Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվա¬կանի դեկտեմբերի 3-ի N 1457-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կա¬տա¬րելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծÖ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

____ __________ 2021թվականի N _______- Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1457-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը որոշում  է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և ազգային անվտանգության ծառայության համակարգերի զինծառայողների, փրկարարական ծառայողների իրային ապահովության կարգը (չափաքանակները) սահմանելու մասին» N 1457-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակտեով հաստատված թիվ 1 հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

            1) N 1 չափաքանակում 24-րդ տողից հետո լրացնել 24.1-ին տող՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«

24.1.

Պոլո շապիկ` կարճաթև, բամբակյա

1 հատ

2 տարի

.

»

            2) N 2 չափաքանակում 23-րդ տողից հետո լրացնել 23.1-ին տող` հետևյալ բովանդակությամբ.

«

«23.1.

Պոլո շապիկ` կարճաթև, բամբակյա

1 հատ

2 տարի

6».

»

             3) N 2 չափաքանակի աղյուսակին հաջորդող 6-րդ կետում 12-րդ ենթակետից հետո լրացնել 13-րդ ենթակետ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«13)

պոլո շապիկ` կարճաթև, բամբակյա

- 1 հատ`

3 տարի».

            4) N 3 չափաքանակի՝

            ա. 14-րդ տողի «Օգտագործման ժամկետը» սյունակում «4 տարի» բառերը փոխարինել «2 տարի» բառերով.

            բ. 15-րդ տողի «Օգտագործման ժամկետը» սյունակում «3 տարի» բառերը փոխարինել «1 տարի» բառերով.

            գ. 18-րդ տողի «Անվանումը» սյունակում «Վերնաշապիկ` կարճաթև, սպիտակ» բառերը փոխարինել «Պոլո շապիկ` կարճաթև, սպիտակ» բառերով.

            դ. 20-րդ տողի «Անվանումը» սյունակում «Վերնաշապիկ` կարճաթև, սև» բառերը փոխարինել «Պոլո շապիկ` կարճաթև, սև» բառերով.

            5) N 3 չափաքանակի աղյուսակին հաջորդող 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

          «5. Ռազմական ոստիկանության կին զինծառայողներին հատկաց­վում է հետևյալ իրային ունեցվածքը`

 

1)              

գլխարկ` ձմեռային, ամենօրյա

- 1 հատ`

5 տարի,

2)             

գլխարկ` ձմեռային, դաշտային

- 1 հատ`

5 տարի,

3)             

պիլոտկա` կիսաբրդյա

- 1 հատ`

3 տարի,

4)             

կեպի` ամենօրյա, շտաբային

- 2 հատ`

3 տարի,

5)             

կիսավերարկու` կիսաբրդյա

- 1 հատ`

5 տարի,

6)            

բաճկոն` ձմեռային, ամենօրյա, շտաբային

- 1 հատ`

4 տարի,

7)             

կիտել և կիսաշրջազգեստ` կիսաբրդյա, տոնական

- 1 լ-կ`

8 տարի,

8)            

կիտել և կիսաշրջազգեստ` կիսաբրդյա, ամենօրյա     

- 1 լ-կ`

4 տարի,

9)            

կիտել և տաբատ` ամենօրյա, շտաբային

- 1 լ-կ`

3 տարի,

10)          

բաճկոն և կիսաշրջազգեստ` ամենօրյա, շտաբային

- 1 լ-կ`

3 տարի,

11)           

սվիտեր

- 1 հատ`

3 տարի,

12)           

կոստյում` ձմեռային, դաշտային

- 1 լ-կ`

4 տարի,

13)          

կոստյում` բամբակյա, կեպիով

- 1 լ-կ`

2 տարի,

14)           

բաճկոն` սեզոնային, անթև

- 1 հատ`

4 տարի,

15)          

վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ

- 2 հատ`

3 տարի,

16)          

պոլո շապիկ` կարճաթև, սպիտակ

- 2 հատ`

3 տարի,

17)           

վերնաշապիկ` երկարաթև, սև

- 2 հատ`

3 տարի,

18)          

պոլո շապիկ` կարճաթև, սև

- 2 հատ`

3 տարի,

19)          

 վերնաշապիկ` երկարաթև, ազատթող, շտաբային

- 2 հատ`

3 տարի,

20)          

 վերնաշապիկ` երկարաթև, շտաբային

- 2 հատ`

3 տարի,

21)           

վերնաշապիկ` կարճաթև, ազատթող, շտաբային

- 2 հատ`

3 տարի,

22)          

 վերնաշապիկ` կարճաթև, շտաբային

- 2 հատ`

3 տարի,

23)          

 փողկապ` սև

- 1 հատ`

2 տարի,

24)          

 շապիկ` կարճաթև, բամբակյա

- 2 հատ`

3 տարի,

25)          

 շապիկ` կարճաթև, բամբակյա, գունաքողարկված

- 1 հատ`

2 տարի,

26)          

 կոշիկ` ճտքավոր

- 1 զույգ`

3 տարի,

27)          

 կոշիկ` խրոմե, կանացի

- 1 զույգ`

2 տարի,

28)          

 կոշիկ` շտաբային, կանացի

- 1 զույգ`

1 տարի,

29)          

 գոտեփոկ

- 1 հատ`

5 տարի».

