Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

«ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՅՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1717-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ «ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Նենսի Գևորգիան 09.02.2018 16:50:11 Առաջարկում եմ հիմնավորման մեջ մանրամասն դրույթներ նախատեսել ընկերության ակտիվների և հատկապես պարտավորությունների մասին: Հակառակ դեպքում, եթե պարզվի, որ ընկերությունն ունի ավելի մեծ պարտավորություններ, քան նշված տարածքը պետությանն անցնելուց հետո ընկերության մնացած ակտիվներն են, ապա ի հայտ կգան կանխամտածված սնանկության հատկանիշներ: «Ընդունելությունների տուն» ՓԲԸ-ի գույքի մասնակի հատուցմամբ օտարման արժեքի ձևավորման համար հիմք է հանդիսացել ընկերության կողմից ներկայացված հաշվարկը, որտեղ հաշվի են առնվել ինչպես ընկերության 01.02.2018թ. դրությամբ պարտավորությունները, այնպես էլ մինչև լուծարման ավարտն առաջացող պարտավորությունները, այդ թվում գործարքից առաջացող հարկային պարտավորությունները: Հիմնավորման մեջ ավելացվել է «Ընդունելությունների տուն» ՓԲԸ-ի գույքի մասնակի հատուցմամբ օտարման արժեքի ձևավորման հաշվարկը:
2 Թամազ Սահակյան 23.02.2018 16:14:43 Համաձայն նախագծի 1-ին կետի Ընդունելությունների տուն ընկերության գնահատված արժեքը կազմել է 6.8 մլրդ ՀՀ դրամ, սակայն առաջարկվում է ընկերության գույքի մի մասը (հավելվածում նշվածը) օտարել 66.8 մլն դրամով ՀՀ-ին, ի դեմս ՀՀ ԿԱ վարչությանը: Հայտնի է, որվյալ ընկերությունը համարվել է մասնավորեցման (ՀՀ օրենքով հաստատված) / պետական գույքի կառավարման ծրագրի (ՀՀ կառավարության որոշմամբ ընդունված ) օբյեկտ, այսինքն տվյալ ընկերությունը, որպես գույքային միավոր, կարող էր օտարվել ցանկացած ներդրողի՝ ապահովելով պետական բյուջեի զգալի դրամական ներհոսք, այնուհետև նաև՝ ներդրումներ, ինչը ներկայիս կառավարության հիմնական թիրախն է և հիմնական քննադատության առարկան: ՈՒստի անհրաժեշտ է մինչև տվյալ որոշման ընդունումը հիմնավորել թե ինչու է ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունը պետությանը, հասկանանք նաև՝ Հայաստանի քաղաքացիներին, հասցնում առնվազն 6.7 միլիարդ ՀՀ դրամի վնաս (գույքի գնահատված արժեքի և գույքի օտարման արժեքի տարբերության չափով): Հայաստանի Հանրապետությունը «Ընդունելությունների տուն» ՓԲԸ-ից ձեռք է բերելու վերջինիս սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը՝ մասնակի հատուցմամբ, որի արդյունքում նշված անշարժ գույքը դառնալու է Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը, հետևաբար՝ պետությանը կամ ՀՀ քաղաքացիներին վնաս հասցնելու մասին որևէ խոսք լինել չի կարող:
3 Թամազ Սահակյան 23.02.2018 16:33:57 Համաձայն որոշման նախագծի ընկերության գործունեությունն է միջոցառումների կազմակերպումը, հյուրանոցային ծառայությունների մատուցումը: Սակայն նշվում է ընկերության տարեց-տարի վնասաբերության մասին, ինչպես նաև ՀՀ պետական բյուջեից ընկերությանը տրամադրվող հատուցումների մասին: Հյուրանոցային ծառայությունները ՀՀ-ում ամենաշահութաբերներից մեկն են, իսկ ցանկացած տիպի միջոցառումներ Երևան քաղաքի կենտրոնում կազպակերպելու համար ցանկացողները բազմաթիվ են: Հարց է առաջանում. ինչու է վարչությունը թույլ տվել իր կողմից տնօրինվող բաժնետոմսերով ընկերության վնասաբեր գործունեությունը շարունակաբար, ինչու համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկվել ընկերության գործունեությունը բարելավելու համար, և ինչու չի կատարվել ՀՀ վարչապետի (մասնավորապես՝ 2017թ-ի մայիս ամսին հնչեցվածը) բոլոր վնասով աշխատող պետական ընկերությունների տնօրեններին խիստ պատասխանատվության կանչելու (առնվազն աշխատանքից ազատելու) ուղղակի հանձնարարականը: «Ընդունելությունների տուն» ՓԲԸ-ն տարիներ շարունակ իրականացրել է բարձրաստիճան և պետական պաշտոնյա հյուրերի ուղղորդված ընդունելություն և միջոցառումների անցկացում: Տարածքը հանդիսանում է հատուկ պահպանության օբյեկտ, որի պահպանումն իրականացվում է ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության կարևորագույն օբյեկտների և հիմնարկ ձեռնարկությունների պահպանության գնդի կողմից: Ընկերության գործունեությունը բարելավելու նպատակով, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության նախաձեռնությամբ, ՀՀ վարչապետի համապատասխան հանձնարարականով հանրապետական գործադիր մարմիններին հանձնարարվել է իրենց կողմից անցկացվելիք միջոցառումների համար որպես նախընտրելի տարբերակ դիտարկել «Ընդունելությունների տուն» ՓԲԸ-ն, սակայն հանրապետական գործադիր թվով 23 մարմինների կողմից 2017 թվականի ընթացքում հիմնականում նախատեսված չեն եղել միջոցառումների անցկացում: Հայաստանի Հանրապետությունը հադիսանալով ընկերության 100 տոկոս բաժնետոմսերի սեփականատեր ընտրել է գույքի արդյունավետ տնօրինման սույն նախագծով նշված տարբերակը: