Add to favourites

Under development

"Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին" օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

«ԽԱՂԱՂ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» 1999 թվականի փետրվարի 1-ի ՀՕ-285 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածի  1-ին մասի «թ» կետի «անվտանգության նորմերը և կանոնները» բառերը փոխարինել «ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառը կարգավորող որոշումները` միջուկային, ճառագայթային անվտանգության, ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման, միջուկային ու ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրման, միջուկային տեղակայանքների, միջուկային և ռադիոակտիվ նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության, վթարային պատրաստվածության և հակազդման, անվտանգության փորձաքննության կազմակերպման և անցկացման, միջուկային տեղակայանքներում, այդ թվում՝ ատոմային էլեկտրակայանում շահագործման ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպերի քննության, սեյսմիկ վտանգի գնահատման, ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման  վերաբերյալ նորմեր, կանոններ, պահանջներ, կարգեր, պայմաններ, մեթոդներ, ցանկեր․» բառերով։

Հոդված 2.  Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել  հետևյալ բովանդակությամբ նոր ժգ կետով՝ «ժգ) կարող է ընդունել օտար լեզվով նորմատիվ իրավական ակտեր: Կառավարության համաձայնությամբ ատոմային էներգիայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձինք, որոնց գործունեությունն առնչվում է օտար լեզվով իրավական ակտերի կիրառման հետ, կարող են ընդունել օտար լեզվով ներքին իրավական ակտեր:»։

Հոդված 3.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 • Discussed

  13.01.2022 - 28.01.2022

 • Type

  Law

 • Area

  Nuclear safety

 • Ministry

  Nuclear Safety Regulatory Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 3949

Print

Related documents / links