Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-ի «ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻՆ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱՀԱՍԱԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 47-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ

 ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   No                                                                                                                «       »                             2021 թ.

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-ի «ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻՆ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱՀԱՍԱԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 47-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հանրակրթական պետական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին» N 47-Ն հրամանի հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
 • Հրամանով հաստատված հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետը «լեզվային առանձնահատկությունները» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև ավագ դպրոցներում հոսքային և ենթահոսքային կրթության առկաությունը» բառերով.
 • Հրամանով հաստատված հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր կետով.

«2.1. Այն հաստատությունները, որոնք աշակերտների և (կամ)  մանկավարժների ուղեփոխադրման նպատակով իրենց հաշվեկշռում ունեն տրանսպորտային միջոցներ և ՀՀ պետական բյուջեից ստանում են վառելիքի և (կամ) վարորդի աշխատավարձի և (կամ) այլ տրանսպորտային ծախսերի գծով փոխհատուցում, չեն հանդիսանում սույն կարգի 1-ին կետում նշված միջոցառման շահառու:»

 

 • Հրամանով հաստատված հավելվածի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«3) միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղիների բացակայության դեպքում՝ յուրաքանչյուր կմ-ի համար 25 ՀՀ դրամ, բայց ոչ պակաս քան 200 ՀՀ դրամը (հաշվարկված երկու ուղղությամբ) յուրաքանչյուր ներկա ստացած օրվա համար,»

 

 • Հրամանով հաստատված հավելվածի 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր ենթակետով.

 

«4) տվյալ բնակավայրից տվյալ դպրոց երթևեկող սույն կարգի 2-րդ կետում ընդգրկված ուսուցիչների և դպրոցահասակ երեխաների թիվը 4 և դրանից պակաս լինելու դեպքում՝  ոչ պակաս քան 1000 ՀՀ դրամը (հաշվարկված երկու ուղղությամբ) յուրաքանչյուր ներկա ստացած օրվա համար՝ հավասար չափերով բաշխված այդ ուսուցիչների և դպրոցահասակ երեխաների միջև։»

 

 • Հրամանով հաստատված հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր կետով.

 

«4.1. Սույն կարգի 4-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերի համաձայն հաշվարկված սակագների միջև տարբերության առկայության դեպքում կիրառվում է ուսուցիչների և աշակերտների համար նախընտրելի տարբերակը:»

 

 • Հրամանով հաստատված հավելվածի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«6. Ուսումնական հաստատությունը մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 20-ը ըստ պատկանելիության կառավարման լիազոր մարմին է ներկայացնում տվյալ տարվա ընթացքում սույն կարգին համապատասխան փոխհատուցում ստացող անձանց մասին տեղեկատվություն՝ Ձև 1-ին համապատասխանև, իսկ մինչև սեպտեմբերի 20-ը՝ տվյալ կիսամյակի ընթացքում սույն կարգին համապատասխան փոխհատուցում ստացող անձանց մասին ճշտված տեղեկատվություն՝ նույն ձևաչափով, սակայն նշելով միայն հունվարին ներկայացրած տվյալների փոփոխությունը և/կամ լրացումը:»

 

 • Հրամանով հաստատված հավելվածի 7-րդ կետը «5-օրյա ժամկետում» բառերից առաջ լրացնել «ամփոփված տեղեկատվությունը» բառերով.

 

 • Հրամանով հաստատված հավելվածի 10-րդ կետը «վարչությունը» բառից հետո լրացնել «Նախարարության ենթակայության հաստատություններից ստացված և» բառերով.
 • Հրամանով հաստատված հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր կետով.

 

«10.1. Նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչությունը մարզպետարաններից ստացված և սույն կարգի 8-րդ կետում նշված ցուցակների վերաբերյալ առարկություններ ունենալու դեպքում ներկայացնում է իր առարկությունները մարզպետարաններին, և մարզպետարանը պետք է հինգօրյա ժամկետում լրամշակի ցուցակները և ներկայացնի նախարարություն:»

 

 • Հրամանով հաստատված հավելվածի 11-րդ կետում «ամիս» և «ամսվա» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «եռամսյակ» և «եռամսյակի» բառերով, իսկ «Ձև 1» բառերը՝ «Ձև 2» բառերով.
 • Հրամանով հաստատված հավելվածի 12-րդ կետում «ամենամսյա» բառը փոխարինել «եռամսյա կտրվածքով» բառերով.
 • Հրամանով հաստատված հավելվածի 13-րդ կետում «ամիս», «ամսվա» և «ամենամսյա» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «եռամսյակ», «եռամսյակի» և «եռամսյա կտրվածքով» բառերով.
 • Հրամանով հաստատված հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր կետով.

