Հիշել նախագիծը

<<Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման մասին>> ՀՀ Կառավարության որոշման նախագիծ

Նախագիծ

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

____________ 2020 թվականի N    - Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 6.1-ին հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 11-ի N431-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ և 15-րդ կետերը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը 2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

 

 

 

 Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

------------- N ----- որոշման

 

Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

(հեկտար)

 

 

1. Մշակովի հողերի դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

գյուղատնտեսական

բնակավայրի

անտառային

վարելահողեր (100%)

բազմամյա տնկարկներ (100%)

բնակավայրի կառուցապատման

վարելահողեր (100%)

(տնամերձ՝ 60%)

(այգեգործական՝ 60%)

1.     Գեղարքունիքի մարզ

81453,6

104,4 

 8731,38

3,3 

Ընդամենը՝ 90292,68

2. Սյունիքի մարզ

43966.69

1067,64

2835,05

150,19

0

Ընդամենը՝ 48019,57

                                                                                                3.Կոտայքի մարզ

37419,2

3129,6

4880,9

905,7

26,0

Ընդամենը՝ 46361,4

4. Վայոց ձոր

15787.7

2029.1

1883.9

-

-

Ընդամենը՝ 19700,7

5. Շիրակի մարզ

78142.95

59.84

5572.86

48.14

15.07

Ընդամենը՝ 83838,87 

6. Արարատի մարզ

24604,42

10073,24

5486,7

63,8

0

Ընդամենը՝ 40228,16

7. Արմավիրի մարզ

40271,7

13210,8

6895,98

166,32

0

Ընդամենը՝ 60544,8

8. Լոռու մարզ

42013,6

423,5

5743,98

121,14

9,4

Ընդամենը՝ 48311,62

9. Տավուշի մարզ

25516,5

1960,4

3833,15

12,06

105,4

Ընդամենը՝ 31427,51

10. Արագածոտնի մարզ

53917,20

4981,00

6441,40

967,70

100,00

Ընդամենը՝ 66407,30

 

 

 

 

11. Երևան

913,2

298,5

1704,36

375

-

Ընդամենը՝ 3291,1

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 538423,71

2. Մարգագետինների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

գյուղատնտեսական

բնակավայրի

հատուկ պահպանվող տարածքների

հատուկ նշանա-կության

անտառային

խոտհարքներ (100%)

արոտա-վայրեր (100%)

այլ հողա-տեսքեր
(20%)

խառը կառու- ցապատ-մա

ընդհա-նուր օգտա-գործման

հասարա-կական կառուցա-պատման

այլ հողեր

------------

----------

խոտհարքներ (100%)

արոտներ (100%)

այլ հողա-տեսքեր (20%)

1.     Գեղարքունիքի մարզ

35657,3

181610,1

9286,92

5,4

698,43

166,2

1113,6

9492,45

77,88

2,1

27,6

-

Ընդամենը՝ 238137,98

2, Սյունիքի մարզ

8285,27

145476,83

21497,66

13,61

264,78

90,81

938,21

16434,45

328,64

319,18

1038,39

222,15

Ընդամենը՝ 194909,98

3.Կոտայքի մարզ

11269,7

79461,0

4791,38

46,98

589,71

401,94

607,83

2607,72

219,15

2503,7

919,4

112,3

Ընդամենը՝ 103530,81

4. Վայոց ձոր

5058,1

92204,8

222,5

0

0

0

0

   

