Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑ¬ՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նախագիծ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

        2018 թվականի         N        -Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑ­ՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է.

 1. 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունե­լության տեղերը` համաձայն NN 1 և 2 հավել­վածների:
 2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաս­տանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով «Ոստիկանական գործ» մասնագիտության անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ) ընդունելության համար նախատեսված 120 տեղերից բացի սույն որոշմամբ հատկացվող լրացուցիչ 80 նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերի ֆինանսավորումն իրականաց­վում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկա­նության «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» պետա­կան ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին:
 3. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի կողմից մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ը ներկայացված հաշվարկների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվա­կանի պետական բյուջեում համապատասխան վերաբաշխում կատարելու վերաբերյալ:
 4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

 

                                                         

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

___________  -ի N ____ -Ն             որոշման

      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՐԱԿԱ­ՆԱՑՆՈՂ  ՊԵՏԱԿԱՆ   ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ՏԱՐՎԱ  ԱՆՎՃԱՐ  ՈՒՍՈՒՑ­ՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ  ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

NN ը/կ

Պետական լիազորված մարմնի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի թիվը

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

 

Ոլորտ 02. Արվեստ

 

Գեղանկարչություն և քանդակագործություն

115

 

Ոսկերչություն

181

 

Բրուտագործություն

15

 

Գորգագործություն և ժանյակագործություն

72

 

Փայտագործություն

20

 

Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն

35

 

Ոլորտ 04. Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք

 

Գործավարություն

50

 

Առևտուր

15

 

Ֆինանսներ

25

 

Հաշվապահություն

8

 

Գովազդ

9

 

06 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ)

 

Համակարգիչների շահագործում

272

 

Ոլորտ 07.   Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Էլեկտրական սարքերի,մեքենաների և ապարատների փորձարկում

18

 

Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա

35

 

Շինարարական մոնտաժային աշխատանքների իրականացում

18

 

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

378

 

Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

35

 

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական  աշխատանքներ

95

 

Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

38

 

Մետաղների մշակման  տեխնոլոգիա ճնշմամբ

28

 

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

38

 

Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա

10

 

Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում

15

 

Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա

42

 

Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում

17

 

Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում

23

 

Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում

53

 

Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա

152

 

Օգտակար հանածոների հարստացում

22

 

Մեքենաների և   մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական  շահագործում

13

 

Լաբորատոր հետազոտություններ և    չափումներ արտադրությունում

33

 

Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում

32

 

Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

30

 

Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

18

 

Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա

20

 

Տանիքագործական աշխատանքների իրականացում

15

 

Ոլորտ 08. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և ձկնային տնտեսություն 

 

Պարտեզապուրակային գործ

30

 

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

20

 

Այգեգործություն

21

 

09   Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք

 

Հիվանդի ընդհանուր խնամք

25

 

10   Սպասարկում (ծառայություններ)

 

 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում

234

 

 Խոհարարական գործ     

664

 

 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում

504

 

Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

126

 

Վերամբարձ- տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում

8

 

Պահուստային տեղեր

150

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3777

2.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում (ծառայություններ)

 

Ոստիկանական գործ

200

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

___________  -ի N ____ -Ն             որոշման

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԻՋԻՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ   ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑ­ՄԱՄԲ  (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  ՈՒՍՄԱՆ  ՎՃԱՐԻ  ԼՐԻՎ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

NN ը/կ

Պետական լիազորված մարմինի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի թիվը

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

 

 

Ոլորտ 01. Կրթություն

Նախադպրոցական կրթություն

139

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

15

Պարի ուսուցում

20

Ոլորտ 02. Արվեստ

Ռեժիսուրա

37

Լուսային ռեժիսուրա

5

Լուսանկարչական գործ

20

Դիզայն

112

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

129

Գեղանկարչություն

91

Քանդակագործություն

16

Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում

7

Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ

29

Երգեցողություն

141

Երգչախմբավարություն

16

Երաժշտության տեսություն

12

Էստրադային արվեստ

9

Պարարվեստ

37

Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)

211

Դերասանական արվեստ

66

Ոլորտ 03. Սոցիալական գիտություններ, լրագրություն և տեղեկատվություն

Արխիվավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

20

Գրադարանային գործ

17

Ոլորտ 04 Գործարարություն, վարչարարություն եվ իրավունք

Հաշվապահական հաշվառում

351

Ֆինանսներ

86

Բանկային գործ

113

Ապահովագրական գործ

88

Մենեջմենթ (Կառավարում)

124

Սպասարկման կազմակերպում

78

Հողային ռեսուրսների կառավարում

15

Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

109

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

109

Հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպում

30

Շուկայաբանություն

79

Ապրանքագիտություն

32

Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

152

Առևտուր

32

Ոլորտ 05. բնական գիտություններ, մաթեմատիկա և վիճակագրություն

Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում

20

Ոլորտ 06. տեղեկատվություն և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (տհտ)

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

59

Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և համակարգչային ցանցեր

72

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

557

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

118

Ոլորտ 07. ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

Կենսաքիմիական արտադրություն

5

Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր

7

Ջերմաէլեկտրակայաններ

15

Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ

15

Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում

15

Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)

15

Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ

10

Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)

20

Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր

33

Կապի միջոցների շահագործում

5

Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

22

Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն

15

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

25

Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում

5

Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում

15

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

15

Մեխատրոնիկա

20

Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

15

Քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկում

7

Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

10

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

28

Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

15

Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա

5

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

55

Հանրային սննդի տեխնոլոգիա

80

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա

35

Բաց լեռնային աշխատանքներ

27

Պոլիգրաֆիական արտադրություն

15

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում կարգավորում և շահագործում

12

Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն

30

Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)

10

Քաղաքաշինական կադաստր

20

Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում

37

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

5

Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սանիտարատեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում

7

Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում

5

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում

7

Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում

10

Ոլորտ 08. գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և ձկնային տնտեսություն

Գյուղատնտեսագիտություն

48

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

15

Ջերմատնային տնտեսություն

50

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն

15

Հողաշինարարություն

20

Պահպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա

25

Անասնաբուժություն

78

Մեղվաբուծություն

42

Վայրի բույսերի վերարտադրություն, հավաքում և մթերում

7

Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն

15

Ոլորտ 09. առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք

Ատամնատեխնիկական գործ

207

Բուժական գործ

15

Մանկաբարձական գործ

136

Քույրական գործի կազմակերպում

36

Քույրական գործ

395

Լաբորատոր ախտորոշում

22

Բուժական կոսմետոլոգիա

122

Բուժական մերսում

18

Դեղագործություն

234

Սոցիալական ապահովության կազմակերպում

12

Սոցիալական աշխատանք

38

Ոլորտ 10. սպասարկում

Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

55

Զբոսաշրջություն

151

Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում

15

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

261

Պահուստային տեղեր

203

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6300

2.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն

 

Ոլորտ 01.  Կրթություն

 

Պարի ուսուցում

2

 

Ոլորտ 02. Արվեստ  

 

Պարարվեստ

69

Ընդամենը

71

3.

Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

 

Ոլորտ 01.  Կրթություն

 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

90

4.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

 

Ոլորտ 07. ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում

5

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

7

 

Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում

3

Ընդամենը

15

5.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

Ոստիկանական գործ

65

Ընդամենը

65

 

 • Քննարկվել է

  22.03.2018 - 11.04.2018

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Արդարադատություն, Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2974

Տպել

Առնչվող փաստաթղթեր/ հղումներ