 

«14.1. Դպրոցի շենքի հիմնանորոգման/վերակառուցման կամ նորի կառուցման դեպքում շենքի ապամոնտաժման պատճառով այլ բնակավայրում տեղակայված դպրոցում ուսումնական գործընթացը կազմակերպելում համար 14-րդ կետի կիրառման շրջանակներում ձեռքբերվող ուղեփոխադրման ծառայությունների արժեքը մինչև տվյալ դպրոցի շենքի շահագործման հանձնելը հաշվարկվում է փոխադրման նպատակով իրականացված մրցույթի արդյունքում ձևավորված գնի հիման վրա՝ համաձայնեցնելով նախարարության հետ:»

 • Հրամանով հաստատված Ձև 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
 • Հրամանը լրացնել Ձև 2-ով՝ համաձայն Հավելված 2-ի:

 

 1. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ                                            Վ. ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ

                                               

 

 

 

 

Հավելված  1

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարի

___ ____________________ 2021 թ. 

N _____________Ն      հրամանի

 

 

 

 

ՁԵՎ 1

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՎՅԱԼ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՐԳԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հ/Հ

Աշակերտի անունը, ազգանունը

Դասարանը

Փաստացի բնակության վայրը

Հեռավորությունը հաստատությունից /կմ/

Կարգի 4-րդ և 5-րդ կետերով հաշվարկված գումարը (հաշվարկված երկու ուղղությամբ` յուրաքանչյուր ներկա ստացած օրվա համար)

Ուսումնական պլանով հաստատված օրերի թիվը

Փոխհատուցման ենթակա գումարը՝ հազ. դրամ

Այլ նշումներ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

Հ/Հ

Մանկավարժի անունը, ազգանունը

Դրույքը

Տվյալ հաստատությունում տվյալ առարկայի միակ ուսուցիչ լինելու վերաբերյալ տեղեկատվություն (նշել «այո» կամ «ոչ», «այո»-ի դեպքում նշեկ նաև դասավանդվող առարկան)

Փաստացի բնակության վայրը

Հեռավորությունը հաստատությունից /կմ/

Կարգի 4-րդ և 5-րդ կետերով հաշվարկված գումարը (հաշվարկված երկու ուղղությամբ` յուրաքանչյուր ներկա ստացած օրվա համար)

Դասավանդման օրերի թիվը

Փոխհատուցման ենթակա գումարը՝ հազ. դրամ

Այլ նշումներ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

                     

 

ՏՆՕՐԵՆ՝

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

Անուն, ազգանունը

ստորագրությունը

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

 

____________________________________

 

________________________________________

 

Անուն ազգանունը

ստորագրությունը

 

 

 

 

_________________20 ____________թ․

 

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված  2

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարի

___ ____________________ 2021 թ. 

N _____________Ն      հրամանի

 

 

 

 

ՁԵՎ 2

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆԱԽՈՐԴ ԱՄՍՎԱ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

 

Հ/Հ

Աշակերտի անունը, ազգանունը

Դասարանը

Փաստացի բնակության վայրը

Հեռավորությունը հաստատությունից /կմ/

Կարգի 4-րդ և 5-րդ կետերով հաշվարկված գումարը (հաշվարկված երկու ուղղությամբ` յուրաքանչյուր ներկա ստացած օրվա համար)

Հաշվետու եռամսյակում փաստացի հաճախած օրերի թիվը

Փոխհատուցման ենթակա գումարը՝ հազ. դրամ

Այլ նշումներ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

Հ/Հ

Մանկավարժի անունը, ազգանունը

Դրույքը

Փաստացի բնակության վայրը

Հեռավորությունը հաստատությունից /կմ/

Կարգի 4-րդ և 5-րդ կետերով հաշվարկված գումարը (հաշվարկված երկու ուղղությամբ` յուրաքանչյուր ներկա ստացած օրվա համար)

Հաշվետու եռամսյակում փաստացի հաճախած օրերի թիվը

Փոխհատուցման ենթակա գումարը՝ հազ. դրամ

Այլ նշումներ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

ՏՆՕՐԵՆ՝

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

Անուն, ազգանունը

ստորագրությունը

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

 

____________________________________

 

________________________________________

 

Անուն ազգանունը

ստորագրությունը

 

 

 

 

_________________20 ____________թ․

 

 

Կ.Տ.

 

 

 

 

ՏՆՕՐԵՆ՝

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

Անուն, ազգանունը

ստորագրությունը

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

 

____________________________________

 

________________________________________

 

Անուն ազգանունը

ստորագրությունը

 

 

 

 

_________________20 ____________թ․

 

 

Կ.Տ.

 • Քննարկվել է

  15.09.2021 - 01.10.2021

 • Տեսակ

  Հրաման

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 3267

Տպել