Հիշել նախագիծը

ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ------------------------ 2020 թ. № --------- Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1667-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

------------------------ 2020 թ. № --------- Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1667-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հանրակրթության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման կարգը հաստատելու մասին» N 1667-Ն որոշման Հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող օրվանից։

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության

2020 թվականի ___________ __-ի

N _____ -Ն որոշման

 

 

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

 

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

 1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության (այսուհետ` ուսումնական հաստատություն), անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և ենթակայությունից, հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման հետ կապված իրավահարաբերությունները:
 2. Ուսուցչի վերապատրաստման գործընթացի անմիջական պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված` ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկի ձևավորման կարգով սահմանված չափանիշներին համապատասխան վերապատրաստող՝ երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկում ընդգրկված կազմակերպությունն է (այսուհետ՝ վերապատրաստող կազմակերպություն):
 3. Ուսուցչի վերապատրաստումը վերապատրաստող կազմակերպություններում ուսուցչի կողմից կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի (այսուհետ` նախարարություն) սահմանած` ուսուցչի վերապատրաստման չափորոշիչներին և ծրագրերին համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների կատարելագործման գործընթաց է:
 4. Ուսումնական հաստատության ուսուցչի վերապատրաստման գործընթացի նախապատրաստման պատասխանատուն հաստատության տնօրենն է (այսուհետ` տնօրեն):
 5. Վերապատրաստման ընթացքում ուսուցիչն ազատվում է իր պաշտոնական պարտականությունների կատարումից՝ զբաղեցրած պաշտոնի, մանկավարժական աշխատանքի ստաժի և վարձատրության պահպանմամբ, եթե վերապատրաստման իրականացման ձևաչափը պահանջում է ուսուցչի ֆիզիկական կամ հեռավար ներկայություն ուսուցչի պաշտոնական պարտականությունների կատարման ընթացքում:

 

 1. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

 1. Ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստումը պարտադիր է և անցկացվում է տնօրենի կողմից հաստատված՝ ուսուցչի հերթական ատեստավորման ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետին համապատասխան:
 2. Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ժամկետները սահմանում է նախարարությունը:
 3. Տնօրենը կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում՝ տվյալ տարվա ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների անձնական գործերում, կատարում է համապատասխան նշում։

9․ Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում լրացված տվյալների հիման վրա նախարարությունը ձևավորում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների՝ ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների ցուցակները:

 1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվում է տվյալ ուսումնական տարում վերապատրաստումների ժամանակացույցը և վերապատրաստող կազմակերպությունների ցանկը` ըստ նրանց կողմից իրականացվող ծրագրի բաղադրիչի (ների) և ուսումնական առարկայի (ների) և հրապարակվում է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում, նախարարությնա պաշտոնական կայքում, զանգվածային լրատվության միջոցներով:
 2. Ուսուցիչների վերապատրաստման մոդուլները մշակվում են վերապատրաստող կազմակերպության կողմից` նախարարության սահմանած չափորոշիչների և ծրագրերի հիման վրա և վերապատրաստումն սկսվելուց ոչ ուշ, քան 15 օր առաջ ներկայացնում են նախարարություն՝ հաստատման:
 3. Վերապատրաստման դասընթացներն սկսվում են վերապատրաստող կազմակերպությունների ցանկի հրապարակումից առավելագույնը մեկ ամիս հետո:
 4. Ուսուցիչը վերապատրաստող կազմակերպությունների հրապարակված ցանկից ընտրում է վերապատրաստող կազմակերպություն (ներ)` ըստ նախարարության սահմանած ծրագրի բաղադրիչների և ուսումնական առարկաների կազմակերպվող վեապատրաստումներին մասնակցելու համար:
 5. Ուսումնական հաստատությունների կողմից վերապատրաստող կազմակերպությունը ընտրելու արդյունքում կազմակերպությունը կոմպլեկտավորում է վերապատրաստման խմբեր: Խմբերում ընդգրկված ուսուցիչների և նրանց ներկայացրած ուսումնական հաստատության հետ վերապատրաստող կազմակերպությունը կնքում է եռակողմ պայմանագիր՝ վերապատրաստող կազմակերպության կողմից ատեստավորման ենթակա ուսուցչի փաստաթղթերի` «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխանությունն ստուգելուց հետո: Վերապատրաստման համար վերապատրաստող կազմակերպությանը վճարում է ուսումնական հաստատությունը՝ այդ նպատակով հատկացված միջոցներից:

14.Տնօրենը վերապատրաստումն սկսվելուց առնվազն 10 օր առաջ ուսուցչին տեղեկացնում է վերապատրաստող կազմակերպության, վերապատրաստման ժամկետի, վերապատրաստման ձևի և վայրի (հեռավարի դեպքում՝ հարթակի) մասին:

15․Վերապատրասման ավարտից հետո վերապատրաստող կազմակերպությունը վերապատրաստմանը մասնակցած ուսուցչին տալիս է վկայական, որտեղ նշվում է դասընթացի կամ դասընթացի բաղադրիչին մասնակցելու (ներկայության) և հավաքած կրեդիտների մասին։

16.Ուսումնական հաստատության տնօրենը վերապատրաստող կազմակերպության տեղեկանքի լուսապատճենը ներբեռնում է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում՝ ուսուցչի բնութագրի բաժնում:

17.Վերապատրաստող կազմակերպությունը յուրաքանչյուր վերապատրաստման ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում իր պաշտոնական կայքում, կամ Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանում (https://lib.armedu.am/) տեղադրում է մասնակիցների ավարտական հետազոտական աշխատանքները: Կազմակերպությունը հաստատում է տեղադրված աշխատանքներում ակադեմիական ազնվությունը և գրագողության բացակայությունը, կեղծ տեղեկատվության համար կրում է պատասխանատվություն:

18.Վերապատրաստող կազմակերպությունը յուրաքանչյուր վերապատրաստման ավարտից հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում նախարարություն է ներկայացնում վերապատրաստման դասընթացի վերաբերյալ հաշվետվություն:

19․ Վերապատրաստման դասընթացի առնվազն երկու երրորդին մասնակցած, վերապատրաստման չափորոշչով և ծրագրով սահմանված շեմի չափով կրեդիտներ հավաքած ուսուցչին դասընթացի ավարտից հետո, 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, տրվում է վկայական՝ 5 տարի ժամկետով, որի ձևը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարը:

20. Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին տրված վերապատրաստման վկայականները վավերական են հինգ տարի ժամկետով` ինչպես նույն դպրոցում, այնպես էլ՝ աշխատանքի վայրը փոխելու դեպքում` այլ դպրոցում:

 

 

 • Քննարկվել է

  29.09.2020 - 15.10.2020

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 7177

Տպել

Առաջարկներ`

Ինգա Վարդանյան

02.10.2020

Բավականին հիմնավորված փաստաթուղթ է, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում կազմողներին: Մեկ հարց՝ եթե տնօրենը պիտի նախատեսի հաջորդ ֆինանսական տարվա համար որոշակի գումար իր դպրոցի վերապատրաստվող ուսուցիչների վերապատրաստումների համար, ապա պետք է իմանա գոնե մոտավորապես որքան գումարի մասին է խոսք գնում: Առաջարկում եմ կարգի մեջ որպես գնային սահմանափակում մատնանշել գնային առաջարկների շրջանակները և վերապատրաստող կազմակերպությունների և տնօրենների կանխատեսումների համար:

Տեսնել ավելին