Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1210-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 « » ———— 2022 թվականի  N  ____ -Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1210-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածի պահանջները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինների կողմից՝ հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների, դրանց սեփականատերերի կամ լիզինգառուների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների գրանցման (հաշվառման) տվյալների և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 1210-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ կետի առաջին ենթակետի ա․ և բ․ պարբերություններով հաստատված Ձև N 1-ը և Ձև N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության —— թվականի

_____ N ___-Ն որոշման

 

Ձև N 1

 

 Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ե Ր

 

20 ___ թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ ___________________________ մարզի _________________________ համայնքում (Երևան քաղաքում` ______________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) և գույքահարկ վճարողներին սեփականության կամ լիզինգի իրավունքով պատկանող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների և մոտոցիկլետների վերաբերյալ

 

NN ը/կ

Սեփականատիրոջ կամ լիզինգառուի`

Ֆիզի-կական անձի անունը կամ կազմա-կերպութ-յան անվա-նումը

Ֆիզի-կական անձի հայրա-նունը

Ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը

Ֆիզիկական անձի կամ կազմակեր-պության կոնտակտ-ային տվյալներ (հեռախոսա-համար)

Ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակեր-պության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

Ֆիզի-կական անձի հանրային ծառայութ-յան համարա-նիշը կամ կազմա-կերպութ-յան ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

Փո-ղոցը

Շինութ-յան (շենք, տուն, հասարակական) համարը

Բնակա-րանի (սենյակի) համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տրանսպորտային միջոցի`

Իրավունքների`

 

Անվա-նումը (մակ-նիշը, տի-պարը)

Նույնականացման համա-րը (VIN կոդը)

Հաշ-վառ-ման (պե-տա-կան) հա-մարա-նիշը

Թո-ղարկման տարեթիվը

Շար-ժիչի հզո-րութ-յունը (ձիա-ուժ)

Տե-սակը (նստատեղերի թիվը)

Հաշ-վառ-ման (գրանցման) ամսաթիվը
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Տեխնիկական անձնագրի համա-րը

Թափքի տեսակը

Թափքի համարը

Պե-տա-կան գրանցման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Սեփա-կանութ-յան ձևը (ամ-բողջը կամ ընդ-հանուր բաժնա-յին կամ ընդ-հանուր համա-տեղ), լիզինգի իրա-վունքը

Սեփա-կանութ-յան գրանց-ման կամ սեփա-կանութ-յան դադա-րեցման հիմք հանդի-սացող գործար-քի տեսակ

 
 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ճանապարհային ոստիկանության _____________________ տարածքային
ստորաբաժանման ղեկավար

 

_______________________
(ստորագրությունը)

 Կ.Տ. ___________________________
(անունը, ազգանունը)

____ _________________ 20 ___թ.

 

 

 

 1. Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 1 թիվը։
 2. Մոտոցիկլետների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 2 թիվը։
 3. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 3 թիվը։
 4. Բեռնատար, բեռնաուղևորատար ավտոմեքենաների համար 16-րդ սյունակում լրացվում է 4 թիվը:

 

 

Ձև N 2

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ե Ր

 

20 ___ թվականի ______________ ամսվա ընթացքում ՀՀ _________________ մարզի _____________________ համայնքում (Երևան քաղաքում` __________________ վարչական շրջանում) հաշվառված (գրանցված) ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների և մոտոցիկլետների սեփականատերերի կամ լիզինգառուների փոփոխման կամ լիզինգով տրամադրման վերաբերյալ

 

NN
ը/կ

Նախկին սեփականատիրոջ կամ լիզինգառուի`

ֆիզիկական անձի անունը կամ կազմակեր-պության անվանումը

Ֆիզի-կական անձի հայրա-նունը

Ֆիզի-կա-կան անձի ազ-գա-նունը

Ֆիզիկական անձի կամ կազմակեր-պության կոնտակ-տային տվյալներ (հեռախոսա-համար)

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակեր-պության պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

ֆիզիկական անձի հան-րային ծառայութ-յան համարա-նիշը կամ կազմակեր-պության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

Փո-ղոցը

Շինութ-յան (շենք, տուն, հասարա-կական)
համարը

Բնակա-րանի (սեն-յակի) համարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նոր սեփականատիրոջ կամ լիզինգառուի`

ֆիզիկական անձի անունը կամ կազմակեր-պության
անվանումը

Ֆիզի-կական անձի հայրա-նունը

Ֆիզի-կական անձի ազգա-նունը

Ֆիզիկական անձի կամ կազմակեր-պության կոնտակտ-ային տվյալներ (հեռախոսա-համար)

ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը կամ կազմակեր-պության պետական ռեգիստրում գրանցման
համարը

ֆիզիկական անձի հանրային ծառայութ-յան համարա-նիշը կամ կազմակեր-պության ՀՎՀՀ-ն

ֆիզիկական անձի հաշվառման (գրանցման) կամ կազմակերպության գտնվելու վայրը՝

Փո-ղոցը

Շինութ-յան (շենք, տուն, հասարա-կական)
համարը

Բնակա-րանի (սեն-յակի) համարը

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տրանսպորտային միջոցի`

Իրավունքների`

 

Ան-վա-նումը (մակնիշը, տիպարը)

Նույնականացման համարը (VIN կոդը)

Հաշ-վառ-ման (պետական) համարա-նիշը

Թողարկման տարեթիվը

Շարժիչի հզորությունը (ձիաուժ)

Տեսա-կը (նստատեղերի թիվը)

Հաշվառման (գրանցման) կամ խոտանման (դուրսգրման) ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Հաշ-վառ-ման վկայագրի (տեխնիկա-կան անձնագրի) սերիան, համարը

Թափքի տեսակը

Թափքի համարը

Պետական գրանցման ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Սեփականության ձևը (ամբողջը կամ ընդ-հանուր բաժնա-յին
կամ ընդ-հանուր համա-տեղ), լիզինգի իրավունքը

Սեփականության գրանցման կամ սեփականության դադարեցման հիմք հանդի-սացող գործար-քի տեսակ

 
 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ճանապարհային ոստիկանության _____________________ տարածքային
ստորաբաժանման ղեկավար

_______________________
(ստորագրությունը)

Կ.Տ. ___________________________
(անունը, ազգանունը)

____ _________________ 20 ___թ.

   
 1. Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 25-րդ սյունակում լրացվում է 1 թիվը։
 2. Մոտոցիկլետների համար 25-րդ սյունակում լրացվում է 2 թիվը։
 3. 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների համար 25-րդ սյունակում լրացվում է 3 թիվը։
 4. Բեռնատար, բեռնաուղևորատար ավտոմեքենաների համար 25-րդ սյունակում լրացվում է 4 թիվը։

 

 • Քննարկվել է

  19.12.2022 - 04.01.2023

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Տրանսպորտ

 • Նախարարություն

  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2481

Տպել

Առաջարկներ`

«Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնողների շահերի պաշտպանություն» ՀԿ

19.12.2022

Առաջարկում եմ խմբագրել որոշմամբ սահմանված կարգը, ինչպես նաև մյուս Ձև-երը, մասնավորապես «ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմի» բառերը և դրա ստորոբաժանումների անվանումները, հակառակ պարագայում որոշման փոփոխությունները ընդունվելուց հետո (հնարավոր է մեկ ամիս հետո, երբ որոշումը մինչև վերջ կարդան, չնայած 2020 թվականի փոփոխությամբ չի էլ խմբագրվել) նորից ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հնարավոր է հանդես գա որոշման փոփոխության նախաձեռնությամբ, կամ նախարարությունում տեղյակ չեն, որ օրինակ տեխնիկական զննության շտեմարանի տնօրինողն են հանդիսանում։

«Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնողների շահերի պաշտպանություն» ՀԿ

19.12.2022

Առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1210-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի 1-ին կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինների կողմից՝ հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների, դրանց սեփականատերերի կամ լիզինգառուների, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների գրանցման (հաշվառման) տվյալների և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 1210-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ կետի առաջին ենթակետի ա․ և բ․ պարբերություններով հաստատված Ձև N 1-ը և Ձև N 2-ը նոր խմբագրությամբ շարադրվող հավելվածների 1 և 3 կետերում «10» թիվը փոխել «8» թվով, հիմք ընդունելով «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված «ավտոբուս» հասկացությունը՝ ուղևորների համար նախատեսված 8-ից ավելի նստատեղ ունեցող, իր կառուցվածքով և կահավորվածությամբ ուղևորների և ուղեբեռի անվտանգ և հարմարավետ փոխադրման համար նախատեսված ավտոմոբիլ և «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մաին» ՀՀ օրենքով սահմանված «ավտոբուս» հասկացություն` ավտոմոբիլ, որի նստատեղերի քանակը, բացառությամբ վարորդի նստատեղի, գերազանցում է ութը. 9-17 նստատեղ ունեցող ավտոբուսը, առանց վարորդի նստատեղի, համարվում է միկրոավտոբուս։

Տեսնել ավելին