Հիշել նախագիծը

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՔՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ, ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Նելլի Ասոյան 09.02.2023 12:40:40 Առաջարկում եմ պարտադիր վերապատրաստումը թողնել նույն ֆորմատով՝ ավելացնելով հատկացված ժամաքանակը, որը կտրամադրվի ուսուցիչների մոտ առաջացած մասնագիտական խնդիրների և հարցերի քննարկամանը։ Չի ընդունվել: Վերապատրաստման նոր մեխանիզմը բխում է պետության ռազմավարությունից:
2 Նելլի Ասոյան 09.02.2023 12:40:40 Կրեդիտների ստացումը կազմակերպվի ԿԶՆԱԿ-ի ի կողմից կազմված թեստերի միջոցով, ընդ որում յուրաքանչյուր բաժնից լինեն մեծ թվով թեստեր, և յուրաքանչյուր վերապատրաստված ուսուցչի համար այդ թեստերի բանկից ամեն անգամ լրացված թեստը կգեներացվի համակարգի կողմից։ Չի ընդունվել: ԿԶՆԱԿ-ն իրականացնելու է մշտադիտարկում, հետևաբար ստացած կրեդիտների հավաստիությունն ստուգելու դեպքում կառաջանա շահերի բախում:
3 Նելլի Ասոյան 09.02.2023 12:40:41 Առաջարկում եմ պարտադիր վերապատրաստումը թողնել նույն ֆորմատով՝ ավելացնելով հատկացված ժամաքանակը, որը կտրամադրվի ուսուցիչների մոտ առաջացած մասնագիտական խնդիրների և հարցերի քննարկամանը։ Չի ընդունվել: Վերապատրաստման նոր մեխանիզմը բխում է պետության ռազմավարությունից:
4 Նելլի Ասոյան 09.02.2023 12:40:41 Կրեդիտների ստացումը կազմակերպվի ԿԶՆԱԿ-ի ի կողմից կազմված թեստերի միջոցով, ընդ որում յուրաքանչյուր բաժնից լինեն մեծ թվով թեստեր, և յուրաքանչյուր վերապատրաստված ուսուցչի համար այդ թեստերի բանկից ամեն անգամ լրացված թեստը կգեներացվի համակարգի կողմից։ Չի ընդունվել: ԿԶՆԱԿ-ն իրականացնելու է մշտադիտարկում, հետևաբար ստացած կրեդիտների հավաստիությունն ստուգելու դեպքում կառաջանա շահերի բախում:
5 Մասնակցային Դպրոց 10.02.2023 21:28:28 Ներկայացված նախագիծը ունի հետևյալ խնդիրները՝ - այն պարունակում է բազմաթիվ անհասկանալի ձևակերպումներ և օգտագործված միջազգային փորձը տեղայնացված չէ, - մասնագիտական հանրությունը բավարար խորությամբ չի քննարկել նման համակարգի ներդրման արդյունավետությունը, - վերապատրաստումների որակի արդյունավետ հսկողության և կարիքի վերհանման մեխանիզմների բացակայության պայմաններում այսպիսի համակարգի կիրառումը խնդրահարույց է: Առաջարկ Վերստին քննարկում կազմակերպել մանկավարժական համայնքի, փորձագետների, վերապատրաստող կազմակերպությունների մասնակցությամբ և խորությամբ քննարկել փաստաթղթի դրույթները: Ընդունվել է ի գիտություն: Նախագիծը լրամշակվել է: Բովանդակային փոփոխություններ է կրել, և համապատասխանեցվել է ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022 թ. -ի օգոստոսի 5-ի N 30-Ն հրամանով սահմանված՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի մասնագիտական չափանիշներին: