Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ի N977-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ի N977-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N977-Ն որոշման ընդունումը պայմանավորված է թույլատվական փաստաթղթերի տրամադրումը բացառապես էլեկտրոնային եղանակով տրամադրելու նպատակով իրավական ակտերում փոփոխություններ իրականացնելու գործընթացն ապահովելու անհրաժեշտությամբ։

 

2. Առաջարկվող կարգավորման նպատակը և բնույթը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 18-ի N 281-Ն որոշման N 3 հավելվածով սահմանված է «Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած՝ դրանց պրեկուրսորների արտահանման, ներմուծման կամ մեծածախ առևտրի իրականացման գործունեության իրականացման» լիցենզավորման կարգը, որը բխում է «Լիցենզավորման մասին» օրենքով սահմանված պահանջներից:

Լիցենզիաների տրամադրման ընթացակարգը և ժամկետները բխում են «Լիցենզավորման մասին» օրենքից: Լիցենզավորման հայտը և կից փաստաթղթերը հայտատուի կողմից ներկայացվելուց հետո լիցենզիա ստանալու մասին հայտում կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակների, ոչ իրավաբանական անճշտությունների, թվաբանական սխալների և նման այլ բացթողումների) առկայության, ինչպես նաև փաստաթղթերը թերի լինելու դեպքում լիցենզավորող մարմինը դրանք հայտնաբերելու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուին առաջարկում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել թերությունները: Ինչից հետո լիցենզավորող մարմինը հայտը և կից փաստաթղթերը ներկայացնում է շահագրգիռ պետական մարմիններին (ՀՀ ոստիկանություն, Ազգային անվտանգության ծառայություն): Շահագրգիռ պետական մարմինները 5-օրյա ժամկետում հայտի և կից փաստաթղթերի վերաբերյալ ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումը: «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` լիցենզավորող մարմինն իր որոշումներն ընդունում է համապատասխան հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա: Ուստի վերը թվարկված գործընթացներից հետո հայտը քննարկվում է լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստին:

«Լիցենզավորման մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն լիցենզիան տրվում է լիցենզիա ստանալու համար վերոնշյալ օրենքով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվելուց հետո` 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե օրենքով այլ ժամկետ նախատեսված չէ:

Առողջապահության նախարարության կողմից տրվող լիցենզիաները տրվում են միայն թղթային տարբերակով, քանի որ «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի համաձայն` լիցենզիան պետք է բովանդակի հետևյալ վավերապայմանները (տեղեկատվությունը)` 8) լիցենզավորող մարմնի լիազորված անձի ստորագրությունը և այդ մարմնի պետական զինանշանի պատկերով կնիքի դրոշմը: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն` լիցենզիաների ձևերը պետք է ունենան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից արժեթղթերի համար սահմանված պաշտպանվածության աստիճան, հանդիսանում են խիստ հաշվառման փաստաթղթեր, ունեն հաշվառման համար և սերիա: Լիցենզիաների ձևերի ձեռքբերումը, հաշվառումը և պահպանումն իրականացնում են լիցենզավորող մարմինները:

Վերոգրյալից հետևում է, որ «Մեկ պատուհան» համակարգով սահմանված ժամկետում հայտի ուսումնասիրություն, հայտատուի կողմից թերությունների վերացում, փաստաթղթերի համաձայնեցնում շահագրգիռ պետական մարմինների հետ, լիցենզավորման հանձնաժողովի նիստի իրականացում անհնարին է: Նշված գործընթացի արդյունքում լիցենզավորվելուց հետո, լիցենզավորված անձը դիմում է թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների ներմուծման և արտահանման մեկանգամյա լիցենզիաների տրամադրման համար: ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 335-Ն որոշման N 2 հավելվածով սահմանված է թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների ներմուծման և արտահանման մեկանգամյա լիցենզիաների տրամադրման կարգը և սույն որոշման մեջ արդեն իսկ նախատեսվում են կատարել լրացումներ:

Ուստի, ելնելով վերոգրյալից` առաջարկվում է Կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 10-ի թիվ 977-Ն որոշման 12-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը

Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի հիման վրա «Թույլատվական փաստաթղթեր (sw.gov.am)» համակարգի ներդրման արդյունքում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողների համար կստեղծվեն առավել հարմարավետ պայմաններ, քանի որ արտաքին առևտրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի ստացման և ներկայացման գործընթացը կիրականացվի էլեկտրոնային եղանակով։

5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ

Նախագիծը չի բխում ռազմավարական փաստաթղթերից, մասնավորապես՝ Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունից, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի №1363-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրից։

6. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության վերաբերյալ

Նախագծի ընդունմամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման անհրաժեշտություն առկա չէ:

7. Պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների վերաբերյալ

Նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում։

 • Обсуждалось

  30.01.2023 - 14.02.2023

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Здравоохранение

 • Министерство

  Министерство здравоохранения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3184

Принт

Предложения

Ռուբեն Գրիգորյան

01.02.2023

Կողմ եմ այն պարագայում, եթե լիցենզավորումը անցկացվի օբյեկտիվ

Узнать больше