Добавить в избранное

В стадии разработки

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

          Հոդված 1.Հայաստանի Հանրապետության` 2002 թվականի հուլիսի 3-ին ընդունված «Հարկային ծառայության մասին» ՀՕ-407-Ն օրենքը (այսուհետ` Օրենք) լրացնել 18.1 հոդվածով հետևյալ բովանդակությամբ.

          «Հոդված 18.1 Հավաստագիր ունեցող թեկնածուների ցուցակը

 1. Հարկային ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոններում (Գ և Դ խումբ) առանց մրցույթի նշանակում կատարվում է հավաստագիր ունեցող թեկնածուների ցուցակից:

Հավաստագիր ունեցող թեկնածուների ցուցակը համալրվում է հարկային մարմնի կողմից կազմակերպվող և անցկացվող մասնագիտական դասընթացին մասնակցության արդյունքներով հավաստագիր տրամադրելու միջոցով:

Հարկային մարմինը հավաստագիր ունեցող թեկնածուների ցուցակը համալրելու նպատակով տարին մեկ անգամ, յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսին կարող  է կազմակերպել և անցկացնել մասնագիտական դասընթաց:

Դասընթացի կազմակերպման  և արդյունքների ամփոփման կարգը սահմանվում է հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից: Դասընթացի տևողությունը չի կարող վեց ամսից պակաս լինել:

 1. Հավաստագիր ունեցող թեկնածուների ցուցակից հարկային ծառայության թափուր պաշտոնների նշանակումների համար թեկնածուի ընտրությունը կատարվում է հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից:
 2. Հարկային մարմինը հավաստագիր ունեցող թեկնածուների ցուցակը համալրելու նպատակով անցկացվող դասընթացի ժամկետի, վայրի, անհրաժեշտ փաստաթղթերի մասին առնվազն մեկ ամիս առաջ հրապարակում է հայտարարություն հարկային մարմնի կայքէջում:

Դասընթացին մասնակցելու համար հայտատուներից գանձվում է վճար, որի չափը սահմանում է հարկային մարմնի ղեկավարը:

 1. Հավաստագիր ունեցող թեկնածուների ցուցակը համալրելու նպատակով անցկացվող մասնագիտական դասընթացի ցուցակում ընդգրկվելուն հավակնող անձը, սույն օրենքի 12-րդ և 13-րդ հոդվածներով նախատեսված պահանջներին բավարարելու դեպքում պարտավոր է ներկայացնել`

1) հայտ.

2) անձը հաստատող փաստաթուղթ.

3) հարկային ծառայության պաշտոնի նշանակվելու համար անհրաժեշտ մասնագիտությունների ցանկում ներառված մասնագիտությունը հավաստող հավակնորդի բարձրագույն  կրթության առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ (օտարերկրյա պետությունում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության որակավորման աստիճանների համարժեքության և դիպլոմների ճանաչելիության մասին).

4) հավակնորդի կենսագրական տվյալները պարունակող քարտ` իր կողմից մասնագետի կոչում ձեռք բերելուց հետո իրականացված մասնագիտական գործունեության նկարագրությամբ, կցելով համապատասխան ապացույցներ (այդ թվում` պաշտոնի անձնագիր կամ այլ փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են աշխատանքային  ստաժ դիտարկվող աշխատանքում աշխատանքային պարտականությունները)՝ առկայության դեպքում.

5) պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած լինելու կամ օրենքով նախատեսված կարգով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված լինելը կամ տարկետում ունենալը հավաստող փաստաթուղթ (եթե արական սեռի հավակնորդ է).

6) հարկային ծառայության  պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների բացակայության մասին փաստաթուղթ.

 1. Հարկային մարմինն ստուգում է հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունն Օրենքով նախատեսված պահանջներին:

Օրենքով նախատեսված պահանջները չբավարարող հայտերի ընդունումը մերժվում է, և դրանք ենթակա են վերադարձման հարկային մարմնի  կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մերժման որոշմամբ նշված թերությունները շտկելու և հայտը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կրկին ներկայացնելու դեպքում, այն դիտվում է ստացված սկզբնական ներկայացման օրը:

Այն հայտատուները, որոնց կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են Օրենքով նախատեսված պահանջներին՝ մասնակցում են  թեստավորմանը, որն անցկացվում է սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված  կարգով: Թեստավորման առաջադրանքների առնվազն 80 տոկոսին ճիշտ պատասխանած մասնակիցները ընդգրկվում են դասընթացին մասնակցելու իրավունք ունեցող հավակնորդների ցուցակում:

 1. Դասընթացն անցկացվում է երկու՝ մասնագիտական պատրաստման և փորձաշրջանի փուլերով:

7.Դասընթացի մասնագիտական պատրաստման փուլի ավարտից հետո իրականացվում է մասնակիցների մասնագիտական գիտելիքների ստուգում, որի արդյունքներով դրական գնահատված մասնակիցները ներգրավվում են փորձաշրջանի փուլում:

8.Փորձաշրջանն անցկացվում է հարկային մարմնի այն կառուցվածքային ստորաբաժանումում, որում առկա թափուր պաշտոնը նախատեսվում է համալրել տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջները բավարարող ունկնդիրների կողմից և փորձաշրջանի ղեկավար է համարվում տվյալ կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը:

Փորձաշրջանի տևողությունը չի կարող պակաս լինել 2 ամսից: Փորձաշրջանի ավարտից հետո ունկնդիրները փորձաշրջանի ղեկավարի կողմից ստանում են դրական կամ բացասական գնահատական:

 1. Դասընթացն ավարտվելուց հետո փորձաշրջանի արդյունքներով դրական գնահատական ստացած ունկնդիրները ստանում են հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից սահմանած ձևի հավաստագիր և ընդգրկվում են հավաստագիր ունեցող թեկնածուների ցուցակում:
 2. Հավաստագրի և հավաստագիր ունեցող թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված համարվելու ժամկետը 3 տարի է: »:

     Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում «մաքսային ծառայողներից,» բառերից հետո լրացնել «հավաստագիր ունեցող  թեկնածուների ցուցակից,»  բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասում «մաքսային ծառայողներից,» բառերից հետո լրացնել «հավաստագիր ունեցող  թեկնածուների ցուցակից՝ Գ խմբի թափուր հաստիք առաջանալու դեպքում,»  բառերը:

Նույն հոդվածի 3-րդ մասում առաջնայնությունը տալով այն հարկային ծառայողներին (քաղաքացիներին), որոնց վերաբերյալ Հանձնաժողովը վերջին ատեստավորման արդյունքում կայացրել է սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի տասներորդ մասի 1-ին կետով նախատեսված եզրակացությունը, ինչպես նաև հարկային ծառայության (մասնագիտական աշխատանքի) ավելի երկար ստաժ ունեցող ծառայողներին (քաղաքացիներին): բառերը փոխարինել «ըստ  հետևյալ առաջնահերթությունների՝

1) հարկային ծառայողներ, որոնց վերաբերյալ Հանձնաժողովը վերջին ատեստավորման արդյունքում կայացրել է սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի տասներորդ մասի 1-ին կետով նախատեսված եզրակացությունը,

2)  հարկային ծառայության (մասնագիտական աշխատանքի) ավելի երկար ստաժ ունեցող հարկային ծառայողներ,

    3) հավաստագիր ունեցող թեկնածուներ: բառերով:

     Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 • Обсуждалось

  03.10.2018 - 18.10.2018

 • Тип

  Закон

 • Область

  Государственные доходы

 • Министерство

  Комитет государственных доходов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 6711

Принт

Связанные документы / ссылки