Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ <<ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Gor Hovhannisyan 17.10.2017 16:01:26 Իսկ 6 տարին ինչքանով է խելամիտ Տրանսպորտային միջոցների տարիքային սահմանափակման նպատակն է բարձրացնելու ուղևորափոխադրումների սպասարկման որակն ու անվտանգությունը:
2 Արսո էլեկտրոնիկս ՍՊԸ 27.10.2017 12:46:35 2) 2-րդ մասի <<ա>> կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` <<ա) տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցի համար ստուգաչափված սակաչափիչով (տաքսոմետրով) կամ համապատասխան ծրագրային հավելվածներով ներբեռնված սմարթֆոններ, պլանշետներ, կամ այլ էլեկտրոնային սարքեր>>, <<գ>> կետում <<կամ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի>> բառերը հանել: այս կետում նշված /համապատասխան ծրագրային հավելվածներով ներբեռնված սմարթֆոններ, պլանշետներ, կամ այլ էլեկտրոնային սարքեր/ բառերը բերում են նրան որ այդ սարքերը կարող են հանդիսանալ որպես չափման միգոց , սակայն դա սխալ կլինի մի քանի պատճառով 1.այդ սարքերը ցանկացած ժամանակ կարող են ներբեռնել իրենց ուզած ծրագիրը առանց որևե մեկին տեղյակ պահելու 2.այդ սարքերը նախատեսված չեն մեքենաների մեջ երկար աշխատելու ոչ նորմալ ջերմաստիճանային և վիբրացիայի պայմաններում 3.այդ սարքերը ֆիզիկապես կապ չունեն մեքենայի աշխատանքի հետ և հետևաբար դրանք չեն կարող ճիշտ աշխատել ,հետևաբար չեն կարող ստուգաչափվել Ներկայացված առաջարկը բովանդակային առումով կրկնում է կատարված փոփոխությունը: Բացի այդ, 2-րդ մասն ամբողջովին խմբագրվել է, հաշվի առնելով կատարվող փոփոխությունների քանակը: Տրանսպորտային միջոցների արտաքին կահավորանքին ներկայացվող պարտադիր պահանջը փոփոխվել է և ներկայացվել է նախագծի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասով: