Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ «ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈւԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ OՐԵՆՔՈւՄ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈւՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-122-Ն oրենքի՝

1) 8-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«Էներգասպառող սարքերի և սարքվածքների էներգաարդյունավետության պիտակավորումն ու պիտակի ձևը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ընդունված փաստաթղթերով և/կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով:»,

2) 8-րդ հոդվածը լրացնել նոր 3-րդ մասով՝ հետևյալ բովանդակությամբ՝

«3) Պետության կարիքների ապահովման նպատակով ձեռք բերվող ապրանքա-տեսակները պետք է ապահովեն էներգաարդյունավետության սահմանված պահանջները: Այդ ապրանքատեսակների խմբերի ցանկը, էներգետիկ բնութագրերի պարտադիր պահանջները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան:»

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

  • Discussed

    11.07.2019 - 27.07.2019

  • Type

    Law

  • Area

    Energy and natural resources

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2440

Print