Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

Նոր սերնդի դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ գրականության ստեղծման չափանիշներ և գործիքակազմ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 17.11.2017 22:32:34 2-րդ բաժնի 15-րդ կետի «հատուկ մանկավարժների» բառերից հետո լրացնել «թիրախային խմբի, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող սովորողների»։ Տեղակայումը՝ ըստ .pdf տարբերակի։
2 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 17.11.2017 22:32:34 2-րդ բաժնի 30-րդ կետի «երեխայի իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին» բառերը փոխարինել «Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիային»։
3 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 17.11.2017 22:32:34 2-րդ բաժնի 30-րդ կետի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին հռչակագրին» բառերը փոխարինել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիային» բառերով։
4 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 17.11.2017 22:32:34 2-րդ բաժնի 30-րդ կետի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին հռչակագրին» բառերից հետո լրացնել «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիային» բառերով։
5 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 17.11.2017 22:32:34 2-րդ բաժնի 30-րդ կետի 1-ին բնութագրիչը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Դասագրքի բովանդակությունը չի հակասում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի և Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի սկզբունքներին։»։
6 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 17.11.2017 22:32:34 2-րդ բաժնի 31-րդ կետի 14-րդ բնութագրիչները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձինք արտացոլված են բովանդակության մեջ հաշմանդամության մարդու իրավունքների մոդելի տեսանկյունից»։
7 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 17.11.2017 22:32:34 2-րդ բաժնի 31-րդ կետի16-րդ բնութագրիչի «հարմարեցվում է» բառը փոխել «մատչելի է» բառերով։
8 «Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 17.11.2017 22:32:34 2-րդ բաժնի 34-րդ կետի 9-րդ բնութագրիչի «Դասագիրքը նպաստում է» բառերից հետո լրացնել «մարդու իրավունքների և ազատությունների, յուրաքանչյուր անձի արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի ձևավորմանը» բառերով։ Բոլոր առաջարկներն ընդունվել են: Առաջարկվող փոփոխությունները ներառված են նախագծում: