Հիշել նախագիծը

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 04-ի ՀՕ-42-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետում «հիվանդ» բառը փոխարինել «անձ» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «նպատակով» բառից հետո լրացնել «` բացառությամբ նորածնային և մայրական մահերի դեպքերի մշտադիտարկումների» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի.

 • 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1) բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողներին՝

ա. պացիենտին բժշկական օգնություն և սպասարկում տրամադրելու նպատակով, եթե առանց այդ տվյալների հնարավոր չէ պացիենտին տրամադրել բժշկական օգնություն և սպասարկում.

բ. սույն օրենքով նախատեսված՝ առողջապահության բնագավառի տվյալների բազաների վարման նպատակով.».

 • 2-րդ կետում.

ա. «բ» ենթակետից «լիազոր մարմնին,» բառերը հանել.

բ. լրացնել «գ» և «դ» ենթակետեր հետևյալ բովանդակությամբ.

«գ. նորածնային և մայրական մահերի դեպքերի մշտադիտարկում իրականացնելու նպատակով: Մշտադիտարկում իրականացնելու կարգը սահմանում է Լիազոր մարմինը.

դ. ներառյալ՝ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման և հանրային առողջության բնագավառում գործունեություն իրականացնող պետական կազմակերպություններին` սույն օրենքով նախատեսված՝ առողջապահության բնագավառի տվյալների բազաների վարման նպատակով․».

 • 6-րդ կետում «անգիտակից» բառից հետո լրացնել «կամ վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող» բառերը.
 • 7-րդ կետն ուժ կորցրած ճանաչել.
 • 8-րդ և 9-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«8) ոստիկանությանը` սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետով նախատեսված դեպքերում.

9) քննիչին, դատախազին, դատարանին` իրենց վարույթային պարտականությունները կատարելիս` Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` բացառությամբ նույն օրենսգրքով նախատեսված փորձաքննություններով փորձագետի կազմած եզրակացությունների.».

 • 11-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված  4. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1.1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1.1. Լիազոր մարմինը հաստատում է`

ա) ծննդի, պերինատալ մահվան և մահվան մասին բժշկական վկայականների պատրաստման, հաշվառման ու տրամադրման կարգը,

բ) պացիենտի իրավունքների և պարտականությունների իրազեկման թերթիկի, ինչպես նաև վճարովի ծառայությունների մասին պայմանագրի օրինակելի ձևերը և դրանց տրամադրման կարգը:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետից հետո լրացնել  11.1-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ.

«11.1) գրավոր հրաժարվելու իր մահից հետո բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալները բացահայտելուց` բացառությամբ գենետիկական հիվանդությունների, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը կենսաբանական ծնողի մահվան դեպքում ենթակա է տրամադրման վերջինիս զավակներին.»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 16-րդ հոդվածում 5-րդ մասից հետո լրացնել  6-րդ մաս հետևյալ բովանդակությամբ.

«6. Բժշկական միջամտության համար գրավոր համաձայնությունը տալուց պացիենտի, նրա օրինական ներկայացուցչի կամ կոնտակտային անձի հրաժարվելու դեպքում այդ մասին կազմվում է արձանագրություն, որը նույն օրը մուտքագրվում է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ, իսկ արձանագրության օրինակը պատշաճ ձևով ծանուցվում է գրավոր համաձայնությունը տալուց հրաժարված անձին:»:

 

Հոդված 7. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասում.

 • 12-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.
 • 1-ին կետում «կարգով» բառից հետո լրացնել «, ծավալով» բառերը:

 

Հոդված 8. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «մարզպետի համատեղ հրամանով» բառերը փոխարինել «տարածքային կառավարման բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի» բառերով:

 

Հոդված 9.

 1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 2. Սույն օրենքից բխող ենթաօրենսդրական իրավական ակտերն ընդունվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեցամսյա ժամկետում:

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» 2004 թվականի մայիսի 25-ին ՀՕ-80-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 16-րդ հոդվածի 1-ին մասում.

1) «դիմելու» բառից հետո լրացնել «կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու» բառերը.

2) 2-րդ մասում.

ա. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» բառերը փոխարինել «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» բառերով.

բ. 1-ին կետի «իրականացնող այլ անձանց կամ կազմակերպություններին» բառերը փոխարինել «իրականացնողներին» բառով, իսկ «անձնական» բառը փոխարինել «բժշկական գաղտնիք համարվող» բառերով.

3) 3-րդ կետի «կատարելիս» բառից հետո լրացնել «` Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, բացառությամբ նույն օրենսգրքով նախատեսված փորձաքննություններով փորձագետի կազմած եզրակացությունների» բառերը.

