Հիշել նախագիծը

Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական կրթության ոլորտում համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման գործողությունների պլանը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին

Նախագիծ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ՈՐՈՇՈՒՄ

 

------------------------ 2020 թ. № ---------  Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական կրթության ոլորտում համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման գործողությունների պլանը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին

 

Հիմք ընդունելով ««Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի «Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթների» 3-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 

 1. Հաստատել նախադպրոցական կրթության ոլորտում համընդհանուր ներառական կրթության համակարգը ներդնելու գործողությունների պլանը և ժամանակացույցը համաձայն N 1 հավելվածի:
 2. Սույնորոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության

2020 թվականի ___________ __-ի

N _____ -Ն որոշման

 

 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

Հ/Հ

Գործողությունը

Ժամկետը

Պատասխանատու

Ֆինանսավորման աղբյուրը

1

2

3

4

5

1.     

Նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների գնահատման գործիքակազմի մշակում

2020-2021թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

2.    

Նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության և զարգացման գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և ձեւաթղթերի մշակում (Նախադպրոցական կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգ, Մանկավարժահոգեբանական գնահատման չափանիշներ, Անհատական թղթապանակ, Անհատական   ուսուցման և զարգացման պլան)

2020-2021թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

3.    

Նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների վերապատրաստման մոդուլների մշակում

2020-2021թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ պետական բյուջե

 Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

4.    

Տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների մասնագետների վերապատրատում՝ «Կրթության եւ զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող նախադպրոցականների գնահատում» և «Կրթության եւ զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող Կրթության եւ զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող նախադպրոցականներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրում» թեմաներով

2020-2021թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ պետական բյուջե

 Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

5.    

Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում նախադպրոցական համընդհանուր ներառական կրթությանն անցմանն ընդառաջ համընդհանուր ներառականության ներդրման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում (տեղեկատվական արշավների անցկացում և գործողությունների իրականացման արդյունքների լուսաբանում)

2021-2022թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան

ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

6.    

Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում նախադպրոցական համընդհանուր ներառական կրթությանն անցմանն ընդառաջ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և Տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում` նախադպրոցական տարիքի Կրթության եւ զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ մանկավարժական աշխատանքների կազմակերպման մեթոդաբանության հարցերի շուրջ

2021-2022թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան

ՀՀ պետական բյուջե

 Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

7.    

Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում նախադպրոցական տարիքի Կրթության եւ զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կարիքների գնահատում

 

2021-2022թթ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ

ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան

ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

8.    

Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում գործող Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի/կենտրոնների կողմից սպասարկվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանկի հաստատում

2021-2022թթ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան

ՀՀ պետական բյուջե

 Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

9.    

Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում գործող Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի/կենտրոնների կողմից նախադպրոցական տարիքի կրթության եւ զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման նպատակով ֆինանսավորում

2020-2021թթ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան

 

ՀՀ պետական բյուջե

10.  

Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում նախադպրոցական տարիքի կրթության եւ զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառման և մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման գործընթացների մշտադիտարկում

2021-2022թթ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ պետական բյուջե

 Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

11.   

Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում նախադպրոցական կրթության ոլորտում համընդհանուր ներառական կրթությանն անցմանն ընդառաջ համընդհանուր ներառականության ներդրման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում (տեղեկատվական արշավների անցկացում և գործողությունների իրականացման արդյունքների լուսաբանում)

2022-2023թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ 

ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

12.  

Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում նախադպրոցական համընդհանուր ներառական կրթությանն անցմանն ընդառաջ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և Տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում` նախադպրոցական տարիքի Կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ մանկավարժական աշխատանքների կազմակերպման մեթոդաբանության հարցերի շուրջ

2022-2023թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ 

ՀՀ պետական բյուջե

 Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

13.  

Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կարիքների գնահատում

 

2022-2023թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ

ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ 

ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

14.  

Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում գործող տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի/կենտրոնների կողմից սպասարկվող նախադպրոցական ոսումնական հաստատությունների ցանկի հաստատում

2022-2023թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ 

ՀՀ պետական բյուջե

 Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

15.  

Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում գործող Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի/կենտրոնների կողմից նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման նպատակով ֆինանսավորում

2022-2023թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ 

ՀՀ պետական բյուջե

16.  

Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառման և մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման գործընթացների մշտադիտարկում

2022-2023թթ.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

ՀՀ պետական բյուջե

 Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 • Քննարկվել է

  16.10.2020 - 01.11.2020

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 6661

Տպել