Добавить в избранное

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականիսեպտեմբերի 3-ի N 1334-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱ­ՎԱՐՈՒ­ԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1334-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱ­ՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ

 

 1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)

Իրավական ակտում փոփոխության անհրաժեշտությունն բխում էայլիրավականակտերիհետհամապատասխանեցնելուհամար, մասնավորապես «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքումկատարված փոփոխությունների արդյունքում:

 

 1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

ՀՀ կառավարության   <<Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշները և իրականացման կարգի 34-րդ կետում <<կրթության պետական տեսչության>> բառերը չեն համապատասխանում ներկայիս ՀՀ  կրթության տեսչական մարմնի անվանմանը :

 

 1. Կարգավորման առարկան

Իրավականակտումառկա է անհամաձայնությանխնդիր, որինպատակովանհրաժեշտ է փոխհամաձայնացնելայլիրավականակտերիհետ, հիմքընդունելով2020 թվականի մարտի 6-ին «Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՕ-101-Ն օրենքի հոդված 10-րդկետ, որտեղասվում է՝ «8. Արտաքին գնահատման ընթացքում օգտագործվում են հանրակրթության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի իրականացրած ստուգումների արդյունքները։»:

 

 1. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը

Այսնախագծիընդունմանարդյունքումիրավականակտըկհամապատասխանվիներկայիս աըլ իրավական ակտերն:

 

 

 1. Ակտինորմատիվբնույթիհիմնավորվածությունը՝

Հիմք ընդունելով «Հանրակրթությանմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 29-րդհոդվածի 1-ինմասի 15-րդկետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատում է ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշներն ու իրականացման կարգը.

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 1

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱ­ՎԱՐՈՒ­ԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1334-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱ­ՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲԱՅԼԻՐԱՎԱԿԱՆԱԿՏԵՐԻԸՆԴՈՒՆՄԱՆԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառա­վարու­թյան 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1334-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատա­րելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման կապակցությամբայլիրավականակտերիընդունմանանհրաժեշտություն չկա:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱ­ՎԱՐՈՒ­ԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1334-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱ­ՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲՊԵՏԱԿԱՆԿԱՄՏԵՂԱԿԱՆԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՄԱՐՄՆԻԲՅՈՒՋԵՈԻՄԾԱԽՍԵՐԻԵՎԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻԷԱԿԱՆԱՎԵԼԱՑՄԱՆԿԱՄՆՎԱԶԵՑՄԱՆՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառա­վարու­թյան 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1334-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատա­րելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմանընդունմանկապակցությամբպետականկամտեղականինքնակառավարմանմարմնիբյուջեումծախսերիևեկամուտներիէականավելացումկամնվազեցումչինախատեսվում:

 • Обсуждалось

  24.06.2020 - 09.07.2020

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5879

Принт