217,7

311,8

370,9

Ընդամենը՝ 98385,8

5. Շիրակի մարզ

9837,7

112071,25

2181,01

7,51

342,56

94,8

764,02

18374,34

646,38

0

130,93

0

Ընդամենը՝ 144450,5

6.Արարատի մարզ

2685,74

77938,84

8233,6

8,5

121,2

67,6

425,7

5026,2

125,3

0

0

0

Ընդամենը՝ 94632,8

7.Արմավիրի մարզ

318,7

21430,4

4355,1

10,08

584,675

180,81

354,3232

213,538

303,2

0

0

0

Ընդամենը՝ 27750,8262

8. Լոռու մարզ

35060,7

145633,2

5554,66

135,4

943,75

525,2

1845,4

2403,2

1217,1

1936,8

6165,0

259,08

Ընդամենը՝ 201679,49        

9.Տավուշի մարզ

9401,2

63018,1

2159,8

3,15

0

0

199,36

3303,27

0

4092,7

430,7

82,94

Ընդամենը՝ 82691,22        

10. Արագածոտնի մարզ

3672,10

130973,40

4869,80

6,80

369,10

308,20

1323,70

1236,00

18200

131,20

1874,10

110,90

Ընդամենը՝ 163075,30

11. Երևան

-

722,2

642,8

1612,8

1928,3

1811,1

1974,8

0

0

0

0

0

Ընդամենը՝ 8692,0

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 1357936,7

3. Ծառածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

անտառային

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

անտառներ  (100%)

-

1. Գեղարքունիքի մարզ

                                                              11036,2                                                                                                                                                                                                                                                                        

10850,68 

Ընդամենը՝  21886,88

2. Սյունիքի մարզ                                               

42727.08                                                                                                                                                                                       

38189.35

Ընդամենը՝ 80916,43

3.Կոտայքի մարզ                                              

18313,5                                                                                             

2607,72

Ընդամենը՝ 20921,22

4. Վայոց ձոր                                         

10155,9

18169,6

Ընդամենը՝ 28325,5

5. Շիրակի մարզ

4265,32

331,5

Ընդամենը՝ 4596,82

6. Արարատի մարզ

149,34

12567,5

Ընդամենը՝ 12716,84

7. Արմավիրի մարզ

53,35

528,9172

 Ընդամենը՝ 582,2672

8. Լոռու մարզ

86365,8

 

Ընդամենը՝ 86365,8

9.Տավուշի մարզ

107231,6

26426,16

Ընդամենը՝ 133657,8

10. Արագածոտնի մարզ

8073,00

494,40

Ընդամենը՝ 8567,40

11. Երևան

822,3

1022,8

Ընդամենը՝ 1845,1

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 400382,06     

4. Թփուտապատ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

անտառային

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

թփուտներ (100%)

--------------

1.Գեղարքունիքի մարզ                                                      

915,2

2712,67 

Ընդամենը՝ 3627,87

2. Սյունիքի մարզ                                                       

9617,31

6188,57

Ընդամենը՝ 15805,88

 3.Կոտայքի մարզ

575,0

1738,48

Ընդամենը՝ 2313,48

4. Վայոց ձոր                                                

1147,9

17248,4

Ընդամենը՝ 18396,3

5. Շիրակի մարզ                                                       

0

0

Ընդամենը՝ 0

6. Արարատի մարզ

154,62

2354,4

Ընդամենը՝ 2509,02

7. Արմավիրի մարզ

8,5

525,632

Ընդամենը՝ 534,132

8. Լոռու մարզ

4830,7

 

Ընդամենը՝ 4830,7

9.Տավուշի մարզ

1291,5

1651,63

Ընդամենը՝ 2943,13

10. Արագածոտնի մարզ

141,30

247,20

Ընդամենը՝ 388,50

11. Երևան

0

1022,8

Ընդամենը՝ 1022,8

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 52371,812

5. Ջրածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

ջրային հողեր (90%)

հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

1.Գեղարքունիքի մարզ

                                                         1188,54                                                                                                     

122822,13 

Ընդամենը՝ 124010,67

 2. Սյունիքի մարզ                                                

3209,75                                                                                                     

2369,54

Ընդամենը՝ 5579,29

  3.Կոտայքի մարզ

                                                   864,72                                                                                                       

869,24

 Ընդամենը՝ 1733,96

4. Վայոց ձոր

                                                         923,4                                                                                                             

0

Ընդամենը՝ 923,4

5.Շիրակի մարզ                                                   

3403,5                                                                                                            

25,4

Ընդամենը՝ 3428,9

6. Արարատի մարզ

5207,2

1891,6

Ընդամենը՝ 7098,8

7.Արմավիրի մարզ

2904,75

49,278

Ընդամենը՝ 2954,028

8. Լոռու մարզ

2345,94

-

Ընդամենը՝ 2345,94

9.Տավուշի մարզ

1042,47

51,64

Ընդամենը՝ 1094,11

10. Արագածոտնի մարզ

1993,30

123,60

Ընդամենը՝ 2116,90

11.Երևան

155,6       

-

Ընդամենը՝ 155,6      

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 151441,6

6. Բուսականությունից զուրկ տարածքների դաս

մարդածին

բնածին

հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

բնակավայրի հողեր

արդյունաբե-րության, ընդերքօգ-տագործման և այլ արտա-դրական նշանա-կության

էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթա-կառուցվածք- ների

հատուկ նշանա-կության

պահուս-տային

գյուղա- տնտե- սական

անտա-ռային

հատուկ պահ-պանվող տարածք-ների

ջրային

բնակելի կառուցա- պատման (առանց տնամերձ և այգեգործական հողերի՝ 60 %) (100%)

հասարա-կական կառուցա-պատման

 

այլ հողերի

խառը կառուցա-պատման

ընդհանուր օգտագործ-ման

(100%)

(100%)

------

(100%)

այլ հողա-տեսքեր (80 %)

այլ հողեր (80%)

------

 (10 %)

1.     Գեղարքունիքի մարզ

6221,82

 387,8

 

 2598,4

12,6

1629,67 

3693,7 

1837,6 

 181,72

620,0 

37147,68 

2712,67 

132,06 

Ընդամենը՝ 57175,72

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 535131,8

2.     Սյունիքի մարզ

2119,51

338,68

 

1488,25

90,71

839,43

7552,56

1 170,30

345,67

0,00

85990,68

888,54

4129,67

356,66

Ընդամենը՝ 105310,66

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 450541,81

  3.Կոտայքի մարզ

4507,22

937,86

 

1418,27

109,62

1375,99

3453,6

1468,6

511,35

-

19165,52

449,2

869,24

96,08

Ընդամենը՝ 34362,55

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 209223,2      

4. Վայոց ձոր

 

0

 

0

0

0

2926,6

558,5

 

 

59581,7

1483,5

628,4

102,6

Ընդամենը՝ 65281,3

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 231013,0

5. Շիրակի մարզ

4681,79

379,2

 

3056,09

30,04

1370,26

3934,98

2051,4

2585,5

0

8724,07

0

4520,26

378,16

Ընդամենը՝ 31711,75

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 268026,84

6. Արարատի մարզ

3827,66

549,83

 

245,16

26,98

1586,63

3369,59

1052,70

577,23

0

32934,21

0

7069,17

578,60

Ընդամենը՝ 51817,76

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 209003,2447

7. Արմավիրի մարզ

7098,36

0

 

301,98

22,68

1216,12

2868,8

1435,2

28,425

0

17420,0

0

0

322,8

Ընդամենը՝ 30714,365

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 123 080, 5724

8. Լոռու մարզ

4834,78

   175,4

 

1087,8

135,4

943,75

3982,9

1655,42

 

 

22218,64

1036,32

 

260,06

Ընդամենը՝ 36331,1

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 379864,5

9. Տավուշի մարզ

2576,79

390,8

 

1794,24

28,35

1145,4

1194,1

524,4

244

0,4

8639,2

331,76

1600

115,83

Ընդամենը՝ 18585,27

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 270399,0

10. Արագածոտնի մարզ

5084,00

462,40

 

882,50

27,20

1476,20

2533,20

884,80

3211,70

0,00

19479,00

443,50

370,70

221,50

Ընդամենը՝ 35076,70

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 275632,10

11. Երևան

8407,2

1811,1

 

1974,8

1612,8

1928,3

3129,0

915,7

1062,4

0

1116,8

0

0

17,3

Ընդամենը՝ 21975,4

Ընդամենը  22328,0

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝   488342,58

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթ՝ 2974244,07

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  22.10.2020 - 06.11.2020

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Բնապահպանություն

 • Նախարարություն

  Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 700

Տպել