Add to favourites

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին«

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

       

 Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը «ստանալը» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքի» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածում՝

 • լրացնել նոր 4.1-ին մասով՝ հետևյալ բավանդակությամբ.

«4.1 Ավագանու անդամները կարող են զբաղեցնել իրենց կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններում, պաշտոն առևտրային կազմակերպություններում, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացառությամբ օրենքներով նախատեսված դեպքերի:»

 • 5-րդ մասը «կատարումը» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն հոդվածի 4.1-ին մասով նախատեսված դեպքի:» բառերը:
 • 6-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը «50 և ավելի տոկոս Հայաստանի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «կամ համայնքի» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը «վճարները» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքի» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 48-րդ հոդվածում.

 • 1-ին մասը «իրավունք» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքի» բառերով.
 • 2-րդ մասը «ժամկետում» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքի» բառերով:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

        

 • Discussed

  15.02.2019 - 03.03.2019

 • Type

  Law

 • Area

  Territorial administration and development, Public service

 • Ministry

  Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 7346

Print

Related documents / links

Suggestions

Հայկ Սարգսյան

15.02.2019

Չմոռանաք որողոպմների ընդունման ժամանակ շահերի բախման մասին։

See more