Добавить в избранное

«ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Նախագծով առաջարկվում է լրացումներ և փոփոխություններ կատարել ՀՀ քրեական օրենսգրքում, մասնավորապես՝

 • 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասում որպես լրացուցիչ պատիժ՝ նախատեսել որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը,
 • 239-րդ հոդվածի վերնագիը համապատասխանեցնել հոդվածի դիսպոզիցիային, հստակեցնել հոդվածի դիսպոզիցիան, մասնավորապես այնպես, որ ծանր հետևանքների առաջացումը վերաբերելի լինի ինչպես զենքը կամ ռազմամթերքն այլ անձին հանձնելուն, այնպես էլ hրազենը կամ ռազմամթերքն անփութորեն պահպանելուն, որը պայմաններ է ստեղծել այդ հրազենը կամ ռազմամթերքն ուրիշի կողմից օգտագործելու համար,
 • լրացում կատարել 1-ին հոդվածի դիսպոզիցիայում՝ որպես հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի դրսևորման ձև նախատեսելով նաև մեկ տարվա ընթացքում կրկնակի վարչական տույժ նշանակելուց հետո առանց թույլտվության շենք, շինության կառուցումը, ինչպես նաև խստացնել հիշյալ արարքի համար նախատեսված սանկցիան՝ սահմանելով տուգանք՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհազարհինգհարյուրապատիկից երեքհազարապատիկի չափով:

Նախագծով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել նաև Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 154-րդ հոդվածում՝ հստակեցնելով զանցանքի դրսևորման ձևերը՝ մասնավորապես վարչական պատասխանատվություն նախատեսելով նաև անօրինական կառույցները չքանդելու համար՝ ապահովելու համար համապատասխանություն Քրեական օրենսգրքի 315.1-ին հոդվածի օբյեկտիվ կողմը կազմող արարքների և Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի միջև:

 Ըստ այդմ, Նախագծով առաջարկվում է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«Սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողմից առանց թույլտվության, նախատեսված թույլտվության կամ թույլտվությամբ սահմանված պայմանների կամ քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների էական խախտումներով շենքի, շինության կառուցումը կամ վերակառուցումը չդադարեցնելը և (կամ) անօրինական կառույցները չքանդելը, բացառությամբ գյուղական համայնքներում վերոնշյալ արարքների կատարման`առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով»:

 Հոդվածի 2-րդ մասով առաջարկվում է  վարչական պատասխանատվություն  նախատեսել  նույն արարքի համար, որը կատարվել է գյուղական համայնքներում, իսկ 3-րդ մասով՝ հողօգտագործման իրավունք չունեցող անձանց կողմից պետությանը և համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի վրա շենքեր և շինություններ ինքնակամ կառուցելու, ինչպես  նաև դրա հետևանանքրեը չվերացնելու համար, ինչը բովանդակային առումով համընկնում է պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ինքնակամ զավթման և դրա հետևանանքերը չվերացնելու հետ:

 • Обсуждалось

  07.10.2019 - 24.10.2019

 • Тип

  Закон

 • Область

  Юстиция, Уголовное законодательство

 • Министерство

  Министерство юстиции

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1466

Принт

Предложения

Գևորգ Մալխասյան

07.10.2019

Առաջարկություններ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի վերաբերյալ՝ 1. Գտնում եմ, որ միայն բնակելի տների կամ գյուղատնտեսական շինոթյունների համար գյուղական բնակավայրերում պետք է լինի նվազ պատասխանատվության: Գյուղական բնակավայրերում հասարակական, արտադրական կամ աշլ շինությունների ինքնակամ կառուցման համար պետք է լինի ավելի խիստ պատասխանատվություն: Պետական և ոչ պետական հողմասերի վրա ինքնակամ կառույցների կառուցման համար տարբեր պատասխանատվության մջոցների կիրառումը հակասում է օրենքի առաջ հավասարության ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսված սկզբունքը և հիշեցնում է սոցսեփականության պաշտպանության ԽՍՀՄ սկզբունքը: ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նածագծի վերաբերյալ՝ 1. Յուրացնելը և վատնելը պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություն չէ, այս իսկ պատճառով այն միշտ չէ որ կատարվում է պաշտոնատար անձի կողմից: Այս իսկ պատճառով լրացնել «որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա,» բառերով սանկցիայի լրացումը հիմնավորված չէ: Առաջարկում եմ ուսումնասիրել ՀՀ քրեական օրենսգրքի մյուս հոդվածները ևս: 2. Օրենսդրքի 239-րդ հոդվածով օրենսդիրը ուղղակի առավել առավել վտանգավոր է համարել ոչ թե զենքի այլ միայն հրազենն ափութությամբ պահելը: Օրենսդիրն այլ զենքը՝ սառը զենքը, նետողական զենքը, օդամղիչ զենքը, գազային զենքը կամ ազդանշանային զենքը անփութորեն պահելու համար չի նախատեսել պատասխանատվություն: 3. Օրենսգրքի 315.1 և 315.2 հոդվածները ևս պետք է տարածվեն նաև բոլոր հողերի վրա: Հակառակ պարագայում խախտվում է օրենքի առաջ հավասարության ՀՀ Սահմանադրությամ բ նախատեսված սկզունքը:

Узнать больше