4) 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7) ոստիկանությանը՝ վարորդական իրավունք տրամադրելու (փոխանակելու), զենքի շրջանառությունը վերահսկելու նպատակով, ինչպես նաև անձի` հոգեբուժական կազմակերպությունում հաշվառված լինելու կամ չլինելու վերաբերյալ.»:

Հոդված 2. Օրենքի 22-րդ հոդվածում.

1) 1-ին մասից «Փորձաքննության իրականացման կարգը սահմանում է լիազոր մարմինը:» նախադասությունը հանել.

2) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Եթե հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձը օտարերկրացի է, ապա հոգեբուժական կազմակերպության գործադիր տնօրենը հոսպիտալացման օրը, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին` հաջորդ աշխատանքային օրը, հոսպիտալացման փաստի վերաբերյալ գրավոր տեղեկացնում է արտաքին գործերի բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնին:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 • Քննարկվել է

  05.05.2023 - 20.05.2023

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Առողջապահություն

 • Նախարարություն

  Առողջապահության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2715

Տպել

Առնչվող փաստաթղթեր/ հղումներ

Առաջարկներ`

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ

20.05.2023

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկում ենք «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծում նախատեսել անձի՝ իր մահից հետո բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալները 11-րդ կետում նշված մարմիններին առողջապահության բնագավառի տվյալների բազաների վարման նպատակով փոխանցելուց հրաժարվելու ընթացակարգը և նախատեսել լիազոր մարմնի կողմից սույն հարցի կարգավորման նպատակով կարգ սահմանելու պարտավորությունը, նախատեսել տվյալների սուբյեկտի մահվան կամ դատարանի վճռով մահացած ճանաչվելու դեպքում նրա բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալները բացահայտելուց` տվյալների սուբյեկտի իրավահաջորդների հրաժարվելու իրավունքը, Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացվող 11.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․ «11.1) գրավոր հրաժարվելու իր մահից հետո բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալները 11-րդ կետում նշված մարմիններին առողջապահության բնագավառի տվյալների բազաների վարման նպատակով փոխանցելուց (…)»: Ձեռնպահ մնալ Մարդու իրավունքների պաշտպանին՝ բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալները առանց պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության փոխանցման ենթակա սուբյեկտների ցանկից հանելուց։

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ

20.05.2023

Խնդրահարույց ենք համարում Մարդու իրավունքների պաշտպանին՝ բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալները առանց պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության փոխանցման ենթակա սուբյեկտների ցանկից հանելը։ «Բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 9-րդ կետով սահմանված է, որ առանց պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալները փոխանցվում են նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանին: Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվել է․ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքը անձի բողոքը դիտարկում է որպես անձի համաձայնություն, ինչը հիմք է համապատասխան տվյալները ստանալու համար, իսկ ոլորտային օրենսդրությամբ նշվածը դիտարկվում է որպես առանց պացիենտի համաձայնությամբ տրամադրման ենթակա տեղեկատվություն: Հարկ է նշել, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանը սեփական նախաձեռնությամբ ևս քննարկում է մարդու իրավունքների և ազատությունների խախտումները, ընդ որում, սեփական նախաձեռնությամբ քննարկում իրականացնելիս Պաշտպանն օգտվում է «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքով իրեն վերապահված բոլոր լիազորություններից, որոնք նա իրականացնում է բողոքի քննարկման կապակցությամբ: Այս առումով, թեև բողոքի առկայության դեպքում առաջարկվող կարգավորումը իրավացի է, այնուամենայնիվ Մարդու իրավունքների պաշտպանին սուբյեկտների ցանկից հանելը խնդրահարույց է սեփական նախաձեռնությամբ իրականացվող մարդու իրավունքների խախտումների քննարկումների դեպքում, երբ անհրաժեշտ է պաշտպանել տվյալների սուբյեկտի կամ մեկ այլ ֆիզիկական անձի կենսական շահերը:

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ

20.05.2023

Նախագծի 5–րդ հոդվածով նախատեսված 11․1-րդ կետում կիրառվել է «բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալները բացահայտել» ձևակերպումը, ինչը որոշակի չէ, ուստի առաջարկում ենք նշել, որ հրաժարումը կամ անհամաձայնությունը վերաբերում է ոչ թե առհասարակ բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալների «բացահայտմանը», այլ 11-րդ կետում նախատեսված նպատակով և մարմիններին փոխանցելուն։

Տեսնել ավելին