Добавить в избранное

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի № 1937-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի № 566-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի № 1937-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի № 566-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց հատկացվող դրամաշնորհների տրամադրման թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովում,  ինչպես նաև մրցույթների հայտերի ձևանմուշների, հաշվետվությունների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի միասնական օրինակելի փաստաթղթերի սահմանում։

 • Обсуждалось

  05.11.2019 - 20.11.2019

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Финансовая, Экономическая

 • Министерство

  Министерство финансов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 11286

Принт

Предложения

Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն

20.11.2019

Առաջարկում ենք նախագիծը հանել շրջանառությունից, քանի որ դրա հիմքը և նախատեսվող մեխանիզմները հնացած են և չեն կարող պատշաճ ապահովել մրցակցային ու թափանցիկ գործընթացներ։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց դրամաշնորհների տրամադրման կարգը, որի նախնական տարբերակը քննարկվել է մի շարք հասարակական կառույցների հետ։ Առաջարկում ենք դիտարկել ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց դրամաշնորհների տրամադրման նշված կարգը, որի հետ կարելի է ծանոթանալ սույն հղումով՝ https://bit.ly/2O3nvsq ։

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա

20.11.2019

6. Առաջարկում ենք Նախագծի 1-ին կետի 9-րդ ենթակետով՝ Որոշման մեջ լրացվող նոր 20.2 կետի կարգավորումները հանել Նախագծից՝ հաշվի առնելով Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասի պահանջները, իսկ այդ կետում նշված փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը առանձին հավելվածի տեսքով սահմանել ՀՀ կառավարության որոշմամբ: Այսպես՝ Նախագծի 1-ին կետի 9-րդ ենթակետով՝ Որոշման մեջ լրացվող 20.2 կետի կարգավորումների համաձայն՝ «Դրամաշնորհի հատկացման մրցութային գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի՝ ներառյալ հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարը։»։ Այդ առնչությամբ հաշվի առնելով Որոշման հավելվածի 7-րդ կետի պահանջները, որոնց համաձայն՝ կազմակերպությանը սուբսիդիա հատկացվում է տվյալ ոլորտը կարգավորող պետական մարմնի կողմից, հետևաբար ՀՀ ֆինանսների նախարարը դրամաշնորհի հատկացման մրցութային գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի՝ ներառյալ հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը կարող է ընդունել միայն նորմատիվ հրամանի տեսքով, ինչի համար որևէ օրենքով լիազորված չէ: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ անհրաժեշտ է նախագծից հանել նաև Նախագծի 1-ին կետի 18-րդ ենթակետը, 2-րդ և 3-րդ կետերը: 7. Առաջարկում ենք Նախագծի 1-ին կետի 14-րդ ենթակետով՝ Որոշման մեջ լրացվող նոր 29.1 կետի «ե» պարբերությունը հանել, քանի որ հայտերի բացման նիստում մրցույթում առաջին և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ տվյալներ չեն կարող լինել: Ավելին, Որոշման 30-րդ կետի համաձայն՝ «Հանձնաժողովի անդամները հայտերի բացման նիստում որոշված ժամկետում մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով գնահատում են մրցույթի մասին հայտերը և գնահատման թերթիկներում համապատասխան նշումներ կատարելու միջոցով հայտերի վերաբերյալ եզրակացություն են տալիս ու ստորագրում և քարտուղարին են փոխանցում գնահատման թերթիկների մեկական օրինակները:»: 8. Նախագծի 1-ին կետի 14-րդ ենթակետով՝ Որոշման մեջ լրացվող նոր 29.4 կետում անհրաժեշտ է հանել «սույն հոդվածի 3-րդ մասում» բառերը, քանի որ ՀՀ կառավարության որոշումներում դրույթները համարակալվում են հերթական համար ունեցող կետերով: 9. Նախագծի 1-ին կետի 14-րդ ենթակետով՝ Որոշման մեջ լրացվող նոր 29.5 կետում անհրաժեշտ է «սույն հոդվածի 29.4 մասով » բառերը փոխարինել « 29.4 կետով» բառերով հաշվի առնելով, որ ՀՀ կառավարության որոշումներում դրույթները համարակալվում են հերթական համար ունեցող կետերով: 10. Նախագծով առաջարկվող կարգավորումների բովանդակային հաջորդականությունը ապահովելու համար առաջարկում ենք նոր լրացվող 29.3 կետը համարակալել 29.6 կետով, իսկ 29.6 կետով նախատեսված դրույթները շարադրել 29.3 կետի ներքո: 11. Նախագծով անհրաժեշտ է հստակ տարանջատել հայտերի բացման նիստի և հայտերի գնահատման նիստի կանոնակարգումները, ինչպես նաև անհրաժեշտ է Նախագծով հստակեցնել, թե հայտերի գնահատման նիստը նույն Որոշման 31-րդ կետում նշված Հանձնաժողովի ամփոփիչ նիստն է, թե՝ ոչ: Եթե այո, ապա անհրաժեշտ նույն հասկացությունները օգտագործել Նախագծում:

Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա

20.11.2019

2. Նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով նոր խմբագրությամբ շարադրվող Որոշման հավելվածի 9-րդ կետով առաջարկվում է պետության կողմից կազմակերպությանը դրամաշնորհ հատկացնել մրցութային կարգով, բացառություն նախատեսելով այն դեպքերի համար, երբ դրանք հատկացվում են Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված դեպքերում: Այդ առնչությամբ, հաշվի առնելով նախկինում և ներկայումս լայն տարածում գտած այն արատավոր պրակտիկան, երբ պետական բյուջեի միջոցներից զգալի աջակցություն են ստացել այն ՀԿ-ները, հիմնադրամները կամ այլ տեսակի ոչ առևտրային կազմակերպությունները, որոնք հիմնականում այս կամ այն կերպ փոխկապակցված են տվյալ պահին գործող քաղաքական իշխանության հետ կամ կիսում են նրանց կողմից վարվող քաղաքականությունը , գտնում ենք, որ Նախագծով մրցութային կարգից տարբերվող բացառություններ պետք է սահմանվեն միմիայն պայմանավորված արտակարգ կամ չնախատեսված իրավիճակներում, երբ ի հայտ է եկել անհետաձգելի պահանջ և այդ աջակցության տրամադրումը չի կարող հետաձգվել: 3. Լրացուցիչ հիմնավորման կարիք ունի Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով՝ Որոշման մեջ լրացվող նոր 10.1 կետի կարգավորումները, քանի որ նախ պարզ չէ, թե ինչու պետք է կազմակերպության հետկնքվի դրամաշնորհային պայմանագիր, եթե իրականացվելիք ծրագրի համար ՀՀ կառավարությունը տվյալ տարվա բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրով դեռևս ֆինանսական միջոցներ չեն հատկացվել և թե ինչու այդպիսի միջոցները պայմանագրի կնքումից հետո 6 ամսվա ընթացքում չհատկացնելու պարագայում լուծել այն(ինչու նախապես կնքել և հետո էլ այն լուծել): Երկրորդ. ինչ չափանիշների հիման վրա է տվյալ ոլորտը կարգավորող պետական մարմինը գնահատելու, թե տվյալ ծրագրի համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու պահից արդյոք կազմակերպությունները կարողանալու են անհրաժեշտ ժամկետում իրականացնել ծրագիրը, թե ոչ և արդյո՞ք նման կարգավորումները հայեցողական լիազորություն չեն տա իրավասու պետական մարմիններին իրենց համար «ցանկալի» կազմակերպությունների հետ, առանց մրցույթ հայտարարելու, նախապես կնքել դրամաշնորհի պայմանագիր՝ պատճառաբանելով ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ժամկետների սուղ լինելը: 4. Նախագծի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով՝ Որոշման մեջ լրացվող նոր 10.3 կետի կարգավորումների համաձայն՝ Հանձնաժողովի կազմավորման մասին հրամանով հանձնաժողովի անդամներից նշանակվում է հանձնաժողովի նախագահ և քարտուղար, մինչդեռ նախագծի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետի «դ» պարբերությամբ առաջարկվում է Որոշման 15-րդ կետի «ե» պարբերության մեջ, որը սահմանում է, որ քարտուղարը հանձնաժողովի անդամ չէ, լրացնել, որ քարտուղարը չունի նաև քվեարկելու իրավունք: Հետևաբար, ոչ միայն Նախագծի և Որոշման, այլև Նախագծով առաջարկվող կարգավորումների միջև առկա է ներքին հակասություն, և պարզ չէ, թե Նախագծով առաջարկվում է, որ Հանձնաժողովի քարտուղարը լինի Հանձնաժողովի անդամ, թե՝ ոչ: 5. Նախագծի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետի «գ»պարբերություն անհրաժեշտ է փոխարինել «բ» պարբերությամբ՝ պահպանելով տառերի այբբենական հաջորդականությունը:

Узнать больше