Հիշել նախագիծը

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«_____» 2021 թվականի  N ____Ն

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Ղեկավարվելով «Նախադպրոցական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ և 9-րդ կետերով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Սահմանել պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վարչական, մանկավարժական և ուսումնաօժանդակ կազմի վարձատրության խմբերի դասակարգման չափանիշները և գործակիցները՝ համաձայն հավելվածի:
 2. 2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով սահմանվող վարձատրության խմբերի դասակարգման չափանիշները և գործակիցները համայնքային համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վարչական, մանկավարժական և ուսումնաօժանդակ կազմի համար ունեն կողմնորոշիչ բնույթ։
 3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հա­ջորդող օրվանից:

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
---------------- -----------N --------------Ն որոշման

 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

 

 1. Սույնով սահմանվում է պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների (այսուհետ` հաստատություն) վարչական, մանկավարժական և ուսումնաօժանդակ կազմի վարձատրության խմբերի դասակարգման չափանիշները։
 2. Հաստատության վարչական, մանկավարժական և ուսումնաօժանդակ կազմի վարձատրության խմբերը դասակարգվում են ըստ հետևյալ չափանիշների.

 

 • վարչական կազմի համար.

Հ/հ

 

Հաստիքային միավորների քանակը՝ կախված խմբերի թվից

 

վարձատրության խումբը

Պաշտոնի անվանումը

1 խումբ

2 խումբ

3 խումբ

4 խումբ

5 խումբ

6 խումբ

7 խումբ

8 խումբ

9 խումբ

10 խումբ

11 խումբ

12 խումբ

1

գլխավոր հաշվապահ

0.5

0.5

0.5

0․75

0․75

1

1

1

1

1

1

1

3

2

տնտեսվար

0.25

0.5

0.5

0.5

0․75

0․75

1

1

1

1

1

1

2

3

գործավար

-

-

-

-

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

4

շեֆ խոհարար

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

3

5

խոհարար

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

6

խոհարարի օգնական

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

օժանդակ բանվոր

0.25

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

2

2

2

1

8

խոհնոցի լվացարար (շուրջօրյա հաճախում ունեցող մանկապարտեզում)

-

0.75

1

1

1.5

2

2.25

2.5

2.5

2.5

3

3

1

9

լվացարար (կահավորված լվացքատան առկայության դեպքում)  

-

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

10

հավաքարար

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

11

հնոցապան

ինքնուրույն կենտրոնական ջեռուցում (ջրի, գազի, գոլորշու) ունեցող մանկապարտեզներում ջեռուցման սեզոնում սահմանվում է հնոցապանի հաստիք, յուրաքանչյուր հերթափոխի համար մեկ դրույքի հաշվով:

1

12

փականագործ-էլեկտրամոնտյոր

կենտրոնացված ջերմամատակարարման (ՋԷԿ) դեպքում ջերմային կետ կամ էլևատոր ունեցող մանկապարտեզներում սահմանվում է փականագործ-էլեկտրամոնտյորի մեկ հաստիք, իսկ բոյլերի և պոմպի դեպքում, երբ պահանջվում է շուրջօրյա հերթապահություն, սահմանվում է փականագործ-էլեկտրամոնտյորի հաստիք, յուրաքանչյուր հերթափոխի համար մեկ միավորի հաշվով,

1

13

փականագործ-էլեկտրամոնտյոր

սառնարանային սարքավորում, էլեկտրասալիկ և այլ էլեկտրական ջեռուցման սարքավորումների առկայության դեպքում 4 և ավելի խումբ ունեցող մանկապարտեզներում (եթե հաստիքներում չի նախատեսված փականագործ-էլեկտրամոնտյորի հաստիք) սահմանվում է 0,5 միավոր փականագործ-էլեկտրամոնտյորի հաստիք,

1

14

դռնապան

ինքնուրույն շենք ու երկու և ավելի խումբ ունեցող մանկապարտեզներում սահմանվում է դռնապանի հաստիք. դռնապանի հաստիքը սահմանվում է 1 միավոր, ինչպես նաև 2000մ2 -ից ավելի յուրաքանրյուր հաջորդ 2000մ2 օգտագործվող տարածքի համար` ևս 0,5 միավոր,

1

15

այգեպան

մրգի այգի կամ դեկորատիվ տնկիներ ունեցող 0,5 հա մակերեսից ոչ պակաս դեկորատիվ բուսականությամբ հողամաս ունեցող մանկապարտեզներում սահմանվում է այգեպանի հաստիք՝ 1 միավոր, ինչպես նաև 0,5 հա -ից ավելի յուրաքանրյուր հաջորդ 0,5 հա հողամասի համար` ևս 0,5 միավոր,

1

16

պահակ

պահակի հաստիքը սահմանվում է օրենքով սահմանված կարգով,

1

17

ավտովարորդ

Ավտովարորդի հաստիքային 1 միավոր կարող է սահմանվել ավտոտրանսպորտի առկայության դեպքում։

