Հիշել նախագիծը

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 4-Ի N 319-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր Ո Ւ Մ

 1. Անհրաժեշտությունը:

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը  պայմանավորված է   պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության  հետ կապված հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությունից:

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և Կարգավորման նպատակը և բնույթը:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ պետական ուսումնական հաստատության խորհուրդը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ընտրում է տնօրեն:

Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով (այսուհետ՝ կարգ):

     Կարգի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ հաստատություն) տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղ առաջանալու դեպքում` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը, մարզպետը, Երևանի քաղաքապետը (այսուհետ` լիազորված մարմին) ըստ ենթակայության նշանակում է հաստատության տնօրենի պաշտոնակատար, որը չի կարող լինել տվյալ հաստատության խորհրդի անդամ:

Նախագծով առաջարկվում է տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղ առաջանալու դեպքում տնօրենի պարտականությունների կատարող նշանակել տնօրենի տեղակալներից մեկին, անհնարինության դեպքում միայն այլ անձի, դրանով ապահովելով հովանավորչության և շահերի բախման երևույթների բացառումը,  նաև հավասար մրցակցային պայմաններ թափուր տեղի համար դիմող հավակնորդների միջև:

Կարգի 3-րդ կետի համաձայն՝ «Խորհուրդն առավելագույնը եռամսյա ժամկետում, հաշված տնօրենի թափուր պաշտոն առաջանալու օրվանից, կազմակերպում և անցկացնում է տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար մրցույթ:», իսկ 13-րդ կետը սահմանում է, որ մրցույթն անցկացնում է խորհուրդը` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցչի պարտադիր մասնակցությամբ:

  Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կարգավորված չեն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցչի՝ մրցույթին չներկայանալու պարագայում խորհրդի հետագա գործողությունները, նախատեսված չեն տնօրենի ընտրության համար գումարված խորհրդի իրավազոր նիստին ներկայացուցչի բացակայության իրավական հետևանքներ և նկատի ունենալով, որ խորհուրդները շատ հաճախ հետաձգում  են մրցույթը, հիմք ընդունելով կարգի այն դրույթը, ըստ որի մրցույթն անցկացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցչի պարտադիր մասնակցությամբ, նախագծով առաջարկվում է կարգավորում, ըստ որի մրցույթը կարող է հետաձգվել, եթե ներկայացուցիչը չի ներկայացել մրցույթին, բայց ոչ ավելի, քան մեկ անգամ: Իսկ այս հիմքով հետաձգված նիստին  ներկայացուցչի չներկայանալու դեպքում   մրցույթը  կանցկացվի առանց  ներկայացուցչի մասնակցության, հնարավորություն ընձեռելով խորհուրդներին՝ իրականացնելու օրենքով սահմանված իրավասությունը:

 

Կարգի 28-րդ կետի համաձայն՝ «1) հավակնորդների թիվը 2 լինելու և տնօրեն չընտրվելու դեպքում կրկնակի քվեարկություն չի անցկացվում, և խորհուրդը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների դեպքում Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ուսումնական հաստատությունների դեպքում համապատասխան լիազորված պետական մարմին է ներկայացնում խորհրդի նիստի արձանագրության և տնօրենի պաշտոնի հավակնորդների անձնական գործերի պատճենները.

2) հավակնորդների թիվը 3 և ավելի լինելու և տնօրեն չընտրվելու դեպքում նույն օրվա ընթացքում անցկացվում է կրկնակի քվեարկություն: Կրկնակի քվեարկությանը մասնակցում են առավելագույն «կողմ» ձայներ ստացած 2 հավակնորդները: Եթե բոլոր հավակնորդները հավաքել են նույն քանակությամբ ձայներ, ապա կրկնակի քվեարկությանը մասնակցում են բոլոր հավակնորդները: Կրկնակի քվեարկությամբ ևս տնօրեն չընտրվելու դեպքում հաստատության խորհուրդը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատության մարզային ենթակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ուսումնական հաստատությունների դեպքում համապատասխան լիազորված պետական մարմին է ներկայացնում է խորհրդի նիստի արձանագրության և տնօրենի պաշտոնի` կրկնակի քվեարկության փուլ անցած հավակնորդների անձնական գործերի պատճենները:»

Իսկ կարգի 28.1  կետը սահմանում է, որ կարգով  նախատեսված դեպքերում ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հաստատության` մարզային ենթակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը լիազոր մարմնի ղեկավարին գրությամբ առաջարկում է հավակնորդներից որևէ մեկի թեկնածությունը` օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար: Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ուսումնական հաստատությունների դեպքում հավակնորդին ընտրում և օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքային պայմանագիր են կնքում համապատասխան լիազոր մարմինները: Ընտրության արդյունքների մասին լիազոր մարմինը գրությամբ տեղեկացնում է հաստատության խորհրդին` հավակնորդներին պատշաճ կերպով տեղյակ պահելու համար:

 

Նախագծով առաջարկվում է կարգի համաձայն տնօրեն չընտրվելու դեպքում, անկախ հաստատության ենթակայությունից,  հավակնորդների փաստաթղթերը  ներկայացնել Կրթության և գիտության նախարարություն, որոնց հիման վրա կրթության և գիտության նախարարը հավակնորդներից մեկի թեկնածությունը կառաջարկի համապատասխան լիազոր մարմնին՝ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար: Այս կարգավորումը հնարավորություն կընձեռի խուսափելու մի շարք խնդիրներից, այդ թվում կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող, որի արդյունքում  կարգով նախատեսված ժամկետներում հաստատությունը կունենա գործադիր մարմին:

Վերջին ժամանակներում նախարարություն մուտքագրված դիմումների և բողոքների ուսումնասիրության արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել սահմանելու ժամկետներ  տնօրենի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի անցկացման ընթացակարգի վերաբերյալ կրթության և գիտության նախարարին ուղղված գրավոր բողոքների  համար, ինչը հնարավորություն կստեղծի ողջամիտ ժամկետներում, մինչև ընտրված տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագրի ստորագրումը, ուսումնասիրել և  անհրաժեշտության դեպքում մրցույթը անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնել լիազոր մարմնին:

 1. Ակնկալվող արդյունքը:

Նախագծի ընդունման արդյունքում կկարգավորվեն պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի և տնօրենի ընտրության հետ կապված իրավահարաբերությունները:

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու մասին

 

 

Որոշման նախագծի ընդունումը այլ իրավական ակտերի ընդունման կամ գործող ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն  որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>>  ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի կամ եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման  վերաբերյալ

 

  Որոշման նախագծի ընդունումը պետական բյուջեում լրացուցիչ ծախսերի անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

 

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  24.08.2018 - 09.09.2018

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 6539

Տպել

Առաջարկներ`

Ռաիսա Գալստյան

26.08.2018

Առաջարկում եմ՝ 1. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգը հաստատելու մասին» N 319-Ն որոշման հավելվածի (այսուհետ՝ կարգ) 10-րդ կետի (Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթեր) 6-րդ ենթակետի՝ «աշխատանքային գրքույկի պատճենը» ներկայացնելու պահանջը վերանայել, քանի որ «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի (22.06.15 ՀՕ-96-Ն) 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Աշխատանքային գրքույկների ներկայացման պարտադիր պահանջը դադարեցվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո աշխատանքի ընդունվողների մասով» և աշխատանքային գրքույկը դուրս է եկել շրջանառությունից: 2. Որոշման նախագծի կետերի և ենթակետերի համարակալումը, ինչպես նաև «կրթության և գիտության նախարարություն» արտահայտության կրճատ տարբերակով կիրառումը (կարգում և նախագծում կիրառվում են և՛ ամբողջական, և՛ կրճատ տարբերակներով) համապատասխանեցնել «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքով սահմանված օրենսդրական տեխնիկայի կանոններին: 3. Կարգի 12-րդ կետում «պաշտոնակատարը» բառից հետո ավելացնել «(պարտականությունները կատարողը)» բառերը: 4. Նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի՝ «նշանակում է հաստատության տնօրենի պաշտոնակատար (պարտականությունները կատարող) տնօրենի տեղակալներից մեկին, իսկ անհնարինության դեպքում՝ այլ անձի, ով դպրոցի խորհրդի անդամ չէ» արտահայտության մեջ «դպրոցի» բառը փոխարինել «տվյալ հաստատության» բառերով: 5. Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում «18-րդ կետի 2-րդ ենթակետի» բառերը փոխարինել «18-րդ կետի» բառերով, քանի որ 18-րդ կետը 2-րդ ենթակետ չունի: 6. Նախագծի «18-րդ և 1-ին կետերը» արտահայտության մեջ «1-ին» թիվը փոխարինել «18.1-ին» թվով: 7. Նախագծի «1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «28.1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով: 8. Նախագծի՝ «Լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1 կետ» արտահայտության մեջ «1 կետ» բառերը փոխարինել «29.1-ին» բառով: 9. Առանց նախարարության ներկայացուցչի անցկացված մրցույթի ընթացքը ձայնագրելու պարտադիր պահանջ սահմանել (հնարավոր բողոքները առավել օբյեկտիվ քննելու համար):

Տեսնել ավելին