Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑ¬ՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նախագիծ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

        2021 թվականի         N        -Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑ­ՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է.

 1. 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2021/2022 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունե­լության տեղերը` համաձայն NN 1 և 2 հավել­վածների:
 2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով «Ոստիկանական գործ» մասնագիտության անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ) ընդունելության համար նախատեսված 120 տեղերից բացի սույն որոշմամբ հատկացվող լրացուցիչ 1170 նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերի ֆինանսավորումն իրականաց­վում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկա­նության «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» պետա­կան ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին:

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի կողմից ներկայացված հաշվարկների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվա­կանի պետական բյուջեում համապատասխան վերաբաշխում կատարելու վերաբերյալ:
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

   Հավելված N 1

              ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

                                                                                       _________ի     -ի     N          - Ն  որոշման

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱ­ԳՈՐԾԱԿԱՆ)  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ  ԻՐԱԿԱ­ՆԱՑՆՈՂ   ՊԵՏԱԿԱՆ    ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ԱՆՎՃԱՐ  ՈՒՍՈՒՑ­ՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ  ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

 

NN

ը/կ

Պետական լիազորված մարմնի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի թիվը

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

Ոլորտ 02. Արվեստ

 

Գեղանկարչություն և քանդակագործություն

103

 

Ոսկերչություն

183

 

Բրուտագործություն

21

 

Գորգագործություն և ժանյակագործություն

43

 

Փայտագործություն

26

 

Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն

37

 

Ոլորտ 04. Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք

 

Գործավարություն

16

 

Առևտուր

11

 

Ֆինանսներ

20

 

Գովազդ

5

 

Ոլորտ 06. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ)

 

Համակարգիչների շահագործում

255

 

Ոլորտ 07.   Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում

16

 

Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա

33

 

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

312

 

Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

76

 

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական  աշխատանքներ

48

 

Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

17

 

Մետաղների մշակման  տեխնոլոգիա ճնշմամբ

8

 

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

17

 

Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա

26

 

Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում

15

 

Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա

48

 

Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում

34

 

Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում

62

 

Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում

18

 

Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա

171

 

Օգտակար հանածոների հարստացում

30

 

Մեքենաների և   մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական  շահագործում

15

 

Լաբորատոր հետազոտություններ և    չափումներ արտադրությունում

31

 

Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում

10

 

Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

78

 

Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

16

 

Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա

11

 

Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում

0

 

Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա

5

 

Ոլորտ 08. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և ձկնային տնտեսություն 

 

Պարտեզապուրակային գործ

16

 

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

31

 

Այգեգործություն

31

 

Ոլորտ 10.   Սպասարկում (ծառայություններ)

 

 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում

208

 

 Խոհարարական գործ     

545

 

 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում

424

 

Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

136

 

Պահուստային տեղեր

104

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3312

2.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում (ծառայություններ)

 

Ոստիկանական գործ

200

 

 

 

 

 

         Հավելված N 2

              ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

                                                                                       __________ի   -ի N   - Ն  որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԻՋԻՆ   ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ   ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑ­ՄԱՄԲ  (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ  ՈՒՍՄԱՆ  ՎՃԱՐԻ  ԼՐԻՎ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

    

NN ը/կ

Պետական լիազորված մարմնի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի թիվը

 

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

 

Ոլորտ 01. Կրթություն

 

 

Նախադպրոցական կրթություն

141

 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

117

 

Պարի ուսուցում

22

 

Ոլորտ 02. Արվեստ

 

 

Ռեժիսուրա

36

 

Լուսանկարչական գործ

22

 

Դիզայն

112

 

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

97

 

Գեղանկարչություն

72

 

Քանդակագործություն

12

 

Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և պահպանում

15

 

Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ

20

 

Երգեցողություն

86

 

Երգչախմբավարություն

14

 

Երաժշտության տեսություն

12

 

Էստրադային արվեստ

16

 

