Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԳԼՈՒԽ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ   4

Հոդված 1. Օրենքի նպատակը և կարգավորման առարկան   4

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները   4

Հոդված 3. ՊՄԳ-ի նպատակները   6

Հոդված 4. ՊՄԳ-ի չափանիշները   6

Հոդված 5. ՊՄԳ-ի գործողության ժամկետը   6

Հոդված 6. ՊՄԳ պայմանագրի կողմերը   6

ԳԼՈՒԽ II. ՊՄԳ-ՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒՄԸ   7

Հոդված 8. ՊՄԳ-ների նախապատրաստումը   7

Հոդված 9. ՊՄԳ-ների գնահատումը   7

Հոդված 10. ՊՄԳ-ների իրականացման վերաբերյալ որոշման կայացումը   8

Հոդված 11. Սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող առաջարկները   8

Հոդված 12. ՊՄԳ-ների վերաբերյալ տեղեկատվությունը   10

ԳԼՈՒԽ III. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՋ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ   10

Հոդված 13. Մասնավոր գործընկերոջ ընտրության կարգը   10

Հոդված 14. ՊՄԳ պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպվող մրցույթը   10

Հոդված 15. Մրցութային փաստաթղթերը   11

Հոդված 16. Մրցութային չափանիշները   11

Հոդված 17. Մրցութային հանձնաժողովը   11

Հոդված 18. Մրցույթի փուլերը   12

Հոդված 19. ՊՄԳ պայմանագրի կնքումը   13

Հոդված 20. Ուղղակի բանակցություններ   13

Հոդված 21. Ինստիտուցիոնալ ՊՄԳ    13

ԳԼՈՒԽ IV. ՊՄԳ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ   15

Հոդված 22. ՊՄԳ պայմանագրերի հիմնական պայմանները   15

Հոդված 23. ՊՄԳ պայմանագրերի կնքումը, փոփոխումը և լուծումը   16

Հոդված 24. ՊՄԳ-ների իրականացման գործընթացում ներգրավված գույք   17

Հոդված 25. Հողատարածքների տրամադրումը   17

Հոդված 26. ՊՄԳ պայմանագրի կողմերի պատասխանատվությունը   18

Հոդված 27. Միջամտության իրավունքները: ՊՄԳ պայմանագրի կողմերի փոխարինումը   18

ԳԼՈՒԽ V. ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՊՄԳ-ՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ   20

Հոդված 28. Մասնավոր գործընկերոջ իրավունքների երաշխիքները   20

Հոդված 29. Երաշխիքներ վարկատուների համար   21

Հոդված 30.  Օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց, իրավաբանական անձանց, ընկերակցությունների և կոնսորցիումների գործունեության իրավական ռեժիմը   21

ԳԼՈՒԽ VI. ՊՄԳ-ՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ   22

Հոդված 31. ՊՄԳ-ների տվյալների բազան   22

Հոդված 32. ՊՄԳ-ների իրականացման հաշվետվությունների մշտադիտարկումը   22

Հոդված 33. ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը   22

ԳԼՈՒԽ VII. ՊՄԳ-ՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ   22

Հոդված 34. ՊՄԳ-ների ֆինանսական աջակցության տեսակները   22

Հոդված 35. ՊՄԳ պայմանագրերի շրջանակներում կատարվող վճարումների տեսակները   23

ԳԼՈՒԽ VIII. ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ   24

Հոդված 36. Կիրառելի իրավունքը   24

Հոդված 37. Վեճերի լուծումը   24

ԳԼՈՒԽ IX. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ   24

Հոդված 38. Օրենքի ուժի մեջ մտնելու  24

Հոդված 39. Անցումային դրույթներ   24

 


ԳԼՈՒԽ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Օրենքի նպատակը և կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքը սահմանում է ՊՄԳ-ների կարգավորման իրավական շրջանակը, ներառյալ՝ դրանց մշակմանը և իրականացմանն առնչվող կանոնները և ընթացակարգերը, կառավարման ինստիտուցիոնալ շրջանակը, կիրառելի սկզբունքները և ՊՄԳ-ներին առնչվող այլ հարցեր:

 

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

 1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

 

 • արդյունքի վրա հիմնված վճարումներ՝ հանրային գործընկերոջ կողմից մասնավոր գործընկերոջը կատարվող վճարումներ, որոնք իրականացվում են մասնավոր գործընկերոջ կողմից մատուցված աշխատանքների, ապրանքների և (կամ) ծառայությունների մեկ միավորի կամ մեկ վերջնական սպառողի հաշվով,
 • ինստիտուցիոնալ ընկերություն՝ ինստիտուցիոնալ ՊՄԳ-ի իրականացման նպատակով ստեղծված և (կամ) օգտագործվող հանրային և մասնավոր խառը մասնակցությամբ իրավաբանական անձ,
 • ինստիտուցիոնալ ՊՄԳ՝ ՊՄԳ, որի շրջանակներում ստեղծվում և (կամ) օգտագործվում է ինստիտուցիոնալ ընկերություն, որտեղ հանրային հատվածը ներկայացնող մասնակիցը նշանակվում է հանրային գործընկերոջ կողմից կամ հենց հանրային գործընկերն է, իսկ մասնավոր հատվածը ներկայացնող մասնակիցն ընտրվում է սույն օրենքին համապատասխան,
 • իրավասու մարմին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ համապատասխան ոլորտային գերատեսչությունը, այլ հանրային մարմինը կամ հանրային կազմակերպությունը կամ կոնկրետ նախագծի իրականացման համար ստեղծված (ad hoc) հանձնաժողովը, որին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից տրված է ՊՄԳ ոլորտում որոշակի գործառույթներ իրականացնելու իրավասություն,
 • հայտատու` մրցույթին մասնակցող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ կամ իրավաբանական և (կամ) ֆիզիկական անձանց կոնսորցիում,
 • հանրային գործընկեր՝ Հայաստանի Հանրապետությունը և (կամ) տեղական համայնքները՝ ի դեմս համապատասխան պետական կառավարման մարմինների և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների: ՊՄԳ-ների իրականացման հետ կապված գործառույթները Հայաստանի Հանրապետությունը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են լիազորել այլ մարմինների և (կամ) կազմակերպությունների: Տարակարծություններից խուսափելու նպատակով, «հանրային գործընկեր» նշանակում է վերը նշվածներից մեկը կամ մի քանիսը,
 • հանրային ենթակառուցվածք` հանրային հետաքրքրություն կամ շահ ներկայացնող նյութական և (կամ) ոչ նյութական ակտիվ, որն օգտագործվում է հանրային ծառայությունների մատուցման նպատակով (կամ դրա առնչությամբ) և որի շահագործումը և (կամ) կառուցումը և (կամ) վերակառուցումը և (կամ) տեխնիկական սպասարկումն ապահովվում է մասնավոր գործընկերոջ կողմից՝ ՊՄԳ պայմանագրի համաձայն,
 • հանրային ծառայություն` սույն օրենքի իմաստով նշանակում է հանրային շահերից բխող գործունեություն , որը սովորաբար իրականացվում է պետական մարմինների կողմից և (կամ) վերջիններիս անունից և (կամ) որի համար հիմնական պատասխանատվությունը կրում է պետական մարմինը, ինչպես նաև «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով հանրային ծառայությունների կարգավորվող ոլորտի ցանկացած ծառայություն,
 • հասանելիության վճարներ՝ հանրային գործընկերոջ կողմից մասնավոր գործընկերոջը կատարվող պարբերական վճարումներ, որոնք հիմնված են հանրային ենթակառուցվածքի՝ ՊՄԳ պայմանագրով պահանջվող աշխատանքային մակարդակով հասանելիության վրա,
 • հատուկ դեպք՝ ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված ցանկում ներառված ցանկացած դեպք, որը որոշակի պայմանների բավարարման դեպքում առաջացնում է սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված հետևանքները,
 • մասնավոր գործընկեր` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ստեղծված և գործող մասնավոր մասնակցությամբ իրավաբանական անձ, որի հետ հանրային գործընկերը կնքել է ՊՄԳ պայմանագիր,
 • մասնավոր նախաձեռնող՝ ֆիզիկական կամ մասնավոր հատվածի իրավաբանական անձ կամ այդպիսի իրավաբանական և (կամ) ֆիզիկական անձանց կոնսորցիում, որը սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացնում է ՊՄԳ իրականացման առաջարկ՝ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն,
 • պետություն-մասնավոր գործընկերության ստորաբաժանում կամ ՊՄԳ ստորաբաժանում՝ ՀՀ կառավարության կողմից ստեղծված՝ ՊՄԳ ոլորտում Հայաստանի հատուկ խորհրդատվական մարմին, որի գործառույթներն, ի թիվս այլոց, ներառում են ՊՄԳ-ների առաջմղման նպատակով վարչական, մեթոդաբանական, փորձագիտական և այլ տեսակի աջակցություն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված այլ գործառույթներ,
 • պետություն-մասնավոր գործընկերություն կամ ՊՄԳ՝ ծրագիր, որը ներառում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածում սահմանված չափանիշներին համապատասխանող ՊՄԳ պայմանագրի վրա հիմնված համագործակցային փոխհարաբերություններ հանրային գործընկերոջ և մասնավոր գործընկերոջ միջև՝,
 • ՊՄԳ ընթացակարգեր՝ ՊՄԳ-ների իրականացման նկատմամբ կիրառելի ընթացակարգերը, որոնք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը,
 • ՊՄԳ պայմանագիր՝ ՊՄԳ-ի իրականացման նպատակով հանրային գործընկերոջ և մասնավոր գործընկերոջ միջև սույն օրենքով սահմանված կարգով կնքված պայմանագիր, այդ թվում (տարակարծությունից խուսափելու նպատակով)՝ կոնցեսիոն պայմանագիր,
 • սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող առաջարկ՝ ՊՄԳ պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնավոր նախաձեռնողի կողմից իրավասու մարմնին սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող առաջարկ՝ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածում սահմանված կարգով,
 • վարկատու՝ ցանկացած ֆինանսական կազմակերպություն, որը ՊՄԳ պայմանագրի առնչությամբ մասնավոր գործընկերոջը կամ ինստիտուցիոնալ ընկերությանը տրամադրել է կամ մտադիր է տրամադրել վարկային միջոցների տեսքով ֆինանսավորում,
 • վերջնական սպառողներ՝ ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, ներառյալ` օգտագործողներ, գնորդներ, սպառողներ, որոնց մասնավոր գործընկերը կամ ինստիտուցիոնալ ընկերությունը ՊՄԳ պայմանագրի պայմանների համաձայն մատուցում է հանրային ծառայություններ կամ մատակարարում հասարակական հետաքրքրություն կամ շահ ներկայացնող ապրանքներ,
 • ուղիղ պայմանագիր՝ հանրային գործընկերոջ, մասնավոր գործընկերոջ կամ ինստիտուցիոնալ ընկերության և վարկատու(ներ)ի միջև կնքված պայմանագիր, որով սահմանվում են այն պայմանները, որոնց հիման վրա վարկատուներն ի թիվս այլոց կարող են իրավասու լինել իրականացնելու միջամտության իրավունքները և (կամ) կանխելու ՊՄԳ պայմանագրի հնարավոր դադարեցումը և (կամ) ստանալու վճարումներ ՊՄԳ պայմանագրի վաղաժամ դադարեցման դեպքում և (կամ) իրականացնելու այլ իրավունքներ:

 

   

 

Հոդված 3. ՊՄԳ-ի նպատակները

 

 1. ՊՄԳ-ի հիմնական նպատակները ներառում են.

1) մասնավոր ֆինանսավորման (այդ թվում՝ օտարերկրյա ներդրումների) ներգրավումը,

2) հանրային և մասնավոր հատվածների միջև ռիսկերի արդյունավետ բաշխումը,

3) նոր հանրային ենթակառուցվածքի ստեղծման և (կամ) գոյություն ունեցող հանրային ենթակառուցվածքի վերանորոգման և (կամ) շահագործման և (կամ) տեխնիկական սպասարկման պահանջարկի բավարարումը,

4) հանրային ենթակառուցվածքի շահագործման ողջ ժամկետի ընթացքում ենթակառուցվածքի ժամանակին և պատշաճ տեխնիկական մատակարարման և պահպանման ապահովումը,

5) հանրային ծառայությունների հասանելիության և որակի բարելավումը,

6) տնտեսական աճի խթանումը,

7)       ենթակառուցվածքների ոլորտում մասնավոր հատվածի գիտելիքների, հմտությունների և ռեսուրսների օգտագործումը,

8) հանրային ծախսերի արդյունավետության բարձրացումը:

 

Հոդված 4. ՊՄԳ-ի չափանիշները

 

 1. ՊՄԳ-ն պետք է համապատասխանի հետևյալ բոլոր չափանիշներին.

1) ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված երկարաժամկետ բնույթ,

2) հանրային ենթակառուցվածքի կառուցում և (կամ) վերակառուցում և (կամ) զարգացում և (կամ) շահագործում և (կամ) տեխնիկական սպասարկում կամ հանրային ծառայության մատուցում մասնավոր գործընկերոջ կամ ինստիտուցիոնալ ընկերության աջակցությամբ,

3) ռիսկերի բաշխում հանրային և մասնավոր գործընկերների կամ հանրային գործընկերոջ և ինստիտուցիոնալ ընկերության միջև՝ հիմնվելով այն սկզբունքի վրա, թե կողմերից որն է ունակ առավել արդյունավետ ստանձնել տվյալ ռիսկը:

 

Հոդված 5. ՊՄԳ-ի գործողության ժամկետը

 

 1. ՊՄԳ պայմանագրի գործողության առավելագույն ժամկետը, որպես կանոն, չի կարող գերազանցել այն ժամկետը, որը ողջամտորեն կպահանջվի մասնավոր գործընկերոջից՝ աշխատանքներն իրականացնելու և (կամ) ծառայությունները մատուցելու նպատակով կատարված ներդրումները ներդրված կապիտալից շահույթի հետ միասին հատուցելու համար՝ հաշվի առնելով հատուկ պայմանագրային նպատակների իրագործման համար պահանջվող ներդրումները և վարկային միջոցների տեսքով ներգրավված ֆինանսավորման արժեքը (առկայության դեպքում):
 2. ՊՄԳ պայմանագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ պայմանագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված բացառիկ դեպքերում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով:

 

Հոդված 6. ՊՄԳ պայմանագրի կողմերը

 

 1. ՊՄԳ պայմանագրի կողմերն են մասնավոր գործընկերը և հանրային գործընկերը:
 2. Պետական և (կամ) համայնքային կազմակերպությունները և (կամ) հանրային գործընկերոջ կողմից լիազորված այլ իրավաբանական անձինք կարող են գործել հանրային գործընկերոջ հետ միասին՝ որպես ՊՄԳ պայմանագրի երրորդ կողմեր:

 

Հոդված 7. ՊՄԳ-ների կիրառման ոլորտները

 

 1. ՊՄԳ կարող է իրականացվել հետևյալ ոլորտներում.

 

 • էներգետիկայի բնագավառ (էլեկտրաէներգետիկական, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր),
 • ջրային ոլորտ (ջրի մատակարարման, մաքրման, բաշխման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) և ոռոգման համակարգեր),
 • ավտոմոբիլային ճանապարհներ և ավտոմոբիլային ճանապարհների արհեստական կառույցներ, երկաթուղիներ, մետրոյի համա­կար­գեր, ավտոկայաններ և ավտոբուսային տրանսպորտի հետ կապված այլ ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ, այլ հանրային տրանս­պոր­տի ծառայություններ, օդանավակայաններ, հսկիչ կշռման համակարգեր և այլ տրանսպորտային ենթա­կա­ռուցվածքներ,
 • կոշտ թափոնների հավաքում, վերամշակում և հեռացում,
 • համայնքային կայանատեղիներ և այլ համայնքային ծառայություններ,
 • փոստային ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ,
 • առողջապահություն,
 • կրթություն,
 • զբոսաշրջություն, մշակույթ և սպորտ,
 • սոցիալական բնակարանաշինություն,
 • սոցիալական ձեռնարկատիրություն,
 • սոցիալական աջակցող ցանց,
 • ապրանքապարենային բանկ,
 • տարեցների, երեխաների և ընտանիքների համար այլընտրանքային նորարարական ծառայություններ,
 • հաշմանդամների ներառական ծրագրեր,
 • ցանկացած այլ ոլորտ կամ ենթաոլորտ, որոնցում ՊՄԳ ծրագրերի իրականացումն օրենքով արգելված չէ, սակայն միայն պատասխանատու պետական կամ տե­ղա­կան ինքնակառավարման մարմնի նախնական հաստատման դեպքում:

 

ԳԼՈՒԽ II. ՊՄԳ-ՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒՄԸ

 

Հոդված 8. ՊՄԳ-ների նախապատրաստումը

 

 1. ՊՄԳ կարող են նախապատրաստել հանրային գործընկերը կամ մասնավոր նախաձեռնողը:
 2. Հանրային գործընկերը ՊՄԳ-ները նույնականացնում և նախապատրաստում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված մեթոդաբանության համաձայն:
 3. Սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող առաջարկի դեպքում մասնավոր նախաձեռնողը պատրաստում և ներկայացնում է ՊՄԳ-ի հետ կապված առաջարկ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

 

Հոդված 9. ՊՄԳ-ների գնահատումը

 

 1. Նախքան ՊՄԳ-ի իրականացման մասին որոշում կայացնելը ՊՄԳ-ն պետք է անցնի գնահատում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այդ նպատակով մշակված կանոնակարգերով նախատեսված կիրառելի ընթացակարգերի համաձայն:
 2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է ՊՄԳ-ների գնահատման չափանիշներ և իրականացման ընթացակարգեր:

 

Հոդված 10. ՊՄԳ-ների իրականացման վերաբերյալ որոշման կայացումը   

 

 1. ՊՄԳ-ի նախապատրաստման և գնահատման արդյունքների հիման վրա և տվյալ ՊՄԳ-ի իրականացման անհրաժեշտության վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո հանրային գործընկերը պետք է ընդունի ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ որոշում:
 2. ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ որոշման մեջ նկարագրվում են ՊՄԳ-ի ֆինանսական և (կամ) տնտեսական հիմնական բնութագրերը, որոնք, ի թիվս այլոց, կարող են ներառել.
 • ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված նախագծման, կառուցման և (կամ) վերակառուցման և (կամ) շահագործման և (կամ) տեխնիկական սպասարկման ենթակա ենթակառուցվածքի կազմը և ընդհանուր տեխնիկական բնութագիրը, ինչպես նաև մատուցվելիք հանրային ծառայությունների բովանդակությունը և ծառայությունների մատուցման պայմանները,
 • մասնավոր ֆինանսավորման և բյուջետային ֆինանսավորման ակնկալվող չափերը,
 • մասնավոր գործընկերոջը պետական կամ համայնքային երաշխիքների տրամադրման կարգը, չափը և (կամ) առավելագույն շեմը և պայմանները, ինչպես նաև հանրային գործընկերոջ ցանկացած այլ ֆինանսական պարտավորությունները,
 • պայմանները, որոնք ապահովում են հասարակության հասանելիությունը հանրային ենթակառուցվածքի օգտագործմամբ մատուցվող այն հանրային ծառայություններին, որոնց առնչությամբ իրականացվելու է ՊՄԳ-ն:

 

 1. ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ որոշմամբ սահմանվում է մասնավոր գործընկերոջ ընտրության կարգը, ներառյալ՝ համապատասխան ժամկետները:

 

Հոդված 11. Սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող առաջարկները

 

 1. Մասնավոր նախաձեռնողը կարող է մշակել և նման առաջարկների գնահատման լիազորություն ունեցող իրավասու մարմնին ներկայացնել ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ առաջարկ:
 2. Նախքան սեփական նախաձեռնությամբ առաջարկ ներկայացնելը մասնավոր նախաձեռնողը կարող է ենթադրվող հանրային գործընկերոջ հետ հնարավոր ՊՄԳ-ի վերաբերյալ քննարկումներ վարել և տեղեկատվություն փոխանակել:
 3. Մասնավոր նախաձեռնողի առաջարկի հետ մեկտեղ պետք է ներկայացվի ՊՄԳ պայմանագրի նախագիծ կամ ամփոփագիր, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մշակված կանոնակարգերով սահմանված այլ փաստաթղթեր:
 4. Որպես ՊՄԳ ընթացակարգերի մաս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է սահմանել սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող առաջարկների նկատմամբ կիրառելի պայմաններ, մանրամասն ընթացակարգեր (այդ թվում՝ օրինակելի ձևեր) և այլ մանրամասն պահանջներ և պետք է կազմի սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող առաջարկների մերժման համար հիմք հանդիսացող հանգամանքների ամբողջական ցանկ: Սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող առաջարկները գնահատելու լիազորություն ունեցող իրավասու մարմինը դիտարկում է առաջարկը սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն և երեսուն (30) օրվա ընթացքում ընդունում է որոշում՝ ՊՄԳ-ն իրականացնելու կամ մերժելու վերաբերյալ: ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ որոշումը կարող է լինել կա՛մ նախաձեռնողի կողմից առաջարկված պայմաններով, կա՛մ այլ պայմաններով ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ որոշման ձևով:
 5. Եթե սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված իրավասու մարմինը կայացնում է ՊՄԳ-ն այլ պայմաններով իրականացնելու վերաբերյալ որոշում, ապա վերջինս պետք է այդ պայմանների շուրջ բանակցություններ վարի մասնավոր նախաձեռնողի հետ և երեսուն (30) օրվա ընթացքում ընդունի որոշում կա՛մ բանակցված պայմաններով ՊՄԳ-ն իրականացնելու, կա՛մ ՊՄԳ-ի իրականացումը մերժելու, կա՛մ այդպիսի բանակցությունների ժամկետը հավելյալ երեսուն (30) օրով երկարաձգելու վերաբերյալ: Բանակցությունների ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ որոշում ընդունելու դեպքում, իրավասու մարմինը երեսուն (30) օրվա ընթացքում ընդունում է որոշում կա՛մ բանակցված պայմաններով ՊՄԳ-ն իրականացնելու, կա՛մ ՊՄԳ-ի իրականացումը մերժելու վերաբերյալ:
 6. Մասնավոր նախաձեռնողի կողմից առաջարկված պայմաններով կամ բանակցված պայմաններով ՊՄԳ-ն իրականացնելու վերաբերյալ որոշում ընդունելուց հետո հանրային գործընկերն իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում տեղադրում է մասնավոր նախաձեռնողի՝ ՊՄԳ ընթացակարգերին համապատասխան պատրաստված առաջարկի ամփոփագիրը՝ ՊՄԳ պայմանագրի նախագծի հետ միասին և երրորդ կողմերին ուղղված ծրագրի վերաբերյալ հետաքրքրվածության ցուցաբերման հրավերը: Եթե ՊՄԳ ընթացակարգերում սահմանված ժամկետներում ​​որևէ երրորդ կողմ հետաքրքրվածության ցուցաբերման նամակ չի ներկայացնում, հանրային գործընկերը ՊՄԳ պայմանագիր է կնքում մասնավոր նախաձեռնողի հետ՝ նախապես վերջնական բանակցելով ՊՄԳ պայմանագրի՝ ՊՄԳ ընթացակարգերով թույլատրվող պայմանների շուրջ: Եթե ​վերը նշված ժամկետում որևէ երրորդ կողմ ներկայացնում է հետաքրքրվածության ցուցաբերման նամակ, հանրային գործընկերը կազմակերպում է սույն օրենքի 3-րդ գլխում սահմանված ընթացակարգերը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որպես ՊՄԳ ընթացակարգերի մաս, սահմանում և հրապարակում է հետաքրքրվածության ցուցաբերման նամակ ներկայացնող երրորդ կողմերի նկատմամբ բոլոր պահանջները:
 7. Եթե որևէ երրորդ կողմ հետաքրքրվածության ցուցաբերման նամակ է ներկայացնում սույն հոդվածի 6-րդ մասում նշված ժամկետում, և հանրային գործընկերը կազմակերպում է սույն օրենքի 3-րդ գլխով սահմանված ընթացակարգերը, ապա հանրային գործընկերը կարող է ծրագրի նախաձեռնողին տրամադրել այդպիսի ընթացակարգերի հետ կապված տարբեր խրախուսումներ, մասնավորապես.
 • մրցութային փաստաթղթերով մասնավոր նախաձեռնողին կարող է թույլատրվել հաղթող մասնակցին որոշելուց հետո առաջարկել վերջինիս կողմից առաջարկված նույն պայմանները և ՊՄԳ պայմանագիր կնքել վերջինիս փոխարեն,  
 • մրցութային փաստաթղթերով կարող է նախատեսվել մրցութային առաջարկների գնահատման ընթացքում մասնավոր նախաձեռնողի գնահատականին լրացուցիչ տոկոսի և (կամ) լրացուցիչ միավորների ավելացում,
 • մրցութային փաստաթղթերով մասնավոր նախաձեռնողին կարող է թույլատրվել մրցույթի արդյունքները որոշելուց հետո առաջարկել մրցույթի նախընտրելի մասնակցի կողմից առաջարկվող նույն պայմանները և ՊՄԳ պայմանագիր կնքել վերջինիս փոխարեն,
 • օրենքով չարգելված այլ խրախուսումներ, որոնց ցանկերը և օգտագործման մեթոդաբանական առաջարկությունները որպես ՊՄԳ ընթացակարգերի մաս պարբերաբար սահմանում և մշակում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

 

 1. Եթե սույն օրենքի 3-րդ գլխով սահմանված ընթացակարգերի արդյունքում որոշվում է, որ հանրային գործընկերը պետք է ՊՄԳ պայմանագիր կնքի մասնավոր նախաձեռնող չհանդիսացող մասնավոր գործընկերոջ հետ, ապա այդպիսի գործընկերը փոխհատուցում է մասնավոր նախաձեռնողի ողջամիտ, հիմնավորված և պատշաճ կերպով փաստաթղթավորված այն ծախսերը, որոնք վերջինս կրել է սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող առաջարկը պատրաստելիս և ներկայացնելիս, և որոնք որևէ դեպքում չպետք է գերազանցեն ՊՄԳ ծրագրի ընդհանուր արժեքի՝ ՊՄԳ ընթացակարգերով սահմանված տոկոսը (որը սահմանվում է նման ծրագրի արժեքի հաշվարկման մեթոդաբանության հետ միասին):

  

Հոդված 12. ՊՄԳ-ների վերաբերյալ տեղեկատվությունը

 

 1. ՊՄԳ-ների, վերջիններիս նախապատրաստման և իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվությունը մասնավոր գործընկերների ընտրության վերաբերյալ տեղեկատվության հետ միասին հրապարակվում է Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների www.azdarar.am պաշտոնական ինտերնետային կայքում և (կամ) համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմնի, ինչպես նաև ՊՄԳ ստորաբաժանման պաշտոնական ինտերնետային կայքում: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է սահմանել նման հրապարակման հետ կապված պահանջներ և (կամ) հրապարակման պարտավորությունից ազատելու դեպքեր:
 2. Նախաորակավորման կամ մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և նախաորակավորված, նախընտրելի կամ հաղթող հայտատուի ընտրության և այլ մրցութային առաջարկների մերժման համապատասխան հիմքերը հրապարակվում են հանրային գործընկերոջ և ՊՄԳ ստորաբաժանման պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ նախաորակավորված, նախընտրելի կամ հաղթող հայտատուի ընտրությունից անմիջապես հետո, իսկ տասը (10) օրվա ընթացքում՝ նաև սույն հոդվածի 1-ին մասում սահմանված կարգով:

ԳԼՈՒԽ III. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՋ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 13. Մասնավոր գործընկերոջ ընտրության կարգը  

 

 1. Հանրային գործընկերը մասնավոր գործընկերոջ ընտրությունը կատարում է մրցույթի հիման վրա՝ սույն օրենքի 14-19-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով կամ սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված ուղղակի բանակցությունների արդյունքում: Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով սահմանված պետական գնումների կանոնակարգերը ՊՄԳ-ների նկատմամբ չեն կիրառվում, բացառությամբ սույն օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերով հատուկ սահմանված դեպքերում և սահմաններում:
 2. Մասնավոր գործընկերոջ ընտրության կարգը հիմնված է հետևյալ հիմնական սկզբունքների՝ թափանցիկության, հավասար վերաբերմունքի, խտրական մոտեցման բացառման, համաչափության և ծախսային արդյունավետության վրա:

 

Հոդված 14. ՊՄԳ պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպվող մրցույթը

 

 1. Հանրային գործընկերը ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ որոշում է կայացնում և հաստատում է ՊՄԳ պայմանագիր կնքելու իրավունքի համար անցկացվող մրցույթը կարգավորող մրցութային փաստաթղթերը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարվում են ուղղակի բանակցություններ՝ սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն:
 2. Մրցույթը կարող է անցկացվել բաց կամ փակ ընթացակարգով: Փակ ընթացակարգով մրցույթ կարող է անցկացվել միայն ազգային պաշտպանության կամ ազգային անվտանգության հետ կապված դեպքերում, ինչպես նաև բացառիկ դեպքերում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման հիման վրա:

 

Հոդված 15. Մրցութային փաստաթղթերը

 

 1. Հանրային գործընկերը պատրաստում է մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներառում են ՊՄԳ պայմանագրի ամփոփագիրը և նախաորակավորման հայտերի և (կամ) մրցութային առաջարկների պատրաստման և ներկայացման նպատակով հետաքրքրված կողմերին անհրաժեշտ բոլոր այլ տեղեկությունները:
 2. Մրցույթի մեկնարկից հետո հանրային գործընկերը կարող է փոփոխություններ կատարել մրցութային փաստաթղթերում: Այդ դեպքում հայտերի ներկայացման ժամկետը համապատասխանաբար երկարաձգվում է: Հայտերի ներկայացման ժամկետի երկարաձգման կանոնները նախատեսվում են մրցութային փաստաթղթերում:
 3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որպես ՊՄԳ ընթացակարգերի մաս, սահմանում է մրցութային փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները, դրանցում փոփոխություններ կատարելու և դրանք հրապարակելու կարգերը:

 

Հոդված 16. Մրցութային չափանիշները

 

 1. Մրցութային փաստաթղթերը պետք է ներառեն այն մրցութային չափանիշները, այդ թվում՝ վերջիններիս կարևորությունը և կշիռը, որոնց հիման վրա ընտրվելու է մասնավոր գործընկերը:
 2. Մրցութային չափանիշները պետք է լինեն հստակ, ոչ խտրական և վերաբերեն ՊՄԳ պայմանագրի առարկային:
 3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է մրցութային չափանիշներին և նախաորակավորման հայտերի և առաջարկների գնահատման մեթոդաբանությանը վերաբերող այլ պահանջներ:

 

Հոդված 17. Մրցութային հանձնաժողովը

 

 1. Հանրային գործընկերը ՊՄԳ ընթացակարգերի պահանջներին համապատասխան ձևավորում է մրցութային հանձնաժողով՝ ՊՄԳ մրցույթն անցկացնելու, մրցութային հայտերը և առաջարկները գնահատելու և հաղթող կամ նախընտրելի հայտատուին որոշելու նպատակով: Մրցութային հանձնաժողովի լիազորությունները որոշվում են ՊՄԳ ընթացակարգերի համաձայն:
 2. Մրցութային հանձնաժողովը պետք է ունենա կենտ թվով անդամներ: Հանրային գործընկերը պետք է նշանակի մրցութային հանձնաժողովի նախագահին և նախագահի տեղակալին:
 3. Մրցութային հանձնաժողովը կազմում է իր նիստերի արձանագրությունները, որոնք ստորագրվում են նիստին ներկա բոլոր անդամների կողմից:
 4. Մրցութային հանձնաժողովի անդամի՝ հայտատուի հետ փոխկապակցված լինելը կամ մրցույթի արդյունքներում շահագրգռվածություն ունենալն առաջացնում է շահերի բախում: Հնարավոր, փաստացի և ենթադրյալ շահերի բախման դեպքերի բացահայտման և կառավարման միջոցները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից:
 5. Շահերի բախման ապացուցված դեպքի առկայության դեպքում մրցութային հանձնաժողովի շահագրգրռվածություն ունեցող անդամը հեռացվում է՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով:
 6. Ենթադրյալ շահերի բախման դեպքում, մրցութային հանձնաժողովի շահագրգռվածություն ունեցող անդամը պարտավոր է անմիջապես հայտարարել ինքնաբացարկ: Եթե մրցութային հանձնաժողովի շահագրգռվածություն ունեցող անդամն ինքնաբացարկ չի հայտարարում, մրցութային հանձնաժողովը սկսում է հեռացման ընթացակարգի իրականացումը՝ սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերին համապատասխան:

 

Հոդված 18. Մրցույթի փուլերը

 

 1. Մրցույթը ներառում է հետևյալ փուլերը.
 • մրցույթի հայտարարում,
 • հայտատուների նախաորակավորում, եթե կիրառելի է,
 • մրցութային առաջարկների ներկայացում,
 • մրցութային առաջարկների գնահատում և հաղթող կամ նախընտրելի հայտատուի ընտրություն,
 • ՊՄԳ պայմանագրի պայմանների շուրջ բանակցություններ հաղթող կամ նախընտրելի հայտատուի հետ,
 • ՊՄԳ պայմանագրի կնքում:
 1. Մրցույթի հայտարարմանը հաջորդում է մրցույթի հրավերը, որը ներառում է մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցներին ողջամտորեն անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը: Մրցույթի հրավերի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները սահմանվում են ՊՄԳ ընթացակարգերում:
 2. Մրցույթի մասնակիցների նախաորակավորման փուլը պարտադիր բնույթ չի կրում: Նախաորակավորման հնարավոր չափանիշները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ այլ իրավասու մարմնի կողմից ՊՄԳ ընթացակարգերով սահմանված կարգով:
 3. Մրցութային փաստաթղթերով կարող է նախատեսվել, որ նախաորակավորումից (կիրառելիության դեպքում) հետո, նախքան մրցութային առաջարկների ներկայացումը, իրավասու մարմինը պետք է կազմակերպի մրցույթի բոլոր մասնակիցների հետ թափանցիկ հաղորդակցության գործընթաց, որը, ի թիվս այլոց, կարող է ներառել կոնֆերանսներ մրցույթի մասնակիցների հետ, ՊՄԳ պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ դիտողությունների և փոփոխությունների առաջարկների ներկայացում, տեխնիկական պահանջների, բնութագրերի և այլ հարցերի քննարկումներ:
 4. Նախաորակավորման հայտերի, մրցութային առաջարկների և (կամ) բանակցությունների արդյունքների կամ երկխոսության ընթացակարգերի՝ իր կողմից գնահատման հետ կապված, հանրային գործընկերը կարող է փոփոխություններ կատարել մրցութային փաստաթղթերում, այդ թվում` ՊՄԳ պայմանագրի նախագծում: Մրցութային փաստաթղթերի վերջնական տարբերակի ներկայացումից հետո, մրցութային փաստաթղթերով սահմանված՝ մրցութային առաջարկների պատրաստման ժամկետը երկարաձգվում է բավարար ժամանակով՝ մասնակիցներին փոփոխված առաջարկներ պատրաստելու հնարավորություն տալու նպատակով:
 5. Փակ ընթացակարգով մրցույթի դեպքում մրցույթն անց է կացվում առանց մրցույթի հայտարարության փուլի, իսկ մրցույթի մասնակիցները մրցույթի մասին տեղեկացվում են գրավոր ծանուցման միջոցով:
 6. Մրցույթի նույն փուլում մեկ հայտատուն չի կարող ներկայացնել երկու կամ ավելի նախաորակավորման հայտեր կամ մրցութային առաջարկներ: Հայտատուն կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր նախաորակավորման հայտը կամ մրցութային առաջարկը ցանկացած պահի՝ մինչև դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետը:

 

Հոդված 19. ՊՄԳ պայմանագրի կնքումը

 

 1. Հաղթող է ճանաչվում այն հայտատուն, որի մրցութային առաջարկը, մրցութային հանձնաժողովի՝ մրցույթի գնահատման կիրառելի չափանիշների հիման վրա կազմված եզրակացության համաձայն, ներառում է մյուս մասնակիցների մրցութային առաջարկների հետ համեմատած լավագույն պայմանները: Նախընտրելի հայտատու է հաղթող չհանդիսացող այն հայտատուն, որի մրցութային առաջարկը մրցութային հանձնաժողովի՝ մրցույթի գնահատման կիրառելի չափանիշների հիման վրա կազմված եզրակացության համաձայն, ներառում է մյուս մասնակիցների (բացառությամբ հաղթող հայտատուի) մրցութային առաջարկների հետ համեմատած լավագույն պայմաններն այն դեպքում, եթե հաղթող հայտատուն ՊՄԳ պայմանագիր չի կնքում:
 2. Հանրային գործընկերը հաղթող կամ նախընտրելի հայտատուի (կամ վերջինիս կողմից հիմնադրված իրավաբանական անձի) հետ կնքում է ՊՄԳ պայմանագիր՝ մրցութային փաստաթղթերով սահմանված պայմանների և ընթացակարգերի համաձայն մասնավոր գործընկեր դառնալու նպատակով: Եթե ՊՄԳ պայմանագիրը կնքվում է հաղթող կամ նախընտրելի հայտատուի կողմից հիմնադրված իրավաբանական անձի հետ, ապա այդպիսի իրավաբանական անձը պետք է բավարարի հաղթող կամ նախընտրելի հայտատուի նկատմամբ ՊՄԳ ընթացակարգերում սահմանված նույն պահանջներին:
 3. Հաղթող կամ նախընտրելի հայտատուն կարող է ՊՄԳ պայմանագրի նախագծում առկա պայմանների շուրջ բանակցություններ վարել հանրային գործընկերոջ հետ և նախագծում ներառել նոր պայմաններ: Այդպիսի փոփոխությունների արդյունքում չպետք է փոփոխվեն կամ սահմանափակվեն մրցութային փաստաթղթերով կամ հաղթող հայտատուի մրցութային առաջարկով սահմանված՝ ՊՄԳ պայմանագրի էական պայմանները:

 

Հոդված 20. Ուղղակի բանակցություններ

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կողմերը կարող են ՊՄԳ պայմանագիր կնքել առանց մրցույթի՝ ուղղակի բանակցությունների հիման վրա, հետևյալ բացառիկ դեպքերում.
 • սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն,
 • ազգային պաշտպանության և (կամ) անվտանգության և (կամ) պետության այլ ռազմավարական շահերից ելնելով,
 • պահանջվող հանրային ենթակառուցվածքը կարող է իրատեսորեն ստեղծվել և (կամ) հանրային ծառայությունը՝ մատուցվել միայն մեկ անձի կողմից (օրինակ՝ արտոնագրված տեխնոլոգիայի կամ եզակի հմտության (նոու-հաուի) դեպքում),
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվող այլ բացառիկ դեպքերում:
 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է նման բանակցություններին ներկայացվող մանրամասն պահանջներ, որոնք ներառվում են ՊՄԳ ընթացակարգերում:

 

Հոդված 21. Ինստիտուցիոնալ ՊՄԳ

 

 1. Սույն օրենքի՝ մասնավոր գործընկերոջ ընտրությանը վերաբերող դրույթները ինստիտուցիոնալ ՊՄԳ-ի իրականացման դեպքում կիրառվում են ինստիտուցիոնալ ընկերությունում մասնավոր մասնակցի ընտրության նկատմամբ:
 2. Սույն օրենքի՝ մասնավոր գործընկերոջը վերաբերող դրույթները կիրառվում են ինստիտուցիոնալ ՊՄԳ-ի շրջանակներում ինստիտուցիոնալ ընկերության կամ ինստիտուցիոնալ ընկերության՝ մասնավոր հատվածը ներկայացնող մասնակցի նկատմամբ՝ կողմերի համաձայնության դեպքում:

 

ԳԼՈՒԽ IV. ՊՄԳ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

Հոդված 22. ՊՄԳ պայմանագրերի հիմնական պայմանները

 

 1. ՊՄԳ պայմանագիրը որպես կանոն ներառում է հետևյալ էական պայմանները.
 • ՊՄԳ պայմանագրի կողմերը,
 • կողմերի պարտավորությունները,
 • ՊՄԳ պայմանագրի առարկան, այդ թվում՝ իրականացվող աշխատանքների շրջանակը, ՊՄԳ-ի բաղադրիչները և բովանդակությունը և հանրային ենթակառուցվածքին ու հանրային ծառայություններին ներկայացվող այլ պահանջները,
 • ՊՄԳ պայմանագրի համաձայն փոխանցվող կամ կառուցվող և (կամ) վերակառուցվող և (կամ) զարգացվող և (կամ) շահագործվող և (կամ) սպասարկվող հանրային ենթակառուցվածքի և այլ գույքի նկարագրությունը, ներառյալ՝ տեխնիկական և տնտեսական բնութագրերը, դրանց նշանակությունը և օգտագործման ժամկետ(ներ)ը (առկայության դեպքում),
 • համապատասխան ենթակառուցվածքի նկատմամբ կողմերի սեփականության իրավունքների (առկայության դեպքում) և ՊՄԳ-ի շրջանակներում ընդգրկված այլ սեփականության իրավունքների բաշխումն, ինչպես նաև դրանց փոխանցման կարգը,
 • ՊՄԳ-ի իրականացման համար պահանջվող հողատարածքների (անհրաժեշտության դեպքում) տրամադրման կարգը և պայմանները, ինչպես նաև դրանց վիճակի նկարագրությունը,
 • մասնավոր գործընկերոջ կամ ինստիտուցիոնալ ընկերության կողմից մատակարարվող ապրանքների, կատարվող աշխատանքների և (կամ) մատուցվող ծառայությունների գների/սակագների սահմանման և փոփոխման կամ դրանց առնչվող պայմանները,
 • ՊՄԳ պայմանագրի գործողության ժամկետը և (կամ) դրա որոշման կարգը,
 • մասնավոր գործընկերոջ կամ ինստիտուցիոնալ ընկերության կողմից հանրային գործընկերոջը տրամադրվող ապահովվածության տեսակները և հիմնական պայմանները,
 • հանրային գործընկերոջ կողմից մասնավոր գործընկերոջը կամ ինստիտուցիոնալ ընկերությանը կատարվող՝ արդյունքի վրա հիմնված վճարումների, հասանելիության վճարների և (կամ) այլ վճարների (առկայության դեպքում) բնույթը,
 • ՊՄԳ պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու կարգը,
 • մասնավոր գործընկերոջ կամ ինստիտուցիոնալ ընկերության կողմից հանրային գործընկերոջը կատարվող բոլոր վճարումների (առկայության դեպքում) բնույթը,
 • ՊՄԳ պայմանագրի դադարեցման (կամ դադարեցման վտանգի) հիմքերը, ընթացակարգերը և հանգամանքները, ներառյալ՝ վարկատուի միջամտության իրավունքները և պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման դիմաց վճարները,
 • մասնավոր գործընկերոջ կամ ինստիտուցիոնալ ընկերության կողմից կատարվող ներդրումների (առկայության դեպքում) նվազագույն ծավալը,
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ էական պայմաններ:
 1. ՊՄԳ պայմանագրի վրա հիմնված ինստիտուցիոնալ ՊՄԳ-ի իրականացման դեպքում, ի հավելումն սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պայմանների, կողմերը կարող են ներառել նաև հետևյալ պայմաններն ու դրույթները.
 • հանրային գործընկերոջ և մասնավոր գործընկերոջ կամ ինստիտուցիոնալ ընկերության կողմից տրամադրվող ցանկացած ֆինանսական միջոցների տեսակը, քանակը և ձևը,
 • կողմերի՝ հանրային գործընկերոջ կողմից ներդրվող ցանկացած ֆինանսական միջոցների հետ կապված այլ իրավունքները և պարտավորությունները՝ ներառյալ դրանց օգտագործման պայմանները,
 • կորպորատիվ բնույթի փոփոխությունները՝ ներառյալ ինստիտուցիոնալ ընկերության բաժնետերերի կազմի և բաժնեմասնակցության չափի փոփոխությունները, որոնք ենթակա են պետական գործընկերոջ կողմից համաձայնության, և նման համաձայնություն տալու համար անհրաժեշտ պայմանները,
 • մասնավոր գործընկերոջ ցանկացած հեռացման և (կամ) փոխարինման կամ հանրային գործընկերոջ մասնակցության դադարեցման պայմանները և կիրառելի ընթացակարգերը:
 1. ՊՄԳ պայմանագրում կարող են ներառվել նաև կողմերի միջև համաձայնեցված այլ պայմաններ, որոնք, ի թիվս այլոց, ներառում են հետևյալը.
 • հատուկ իրադարձությունները, օրենքի փոփոխության և անհաղթահարելի ուժի հետ կապված դրույթները,
 • ՊՄԳ պայմանագրի համաձայն մասնավոր գործընկերոջ կողմից արտադրվող ապրանքների ծավալը և ստանդարտները և (կամ) տեխնիկական սպասարկման և (կամ) մատուցվող ծառայությունների որակի մակարդակները և ստանդարտները և (կամ) կատարողականի այլ ստանդարտները,
 • գործառնական այլ պահանջները,
 • կառուցման կամ վերակառուցման վերջնաժամկետները և ընթացակարգերը, այդ թվում՝ մշտադիտարկման և ստուգման իրավունքները, ենթակապալի և ժամկետի երկարաձգման մեխանիզմները,
 • հանրային գործընկերոջ միջամտության իրավունքները,
 • այլ իրավասու մարմինների հետ համակարգումը,
 • տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված պահանջները,
 • օժանդակ ենթակառուցվածքների ստեղծումը և օգտագործումը,
 • վերջնական սպառողներին որոշակի խրախուսումների տրամադրումը,
 • ՊՄԳ-ում ներգրավված հանրային ենթակառուցվածքի կամ այլ գույքի ապահովագրության հետ կապված պարտականությունները,
 • նախագծային փաստաթղթերը մշակելու՝ մասնավոր գործընկերոջ պարտականությունները,
 • ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների խախտման համար կողմերի պատասխանատվությունը,
 • վեճերի լուծման ընթացակարգերը,
 • տեղական հումքի օգտագործման վերաբերյալ պայմանները,
 • տեղական աշխատուժի ներգրավման և օգտագործման վերաբերյալ պայմանները,
 • մտավոր սեփականության օգտագործման վերաբերյալ պայմանները,
 • հավաստումները և երաշխիքները,
 • վնասների փոխհատուցման հետ կապված դրույթները:

 

Հոդված 23. ՊՄԳ պայմանագրերի կնքումը, փոփոխումը և լուծումը

 

 1. Հանրային գործընկերը ՊՄԳ պայմանագիր է կնքում սույն օրենքի 3-րդ գլխի համաձայն ընտրված մասնավոր գործընկերոջ հետ:
 2. Կառավարության որոշմամբ կողմերը կարող են փոխադարձ համաձայնությամբ փոփոխել ՊՄԳ պայմանագրի պայմանները կամ լուծել ՊՄԳ պայմանագիրը:
 3. ՊՄԳ պայմանագիրը կողմերից մեկի պահանջով կարող է փոփոխվել կամ լուծվել դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վճռով՝ մյուս կողմի թույլ տված՝ ՊՄԳ պայմանագրի էական խախտման դեպքում կամ ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված այլ դեպքերում:
 4. ՊՄԳ պայմանագրում կարող են նախատեսվել վերջինիս միակողմանիորեն՝ մյուս կողմին գրավոր ծանուցում ներկայացնելու միջոցով լուծման դեպքեր:
 5. Մասնավոր գործընկերը և (կամ) վարկատուն (առկայության դեպքում) իրավասու են ՊՄԳ պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում փոխհատուցում ստանալ հանրային ​​գործընկերոջից՝ ՊՄԳ պայմանագրով սահմանված դեպքերում: Նման փոխհատուցման չափը հաշվարկվում է ՊՄԳ պայմանագրի և (կամ) ուղիղ պայմանագրի համապատասխան դրույթների հիման վրա:

 

Հոդված 24. ՊՄԳ-ների իրականացման գործընթացում ներգրավված գույք

 

