Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի N 28-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի N 28-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

    Որոշման նախագիծը մշակվել է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի    18-րդ հոդվածի 1-ին մասին 5-րդ կետի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի պահանջների հիման վրա:

Որոշման նախագծում փոփոխությունները կապված են.

 

 1. Եկամտային մասում՝

1.1. «Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր» տողի ‹‹959 449.3›› թիվը փոխարինել ‹‹797 894.803›› թվով, այդ թվում` «Հողի  իրացումից մուտքեր» տողի ‹‹913 249.3›› թիվը փոխարինել ‹‹751 694.803›› թվով, պակասեցումը կազմում է 161 554.497 հազար դրամ, որը կապված է տարեվերջում աճուրդների կազմակերպման անհնարինության հետ:

1.2.   ‹‹Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիա›› տողի ‹‹87 975.917›› թիվը փոխարինել ‹‹0›› թվով՝ ՝ համաձայն ՀՀ Կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1313 Լ որոշման:

1.3.«Պետական բյուջեից կապիտալ  ծախսերի նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) Լեռնանիստ» տողի ‹‹7 279.335›› թիվը փոխարինել ‹‹3 458.209›› թվով, պակասեցվել է 3 821.126 հազար դրամով:

1.4. «Գույքահարկ շենք-շինությունների համար ֆիզիկական անձանցից» տողի ‹‹10000.0› թիվը փոխարինել ‹‹9507.6 ›› թվով:

1.5. «Անշարժ գույքի միասնական հարկ իրավաբանական անձանցից» տողի ‹‹42000.0› թիվը փոխարինել ‹‹37000.0›› թվով:

1.6. «Անշարժ գույքի միասնական հարկ ֆիզիկական անձանցից » տողի ‹‹40000.0› թիվը փոխարինել ‹‹35000.0›› թվով:

1.7.«Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից եկամուտներ» տողի ‹‹130715.2›› թիվը փոխարինել ‹‹117792.8›› թվով, պակասեցումը կազմում եմ 12 922.4 հազար դրամ , որը կապված է դեկտեմբերի 1-ից  թիվ 6, թիվ 8 և թիվ 11 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործունեության դադարեցման հետ, իսկ թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը վերաբացվել է սեպտեմբեր ամսին:Մասնավորապես թիվ 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ծնողական միջոցներից նվազեցնել 5000.0 հազ.դրամ, թիվ 6 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ծնողական միջոցներից նվազեցնել 2735.4 հազ.դրամ, թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ծնողական միջոցներից նվազեցնել 2688.0 հազ.դրամ, թիվ 11 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ծնողական միջոցներից նվազեցնել 2499.0 հազ.դրամ :

 

 

 1. Ծախսային մասում

 2.1) 1 բաժնի 1 խմբի 1 դասի 51 /Օրենսդիր, գործադիր մարմնի պահպանում/ ծրագրի ‹‹Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ»  4111   հոդվածում ‹‹245127.162›› թիվը  փոխարինել ‹‹235127.162›› թվով,  ‹‹Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ»  4112   հոդվածում ‹‹10570.0›› թիվը  փոխարինել ‹‹20570.0›› թվով, ‹‹Շենքերի և կառույցների ընթացիկ կառուցում և պահպանում» 4251 հոդվածում ‹‹8226.444›› թիվը փոխարինել ‹‹226.444›› թվով, պակասեցումը կազմում է 8 000.0 հազար դրամ, որն առաջացել է  նախատեսված, սակայն չիրականացված վերանորոգման աշխատանքների պատճառով:

 

2.2) 5 բաժնի 4 խմբի 1 դասի 55  /Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն/ ծրագրի

  «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ»  4239  հոդվածում ‹‹3000.0›› թիվը փոխարինել ‹‹2970.0›› թվով, ‹‹Շենքերի և կառույցների ընթացիկ կառուցում և պահպանում» 4251 հոդվածում ‹‹4107.8›› թիվը փոխարինել ‹‹0›› թվով, ‹‹Գյուղատնտեսական ապրանքներ» 4262 հոդվածում ‹‹1000.0›› թիվը փոխարինել ‹‹0›› թվով,փոփխությունները կապված են Հրազդան համայնքի ղեկավարի  2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ի N 187 կարգադրությամբ՝բնապահպանական ծրագրի աշխատանքները «Մաքուր Հրազդան» ՀՈԱԿ-ին և ‹‹Կոմունալ տնտեսություն,աղբահանություն և սանմաքրում›› հիմնարկին վերապահելու հետ:

 

2.3) 4 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 51  /Գյուղատնտեսություն/ ծրագրի

« Այլ նպաստներ բյուջեից »  4729 հոդվածում ‹‹87 975.917››  թիվը փոխարինել ‹‹0›› թվով:

 

2.4) բաժնի  1 խմբի  1 դասի  52 /Հանգստի և սպորտի ծառայություններ, զբոսայգիների կառուցում/ ծրագրի

 «Նախագծահետազոտական ծախսեր»  5134  հոդվածում ‹‹1280.0››  թիվը փոխարինել ‹‹1960.0››թվով, ավելացումը կապված է 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով խաղահրապարակի կառուցման նախագծանախահաշվային աշխատանքների ձեռք բերման  հետ, «Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից»  4727  հոդվածում ‹‹500.0›› թիվը փոխարինել ‹‹1250.0››  թվով, ավելացումը կապված է սպորտային առաջնություններում պատվավոր հորիզոնականներ զբաղեցրած անձանց նպաստներ տրամադրելու հետ:

 

2.5) 9 բաժնի 1 խմբի 1 դասի 51  /Նախադպրոցական կրթություն/ ծրագրի

«Շենքերիև շինությունների կապիտալ վերանորոգում»  5113   հոդվածում ‹‹240861.317›› թիվը  փոխարինել ‹‹20 861.317›› թվով, պակասեցումը կազմում է 220 000.0 հազար դրամ, որը կապված է 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերով նախատեսված աշխատանքները 2023 թվականին կատարելու հետ, «Նախագծահետազոտական  ծախսեր»  5134  հոդվածում ‹‹6980.0››  թիվը փոխարինել ‹‹9480.0››  թվով, ավելացումը կազմում է 2 500.0 հազար դրամ, որը կապված է թիվ 15 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 2023 թվականի սուվբենցիոն ծրագրով նախագծանախահաշվային աշխատանքների ձեռք բերման  հետ,  «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական /համայնքային/ կազմակերպություններին»  4511 հոդվածում  ‹‹622105.567›› թիվը փոխարինել ‹‹610305.567›› թվով, պակասեցումը կազմում է 11 800.0  հազար դրամ, որը կապված է թիվ 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության  վերանորոգման պատճառով ուշ վերաբացման հետ:

 

2.6) 9 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 51 /Արտադպրոցական դաստիարակություն/ ծրագրի

 Արտակ Ռաֆայելյանի անվան Մանկապատանեկան Մարզադպրոցի  «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ»  4111 հոդվածում ‹‹17600.0››  թիվը փոխարինել ‹‹17660.0›› թվով, « Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ »  4239 հոդվածում ‹‹400.0››  թիվը փոխարինել ‹‹340.0›› թվով:

 

2.7) 9 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 51 /Արտադպրոցական դաստիարակություն/ ծրագրի

 Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի « Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ »  4111 հոդվածում ‹‹20893.2››  թիվը փոխարինել ‹‹20946.2› թվով:

 

2.8) 9 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 51 /Արտադպրոցական դաստիարակություն/ ծրագրի

. Վահե Զաքարյանի  անվան ԵՄՄՈւԿ-ի 

«Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ»  4111 հոդվածում ‹‹23544.0››  թիվը փոխարինել ‹‹22344.0›› թվով, « Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ »  4239 հոդվածում ‹‹100.0››  թիվը փոխարինել ‹‹0›› թվով, ‹‹Շենքերի և կառույցների ընթացիկ կառուցում և պահպանում» 4251 հոդվածում ‹‹600.0›› թիվը փոխարինել ‹‹0›› թվով, ‹‹ Ներքին գործուղումներ » 4221 հոդվածում ‹‹150.0›› թիվը փոխարինել ‹‹0›› թվով, ‹‹Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» 5129 հոդվածում ‹‹0›› թիվը փոխարինել ‹‹40.0›› թվով, գազի նոր հաշվիչ ձեռք բերելու նպատակով:

 

