Հիշել նախագիծը

Գտնվում է ՀՀ կառավարությունում

«Հայաստանի տեխնոլոգիական համալսարանի հիմնման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 12.12.2017 21:15:29 2-րդ մասի վերջին պարբերության վերջին նախադասության «նորարարության խթանումը» բառերից հետո լրացնել «այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աջակցող տեխնոլոգիաների զարգացող ոլորտում» բառերով։ Ակադեմիական շրջանակների համար աջակցող տեխնոլոգիաների ոլորտում որպես մոդել կարող են ծառայել աշխարհի բարձր վարկանիշ ունեցող կամ դրան հավակնող ինստիտուտները, այդ թվում՝ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտը, Սթենդֆորդի համալսարանը (ENGR110/210), Ջորջիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի Աջակցող տեխնոլոգիաների և միջավայրային մատչելիության կենտրոնը (https://catea.gatech.edu/)։ Տե՛ս Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի հոդված 4-ի (Ընդհանուր պարտավորություններ) 1-ին մասի «Է» կետը. «Նախաձեռնել նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ հետազոտություններ և զարգացումներ, նպաստել դրանց հասանելիությանը ու կիրառմանը, ներառյալ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, շարժունություն ապահովող պարագաները, սարքերը և աջակցող տեխնոլոգիաները, որոնք համապատասխանում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին՝ նախընտրելով նվազագույն ծախսեր պահանջող տեխնոլոգիաներ»։ Տե՛ս նաև Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումները (CRPD/C/ARM/CO/1) Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ (պարբ. 33 և 34)։ Մասամբ ընդունելի է: Քանի որ, Տեխնոլոգիական համալսարանի կողմից նորարարության խթանումը ընդգրկելու է ողջ հասարակության կարիքները, այդ թվում` հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց աջակցող տեխնոլոգիաների զարգացող ոլորտը: