Добавить в избранное

В стадии разработки

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 28-ի N 1180-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

___________________ 2024 թվականի N ____ -Ն

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 28-Ի N 1180-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 28-ի «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» N 1180-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

    1) որոշման հավելվածի 7-րդ կետի № 1 աղյուսակը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Աղյուսակ N 1. Օրգանիզմի ֆունկցիաները և մարմնի կառուցվածքը, անձի գործունեությունը և մասնակցությունը գնահատող մասնագետներ 

Օրգանիզմի ֆունկցիաները և մարմնի կառուցվածքը

գնահատող մասնագետներ

Անձի գործունեությունը և մասնակցությունը

գնահատող

մասնագետներ

1. Օրթոպեդ

2. Վնասվածքաբան

3. Ակնաբույժ

4. Սրտաբան

5. Քիթ-կոկորդ-ականջաբան

6. Նյարդավիրաբույժ

7. Հոգեբույժ

8. Էնդոկրինոլոգ

9. Վիրաբույժ

10. Նյարդաբան

11. Թերապևտ

12. Արյունաբան

13. Աղեստամոքսաբան

14. Նեֆրոլոգ/երիկամաբան

15. Ուռուցքաբան

16. Մաշկաբան

17. Ռևմատոլոգ

18. Ուռոլոգ

19. Թոքաբան

20. Ֆտիզիատր

21․ Ընտանեկան բժիշկ

22. Մանկաբույժ
23. Մանկական օրթոպեդ-վնասվածքաբան

24. Մանկական ակնաբույժ

25. Մանկական սրտաբան

26. Մանկական նյարդաբան

27. Մանկական քիթ- կոկորդ-ականջաբան

28. Մանկական նյարդավիրաբույժ

29. Մանկական հոգեբույժ

30. Մանկական ներզատաբան

31. Մանկական վիրաբույժ

1. Հոգեբան

2. Կինեզոլոգ

3. Էրգոթերապիստ

4. Լոգոպեդ

5. Տիֆլոմանկավարժ

6. Սուրդոմանկավարժ

7. Օլիգոֆրենոմանկավարժ

8. Սոցիալական մանկավարժ

9. Մանկական հոգեբան

10. Հատուկ մանկավարժ

11․ Վերականգնողաբան

12․ Մանկական վերականգնողաբան

13․ ֆիզիոթերապևտ

     

»․

2) որոշման հավելվածի 14-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «։» կետադրական նշանը փոխել «.» կետադրական նշանով և կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով՝

«3) անժամկետ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից իրենց ցանկությամբ դիմելու դեպքում.

4) ծառայությունների անհատական ծրագիր կազմելու դեպքում, եթե հաշմանդամություն ունեցող անձը այն երբևէ չի ստացել։».

3) որոշման հավելվածի 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «բողոքարկելու» բառից հետո լրացնել «կամ ծառայությունների անհատական ծրագրում փոփոխություն (լրացում) կատարելու» բառերը, իսկ 3-րդ ենթակետում՝ «հայտնաբերվելու» բառից հետո լրացնել «կամ ծառայությունների անհատական ծրագրում ներառված միջոցառումների վերանայման» բառերը.

4) որոշման հավելվածի 30-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«30. Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համար դիմումը կարող է ներկայացվել առցանց կամ առձեռն ծառայության ցանկացած տարածքային կենտրոն։».

5) որոշման հավելվածի 32-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«32. Ծառայության տարածքային կենտրոնը դիմումը և էլեկտրոնային համակարգում բացակայող փաստաթղթերն առձեռն ստանալու դեպքում՝ այն մուտքագրում է էլեկտրոնային համակարգ։ Եթե դիմումատուն չի ներկայացրել ինքնագնահատման հարցաշարը, ապա առձեռն ստանալու դեպքում դիմումը ներկայացնելու պահին դիմումատուի հետ համատեղ այն մուտքագրում է էլեկտրոնային համակարգ:».

6)  որոշման հավելվածի  32.1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

7) որոշման հավելվածի 42-րդ կետից հանել «տասնվեց նիշանոց» բառերը․

8) որոշման հավելվածի 50.2-րդ կետի 5-րդ ենթակետում «։» կետադրական նշանը փոխել «.» կետադրական նշանով և կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ ենթակետով՝

«6) մահվան մասին բժշկական վկայական։».