2.9) 6բաժնի 4խմբի 1 դասի 51 /Արտաքին լուսավորություն/ ծրագրի Հրազդանքաղլույս ՀՈԱԿ «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական /համայնքային/ կազմակերպություններին»  4511 հոդվածում  ‹‹72773.0›› թիվը փոխարինել ‹‹70773.0›› թվով:

 

2.10) 1 բաժնի 1 խմբի 1 դասի 51 (Վարչ.շենքի սպաս.և պահպ.հիմնարկ) ծրագրի

‹‹Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ

վճարներ»  4112   հոդվածում ‹‹1750.0›› թիվը  փոխարինել ‹‹1936.020›› թվով, «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ»  4111 հոդվածում ‹‹17646.0››  թիվը փոխարինել ‹‹17551.604›› թվով, « Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ »  4239 հոդվածում ‹‹100.0››  թիվը փոխարինել ‹‹87.156›› թվով, « Հատուկ նպատակային այլ նյութեր»  4269 հոդվածում ‹‹650.0››  թիվը փոխարինել ‹‹663.290›› թվով, «Գրասենյակային նյութեր և հագուստ»  4261 հոդվածում ‹‹100.0›› թիվը փոխարինել ‹‹21.220›› թվով, ‹‹Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր»  4267  հոդվածում ‹‹250.0›› թիվը փոխարինել ‹‹236.71›› թվով, «Նախագծահետազոտական ծախսեր»  5134  հոդվածում ‹‹1500.0››  թիվը փոխարինել ‹‹0››թվով:

 

2.11) բաժնի  2 խմբի  3 դասի  51 /Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ/ ծրագրի «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական /համայնքային/ կազմակերպություններին»  4511   հոդվածում  ‹‹89280.54›› թիվը փոխարինել ‹‹94900.54›› թվով, այդ թվում  «Հրազդանի դրամատիկական թատրոն-մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական /համայնքային/ կազմակերպություններին»  4511 հոդվածում  ‹‹55479.4››   թիվը փոխարինել ‹‹61099.4››   թվով ավելացումը կազմում է 5 620.0 հազար դրամ, որը կապված է ամանորյա միջոցառումների կազմակերպման հետ:

 

2.12) 5 բաժնի 1 խմբի 1 դասի 51 /Աղբահանում/ ծրագրի Հրազդանի համայնքապետարանի ‹‹Կոմունալ տնտեսություն,աղբահանություն և սանմաքրում›› հիմնարկի ‹‹Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» 5129 հոդվածում ‹‹500.0›› թիվը փոխարինել ‹‹1000.0›› թվով, ավելացումը արվել է մեքենաների լվացման սարքավորում ձեռք բերելու նպատակով:

 

2.13) 8 բաժնի 2 խմբի 4 դասի 51 /Այլ մշակութային կազմակերպություններ/ ծրագրի  

 «Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից»  4727  հոդվածում ‹‹0›› թիվը փոխարինել ‹‹150.0››  թվով, մշակութային փառատոններում պատվավոր տեղեր զբաղեցնողներին նպաստներ տրամադրելու նպատակով:

 

2.14) 4 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 51/Ճանապարհային տնտեսություն/ ծրագրի

« Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում»  5113   հոդվածում ‹‹609470.7››  թիվը փոխարինել ‹‹642965.077›› թվով, ավելացումը կազմում է 33 494.377 հազար դրամ, որը պլանավորվել է ասֆալտապատման լրացուցիչ ծավալների ֆինանսավորման համար: ‹‹Շենքերի և կառույցների ընթացիկ կառուցում և պահպանում»  4251 հոդվածում ‹‹35000.0›› թիվը փոխարինել ‹‹34000.0›› թվով, «Նախագծահետազոտական ծախսեր»  5134  հոդվածում ‹‹15060.0››  թիվը փոխարինել ‹‹33970.0››թվով, ավելացումը կազմում է 18  910.0 հազար դրամ, որը նախատեսվել է ներհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային աշխատանքների ձեռք բերման  հետ:

 • Քննարկվել է

  09.12.2022 - 28.12.2022

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Տեղական ինքնակառավարում

 • Նախարարություն

  Կոտայքի մարզ Հրազդանի համայնքապետարան

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2636

Տպել