Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նախագիծ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

        2020 թվականի         N        -Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑ­ՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է.

 1. 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2020/2021 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունե­լության տեղերը` համաձայն NN 1 և 2 հավել­վածների:
 2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով «Ոստիկանական գործ» մասնագիտության անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ) ընդունելության համար նախատեսված 120 տեղերից բացի սույն որոշմամբ հատկացվող լրացուցիչ 80 նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերի ֆինանսավորումն իրականաց­վում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկա­նության «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» պետա­կան ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին:

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի կողմից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-ը ներկայացված հաշվարկների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվա­կանի պետական բյուջեում համապատասխան վերաբաշխում կատարելու վերաբերյալ:
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

 

 

  

   Հավելված N 1

              ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

                                                                                       _________ի     -ի     N          - Ն  որոշման

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱ­ԳՈՐԾԱԿԱՆ)  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ  ԻՐԱԿԱ­ՆԱՑՆՈՂ   ՊԵՏԱԿԱՆ    ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ԱՆՎՃԱՐ  ՈՒՍՈՒՑ­ՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ  ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

 

NN

ը/կ

Պետական լիազորված մարմնի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի թիվը

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

Ոլորտ 02. Արվեստ

 

Գեղանկարչություն և քանդակագործություն

156

 

Ոսկերչություն

198

 

Բրուտագործություն

16

 

Գորգագործություն և ժանյակագործություն

97

 

Փայտագործություն

28

 

Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն

39

 

Ոլորտ 04. Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք

 

Գործավարություն

38

 

Առևտուր

11

 

Ֆինանսներ

32

 

Գովազդ

10

 

Ոլորտ 06. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ)

 

Համակարգիչների շահագործում

264

 

Ոլորտ 07.   Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում

16

 

Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա

33

 

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

433

 

Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

63

 

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական  աշխատանքներ

72

 

Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

17

 

Մետաղների մշակման  տեխնոլոգիա ճնշմամբ

21

 

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

35

 

Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա

42

 

Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում

16

 

Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա

59

 

Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում

31

 

Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում

85

 

Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

17

 

Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա

150

 

Օգտակար հանածոների հարստացում

25

 

Մեքենաների և   մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական  շահագործում

37

 

Լաբորատոր հետազոտություններ և    չափումներ արտադրությունում

33

 

Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում

10

 

Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

68

 

Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

20

 

Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա

10

 

Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում

8

 

Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա

10

 

Ոլորտ 08. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և ձկնային տնտեսություն 

 

Պարտեզապուրակային գործ

7

 

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

56

 

Այգեգործություն

21

 

Ոլորտ 10.   Սպասարկում (ծառայություններ)

 

 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում

280

 

 Խոհարարական գործ     

740

 

 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում

450

 

Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

141

 

Պահուստային տեղեր

105

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4000

2.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում (ծառայություններ)

 

Ոստիկանական գործ

200

 

 

 

         Հավելված N 2

              ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

                                                                                       __________ի   -ի N   - Ն  որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԻՋԻՆ   ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ   ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑ­ՄԱՄԲ  (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  ՈՒՍՄԱՆ  ՎՃԱՐԻ  ԼՐԻՎ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

NN ը/կ

Պետական լիազորված մարմնի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի թիվը

 

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

 

Ոլորտ 01. Կրթություն

 

 

Նախադպրոցական կրթություն

184

 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

113

 

Պարի ուսուցում

30

 

Ոլորտ 02. Արվեստ

 

 

Ռեժիսուրա

59

 

Լուսանկարչական գործ

28

 

Դիզայն

154

 

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

152

 

Գեղանկարչություն

96

 

Քանդակագործություն

17

 

Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում

15

 

Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ

42

 

Երգեցողություն

172

 

Երգչախմբավարություն

20

 

Երաժշտության տեսություն

14

 

Էստրադային արվեստ

16

 

Պարարվեստ

131

 

Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)

263

 

Դերասանական արվեստ

74

 

Ոլորտ 03. Սոցիալական գիտություններ, լրագրություն և տեղեկատվություն

 

Արխիվավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

20

 

Գրադարանային գործ

47

 

Ոլորտ 04. Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք

 

Հաշվապահական հաշվառում

400

 

Ֆինանսներ

109

 

Բանկային գործ

112

 

Ապահովագրական գործ

96

 

Մենեջմենթ (կառավարում)

156

 

Սպասարկման կազմակերպում

132

 

Հողային ռեսուրսների կառավարում

21

 

Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

123

 

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

156

 

Շուկայաբանություն

73

 

Ապրանքագիտություն

63

 

Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

172

 

Առևտուր

17

 

Ոլորտ 05. բնական գիտություններ, մաթեմատիկա և վիճակագրություն

 

Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում

37

 

Ոլորտ 06. տեղեկատվություն և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (տհտ)

 

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

87

 

Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և համակարգչային ցանցեր

84

 

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

665

 

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

198

 

Ոլորտ 07. ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր

5

 

Ջերմաէլեկտրակայաններ

19

 

Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ

16

 

Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում

20

 

Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)

19

 

Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ

15

 

Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)

20

 

Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր

30

 

Սառնարանային տնտեսություն

65

 

Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

20

 

Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն

18

 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

37

 

Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում

7

 

Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում

15

 

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

22

 

Մեխատրոնիկա

61

 

Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

15

 

Քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկում

15

 

Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

26

 

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

63

 

Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

13

 

Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա

5

 

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

94

 

Հանրային սննդի տեխնոլոգիա

85

 

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա

58

 

Բաց լեռնային աշխատանքներ

48

 

Պոլիգրաֆիական արտադրություն

18

 

Ծխախոտի աճեցման և վերամշակման տեխնոլոգիա

20

 

Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն

46

 

Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)

15

 

Քաղաքաշինական կադաստր

29

 

Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում

30

 

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

7

 

Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սանիտարատեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում

7

 

Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում

7

 

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում

22

 

Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում

30

 

Ոլորտ 08. գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և ձկնային տնտեսություն

 

Գյուղատնտեսագիտություն

70

 

Ջերմատնային տնտեսություն

55

 

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն

21

 

Հողաշինարարություն

40

 

Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա

39

 

Անասնաբուժություն

154

 

Մեղվաբուծություն

40

 

Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն

15

 

Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն

10

 

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

10

 

Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում

10

 

Ոլորտ 09. առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք

 

Ատամնատեխնիկական գործ

176

 

Բուժական գործ

15

 

Մանկաբարձական գործ

158

 

Քույրական գործի կազմակերպում

30

 

Քույրական գործ

347

 

Լաբորատոր ախտորոշում

15

 

Բուժական կոսմետոլոգիա

98

 

Բուժական մերսում

8

 

Դեղագործություն

285

 

Սոցիալական ապահովության կազմակերպում

20

 

Սոցիալական աշխատանք

59

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

65

 

Զբոսաշրջություն

228

 

Կառավարում՝ արտակարգ իրավիճակներում

20

 

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

306

 

Պահուստային տեղեր

316

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8000

 

2.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե

 

 

Ոլորտ 07. ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

 

Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում

5

 

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

 

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

5

 

 

Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում

5

 

Ընդամենը

15

 

3.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

 

Ոստիկանական գործ

65

 

Ընդամենը

65

 

4.

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

Ոլորտ 07. ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

30

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

Կառավարում՝ արտակարգ իրավիճակներում

30

 

Հրդեհային պաշտպանություն

30

                  Ընդամենը

90

                 

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  02.04.2020 - 23.04.2020

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 5777

Տպել

Առնչվող փաստաթղթեր/ հղումներ