 

            6) N 3 չափաքանակի աղյուսակին հաջորդող 8-րդ կետում՝

            ա. 9-րդ ենթակետում «4 տարի» բառերը փոխարինել «2 տարի» բառերով.

            բ. 10-րդ ենթակետում «3 տարի» բառերը փոխարինել «1 տարի» բառերով.

            գ. 13-րդ ենթակետում «Վերնաշապիկ` կարճաթև, սպիտակ» բառերը փոխարինել «Պոլո շապիկ` կարճաթև, սպիտակ» բառերով.

            դ. 15-րդ ենթակետում «Վերնաշապիկ` կարճաթև, սև» բառերը փոխարինել «Պոլո շապիկ` կարճաթև, սև» բառերով.

            7) N 4 չափաքանակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

Հ/հ

Անվանումը

Թվաքանակը

Օգտա-գործմանժամկետը

Ծանոթա-գրություն

1. ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

1

Գլխարկ` ձմեռային, ամենօրյա

1 հատ

5 տարի

2, 3

2

Գլխարկ` ձմեռային, դաշտային

1 հատ

3 տարի

5, 6

3

Պիլոտկա` կիսաբրդյա

1 հատ

3 տարի

 

4

Կեպի` ամենօրյա, շտաբային

2 հատ

3 տարի

 

5

Կիսավերարկու` կիսաբրդյա, մորթեօձիքով

1 հատ

5 տարի

3, 5, 6, 9

6

Բաճկոն` ձմեռային, ամենօրյա, շտաբային

1 հատ

3 տարի

 

7

Թիկնոց

1 հատ

5 տարի

 

8

Կիտելևկիսաշրջազգեստ` կիսաբրդյա, տոնական

1 լրակազմ

7 տարի

4

9

Կիտելևկիսաշրջազգեստ` կիսաբրդյա, ամենօրյա

1 լրակազմ

3 տարի

5, 6

10

Կիտելև տաբատ` ամենօրյա, շտաբային

1 լրակազմ

3 տարի

 

11

Բաճկոնևկիսաշրջազգեստ` ամենօրյա, շտաբային

1 լրակազմ

3 տարի

 

2. ԴԱՇՏԱՅԻՆՀԱՄԱԶԳԵՍՏ

12

Կոստյում` ձմեռային, դաշտային

1 լրակազմ

3 տարի

5, 6, 7

13

Կոստյում` բամբակյա, կեպիով

1 լրակազմ

1 տարի

5, 6

14

Բաճկոն` սեզոնային, անթև

1 հատ

3 տարի

5, 7

15

Սվիտեր

1 հատ

2 տարի

 

3. ՍՊԻՏԱԿԵՂԵՆ

16

Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ

1 հատ

5 տարի

4

17

Վերնաշապիկ` երկարաթև

2 հատ

3 տարի

 

18

Վերնաշապիկ` կարճաթև

2 հատ

3 տարի

 

19

Վերնաշապիկ` երկարաթև, ազատթող, շտաբային

2 հատ

3 տարի

 

20

Վերնաշապիկ` երկարաթև, շտաբային

2 հատ

3 տարի

 

21

Վերնաշապիկ` կարճաթև, ազատթող, շտաբային

2 հատ

3 տարի

 

22

Վերնաշապիկ` կարճաթև, շտաբային

2 հատ

3 տարի

 

23

Փողկապ` սև

1 հատ

5 տարի

4

24

Փողկապ

1 հատ

2 տարի

6

25

Պոլո շապիկ` կարճաթև, բամբակյա

1 հատ

3 տարի

 

26

Շապիկ` կարճաթև, բամբակյա

2 հատ

3 տարի

 

27

Շապիկ` կարճաթև, բամբակյա, գունաքողարկված

2 հատ

2 տարի

5, 6

4. ԿՈՇԿԵՂԵՆ

28

Կոշիկ` ճտքավոր

1 զույգ

1 տարի

5, 6

29

Կոշիկ` խրոմե, կանացի

1 զույգ

2 տարի

5, 6

30

Կոշիկ` շտաբային, կանացի

1 զույգ

1տարի

 

5. ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

31

Գոտեփոկ

1 հատ

2 տարի

 

32

Պայուսակ` դաշտային, սպայական

1 հատ

10 տարի

8

 

            »

            8) N 4 չափաքանակի աղյուսակին հաջորդող 5-րդ կետի՝

            ա. 7-րդ ենթակետում «կոշիկ` ճտքավոր, կանացի» բառերը փոխարինել «կոշիկ` ճտքավոր» բառերով.

            բ. 8-րդ ենթակետում «1 տարի» բառերը փոխարինել «2 տարի» բառերով.

            9) N 5 չափաքանակում 24-րդ տողից հետո լրացնել 24.1-ին տող՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«

24.1.

Պոլո շապիկ` կարճաթև, բամբակյա

1 հատ

2 տարի

6

»

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 • Քննարկվել է

  10.09.2021 - 25.09.2021

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Անվտանգություն

 • Նախարարություն

  Պաշտպանության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1582

Տպել