 1. ՊՄԳ պայմանագրում կարող է ներառվել դրույթ, համաձայն որի հանրային գործընկերը մասնավոր գործընկերոջը փոխանցում է իր սեփականության և գործառնական կառավարման ներքո գտնվող հանրային ենթակառուցվածք և (կամ) դրա հետ կապված գույք:
 2. ՊՄԳ պայմանագրի՝ գույքային իրավունքներ ունեցող կողմերն անհրաժեշտության դեպքում իրավասու են մյուս կողմին փոխանցել այդ իրավունքները, ներառյալ` հողատարածքների և այլ անշարժ և շարժական գույքի նկատմամբ սեփականության և (կամ) օգտագործման իրավունքները, ինչպես նաև այլ գույքային իրավունքներ՝ ՊՄԳ-ի իրականացման նպատակով և դրա շրջանակներում, այդ թվում, ի թիվս այլոց, հանրային ենթակառուցվածքի նախագծման կամ կառուցման կամ վերականգնման կամ շահագործման կամ սպասարկման նպատակներով:
 3. Եթե ՊՄԳ պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, մասնավոր գործընկերը՝ հանրային գործընկերոջ համաձայնությամբ, կարող է երրորդ կողմերին փոխանցել հանրային ենթակառուցվածքի և դրան առնչվող գույքի նկատմամբ իր բոլոր իրավունքները կամ դրանց մի մասն այնպիսի ժամկետով, որը չի գերազանցում ՊՄԳ պայմանագրով սահմանված՝ մասնավոր գործընկերոջ համապատասխան իրավունքի ժամկետը: Տարընկալումներից խուսափելու նպատակով, հանրային գործընկերը կարող է նախապես տրամադրել որոշակի դեպքերում երրորդ կողմեր ներգրավելու մասով իր համաձայնությունը ՝ վերջինս ներառելով ՊՄԳ պայմանագրի տեքստում:

 

Հոդված 25. Հողատարածքների տրամադրումը

 

 1. Հանրային գործընկերը պետք է ապահովի ՊՄԳ-ի իրականացման համար պահանջվող հողատարածքների տրամադրումը մասնավոր գործընկերոջը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ հողատարածքները գտնվում են մասնավոր գործընկերոջ սեփականության կամ տիրապետման ներքո:
 2. Հողատարածքները կարող են տրամադրվել առանց այդ նպատակով լրացուցիչ մրցույթի անցկացման` առուվաճառքի, վարձակալության պայմանագրի, սերվիտուտի կամ ցանկացած այլ գործարքի հիման վրա, որը թույլ կտա մասնավոր գործընկերոջը կատարել ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունները:

Եթե ՊՄԳ-ի իրականացման համար պահանջվող հողատարածքները գտնվում են երրորդ անձանց սեփականության կամ տիրապետման ներքո, ապա հանրային գործընկերը և (կամ) հանրային գործընկերոջ անունից հանդես եկող անձը.

 • վարձակալում կամ այլ ձևով ձեռք է բերում այդ հողատարածքներն այդպիսի երրորդ անձանցից և ենթավարձակալությամբ կամ այլ ձևով դրանք տրամադրում է մասնավոր գործընկերոջը՝ ՊՄԳ պայմանագրին համապատասխանող պայմաններով (այդ թվում՝ ժամկետով) կամ
 • կազմակերպում է այդ հողատարածքների օտարումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան և դրանց հետագա տրամադրումը մասնավոր գործընկերոջը, կամ
 • այլ կերպ կազմակերպում է նման հողատարածքների նկատմամբ կամ դրանց հետ կապված այդպիսի իրավունքների տրամադրումը մասնավոր գործընկերոջը այն ծավալով, որը վերջինիս թույլ կտա ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելվող այլ ձևով:
 1. Հանրային գործընկերոջ կողմից այդպիսի հողատարածքները կամ վերջիններիս նկատմամբ անհրաժեշտ իրավունքները վերը նշված ձևերով մասնավոր գործընկերոջը չտրամադրելը, որը խոչընդոտում է մասնավոր գործընկերոջ կողմից ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունները կատարելուն՝ ՊՄԳ պայմանագրով սահմանված ժամկետը գերազանցող ժամկետով, հիմք է հանդիսանում մասնավոր գործընկերոջ կողմից ՊՄԳ պայմանագրի միակողմանի լուծման համար:

 

Հոդված 26. ՊՄԳ պայմանագրի կողմերի պատասխանատվությունը

 

 1. Կողմերից որևէ մեկի կողմից պարտականությունների (ներառյալ՝ կատարողականի պահանջների, երաշխիքների և այլ պարտավորությունների) խախտումը կարող է հանգեցնել օրենքով կամ ՊՄԳ պայմանագրով սահմանված պատասխանատվության: ՊՄԳ պայմանագրում կարող են ներառվել պատասխանատվության՝ օրենքով չարգելված ցանկացած միջոցներ:
 2. ՊՄԳ-ի նպատակների իրականացման համար մասնավոր գործընկերը կարող է աշխատանքներին ներգրավել ենթակապալառուների և այլ երրորդ անձանց՝ վերջիններիս հետ կնքված համապատասխան պայմանագրերով սահմանված պայմաններով: ՊՄԳ պայմանագրով կարող է սահմանվել, որ մասնավոր գործընկերը նման ներգրավման առնչությամբ լիարժեք պատասխանատվություն է կրում այդպիսի ենթակապալառուների և երրորդ անձանց գործողությունների համար այնպես, ինչպես կկրեր սեփական գործողությունների համար:

 

Հոդված 27. Միջամտության իրավունքները: ՊՄԳ պայմանագրի կողմերի փոխարինումը

 

 1. ՊՄԳ պայմանագրով կարող է սահմանվել, որ որոշակի հատուկ հանգամանքներում (օրինակ՝ մասնավոր գործընկերոջ կողմից ՊՄԳ պայմանագրի էական խախտման) և ուղիղ պայմանագրի և (կամ) դրան առնչվող պայմանագրերի պայմանների համաձայն, հանրային գործընկերը կամ վարկատուները կարող են իրականացնել իրենց միջամտության իրավունքը: Այդ դեպքում հանրային գործընկերը կամ վարկատուները կարող են ժամանակավորապես ստանձնել համապատասխան հանրային ենթակառուցվածքի շահագործումը և (կամ) հանրային ծառայությունների մատուցումը՝ ենթակառուցվածքի արդյունավետ աշխատանքը և (կամ) ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը և տվյալ ծրագրի շարունակական գործողությունն ապահովելու համար: Նման միջամտության ծախսերը կրում է ՊՄԳ պայմանագրով և (կամ) ուղիղ պայմանագրով սահմանված կողմը:
 2. Այդ դեպքում մասնավոր գործընկերոջը կարող է ժամանակավորապես (ամբողջությամբ կամ մասամբ) փոխարինել հանրային գործընկերը կամ վարկատուների անունից հանդես եկող մեկ այլ մասնավոր գործընկեր` յուրաքանչյուր դեպքում առաջնորդվելով ՊՄԳ պայմանագրով և (կամ) ուղիղ պայմանագրով ավելի հստակ սահմանված կարգով և դրանց համապատասխան պայմանների համաձայն:
 3. Ցանկացած փոխարինող մասնավոր գործընկեր պետք է, որպես կանոն, ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված կարգով համապատասխանի իր կողմից իրականացվելիք աշխատանքների և (կամ) մատուցվելիք ծառայությունների հետ կապված որակավորման և այլ էական բոլոր պահանջներին, որոնց հիման վրա ՊՄԳ պայմանագիր էր կնքվել սկզբնական մասնավոր գործընկերոջ հետ:
 4. Մասնավոր գործընկերոջ փոխարինման կարգը և դրա նկատմամբ կիրառելի պայմանները սահմանվում են համապատասխան ՊՄԳ պայմանագրով և (կամ) ուղիղ պայմանագրով: Մասնավոր գործընկերոջ մշտական փոխարինման դեպքում հանրային գործընկերը կազմակերպում է նոր մասնավոր գործընկերոջ ընտրության համար լրացուցիչ մրցույթ, եթե ուղիղ պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: Եթե ուղիղ պայմանագրով սահմանված է, որ մշտական փոխարինումը կատարվում է առանց լրացուցիչ մրցույթի անցկացման, ապա նոր մասնավոր գործընկերը պետք է համապատասխանի նույն պահանջներին (տեխնիկական կամ այլ), ինչ սկզբնական մասնավոր գործընկերը, եթե նման պահանջները վերաբերելի են նոր մասնավոր գործընկերոջ կողմից իրականացվելիք աշխատանքներին և (կամ) մատուցվելիք ծառայություններին: Մասնավոր գործընկերոջ ժամանակավոր փոխարինման դեպքում լրացուցիչ մրցույթի անհրաժեշտություն չկա:

 

ԳԼՈՒԽ V. ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՊՄԳ-ՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 

Հոդված 28. Մասնավոր գործընկերոջ իրավունքների երաշխիքները

 