9) որոշման հավելվածի 75-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «։» կետադրական նշանը փոխել «.» կետադրական նշանով և կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 3-րդ ենթակետով՝

«3) դիմելու պահին մետաստազների առկայությամբ։».

10) որոշման հավելվածի 76-րդ կետի 5-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5) Արհեստական կայուն բացվածքների առկայություն (Z93).» .

11) որոշման հավելվածի 76-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «։» կետադրական նշանը փոխել «.» կետադրական նշանով և կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ ենթակետերով՝  

«7) կոկորդի բացակայություն Z90.0։».

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

 • Обсуждалось

  25.04.2024 - 13.05.2024

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Социальное обеспечение

 • Министерство

  Министерство труда и социальных вопросов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1144

Принт

Предложения

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ» ՀԿ

13.05.2024

Նախագծով առաջարկվում է կրկնակի գնահատում իրականացնել նաև, եթե անձը «երբևէ չի ստացել» ծառայությունների անհատական ծրագիր։ Ծառայությունների անհատական ծրագիր մշակելու համար ֆունկցիոնալության գնահատում իրականացնելը միանգամայն հասկանալի է, սակայն առաջացնում է իրավական ընդունված սկզբունքների խախտման ռիսկ։ Հարկ է նկատել, որ այդ գնահատման արդյունքում կարող է փոփոխվել անձի ֆունկցիոնալության սահմանափակման աստիճանը (հաշմանդամության խումբը), որոշ դեպքերում՝ նաև հաշմանդամություն չսահմանվել։ Սա մտահոգիչ է մի շարք առումներով, այդ թվում՝ այն պատճառով, որ անձի՝ ծառայությունների անհատական ծրագրի համար ներկայացված դիմումի և դրա հիման վրա կայացվելիք վարչական ակտի միջև առկա է անհամապատասխանություն, որը կարող է հանգեցնել իրավական որոշակիության և անխտրականության սկզբունքների խախտման: Այս մոտեցումը խաթարում է անհատների լեգիտիմ ակնկալիքները, որոնք ձևավորվել են նախորդ վարչական ակտերով: Չքննարկելով ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգը նաև աջակցող սարքերի կամ անձնական օգնականի ծառայության կարիքի գնահատման գործընթաց դիտարկելը՝ այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնել ծառայությունների անհատական ծրագրի նպատակը և բնույթը։ Մասնավորապես՝ դրա միջոցով են տրամադրվում աջակցող տեխնոլոգիաներ և մի շարք այլ ծառայություններ։ Սա կարող է դրդել անձանց ընտրություն կատարել երկու կարևոր իրավունքների՝ հաշմանդամության սահմանված լինելու և ծառայության միջև, որոնք փոխլրացնող են, այլ ոչ թե փոխարինող։ Կարգավորումն ընդունվելու դեպքում կարող է ոչ միայն խոչընդոտել ժամանակին և մատչելի ծառայությունների ստացումը, դանդաղեցնել գործընթացները, այլ ավելին՝ զրկել փաստացի աջակցության կարիք ունեցող անձին ոչ միայն այդ աջակցությունից, այլև պետական մյուս երաշխիքներից։ Առաջարկում ենք խուսափել այս լրացումից և փոփոխությունը սկսել «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» ՀՀ օրենքից (օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը «աստիճանը որոշելու և» բառերից հետո լրացնելով «(կամ)» բառով)։ Այս կերպ հնարավոր կլինի տարանջատել ծառայությունների անհատական ծրագրի համար իրականացվող գնահատումը հաշմանդամության սահմանման և ֆունկցիոնալության սահմանափակման աստիճանի որոշման գործընթացներից։

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ» ՀԿ

13.05.2024

Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով առաջարկվող 3-րդ ենթակետի փոփոխությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «3) հաշմանդամության անժամկետ սահմանված լինելու դեպքում.»։ ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 28-ի N 1180-Ն որոշման հավելվածի 14-րդ կետի համաձայն՝ «կրկնակի գնահատումն իրականացվում է անձի (ներկայացուցչի) դիմումի հիման վրա», որով էլ արտահայտվում է անձի ցանկությունը։

Узнать больше