Պարարվեստ

93

 

Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)

172

 

Դերասանական արվեստ

37

 

Ոլորտ 03. Սոցիալական գիտություններ, լրագրություն և տեղեկատվություն

 

Արխիվավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

15

 

Գրադարանային գործ

18

 

Ոլորտ 04. Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք

 

Հաշվապահական հաշվառում

267

 

Ֆինանսներ

63

 

Բանկային գործ

69

 

Ապահովագրական գործ

50

 

Մենեջմենթ (կառավարում)

93

 

Սպասարկման կազմակերպում

100

 

Հողային ռեսուրսների կառավարում

18

 

Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

71

 

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

83

 

Շուկայաբանություն

67

 

Ապրանքագիտություն

28

 

Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

84

 

Առևտուր

10

 

Ոլորտ 05. բնական գիտություններ, մաթեմատիկա և վիճակագրություն

 

Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում

36

 

Ոլորտ 06. տեղեկատվություն և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (տհտ)

 

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

75

Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և համակարգչային ցանցեր

60

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

542

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

119

Ոլորտ 07. ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր

 

 

Ջերմաէլեկտրակայաններ

18

 

Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ

16

 

Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում

17

 

Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)

18

 

Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ

15

 

Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)

18

 

Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր

26

 

Սառնարանային տնտեսություն

35

 

Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

15

 

Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն

15

 

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

34

 

Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում

7

 

Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում

15

 

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

33

 

Մեխատրոնիկա

55

 

Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

14

 

Քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկում

14

 

Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

20

 

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

52

 

Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

13

 

Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա

12

 

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

98

 

Հանրային սննդի տեխնոլոգիա

48

 

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա

47

 

Բաց լեռնային աշխատանքներ

44

 

Պոլիգրաֆիական արտադրություն

13

 

Ծխախոտի աճեցման և վերամշակման տեխնոլոգիա

18

 

Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն

42

 

Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)

14

 

Քաղաքաշինական կադաստր

27

 

Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում

27

 

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

7

 

Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սանիտարատեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում

7

 

Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում

7

 

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում

21

 

Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում

18

 

Ոլորտ 08. գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և ձկնային տնտեսություն

 

Գյուղատնտեսագիտություն

65

 

Ջերմատնային տնտեսություն

45

 

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն

18

 

Հողաշինարարություն

40

 

Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա

37

 

Անասնաբուժություն

118

 

Մեղվաբուծություն

39

 

Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն

15

 

Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն

7

 

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

10

 

Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում

10

 

Ոլորտ 09. առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք

 

Ատամնատեխնիկական գործ

139

 

Բուժական գործ

15

 

Մանկաբարձական գործ

47

 

Քույրական գործի կազմակերպում

11

 

Քույրական գործ

222

 

Լաբորատոր ախտորոշում

12

 

Բուժական կոսմետոլոգիա

84

 

Բուժական մերսում

8

 

Դեղագործություն

129

 

Սոցիալական ապահովության կազմակերպում

15

 

Սոցիալական աշխատանք

44

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

53

 

Զբոսաշրջություն

114

 

Կառավարում՝ արտակարգ իրավիճակներում

15

 

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

278

 

Պահուստային տեղեր

160

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5614

 

2.

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե

 

 

Ոլորտ 07. ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

 

Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում

5

 

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

 

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)

5

 

 

Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում

5

 

Ընդամենը

15

 

3.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

 

Ոստիկանական գործ

65

 

Ընդամենը

65

 

4.

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

Ոլորտ 07. ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

30

 

Ոլորտ 10. սպասարկում

 

Կառավարում՝ արտակարգ իրավիճակներում

30

 

Հրդեհային պաշտպանություն

30

                  Ընդամենը

90

 • Քննարկվել է

  06.04.2021 - 27.04.2021

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 5876

Տպել

Առնչվող փաստաթղթեր/ հղումներ