 1. Հանրային գործընկերը և մասնավոր գործընկերը ՊՄԳ պայմանագրի հավասար կողմեր են: Արգելվում են բոլոր այն գործողությունները, որոնք խոչընդոտում են մասնավոր գործընկերոջ կողմից իր ներդրումների, արտադրանքի և հասույթի ազատ կառավարմանը և տնօրինմանը կամ ՊՄԳ-ի կազմի մեջ մտնող ակտիվների և գործունեության կառավարմանը և վերահսկմանը, ինչպես նաև մասնավոր գործընկերոջ գործունեությանը միջամտող կամ այն խոչընդոտող ցանկացած այլ քայլերը, որոնք անմիջականորեն թույլատրված չեն ՊՄԳ պայմանագրով կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
 2. Եթե մասնավոր գործընկերը վաճառում է ապրանքներ, իրականացնում է աշխատանքներ կամ մատուցում է ծառայություններ կարգավորվող գներով (սակագներով), և այդ գները (սակագները) կարգավորող մարմինները մասնավոր գործընկերոջ ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների համար սահմանում են այնպիսի գներ (սակագներ), որոնք չեն ապահովում ՊՄԳ պայմանագրի շրջանակներում մասնավոր գործընկերոջ կողմից կատարված ներդրումների հատուցումը, ապա հանրային գործընկերը կարող է մասնավոր գործընկերոջը փոխհատուցել հատուցման համար չբավարարող գումարը՝ հասանելիության վճարների կամ այլ պարբերական կամ միանվագ վճարների միջոցով` ՊՄԳ պայմանագրի դրույթներին համապատասխան:
 3. Եթե ՊՄԳ պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ որևէ պետական լիազոր ​​մարմնի կողմից ընդունված որևէ ակտով սահմանվում են այնպիսի կանոններ, որոնք նախատեսված չեն ընդհանուր կիրառման համար ու չեն կարող կիրառվել վերջնական սպառողների նկատմամբ և փոխում են մասնավոր գործընկերոջ դիրքն այնպես, որ վերջինս էականորեն զրկվում է այն ամենից, ինչն իրավունք ուներ ակնկալել ՊՄԳ պայմանագիրը կնքելու պահին և ինչը սահմանված էր ՊՄԳ պայմանագրով, ապա վերջինիս պայմաններում պետք է կատարվեն փոփոխություններ՝ ՊՄԳ պայմանագրի կնքման ամսաթվի դրությամբ մասնավոր գործընկերոջ գոյություն ունեցող գույքային շահերը պաշտպանելու նպատակով, եթե ՊՄԳ պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
 4. Հանրային ​​գործընկերը կարող է մասնավոր գործընկերոջը շնորհել ՊՄԳ պայմանագրով սահմանված գործունեությունն իրականացնելու բացառիկ իրավունքներ՝ ՊՄԳ-ի տեխնիկական և տնտեսական կենսունակությունն ապահովելու նպատակով:
 5. Հանրային ​​գործընկերը մասնավոր գործընկերոջը տրամադրում է ՊՄԳ-ի իրականացման համար պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ լիցենզիաների և թույլտվությունների ձեռքբերման հետ կապված ողջ համապատասխան աջակցությունը` ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված սահմաններում:
 6. Հանրային ​​գործընկերը կարող է մասնավոր գործընկերոջը տրամադրել սույն օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված պետական ​​ֆինանսական աջակցության ձևերը:
 7. ՊՄԳ պայմանագիրը կարող է ներառել հատուկ դեպքերի ցանկ, որոնք առաջացնում են ստորև թվարկված հետևանքները կամ դրանց մի մասը` կախված ՊՄԳ պայմանագրով սահմանված համապատասխան չափանիշների բավարարումից.
 • հատուկ դեպքի արդյունքում մասնավոր գործընկերոջ կողմից կրած ծախսերը և բաց թողնված օգուտը փոխհատուցելու՝ հանրային ​​գործընկերոջ պարտավորությունը,
 • մասնավոր գործընկերոջը պատասխանատվությունից ազատելը,
 • ՊՄԳ պայմանագրում փոփոխություն, այդ թվում՝ ժամկետի երկարաձգում, պահանջելու՝ մասնավոր գործընկերոջ իրավունքը,
 • մասնավոր գործընկերոջ՝ ՊՄԳ պայմանագիրը միակողմանիորեն կամ այլ կերպ վաղաժամկետ լուծելու իրավունքը:

 

Հոդված 29. Երաշխիքներ վարկատուների համար

 

 1. ՊՄԳ պայմանագրով և (կամ) ուղիղ պայմանագրով վարկատուների համար կարող են նախատեսվել այնպիսի իրավունքներ և երաշխիքներ, որոնք պայմանագրի կողմերը նպատակահարմար կգտնեն:
 2. Ուղիղ պայմանագրով կարող են մանրամասն սահմանվել սույն օրենքի 27-րդ հոդվածում նախատեսված՝ մասնավոր գործընկերոջ փոխարինման՝ վարկատուների իրավունքները, մասնավորապես՝ այն, որ վարկատուները պետք է հաստատեն հանրային գործընկերոջ կողմից առաջարկվող մասնավոր գործընկերոջ փոխարինումը, կամ հանրային գործընկերը պետք է հաստատի վարկատուների կողմից առաջարկվող այդպիսի փոխարինումը:
 3. Ուղիղ պայմանագիրը կարող է նախատեսել վարկատուների միջամտության իրավունքները, ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ վերջիններիս տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված պայմանագրի կողմերի պարտավորությունները, ՊՄԳ պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում վարկատուների փոխհատուցման վերաբերյալ դրույթները և կողմերի միջև համաձայնեցված այլ դրույթներ:
 4. Ուղիղ պայմանագրով կարող է սահմանվել դրանով նախատեսված որոշակի դեպքերում մասնավոր գործընկերոջ փոխարեն ուղղակիորեն վարկատուներին վճարումներ կատարելու հանրային ​​գործընկերոջ պարտականությունը:
 5. Ուղիղ պայմանագիր կնքելու նպատակով հանրային գործընկերը մրցույթ չի կազմակերպում, եթե այն կնքում է մասնավոր գործընկերոջ և վարկատուի հետ:
 6. Մասնավոր գործընկերը կարող է վարկատուներին տրամադրել իր պարտավորությունների ցանկացած տեսակի ապահովում (կապված ՊՄԳ-ում ներգրավված ակտիվների, ՊՄԳ պայմանագրով (և (կամ) դրան առնչվող փաստաթղթերով) նախատեսված իր իրավունքների և ՊՄԳ-ի հետ կապված գործունեության հետ), որը չի արգելվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ներառյալ` իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող ցանկացած գույքի կամ իր սեփականության իրավունքներից ցանկացածի գրավադրումը, իր բաժնեմասնակցային արժեթղթերի գրավադրումը, ՊՄԳ-ի շրջանակներում իր իրավունքների, հասույթի և ստացվելիք գումարների գրավադրումը (կամ զիջումը):
 7. Արգելվում է ցանկացած գործողություն, որը խոչընդոտում է վարկատուներին՝ ազատորեն իրականացնել ՊՄԳ-ի հետ կապված իրենց իրավունքները, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերի:

                

Հոդված 30.  Օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց, իրավաբանական անձանց, ընկերակցությունների և կոնսորցիումների գործունեության իրավական ռեժիմը

 

 1. Օտարերկրյա և տեղական հայտատուների և ինստիտուցիոնալ ընկերությունների՝ մասնավոր հատվածը ներկայացնող մասնակիցների նկատմամբ պետք է ցուցաբերվի հավասար վերաբերմունք, և վերջիններից տրվեն միևնույն իրավունքները և երաշխիքները:
 2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է սահմանել սույն հոդվածի 1-ին մասում սահմանված դրույթից բացառություններ:

 

ԳԼՈՒԽ VI. ՊՄԳ-ՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ

 

Հոդված 31. ՊՄԳ-ների տվյալների բազան

 

 1. ՊՄԳ ստորաբաժանումը ստեղծում և կառավարում է Հայաստանի բոլոր ՊՄԳ-ների վերաբերյալ տվյալների բազա:
 2. Հանրային գործընկերը ՊՄԳ ստորաբաժանմանը ներկայացնում է իր կողմից կնքված յուրաքանչյուր ՊՄԳ պայմանագրի, վերջինիս բոլոր հավելվածների կամ լրացումների պատճենները՝ ՊՄԳ պայմանագիրը կամ վերջինիս համապատասխան լրացումը ստորագրելուց հետո քսան (20) օրվա ընթացքում:
 3. ՊՄԳ-ների տվյալների բազան պետք է հրապարակայնորեն հասանելի լինի, բացառությամբ այն տեղեկատվության, որի հրապարակումը սահմանափակվում է օրենքներով և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից՝ սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն:

 

Հոդված 32. ՊՄԳ-ների իրականացման հաշվետվությունների մշտադիտարկումը

 

 1. Հանրային գործընկերոջը տրամադրվում են յուրաքանչյուր ՊՄԳ ծրագրի մշտադիտարկման և վերահսկողության համար բավարար իրավասություններ (ներառյալ` ՊՄԳ-ի հետ կապված համապատասխան ենթակառուցվածքին և դրան վերաբերող փաստաթղթերին պատշաճ հասանելիությունը՝ հաշվի առնելով ՊՄԳ պայմանագրով նախատեսված սահմանափակումները), որպեսզի վերջինս հավաստիանա, որ ՊՄԳ-ն իրականացվում է սահմանված պահանջներին համապատասխան:
 2. Չնայած սույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթներին, հանրային գործընկերը չի կարող միջամտել մասնավոր գործընկերոջ կամ մասնավոր գործընկերոջ կողմից ներգրավված երրորդ կողմերի կողմից իրականացվող ցանկացած առևտրային, գործառնական կամ ձեռնարկատիրական գործունեությանը, ինչպես նաև չի կարող հրապարակել որևէ գաղտնի տվյալներ կամ իրականացնել ցանկացած այլ գործողություններ, որոնք կարող են հանգեցնել ՊՄԳ պայմանագրի պայմանների խախտմանը:

 

Հոդված 33. ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը

 

 1. Յուրաքանչյուր վեց (6) ամիսը մեկ անգամ հանրային գործընկերը պատրաստում և ՊՄԳ ստորաբաժանում է ներկայացնում ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություն՝ ստորագրված ՊՄԳ պայմանագրի երկու կողմերի կողմից:
 2. ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվության ձևը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
 3. ՊՄԳ ստորաբաժանումը կարող է պահանջել լրացուցիչ պարզաբանումներ և բացատրություններ՝ ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ ցանկացած հաշվետվության մասով:
 4. ՊՄԳ-ի իրականացման վերաբերյալ յուրաքանչյուր հաշվետվություն պետք է հրապարակայնորեն հասանելի լինի:

 

ԳԼՈՒԽ VII. ՊՄԳ-ՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

 

