Հիշել նախագիծը

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Ալվինա Հակոբյան 01.04.2021 22:17:27 Անընդհատ խոսվում է ԲՈՒՀ-ում բարեփոխումների մասին հարգելիներս հիմքը ՆՈւՀ-ն են։ ՆՈւՀ-ում վարձատրությունը շատ ցածր է, դրույքաչափերի փոփոխություն հատկապես դաստիարակներին կամ հնարավորություն ընձեռնել, որպեսզի ՆՈւՀ-երի աշխատակիցները նույնպես օգտվեն սոց. փաթեթից։ Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակիցների սոցիալական փաթեթից օգտվելու հարցին լուծում տալը դուրս է ներկայացված նախագծի իրավակարգավորումների շրջանակներից:
2 Ալվինա Հակոբյան 01.04.2021 22:17:27 Մեկ այլ առաջարկով առաջարկում եմ ՆՈւՀ-ում ավելացնել IT ոլորտից ինչ որ նոտարական տեխնոլոգիաներին ծանոթության պարամունք, քանի որ մեր փոքրիկների հետաքրքրությունները IT ոլորտի հանդեպ ավելի զարգացած է։ Բարձրացված հարցը դուրս է ներկայացված նախագծի իրավակարգավորումների շրջանակներից: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով (քննարկվել է e-draft-ում) նախատեսված է մեդիագրագիտության և թվային գրագիտության վերջնարդյունք, և չափորոշչի հաստատվեուց հետո ՆՈՒՀ-երում կբացվեն համապատասխան բաժիններ: