Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 1118-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

«Հավելված

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ----- -ի N –Ն որոշման

Հավելված  ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1118-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՅԴ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումներԻ, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերԻ, հումքԻ Եվ (կամ)  նյութերի նկատմամբ սակագնային, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ արտոնության կիրառման

 

 1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց և Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ՝ Անձ) կողմից գերակա ոլորտում ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի ներմուծումն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված սակագնային, մասնավորապես մաքսատուրքից ազատելու արտոնության (այսուհետ` մաքսատուրքից ազատելու արտոնություն) կիրառման հետ կապված հարաբերությունները:
 2. Սույն կարգում կիրառվող հիմնական հասկացություններն են`
 • Ներդրումային ծրագիր` արտադրական, տրանսպորտային և (կամ) ինժեներական ենթակառուցվածքի առկա օբյեկտների վերազինմանը (արդիականացման, վերակառուցման) կամ նոր օբյեկտների ստեղծմանն ուղղված ներդրումներ նախատեսող միջոցառումների համալիր, որն իրականացվում է սույն կարգով սահմանված (տնտեսության ոլորտների) գործունեության գերակա ոլորտներում:
 • Գործառնական (արտադրական և այլ) գործունեություն` ընկերության (կազմակերպության) ներդրումային ծրագրի շրջանակում նախատեսվող գործունեության տեսակը:
 • Նպատակային օգտագործում՝ Գործառնական գործունեության իրականացման նպատակով օգտագործում։
 1. Սույն կարգի իմաստով գերակա են համարում հետևյալ ոլորտները` (ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 874 –Ն հրամանի հավելվածով սահմանված Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ)
 • գյուղատնտեսությունը (դասակարգչի կոդ A բաժնից՝ խումբ 01,02,03)
 • արդյունաբերությունը (դասակարգչի կոդ B բաժին, C բաժին)
 • զբոսաշրջությունը (դասակարգչի կոդ I բաժնից՝ խումբ 55 և R բաժնից՝ 93․11, 93․21 ենթախմբերը)
 • տրանսպորտը, տեղեկատվություն (բարձր և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները) և կապը (դասակարգչի կոդ H (բացառությամբ տաքսու ծառայություններ և միկրոավտոբուսներով ուղեվորափոխադրումներ) և  J  (բացառությամբ 63․9 կոդի)
 • էներգետիկան (դասակարգչի կոդ D)
 1. Մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունը կիրառվում է գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի (այդ թվում լիզինգով ձեռք բերված) նկատմամբ, որոնք չեն արտադրվում ԵԱՏՄ անդամ երկրներում (կամ արտադրվում են ներդրումային ծրագրի իրականացման համար ոչ բավարար քանակով) կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրներում արտադրվող նմանատիպ ապրանքները չեն համապատասխանում ներդրումային ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական չափանիշներին: Ընդ որում, ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերի, հումքի և (կամ)  նյութերի գինը չի համարվում ներդրումային ծրագրին չբավարարող չափանիշ և հիմք չի հանդիսանում արտոնությունը կիրառելու համար:
 2. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված արտոնությամբ ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը պետք է օգտագործվեն նպատակային (ներդրումային ծրագրի իրականացման շրջանակներում) և բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում,
 3. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված արտոնությամբ ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը կարող են Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվել (տեղափոխվել) հետևյալ դեպքերում, երբ․
 • ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը ենթակա են վերանորոգման և (կամ) տեխնիկական սպասարկման, փոխարինման.
 • ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ենթակա են փոխարինման կամ հետ վերադարձման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում պահանջվող որակը մատակարարի կողմից ապահովված չլինելու կամ գործարքի պայմանները խախտելու պատճառով: Այս դեպքում թույլատրվում է ներդրումային ծրագրի շրջանակներում տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերի, հումքի և նյութերի փոխարինման նպատակով արտահանումը և կրկին ներմուծումն արտոնության կիրառմամբ.
 • ավարտվել է ներդրումային ծրագիրը։
 1. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված արտոնությամբ ներմուծված՝
 • տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը Անձը չի կարող օտարել առնվազն մինչև ներդրումային ծրագրի իրականացման ժամկետի ավարտը,
 • հումքը և (կամ) նյութերը Անձը չի կարող օտարել ներմուծված առաջնային ձևով (առաջնային ձև է համարվում, եթե ծրագրով նախատեսված գործունեությամբ որևէ փոփոխության չի ենթարկվել)։
 1. Սույն կարգի 6-րդ և 7-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումները չեն տարածվում սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված արտոնությամբ ներմուծված տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի վրա, եթե վերջիններիս համար  վճարվել է ներմուծման ժամանակ օրենքով սահմանված բոլոր հարկերը և տուրքերը, այդ թվում նաև ստացած արտոնության մասով և չափով։
 2. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված արտոնությամբ ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի նպատակային և բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործման հսկողությունն իրականացվում է ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգրքով և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 3. Անձը կարող է դիմել գերակա ոլորտում ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով՝ գործառնական (արտադրական) գործունեություն շրջանակներում տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի (այդ թվում լիզինգով ձեռք բերված) ներմուծման օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված մաքսատուրքերից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար:

Լիզինգով ձեռք բերված և ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ)  նյութերի ներմուծման ժամանակ մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկված մաքսատուրքերից ազատման արտոնությունը տրվում է լիզինգատու կազմակերպությանը, Անձի հետ կնքած լիզինգի պայմանագրի առկայության դեպքում։

 1. Սույն կարգի իմաստով ներդրումային ծրագրի իրականացումը չի կարող գերազանցել հինգ տարին:
 2. Սույն կարգի իմաստով ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի ներմուծման ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել ծրագրի իրականացման ժամկետը։
 3. Մաքսատուրքից ազատելու արտոնություն ստանալու համար ապրանքներ ներմուծող Անձը գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացնում հայտ` սույն կարգի 14-րդ կետին համապատասխան։
 4. Հայտն իր մեջ ներառում է հետևյալ փաստաթղթերի ամբողջությունը`
 • դիմում` համաձայն սույն կարգի N 1 ձևի.
 • հայտարարություն ` համաձայն սույն կարգի N 2 ձևի
 • ներդրումային ծրագիր` համաձայն սույն կարգի N 3 ձևի.
 • ցանկ՝ ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի և (կամ) հումքի ու նյութերի վերաբերյալ` համաձայն սույն կարգի N 4 ձևի:
 • լիզինգով ձեռք բերված տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի ներմուծման դեպքում նաև լիզինգի պայմանագրի պատճենը, Անձի կողմից հաստատված բնօրինակին համապատասխանության վերաբերյալ։
 1. Սույն կարգի 14-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված հայտարարությունը պարունակում է տեղեկատվություն Անձի ուսումնասիրությունների համաձայն ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը և (կամ) հումքն ու նյութերը ԵԱՏՄ անդամ երկրների տարածքում չարտադրվելու, ոչ բավարար քանակով արտադրվելու կամ տեխնիկական չափանիշներին չբավարարելու մասին:
 2. Անձն օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում իր կողմից ներկայացված տեղեկությունների հավաստիության համար:
 3. Հայտը Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի աշխատակազմ մուտքագրվելու օրվան հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարությամբ, ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե, տվյալ ծրագիրն ընդգրկող տնտեսության ոլորտը համակարգող լիազոր պետական մարմին (այսուհետ` Մարմիններ)` դիրքորոշման ։
 4. Մարմինները 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում իրենց լիազորությունների շրջանակներում ուսումնասիրում են ներկայացված հայտը, և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնում դիրքորոշում հայտի (այդ թվում ծրագիրը) վերաբերյալ։ 3-օրյա ժամկետում Մարմինների կողմից դիրքորոշումներ չներկայացնելու դեպքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը կողմից համարվում են դրական եզրակացություն։
 5. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ամփոփելով Մարմինների դիրքորոշումները, եթե բացակայում են սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված հայտի մերժման հիմքերը, մշակում է ներդրումային ծրագիրը հավանության արժանացնելու և մաքսատուրքի արտոնության տրամադրման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծ և այն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ։
 6. Հայտը մերժելու հիմքերի առկայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտնում է Անձին հայտը մերժելու մասին ներկայացնելով մերժման հիմքը, և տեղեկացնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ:
 7. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը համապատասխան որոշման նախագիծն ստանալուց հետո 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում այն ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի քննարկմանը:
 8. Հայտը մերժվում է, եթե՝
 • հայտը ներկայացված չէ ամբողջական,
 • հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերում ներկայացված տեղեկատվությունը հավաստի չէ,
 • ներկայացված տեղեկատվությունը չի համապատասխանում սույն կարգի 3-րդ և 5-րդ կետի պահանջներին, մասնավորապես՝

ա. ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը, հումքը և (կամ)  նյութերը չեն օգտագործվելու սույն որոշման իմաստով գերակա ոլորտում (ոլորտներում),

բ. ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը, հումքը և (կամ)  նյութերը չեն օգտագործվելու նպատակային (ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով) և բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում,

4)   հայտը ներկայացնելու պահի դրությամբ հայտատուն ունի ժամկետանց չկատարված հարկային և մաքսային վճարների վճարման պարտավորություններ:

 1. Ներդրումային ծրագրերի իրականացման արդյունքների գնահատման նպատակով իրականացվում է մոնիթորինգ։ Մոնիթորինգն իրականացնում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից։ Մոնիթորինգն իրականացվում է մինչև ներդրումային ծրագրի իրականացման ավարտը։
 2. Սույն կարգով նախատեսվող մոնիթորինգի ընթացկարգը տարածվում է նաև 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա, բացառությամբ ավարտված ծրագրերի:
 3. Մոնիթորինգի իրականացման նպատակով ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում արտոնություն ստացած Անձը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն է ներկայացնում եռամսյակային և տարեկան (յուրաքանչյուր աճողական տրամաբանությամբ) հաշվետվություններ՝ սույն կարգի N 5 ձևին համապատասխան, մինչև ներդրումային ծրագրի ժամկետի ավարտը:
 4. Հաշվետվությունները ներկայացվում են եռամսյակի և տարվա ավարտին հաջորդող ամսվա վերջին օրը։
 5. Սույն կարգի N 5 ձևին համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը խախտելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը նախազգուշացնում է Անձին և պահանջում, որ այն ներկայացնի երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
 6. Նախազգուշացումն ստանալուց հետո Անձի կողմից հաշվետվությունները երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում չներկայացնելու դեպքում ներդրումային ծրագիրը համարվում է չկատարված:
 7. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը հաշվետվությունները ստանալուց հետո 7 օրյա ժամկետում ամփոփում է դրանցում արտացոլված ցուցանիշները ներկայացնում է Մարմիններին։
 8. Մարմինները 7 օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն են ներկայացնում Անձանց կողմից համապատասխան հաշվետվությամբ ներկայացված ցուցանիշների վերաբերյալ տվյալ մարմնի տրամադրության տակ առկա տեղեկատվություն և դիրքորոշում արտոնության տրամադրումը շարունակելու կամ դադարեցնելու մասին, իսկ Պետական եկամուտների կոմիտեն նաև տեղեկանք համաձայն Ձև 6-ի։
 9. Մարմինների դիրքորոշումը և տեղեկատվությունը ստանալուց հետո, եթե առկա են սույն կարգի 33-րդ կետով նախատեսված արտոնությունը դադարեցնելու հիմքեր, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 3-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացնում արտոնությունը դադարեցնելու և արտոնության տրամադրման մասին որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծ։
 10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից որոշումն ընդունվելու դեպքում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղեկացնում է անձին։
 11. Արտոնությունը դադարեցնելու հիմքերն են`
 • ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը չեն օգտագործվել սույն որոշման իմաստով գերակա ոլորտ(ներ)ում,
 • ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը չեն օգտագործվել նպատակային (ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով) և բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում,
 • չեն պահպանվել սույն կարգի 6--8-րդ կետերի պահանջները։
 1. Արտոնության դադարեցումն տարածվում է դադարեցման պահից հետո ներմուծվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերի, հումքի և (կամ) նյութերի մասով։
 2. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ և համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը, որոնց նկատմամբ կիրառվում է մաքսատուրքից ազատման արտոնություն համարվում են պայմանական բաց թողնված մինչև ներդրումային ծրագրի  ավարտը։ Այդ ապրանքները օրենսդրության պահանջների խախտմամբ օգտագործելու դեպքում անձը կրում է օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն։

 

 

 

 Ձև N  1

                                                              ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

-----------------------------------------ին                                                                                                  

                                                               

ԴԻՄՈՒՄ

          Հարգելի՛ --------,         

«Գերակա  ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող  տեխնոլոգիական  սարքավորումները, դրանց  բաղկացուցիչ  ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնության կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանները հաստատելու և լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ  կառավարության 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N  1118-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 12-րդ կետի համաձայն Ձեզ ենք ներկայացնում գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող  տեխնոլոգիական  սարքավորումները, դրանց  բաղկացուցիչ  ու համալրող մասերը, հումքը և նյութերը ներմուծման մաքսատուրքերից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար «--------- » կազմակերպության հայտը:

          Կից ներկայացնում ենք ՀՀ կառավարության 2015 թ. սեպտեմբերի 17-ի N 1118-Ն որոշմամբ պահանջվող ձևերը:

Արդիր`   _______ էջ:

Հարգանքով`

_______________________________________

(անուն, հայրանուն, ազգանուն)

_______________________

(ստորագրություն)

 

_____ ____________ 20____թ.»:

 

 

 

 

 

 

 

Ձև N  2

Հ ա յ տ ա ր ա ր ու թ յ ու ն

Հավաստիացնում եմ, որ սույն հայտում պարունակվող տեղեկատվությունն արժա­նա­հավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ կեղծ փաստաթուղթ կամ տեղե­կատվու­թյուն ներկայացնելը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության:

Հավաստում եմ, որ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներ­մուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը և (կամ) հումքն ու նյութերը կկիրառվեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներդրումային ծրագրով նախատեսված գործունեության իրականացման նպատակով (արտադրություն, տրանսպորտային ծառայություններ և այլն)

Հավաստում եմ, որ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներ­մուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը չեմ օտարի ներմուծելու պահից առնվազն մինչև ներդրումային ծրագրի իրականացման ժամկետի ավարտը։ Մինչև ներդրումային ծրագրի իրականացման ժամկետի ավարտը վերոնշյալ ապրանքները նախքան օտարելը պարտավորվում եմ վճարել ներմուծման ժամանակ այդ ապրանքների համար օրենքով սահմանված բոլոր հարկերը և տուրքերը, այդ թվում նաև ստացած արտոնության մասով և չափով։

Հավաստում եմ, որ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներ­մուծվող)  հումքն ու նյութերը չեմ օտարի ներմուծված առաջնային ձևով։ Վերոնշյալ ապրանքները նախքան ներմուծված առաջնային ձևով օտարելը պարտավորվում եմ վճարել ներմուծման ժամանակ այդ ապրանքների համար օրենքով սահմանված բոլոր հարկերը և տուրքերը, այդ թվում նաև ստացած արտոնության մասով և չափով։

Հավաստում եմ, որ արտոնություն ստանալու դեպքում հաշվետվությունները կներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում։

Տեղեկացնում եմ, որ ընկերության ուսումնասիրությունների համաձայն հայտով ներկայացվող ապրանքները չեն արտադրվում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների տարածքում կամ արտադրվում են ներդրումային ծրագրի համար ոչ բավարար քանակով և/կամ չեն բավարարում ներդրումային ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներին:

Ես համաձայն եմ իմ կողմից ներկայացված նշված տեղեկատվության որևիցե փոփո­խության դեպքում տեղեկացնել լիազոր մարմնին:

 

Ստորագրող_________________        _______________________________________

                               (պաշտոնը)                                                           (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

                                    _______________________

                   (ստորագրությունը)

                                                                                 _____  ____________ 20____թ.

 

Ձև N  3

              1 Ծրագրի նկարագրական մաս

Ն Ե Ր Դ Ր ՈՒ Մ Ա Յ Ի Ն  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

1

Հայտատուի (կազմակերպության) անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, հիմնադրման տարեթիվը

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

 

Կազմակերպության բաժնետերերը

 

կոնտակտային տվյալները`

Անուն, հայրանուն, ազգանուն

 

Իրավաբանական հասցեն

 

Տնտեսական գործունեության դասակարգիչը

 

Հեռախոսահամար

 

Էլ. Փոստ

 

2

Ներդրումային ծրագրի իրականացման վայրը/ հասցեն

 

3

Ներդրումային ծրագրի իրականացման ժամկետը    /մինչև հինգ տարի/, և ապրանքների ներմուծման ժամկետը

 

4

Ներդրումային ծրագրի համառոտ նկարագրությունը (ծրագրի նպատակը, իրականացվելիք աշխատանքներ, մրցակցային առավելությունները, արտահանման ուղղությունները և քաղաքականությունը, ծրագրով նախատեսված գործունեության տեսակի հստակ նկարագրություն և այլն)

 

5

Ծրագրով նախատեսված ներմուծվող, տեխնոլոգիական սարքավորումների, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերի, հումքի և նյութերի ծրագրի շրջանակներում օգտագործման նկարագրությունը

Լիզինգով ձեռքբերված և ներմուծվող ապրանքների դեպքում նշվում է նաև լիզինգատու կազմակերպության անվանումը

 

6

Նախատեսվող ներդրումների չափի և ուղղությունների նկարագրությունը (շինարարություն, հիմնական միջոցներ, շռջանառու միջոցներ և այլն)

 

7

 

Հայտը ներկայացնելու պահին ծրագրի նպատակով արդեն իսկ իրականացված ներդրումները (դրամ)`

 

8

Ծրագրին վերաբերող այլ տեղեկություններ (հայտատուի հայեցողությամբ)

 

 

         

2 Տնտեսական գործունեության և ծրագրային ցուցանիշներ

NN ը/կ

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ցուցանիշ

20__ թիվ

20__ թիվ

20__ թիվ

20__ թիվ

20__ թիվ

20__ թիվ

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ

 

2.

Արտադրանք (մլն դրամ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Իրացում (մլն դրամ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Արտահանում (մլն դրամ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Աշխատատեղերի քանակ, այդ թվում՝ նոր ստեղծվող

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Միջին աշխատավարձ (հազ. դրամ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ԱԱՀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Շահութահարկ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Եկամտային հարկ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,

Այլ հարկեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 2-րդ սյունակում նշված տեղեկատվությունը լրացվում է դիմումը ներկայացնելուն նախորդող երկու տարիների համար, իսկ հաջորդ սյունակներում` կանխատեսվող տարիները՝ մինչև ծրագրի ավարտն ընկած ժամանակահատվածը: Նոր ստեղծված կազմակերպության դեպքում՝ 2-րդ սյունայակի համապատասխան վանդակներում դրվում է «-» նշան,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ձև N4

