա­­զե­­ցում կամ ծախ­­­­սերի ավելա­ցում տեղի չի ունենա:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազ­մա­վա­րու­թյուն 2050, Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազ­մավարություններ

Նախագիծը բխում է Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 6.8-րդ «Հարկա­բյու­ջետային քաղաքականություն» մասով սահմանված քաղաքականության ուղղություններից, ըստ որի՝

 • Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական նպատակը պետական ֆինան­սա­կան համակարգի բարձր արդյունավետությունն է: Դրան հասնելու նպատակով Կառա­վա­րու­թյունը շարունակելու է հարկային քաղաքականության այնպիսի բարեփոխումներ, որոնք նպաս­տելու են բիզնես միջավայրի մրցունակության բարձրացմանը և միաժամանակ պետական բյու­ջեով սահմանված հարկային եկամուտների ապահովմանը:
 • Կառավարության կողմից իրականացվող հարկային քաղաքականությունն ուղղված է լինելու տնտեսության ներդրումային գրավչության բարձրացմանն ու տնտեսական ակտիվության մակարդակի բարելավմանը՝ դրանով իսկ ստեղծելով կայուն նախադրյալներ արտահանման և երկարաժամկետ տնտեսական աճի, հանրային բարիքի վերաբաշխման և հարկաբյուջետային կայունության ամրապնդման համար:
 • Քննարկվել է

  31.08.2022 - 15.09.2022

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Արդարադատություն, Պետական եկամուտներ, Էկոնոմիկա, Ֆինանսական, Տնտեսական

 • Նախարարություն

  Ֆինանսների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2642

Տպել

Առաջարկներ`

«Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպություն

31.08.2022

1. Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 36-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 2. Օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի՝ ա) 2-րդ մասի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքից «Արտահանում» կամ «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով արտահանված ապրանքի (բացառությամբ սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի) «արտահանման գործարքները.», բ) 2-րդ մասի 4-րդ կետի «ա» ենթակետի «տարածքում» բառից հետո լրացնել «եթե այն սկսվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս և ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս» բառերը:

«Հարկ վճարողների պաշտպանություն» հասարակական կազմակերպություն

31.08.2022

դեռևս 2018 թվականի մարտի 12-ի թիվ 023 գրությամբ Ֆինանսների նախարարությանը նախագծի տեսքով ներկայացվել էր առաջարկություն Հարկային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 36-րդ կետի, ինչպես նաև 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները վերանայելու համար: Մինչդեռ նախարարությունը գրություն և առաջարկությունը անպատասխան թողեց: Տպավորությունն այնպիսին է, որ ՖՆ և ՊԵԿ-ում ցանկացած առաջարկ առաջին հերթին մերժում են և մի քանի տարի հետո, որպես գործարար միջավայրի բարելավվման սեփական առաջարկներ ներկայացվում

Տեսնել ավելին