2

 

 2) մանկավարժական կազմի համար․

Հ/հ

 

Հաստիքային միավորների քանակը՝ կախված խմբերի թվից

 

վարձատրության խումբը

Պաշտոնի անվանումը

1 խումբ

2 խումբ

3 խումբ

4 խումբ

5 խումբ

6 խումբ

7 խումբ

8 խումբ

9 խումբ

10 խումբ

11 խումբ

12 խումբ

1

տնօրեն

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

2

մեթոդիստ՝ տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ

0.25

0.25

0.5

0.5

0.75

0.75

1

1

1

1

1.25

1.25

4

3

դաստիարակ

1.17

2.34

3.51

4.68

5.85

7.02

8.19

9.36

10.53

11.70

12.87

14.04

4

4

դաստիարակ (մսուրային խմբեր (Վաղ տարիքի առաջին, երկրորդ, կրտսեր տարիքի առաջին խմբեր))

1.4

2.8

4.2

5.6

7.0

8.4

9.8

11.2

12.6

14.0

15.4

16.8

4

5

 երաժշտության դաստիարակ (երաժշտական ղեկավար)

2 տարեկան և ավագ հասակի երեխաների յուրաքանչյուր խմբին 0,25 դրույք, սակայն ոչ ավելի, քան 2 դրույքը,

4

6

Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ

4 տարեկան և ավագ նախադպրոցական հասակի երեխաների յուրաքանչյուր խմբին՝ 0,25 դրույք, սակայն ոչ ավելի, քան 2 դրույքը,

4

7

հատուկ մանկավարժ

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող մինչև 5 երեխայի առկայության դեպքում՝ 2  հաստիքային միավոր, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 5-ից մինչև 10 երեխայի առկայության դեպքում՝ 3  հաստիքային միավոր, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 10 և ավելի երեխայի առկայության դեպքում՝ 4  հաստիքային միավոր  (հատուկ մանկավարժի, լոգոպեդի, սոցիալական մանկավարժի և հոգեբանի հաստիքների ընտրությունը կատարում է հաստատությունը՝ հաշվի առնելով հատկացված հաստիքների քանակը),

4

8

լոգոպեդ

4

9

սոցիալական մանկավարժ

4

10

հոգեբան

4

11

պարուսույց` պարի ղեկավար

 4 տարեկան և ավագ նախադպրոցական հասակի երեխաների յուրաքանչյուր խմբին՝ 0,25 դրույք, սակայն ոչ ավելի, քան 2 դրույքը  (հիմնադրի կողմից լրացուցիչ բյուջետային միջոցների կամ հաստատության արտաբյուջեի առկայության դեպքում),

4

12

լրացուցիչ կրթական ծառայությունների մանկավարժ (ուսուցիչ, խմբավար)

 5 տարեկան և ավագ նախադպրոցական հասակի երեխաների յուրաքանչյուր խմբին՝ 0,25 դրույք, սակայն ոչ ավելի, քան 2 դրույքը  (հիմնադրի կողմից լրացուցիչ բյուջետային միջոցների կամ հաստատության արտաբյուջեի առկայության դեպքում):

4

 

3) ուսումնաօժանդակ կազմի համար.

Հ/հ

 

Հաստիքային միավորների քանակը՝ կախված խմբերի թվից

 

վարձատրության խումբը

Պաշտոնի անվանումը

1 խումբ

2 խումբ

3 խումբ

4 խումբ

5 խումբ

6 խումբ

7 խումբ

8 խումբ

9 խումբ

10 խումբ

11 խումբ

12 խումբ

1

բուժքույր

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

դաստիարակի օգնական

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

դաստիարակի օգնական  (մսուրային խմբեր (վաղ տարիքի առաջին, երկրորդ, կրտսեր տարիքի առաջին խմբեր))

1.3

2.6

3.9

5.2

6.5

7.8

9.1

10.4

11.7

13.0

14.3

15.6

2

 • Քննարկվել է

  25.03.2021 - 09.04.2021

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 5743

Տպել

Առաջարկներ`

Ալվինա Հակոբյան

01.04.2021

Մեկ այլ առաջարկով առաջարկում եմ ՆՈւՀ-ում ավելացնել IT ոլորտից ինչ որ նոտարական տեխնոլոգիաներին ծանոթության պարամունք, քանի որ մեր փոքրիկների հետաքրքրությունները IT ոլորտի հանդեպ ավելի զարգացած է։

Ալվինա Հակոբյան

01.04.2021

Անընդհատ խոսվում է ԲՈՒՀ-ում բարեփոխումների մասին հարգելիներս հիմքը ՆՈւՀ-ն են։ ՆՈւՀ-ում վարձատրությունը շատ ցածր է, դրույքաչափերի փոփոխություն հատկապես դաստիարակներին կամ հնարավորություն ընձեռնել, որպեսզի ՆՈւՀ-երի աշխատակիցները նույնպես օգտվեն սոց. փաթեթից։

Տեսնել ավելին