Добавить в избранное

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի N 718-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

__________ 2023 թվականի N ____ - Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի N 718-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածը և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1.Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 718-Ն որոշման (այսուհետև՝ Որոշում) 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված N 1 հավելվածում (այսուհետև՝ Հավելվածում) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝

1)  հավելվածի N 1.17 ստուգաթերթի հարցաշարի՝  

ա. աղուսյակի 68-րդ կետի «Հղում նորմատիվ ակտին» սյունակում «11-րդ» թիվը փոխարինել «111-րդ» թվով.

բ. աղյուսակի 76-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 77-րդ կետով.

«

 

77.

Բժշկական զննության ենթակա անձնակազմը ենթարկվում է նախնական և պարբերական բժշկական զննության`

Նշում 9*

 

Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի           N 347-Ն որոշում

 

 

 

 

 

 

1)

առկա է սանիտարական գրքույկը` պահանջվող ձևով

 

 

 

 

3.0

Փաստաթղթային

 

2)

պահպանվում է բժշկական զննության հետազոտությունների ծավալը

 

 

 

 

3.0

Փաստաթղթային

 

3)

պահպանվում է բժշկական զննության հետազոտությունների պարբերականությունը:

 

 

 

 

3.0

Փաստաթղթային

 

»

2) հավելվածի N 1.17 ստուգաթերթի «Ծանոթություններ*» գլուխը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ Նշում 9* կետով.

 

« Նշում 9*                                                   

                                                                      Ց Ա Ն Կ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ

N
ը/կ

Կազմակերպութ յուններ և մասնագիտու թյուններ

Թերա պևտի ընտա նեկան բժշկի զննում

Հետա զոտութ յուններ տուբեր կուլոզի
նկատ
մամբ

Մաշկա վեներա բանի զննում

Հետա զոտու
թյուն սիֆի
լիսի նկատ մամբ

Հետազո տություն աղիքային վարակիչ հիվան դություն ների նկատ մամբ (ման րէակրութ

յուն)

Հետա զոտու
թյուն ներ հելմին թակրության նկատ մամբ

Հետա զոտու
թյուն վիրու սային հեպա տիտ  Բ-ի
նկատ մամբ

Հետա
զոտութ յուն
վիրու սային հեպա տիտ Ց-ի նկատ մամբ

Հետազո
տություն քիթ-ըմպանի ախտա

ծին ստաֆի

լակոկի նկատ մամբ

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

3.

Մանկաբարձագինեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիա­կան, վիրաբու­ժա­կան, մաշկա­վե­ներաբանա կան, բժշկա­կան օգնություն և սպասարկում (արտահիվանդանոցային և հիվան­դանոցա յին) իրակա­նաց­նող, հոգեբու­ժա­կան կազմակերպութ-յուններ, շտապ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպութ

յունների, ինֆեկ­ցիոն, այդ թվում՝ հակա­տու­բերկու­լո­զա­յին հիվան­դա­նոցների (բա­ժան­մունքների, կաբինետների), վերակենդանաց­ման, հեմո­դիալիզի բաժան­մունքների, ախտո­րոշիչ լաբորա­տորիա­նե­րի, մանրէա -­զերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագր-ման և փոխներարկ ման կետերի կամ բաժան­մունքնե­րի, միջամտութ­յուններ իրակա­նաց­նող կաբի­նետ­ների բուժաշ­խատողներ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում՝ տարին 1 անգամ` միայն միջա մտութ յուններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադ րիչների հետ առնչ վող բուժաշխատող ները

Աշխա տանքի ընդունվելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում տարին 1 անգամ` միայն միջա մտու թյուններ իրակա նացնող կամ արյան և դրա բաղադ րիչների հետ առնչվող բուժաշ խատող ները

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետագա յում տարին 1 անգամ` միայն միջա մտություններ իրա­կանաց­նող կամ արյան և դրա բաղադ րիչների հետ առնչվող բուժաշ խատող ները

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

 

»

 

     3) հավելվածի N 1.17 ստուգաթերթի «Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա» գլխում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2-րդ կետով.

 «2. Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում:»

 

4) հավելվածի N1.19 ստուգաթերթի «Ծանոթություններ*» գլխի «Նշում 1» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

 

«                         Ց Ա Ն Կ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ

 

N
ը/կ

Կազմակերպութ յուններ և մասնագիտու թյուններ

Թերա

պևտի ընտա նեկան բժշկի զննում

Հետազոտութ յուններ տուբեր կուլոզի
նկատ
մամբ

Մաշկա վեներաբանի զննում

Հետա զոտու
թյուն սիֆի
լիսի նկատ մամբ

Հետազոտու
թյուն աղիքային վարակիչ հիվան դություն ների նկատ մամբ (ման րէակրութ

յուն)

Հետա զոտու
թյուն ներ հելմին թակրության նկատ մամբ

Հետա զոտու
թյուն վիրու սային հեպա տիտ Բ-ի
նկատ մամբ

Հետա
զոտութ յուն
վիրու սային հեպա տիտ Ց-ի նկատ մամբ

Հետազո
տություն քիթ-ըմպանի ախտա

ծին ստաֆի

լակոկի նկատ մամբ

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

3.

Մանկաբարձագինեկոլոգիա կան, 18 տարե­կանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլո գիական, վիրաբուժ ական, մաշ­կա­վենե­րաբանա­կան, բժշկա­կան օգնություն և սպասարկում (արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային) իրակա­նաց­նող, հոգե­բուժա­կան կազմակերպություններ, շտապ բժշկական օգնութ­յուն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպութ յունների, ինֆեկ­ցիոն, այդ թվում՝ հակա­տու­բերկուլո-զային հիվանդանոց ների (բաժան­մունք-ների, կաբինետ-ների), վերակենդա նաց­­ման, հեմոդիալիզի բաժանմունք ների, ախտո­րոշիչ լաբորատորիաների, ման­րէա­զերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերի կամ բաժանմունքների, միջամտութ­յուններ իրակա­նաց­նող կաբի­նետների բուժաշ­խատողներ:

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում՝ տարին 1 անգամ` միայն միջա մտութ յուններ իրակա նացնող կամ արյան և դրա բաղադ րիչների հետ առնչ վող բուժաշ խատող ները

Աշխատան քի ընդուն­վելիս և հետագա­յում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում տարին 1 անգամ` միայն միջա մտութ յուններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադ

րիչների հետ առնչվող բուժաշ խատող ները

Աշխա տանքի ընդունվե    լիս և հետա գայում տարին 1 անգամ` միայն միջա մտու թյուններ իրակա նացնող կամ արյան և դրա բաղադ րիչների հետ առնչվող բուժաշ խատող ները

Աշխա տանքի ընդուն վելիս և հետա գայում` տարին 1 անգամ

 

»

5) հավելվածի N 1.19 ստուգաթերթի «Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա» գլխում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2-րդ կետով.

«2. Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում:»

 

6) Հավելվածի N 1.22 ստուգաթերթը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Երևան

 • Обсуждалось

  08.02.2023 - 25.02.2023

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Инспекционная система

 • Министерство

  Аппарат Премьер-министра

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2267

Принт

Связанные документы / ссылки