Հիշել նախագիծը

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

««Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով․

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից մի շարք օրենքներով և այլ իրավական ակտերով մատուցվող ծառայությունները թվով 34-ն են, ինչի արդյունքում տրամադրվում են լիցենզիաներ, թույլտվություններ, հավաստագրեր և եզրակացություններ։

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մայիսի 26-ի ««Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ի ՀՕ-120-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված՝ ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչելու մասին» N  739–Ա որոշմամբ ևս մի շարք  ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին է սահմանվել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Նշված որոշման շրջանակներում՝ «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ի ՀՕ-120-Ն օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի՝

1․  «Հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր»,

2․ «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն»,

3․ ««Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220820 ծածկագրին դասվող խաղողի գինու կամ խաղողի մզման թորումից ստացվող սպիրտային թրմօղիների արտադրություն՝ առանց իրացման իրավունքի»,

4․ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրություն», 

5․ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` միայն մեղրից, պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն»,

6․ «Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների և մեղրից ստացված այլ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն»,

7․ «Գարեջրի արտադրություն»,

 8․ ««Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող օղու ներմուծում» ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակների ծառայությունների մատուցումն իրականացվելու է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:

Հաշվի առնելով մատուցվող ծառայությունների քանակի ավելացման հանգամանքը, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի գերծանրաբեռնվածությունը, ինչպես նաև հիմք ընդունելով իրավական ակտերով նախատեսված թույլատվական փաստաթղթերի տրամադրման սուղ ժամկետները (նվազագույնը 3 աշխատանքային օր) անհրաժեշտություն է առաջանում վերը նշված թույլատվական փաստաթղթերի տրամադրման իրավական ակտերի ընդունման լիազորությունը վերապահել գլխավոր քարտուղարին։

 

2․ Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

 

Նախագիծը չի բխում Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունից 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրից, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններից։

 

 1. Առաջարկվող կագավորման բնույթը.

Նախագծով առաջարկվում է պետական մարմնի ղեկավարի լիազորությունների շրջանակում ընդունվող անհատական իրավական ակտերի ընդունման լիազորությունը գլխավոր քարտուղարին վերապահելու հնարավորություն սահմանելը:

 

 1. Ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունմամբ հնարավորություն է ստեղծվում մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունները կատարել պատշաճ և ժամանակին, ինչի արդյունքում կապահովվի Կառավարության կողմից որդեգրած տնտեսական քաղաքականության միասնական և արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև ժամանակային առումով չի խոչընդոտվի քաղաքացիների և գործարար հատվածի կողմից իրականացվող գործունեությունները (արտահանման, ներմուծման և այլ գործունեությունների իրականացում)։

 1. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեի ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 1. Նախագծերի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության մասին.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չկա:

 • Քննարկվել է

  14.06.2022 - 29.06.2022

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Արդարադատություն, Առողջապահություն, Անվտանգություն, Գյուղատնտեսություն, Կրթություն և գիտություն, Պետական եկամուտներ, Բնապահպանություն, Ավիացիա, Քաղաքաշինություն, Միջազգային հարաբերություններ, Աշխատանք և զբաղվածություն, Սոցիալական ապահովություն, Էներգետիկա և բնական պաշարներ, Սպորտ և երիտասարդություն, Մշակութային, Էկոնոմիկա, Միջուկային անվտանգություն, Տրանսպորտ, Ֆինանսական, Տարածքային կառավարման և զարգացման, Տնտեսական, Արտակարգ իրավիճակներ, Սփյուռք, Պետական գույքի կառավարում, Կադաստր, Կոռուպցիայի դեմ պայքար, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Պրոբացիա, Քրեակատարողական, Իրավական փոխօգնություն, Դատական ակտերի հարկադիր կատարում, Քրեական օրենսդրություն, Քաղաքացիական և առևտրային օրենսդրություն, Սահմանադրական և վարչական օրենսդրություն, Սնանկություն, Էլեկտրոնային արդարադատություն, Նոտարական, Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում, Քրեական դատավարություն, Քաղաքացիական դատավարություն, Հաշտարարություն, Անչափահասների արդարադատություն, Մշակութային շարժական ժառանգության պահպանություն և օգտագործում, Պատմամշակութային անշարժ ժառանգության պահպանություն, Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանություն, Ժամանակակից արվեստ, Պետական գույքի մասնավորեցում, Պետական գույքի օտարում, Գույքի հավատարմագրային կառավարում, Պետական գույքի հաշվառում, Պետական գույքի նվիրատվություն և նվիրաբերություն, Պետական գույքի վարձակալություն, Պետական գույքի օգտագործում և սպասարկում, Սպորտային տուրիզմ, Սպորտային բժշկություն և հակադոպինգային ծառայություն, Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում, Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում, Հանրային առողջապահություն, Մոր և մանկան առողջության պահպանում, Էլեկտրոնային առողջապահություն, Հասարակական կարգի պահպանություն, հասարակական անվտանգության ապահովում և համայնքային ոստիկանություն, Թրաֆիքինգի և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքար, Ընտանեկան բռնությունների դեմ պայքար և անչափահասների իրավունքների պաշտպանություն, Ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն, Ատոմային էներգիայի օգտագործում, Էներգետիկա (էլեկտրաէներգետիկական, ջերմամատակարարման, գազամատակարարման համակարգեր), Ջրային տնտեսություն, Հեռահաղորդակցություն(էլեկտրոնային հաղորդակցութուն), Փոստային կապ, Հանրային ծառայություն, Սպառողական, Տեղեկատվության ազատություն ապահովման, Քաղաքացիական ծառայություն, Կառավարչական իրավահարաբերություն, Հանրային կառավարում, Վարչական իրավախախտում, Տեսչական համակարգ, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 • Նախարարություն

  Էկոնոմիկայի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1046

Տպել