Ֆինանսների նախարարություն

Նախագծեր

Վերնագրում
Նախագիծը մշակող մարմին
Տեսակ
29.03.2023 13.04.2023
«Ռեզիդենտ կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքները արտահանելու դեպքում ներմուծման ժամանակ վճարված ակցիզային հարկի գումարի փոխհատուցման կարգը, չափը և ժամկետները սահմանելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1257-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծեր Նախագծերի նպատակը ՀՀ հար­­կա­յին օրենսգրքի 101-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված՝ ռեզիդենտ կազ­­­­մա­կեր­պության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից Հայաստանի Հանրապե­տու­թյուն ներ­մուծ­ված ակցիզային հար­­կով հարկման ենթակա ապրանք­­ներն արտահանելու դեպքերում ներ­մուծ­ման ժամանակ վճար­­ված ակցիզային հարկի գումարները հարկ վճարողներին փոխհատուցելու (վերա­դարձ­նելու) ընթացակարգերի սահմանումն է:
0 137
22.03.2023 06.04.2023
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի N 802-Ն, 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի N 817-Ն և 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1208-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Նախագծի նպա­տակը որոշ ապրան­­­քա­­տե­սա­կ­­ների արտա­քին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (այսու­­հետ՝ ԱՏԳ ԱԱ) ծած­կա­գրե­րի ներդաշնակեցումն է ՀՀ հարկային օրենսգրքով նախա­տես­ված ԱՏԳ ԱԱ ծած­կա­գրերին
0 307

Քննարկվել է 02.03.2023 - 17.03.2023

«Շինարարական աշխատանքների գնման ընթացակարգի կազմակերպման առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ   «Շինարարական աշխատանքների գնման ընթացակարգի կազմակերպման առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ  
0 785

Նախագիծը չի ընդունվել

Քննարկվել է 21.02.2023 - 08.03.2023

«Ինտերնետ շահումով խաղի, ինչպես նաև տոտալիզատորի (այդ թվում՝ ինտերնետ տոտալիզատորի) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու դեպքում խաղադրույք ընդունելու իրավունք տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ «Ինտերնետ շահումով խաղի, ինչպես նաև տոտալիզատորի (այդ թվում՝ ինտերնետ տոտալիզատորի) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու դեպքում խաղադրույք ընդունելու իրավունք տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման  նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) մշակումը պայմանավորված է «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-574-Ն   և «Վիճակախաղերի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-573-Ն ՀՀ օրենքների ընդունմամբ: Նախագծերով առաջարկվում է կարգավորել խաղադրույքներ ընդունելու իրավունքի հետ կապված հարա­բե­րություն­ները: Նախագծով առաջարկվում է սահ­մանել «Ինտերնետ շահումով խաղի, ինչպես նաև տոտալիզատորի (այդ թվում՝ ինտերնետ տոտալիզատորի) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու դեպքում խաղադրույք ընդունելու իրավունք տրամադրելու կարգը:
0 625

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 02.02.2023 - 23.02.2023

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 1110-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱԿԻՐՃ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Նախագծի ընդունման նպատակն է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմի­կայի նախա­րարի 2006թ. նոյեմ­բերի 30-ի 50 տոկո­սից ավելի պետու­թյան սեփականություն հանդիսացող բաժ­նեմաս ունե­ցող ընկերու­թյունների շահութաբաժնի հաշվարկման հաշվարկի օրինակելի ձևը հաստա­տելու մասին N1110-Ն հրա­մանով (այսուհետ՝ Հրաման) հաստատված գործող ձևաչափը բովան­դա­կային առումով համապատասխանեցնել 2022թ. օգոստոսի 4-ի Հայաս­տանի Հան­րա­պե­տու­թյան կառա­վարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N1238-Ն որոշման մեջ փոփո­խու­թյուններ և լրա­ցումներ կատարելու մասին N1222-Ն որոշման դրույթ­նե­րին, ըստ այդմ՝ ՀՀ պետական բյուջե վճար­ման ենթակա շահութաբաժին­ների հաշ­վարկ­ման գործընթա­ցում շահու­թա­բաժնի հաշ­վարկ­ման բազայի ճշգրտման համար կիրառելի դարձնե­լով 50 տոկո­սից ավելի պետության սեփակա­նու­թյուն հան­դիսա­ցող բաժնեմաս ունեցող ընկե­րությունների (այսուհետ՝ Ընկե­րություն­ներ) կող­մից իրա­կանացվող որոշ ծախսերի՝ փոփոխված առավելա­գույն թույ­լա­տրելի սահմանա­չափերը: Այդ կապակցությամբ, հարկ է նշել, որ Հարկային օրենս­գրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) կիրարկ­ման հետ կապված՝ ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառա­վարու­թյան 1998թ. նոյեմբերի 27-ի «Հարկման նպա­տակով համախառն եկամտից իրա­կա­նացվող նվազե­ցումների որոշ տեսակների առավելա­գույն թույլատրելի չափեր սահմանելու մասին» N753 որոշումը։ Հետևա­բար, անհրաժեշ­տություն էր առաջացել ՀՀ կառավարության 2006թ. հունիսի 22-ի 50 տոկոսից ավելի պետության սեփակա­նու­թյուն հանդիսացող բաժնե­մաս ունեցող ընկե­րությունների կող­մից իրականացվող որոշ ծախ­սերի առավե­լագույն թույլա­տրելի սահմա­նաչափերը սահմանելու մասին N1238-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կիրառ­վող հասկացությունները համա­պատասխանեցնել Օրենսգրքով սահմանված հիմնական հաս­կացություններին, ինչպես նաև Ընկե­րությունների կող­մից իրականացվող որոշ ծախսերի առա­վելա­գույն թույլատրելի սահմա­նաչափերը համապատաս­խանեցնել Օրենսգրքով սահմանված սահ­մանաչափերին: Հետևաբար, վերոհիշյալով պայմանավորված, անհրաժեշ­տություն է առա­ջացել փոփո­խու­թյուն կատարել նաև Հրա­մանում՝ դրանով հաս­տատված հավել­վածը շարադրե­լով նոր խմբա­գրու­թյամբ, որպեսզի հավելվածի ձևաչափն էլ բովանդակային առումով համապատասխանեցվի Որոշման դրույթներին:
0 812

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 27.01.2023 - 16.02.2023

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 12-Ի թիվ 496-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ որոշման նախագիծ Նախագծի ընդունման նպատակը 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ընդունված «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխանեցումն է, ինչպես նաև ֆիզի­կական անձանց կողմից, անձնական օգտագործման ապրանքների համար միագումար մաք­սա­յին վճարի ձևով մաքսատուրքի և հարկերի վճարումները՝ էլեկտրո­նա­յին եղանակով իրականացնելու հնարավորության ապահովումն է։  
0 547

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 20.01.2023 - 09.02.2023

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-Ի թիվ 1481-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ որոշման նախագիծ Նախագծի ընդունման նպատակը 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ընդունված «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխանեցումն է։  
0 874

Լրամշակման փուլում է

Քննարկվել է 01.11.2022 - 17.11.2022

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծեր Նախագծերի նպատակը պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վրա կառուցված շինությունների՝ (այդ թվում՝ ինքնակամ) անշարժ գույքի հարկով հարկման ընթացակարգերի կատարելագործումն է, ինչպես նաև անավարտ (կիսակառույց) շինությունները ավարտին հասցնելու համար խթաններ ստեղծելու նպատակով այդ շինությունների մասով հարկային բեռի վերանայումն է:
1 1485