Добавить в избранное

В стадии разработки

ՏԱՐԵՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՏԱՐԵՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1112-Ն ԵՎ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1292-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 31-Ի N 730-Ն ԵՎ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 1533-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նախագծի ընդունումը նպատակ ունի կարգավորել վերոհիշյալ խնդիրները և օրենսդրական փոփոխությամբ շտկումներ մտցնել գործող իրավական ակտում՝ նախարարությանը ենթակա պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում, նախարարության ենթակայության ներքո չգտնվող, սակայն լիազորված ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագիր կնքած, ինչպես նաև՝ պայմանագիր չկնքած կազմակերպությունների կողմից ներդնելով խնամքի ծառայություններ, որն ուղղված կլինի առավել խոցելի խմբերի բացահայտմանը և նրանց հիմնական իրավունքների պաշտպանությանը։ Ոլորտում առկա և ապագայում ստեղծվելիք կազմակերպությունների առջև կլինեն հստակ պահանջներ՝ տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման տեսանկյունից՝ ապահովելով քաղաքացիների առողջ և արժանապատիվ ծերացումը։

Իրավական կարգավորում է ստացել սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների տարանջատումը՝ ըստ շահառուների շրջանակի, սահմանվել են փոքր տները: Նախագծում ներկայացվել է տարբեր ծառայությունների նկարագրերը և այդ ծառայություններից ստացողների շրջանակը՝ ըստ վերջիններիս գնահատված կարիքները: Հստակեցվել են խնամքի տրամադրում հայցող անձանց՝ ծառայություններից օգտվելու համար դիմելու կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, ծառայությունների տրամադրման, դրանց տրամադրումը մերժելու, դադարեցնելու հիմքերը և այլն:

 • Обсуждалось

  07.06.2022 - 22.06.2022

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Социальное обеспечение

 • Министерство

  Министерство труда и социальных вопросов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 687

Принт

Предложения

Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիա

22.06.2022

Խնամքի տրամադրումը մերժելու վերաբերյալ Խնամքի տրամադրում հայցող անձին տարածքային կենտրոնը մերժում է խնամքի տրամադրումը, եթե՝ 1) անձի մոտ առկա է սույն որոշման N 3 հավելվածի հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկը՝ մասնագիտացված բժշկական հաստատության տված եզրակացության հիման վրա (բացառությամբ՝ շուրջօրյա խնամքի հատուկ կենտրոնում ու մասնագիտացված փոքր տանը, տնային պայմաններում հատուկ խնամքի և մասնագիտացված ցերեկային կենտրոններում խնամքի կարիք ունեցող անձանց դեպքում՝ հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրները). Առաջարկվում է- հավելված 3-ից հանել 1-ին մասն ամբողջությամբ, քանի հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի տրամադրման մերժումը խտրական է։

Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիա

22.06.2022

Պարագաների կամ նյութի անվանումների «կանացի իր»-ի վերաբերյալ Առաջարկվում է հավելված 9-ի 76-րդ կետի «Կանացի իր-յուրաքանչյուր կնոջն ամսական 15 հատ» փոխարինել՝«Կանացի իր-յուրաքանչյուր կնոջն ամսական առնվազն 20 հատ՝ ըստ կարիքի» բառերով։

Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիա

22.06.2022

Սննդամթերքի անվանումների «Կաթնամթերք»-ի վերաբերյալ” Առաջարկվում է հավելված 1-ի 98-րդ կետի 5.5 տողում «Կարագ» բառից հետո լրացնել «՝ բացառելով սպրեդի օգտագործումը» բառերը։ Միաժամանակ նույն լրացումն անել յոթերորդ բաժնում։

Узнать больше