Ց Ա Ն Կ

 

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀՈՒՄՔԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ վերաբերյալ

 

 

NN ը/կ

ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը՝ 10 նիշի մակարդակով

Անվանումը

Տեխնիկական բնութագիրը

Չափի միավորը

Քանակը

Ծագման երկիրը*

Արտահանման երկիրը

Արժեքը (դրամ)

Այլ տեղեկություններ**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

        ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՈՒՄՔ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐ

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          *- Եթե ծագման երկիրը հնարավոր չի պարզել, նշվում է համապատասխան գրառմամբ

**- Լիզինգով ներկրվող ապրանքների դիմաց նշվում է <<լիզինգ>> և պայմանագրի համարը

 

 

 

 


Ձև N 5

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

______________________

(ընկերության անվանումը)

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ*

N

Ցուցանիշ

20___թ. մարտ 30-ի դրությամբ

20___թ. հունիսի 30-ի դրությամբ

20___թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ

20___թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1

Իրականացրած ներդրումների ծավալը (մլն դրամ)

 

 

 

 

2

Ծրագրի շրջանակում արտոնություն ստացած, հաշվետու ժամանակաշրջանում ներկրված ապրանքների ծավալը (մլն դրամ)

 

 

 

 

3

Ծրագրի շրջանակում արտոնություն ստացած, հաշվետու ժամանակաշրջանում ներկրված ապրանքներից նպատակաշին նշանակությամբ օգտագործված ապրանքների ծավալը  (մլն դրամ)

 

 

 

 

4

Ծրագրի շրջանակում արտոնություն ստացած, հաշվետու ժամանակաշրջանում ներկրված ապրանքներից սույն կարգի 8-րդ սահմանված կարգով վաճառված ապրանքների ծավալը  (մլն դրամ)

 

 

 

 

                Հաշվետվության 2-4 տողերում նշված տեղեկատվության հետ ներկայացվում են նաև ապրանքային կառուցվածքը

 

Այլ տեղեկություններ __________________________________________________ Ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջացած խնդիրներ ____________________________ Առաջարկություններ___________________________________________________

Ներդրումային ծրագիրն (ավարտվել, ընթացքի մեջ)_____________________________ է:          

Հաշվետվությունը ներկայացնելու պահի դրությամբ -------------------------- (ընկերության անվանում) կողմից ներմուծված ապրանքների ցանկը (ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր, ապրանքի անվանում, քանակ, արժեք) կցվում է:

                  Ստորագրող ------------------------------                                    ------------------------------------------------

                                         (պաշտոն)                                                   (անուն, հայրանուն, ազգանուն)

                            --------------------------                                                         _____ ____________ 20____թ

                             (ստորագրություն)

Ձև N 6

ՏԵՂԵԿԱՍՆՔ

______________________

(ընկերության անվանումը)

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ցուցանիշ

20___թ. մարտ 30-ի դրությամբ

20___թ. հունիսի 30-ի դրությամբ

20___թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ

20___թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

1

Արտադրանք (մլն դրամ)

 

 

 

 

2

Իրացում (մլն դրամ)

 

 

 

 

3

Արտահանում (մլն դրամ)

 

 

 

 

4

Արտահանման երկրներ

 

 

 

 

5

Աշխատատեղերի քանակ, այդ թվում՝ նոր ստեղծվող

 

 

 

 

6

Միջին աշխատավարձ (հազ. դրամ)

 

 

 

 

7

Աշխատավարձի ֆոնդ

 

 

 

 

8

ԱԱՀ

 

 

 

 

9

Շահութահարկ

 

 

 

 

10

Եկամտային հարկ

 

 

 

 

11

Այլ հարկեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  19.08.2020 - 03.09.2020

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Պետական եկամուտներ, Սպորտ և երիտասարդություն, Էկոնոմիկա, Ֆինանսական

 • Նախարարություն

  Էկոնոմիկայի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2128

Տպել