Հոդված 34. ՊՄԳ-ների ֆինանսական աջակցության տեսակները  

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է պետական աջակցության բոլոր ձևերը և միջոցները, որոնք կարող են ՊՄԳ-ի շրջանակներում տրամադրվել մասնավոր գործընկերներին և որոնք, ի թիվս այլոց, կարող են ներառել.
 • շինարարության և (կամ) գործառնական դրամաշնորհներ,
 • սուբսիդիաներ,
 • ՊՄԳ-ի իրականացման համար անհրաժեշտ ակտիվների և գույքի հատկացումներ,
 • ՊՄԳ-ի շրջանակներում նվազագույն հասույթի և (կամ) վերջնական սպառողների կամ գնորդների նվազագույն քանակի երաշխիքներ և (կամ) երաշխիքների և խրախուսումների այլ տեսակներ,
 • երաշխիքներ առ այն, որ հանրային գործընկերը սպառելու կամ օգտագործելու է ՊՄԳ-ի իրականացման ընթացքում արտադրված ապրանքների, կատարված աշխատանքների կամ մատակարարված ծառայությունների որոշակի ծավալ կամ մասնաբաժին,
 • հանրային կողմի կողմից տրամադրվող վարկեր և ֆինանսավորման կամ ներդրումների այլ ձևեր,
 • ՊՄԳ-ի հետ կապված որոշակի տեսակի ծախսերի և ռիսկերի փոխհատուցում (կամ դրանց համար ուղղակի պատասխանատվություն),
 • պետական կամ համայնքային ֆինանսական երաշխիքներ,
 • հարկային և մաքսային արտոնություններ,
 • այլ երաշխիքներ և (կամ) փոխհատուցումներ և (կամ) խրախուսումներ:
 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է մշակել հրապարակել ՊՄԳ-ների ֆինանսական աջակցության տարբեր տեսակների վերաբերյալ մեթոդաբանական հանձնարարականներ և նման աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ ուղեցույցներ, ինչպես նաև որոշում է դրանց նկատմամբ կիրառելի բոլոր չափանիշները, կանոնները կամ սահմանափակումները:

 

Հոդված 35. ՊՄԳ պայմանագրերի շրջանակներում կատարվող վճարումների տեսակները

 

 1. ՊՄԳ պայմանագիրը կարող է ներառել դրույթ, համաձայն որի բացի վերջնական սպառողների կողմից կատարվող վճարումների և (կամ) արդյունքի վրա հիմնված վճարումների կամ դրանց փոխարեն հանրային գործընկերը մասնավոր գործընկերոջը վճարում է հասանելիության վճարներ և (կամ) վճարների այլ տեսակներ՝ պայմանագրով սահմանված պայմաններով:
 2. Մասնավոր գործընկերն իրավունք ունի ՊՄԳ պայմանագրի համաձայն իրեն կատարվող ցանկացած վճարումներից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ստանալ շահույթ և շարունակել տնօրինել այդ շահույթը:
 3. ՊՄԳ պայմանագրով կարող են նախատեսվել մասնավոր գործընկերոջ կողմից հանրային գործընկերոջը կատարվող վճարումներ (մասնավոր գործընկերոջ վճարի կամ այլ ձևով), որոնք կարող են լինել պարբերական հիմունքով հաստատագրված գումարի կամ միանվագ գումարի, կամ մասնավոր գործընկերոջ կողմից ՊՄԳ պայմանագրի համաձայն իրականացվող գործունեությունից ստացվելիք ցանկացած հասույթի սահմանված մասնաբաժնի ձևով, կամ մասնավոր գործընկերոջը պատկանող գույքը հանրային գործընկերոջը սեփականության իրավունքով փոխանցելու ձևով, կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգեկված այլ ձևերով: ՊՄԳ պայմանագրով կարող է նախատեսվել նաև մասնավոր գործընկերոջ վճարի տարբեր ձևերի համադրություն:
 4. ՊՄԳ պայմանագրով կարող է նախատեսվել սույն հոդվածի 1-3-րդ մասերում նշված վճարումների ձևերից ցանկացածի կամ բոլոր համադրությունը:

 

ԳԼՈՒԽ VIII. ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

 

Հոդված 36. Կիրառելի իրավունքը

 

 1. ՊՄԳ պայմանագրի նկատմամբ, որպես կանոն, կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հանրային գործընկերը համաձայնում է բացառիկ հանգամանքներում պայմանագրի նկատմամբ այլ իրավունքի կիրառմանը:
 2. Կողմերն ազատ են ընտրելու ՊՄԳ-ի առնչությամբ կնքված այլ պայմանագրերի (ներառյալ` ուղիղ պայմանագրերի) նկատմամբ կիրառելի իրավունքը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան է նախատեսված:

 

Հոդված 37. Վեճերի լուծումը

 

 1. ՊՄԳ պայմանագրից, ուղիղ պայմանագրից կամ ՊՄԳ-ի հետ կապված ցանկացած այլ պայմանագրից ծագող ցանկացած վեճ լուծվում է համապատասխան պայմանագրում և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված` ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին համաձայնագրում կողմերի միջև համաձայնեցված՝ վեճերի լուծման կարգով:
 2. ՊՄԳ պայմանագրի կողմերը կարող են ազատորեն ընտրել վեճերի լուծման մեխանիզմը, ներառյալ՝ հաշտարարությունը, իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամ չունեցող փորձագիտական գնահատումը կամ եզրակացությունը, ազգային կամ միջազգային առևտրային արբիտրաժը կամ ներդրումային արբիտրաժը, ինչպես նաև նման վեճերի լուծման ընթացակարգային կանոնները:
 3. ՊՄԳ պայմանագրից, ուղիղ պայմանագրից կամ ՊՄԳ-ին վերաբերող ցանկացած այլ պայմանագրից ծագող վեճերի մասով հանրային գործընկերը չի կարող ունենալ որևէ պետական կամ սուվերեն անձեռնմխելիություն:

 

ԳԼՈՒԽ IX. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  

 

Հոդված 38. Օրենքի ուժի մեջ մտնելու

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում [***] և չի տարածվում մինչ այդ մեկնարկած ՊՄԳ մրցույթների և կնքված ՊՄԳ պայմանագրերի վրա:

 

Հոդված 39. Անցումային դրույթներ

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016թ.-ի դեկտեմբերի 16-ի «Գնումների մասին» թիվ ՀՕ-21-Ն օրենքի դրույթները ՊՄԳ-ների նկատմամբ չեն տարածվում: Այն դեպքերում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը հանդիսանում է մասնավոր գործընկերոջ հիսուն (50) տոկոսից ավել բաժնեմասի սեփականատերը, մասնավոր գործընկերոջ գնումները համարվում են Հայաստանի Հանրապետության 2016թ.-ի դեկտեմբերի 16-ի «Գնումների մասին» թիվ ՀՕ-21-Ն օրենքի շրջանակներում կատարվող գնումներ և կարգավորվում են այդ օրենքով:
 • Քննարկվել է

  23.02.2018 - 11.03.2018

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Էկոնոմիկա, Տնտեսական

 • Նախարարություն

  ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 404

Տպել

Առաջարկներ`

Նարինե Բեգլարյան

07.03.2018

Գտնում եմ, որ 1. ՊՄԳ իրականացման համար անհրաժեշտ են համապատասխան կառավարության որոշումներով նախատեսել արտոնությունների ցուցակ և/կամ կատարել այլ աննշան փոփոխություններ գործող օրենքներում (օրինակ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում) և ենթաօրենսդրական ակտերում, բացառելով ծավալուն և համակարգային օրենսդրական փոփոխություններ, 2. ՊՄԳ իրականացման համար անհրաժեշտ է նախատեսել ընթացակարգ, որը կկարգավորի մասնավոր գործընկերոջ կողմից ՊՄԳ իրականացման ու դրա պայմանների մասին դիմումի ներկայացումը ՀՀ Կառավարությանը կամ իրավասու մարմնին, կողմերի առաջարկի շուրջ բանակցությունների վարումը, հավանության տալը ու ժամկետները, ինչպես նաև հետագա ընթացակարգերը: Մասնավորապես, կարող է նախատեսվել, որ մասնավոր գործընկերը ՊՄԳ իրականացման նախաձեռնության առաջին փուլում պետք է հանդես գա ընդհանուր դիմումով և նախագծի իրականացման ընդհանուր մոտեցումներով, ինչպես նաև ներկայացնի, թե ինչ երաշխքիներ պետք է տրամադրվեն նախաձեռնող մասնավոր գործընկերոջը (ինչ ծախսեր պետք է փոխհատուցվեն, ինչ խրախուսումներ ընտրության փուլում պետք է տրամադրվեն և այլ), որպեսզի վերջինս պատրաստի ամբողջական ծրագիրը ու ներկայացնի այն մասնավոր գործընկերոջ ծրագրի հավանության և ընտրության փուլերի համար․ որից հետո կանցկացվի մրցույթը՝ համաձայնեցված չափանիշներով: 3. ՊՄԳ իրականացման համար պետք է նախատեսվի ցանկացած ոլորտում դրա հնարավորություն՝ բացառելով ՊՄԳ իրականացումն ըստ ոլորտների սահմանափակումը

Նարինե Բեգլարյան

07.03.2018

Օրենքի նախագիծը չի կարգավորում, թե ՊՄԳ իրավահարաբերությունը քաղաքացիաիրավական է թե վարչական (կամ առնվազն դրա որ մասն է վարչական, եթե այդպիսին կան), ինչի արդյունքում խնդրահարույց է լինելու գործնականում որոշելու, թե որ դատարանի իրավասություն է պատկանելու վեճերի քննության հարցը: Չի նախատեսված վեճերի այլընտրանքային լուծման որևը հնարավորություն (օրինակ արբիտրաժ) նույնպես:

Նարինե Բեգլարյան

07.03.2018

Օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասը թույլ է տալիս կառավարությանը սահմանել բացառության օրենքի այն կանոնից, որը «Օտարերկրյա և տեղական հայտատուների և ինստիտուցիոնալ ընկերությունների՝ մասնավոր հատվածը ներկայացնող մասնակիցների նկատմամբ պետք է ցուցաբերվի հավասար վերաբերմունք, և վերջիններից տրվեն միևնույն իրավունքները և երաշխիքները»: Կանոնը սահմանված է օրենքով, հետևաբար և կանոնից բացառությունները նույն¬պես ենթակա են սահմանման օրենքով:

Տեսնել ավելին