Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<<ԸՍՏ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1.     Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Համաձայն ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի 5-րդ հոդվածի հանրապետության տարածքի ջրային հաշվեկշռի տարրերը բաշխվում են ըստ 14 խոշոր գետային ավազանների, գետավազանային կառավարման տարածքների:

Ջրային հաշվեկշռի մեթոդի հիմքում ընկած է էներգիայի պահպանման և փոխակերպման օրենքը։ Ըստ այս օրենքի,  ջրի այն քանակը, որը որոշակի ժամանակահատվածում մուտք է գործել ցամաքի որևէ տարածք, պետք է հավասարվի այդ տարածքից հեռացած ջրի քանակին, հաշվի առած այդ տեղամասում խոնավության պաշարի փոփոխությունը՝ տեղումներ, գոլորշացում և հոսք: Ջրային հաշվեկշռով որոշվում է գետավազանի ջրային ռեսուրսների քանակությունը, որի հիման վրա է պահպանվում և օգտագործվում:Ջրային հաշվեկշռը կարևորնշանակություն ունի գետավազանի ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման համար:

Ջրատնտեսականհաշվեկշիռըդատվյալտարածքի, գետավազանըձևավորվողջրայինռեսուրսներիևջրապահանջիհաշվարկայինհամադրումնէ։Հաշվարկայինհամադրմանարդյունքումորոշվումէջրապահանջիերաշխավորվածբավարարմանչափըռեսուրսներիևպահանջի` միմյանցչհամընկնողտարածաժամանակայինփոփոխականությանպայմաններում, ռեսուրսներիավելցուկըկամդեֆիցիտը։

Ջրատնտեսականհաշվեկշռիմուտքիմաս (առաջարկ) հանդիսանումենգետայինհոսքը, այդթվում` տեղումները, գոլորշունակությունըևխորքայինհոսքը, ստորերկրյաջրերիդինամիկպաշարը, ստորերկրյաջրերիստատիկպաշարը, ջրառիցհետադարձջրերըևգերխոնավհողերիչորացմանցամաքուրդվողջրերը։Ջրատնտեսականհաշվեկշռիելքիմաս (պահանջարկ) հանդիսանումենջրամատակարարումըևայլջրապահանջը, որոնցումհաշվիենառնվածբնականևտնտեսականգործոնները։Կարևորէնշել, որհաշվեկշռիմուտքիևելքիտվյալներըմիմյանցնկատմամբունենանտարածաժամանակայինհամապատասխանություն։

Ջրատնտեսականհաշվեկշռիբացասականարժեքըցույցէտալիստվյալտեղամասումջրիդեֆիցիտիչափը։

Հանրապետությանգետավազաններիհամարվերջրին 15-20 տարիներիընթացքումկազմվելջրայինևջրատնտեսականհաշվեկշիռներըկազմվելենմիայնԱխուրյանի, ԱրարատիևՀարավայինիջրավազանայինտարածքներիգետավազաններիհամար՝ 2014թ. դրությամբ: Ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր տարվա կամ նվազագույնը 5 տարվա կտրվածքով կազմել գետավազանների  ջրային հաշվեկշիռը, իսկ  ջրատնտեսականիհամար  յուրաքանչյուր տարի:

Վերջինտարիներիակտիվջրօգտագործման, ինչպեսնաևկլիմայիփոփոխությանհետևանքովգետայինհոսքինվազմանպատճառովանհրաժեշտությունէառաջանումհաշվելգետավազաններումջրայինռեսուրսներիքանակությունը:

Ջրայինևջրատնտեսականհաշվեկշիռներիկազմումըկարևորնշանակությունունիգետավազանիջրայինռեսուրսներիկայունկառավարմանհամար։Ինչպեսնաևհանդիսանումէգետավազանայինպլանավորմանկարևորագույնքայլերիցմեկը։Մասնավորապես, հնարավորությունկտաստացվածտեղեկատվությանհիմանվրաջրօգտագործմանթույլտվություններիտրմանմիջոցովսահմանելգետավազանայինպլանավորմանիրատեսականնպատակներ, ևըստայդ, բացահայտելգետավազանիջրայինռեսուրսներիպատշաճպահպանումըևկառավարումըիրականացնելուհամարանհրաժեշտմիջոցառումները։

ԳետավազաններիջրայինևջրատնտեսականհաշվեկշիռներիորոշմանմեթոդիկանմշակվելէՎ.Կ.ԴավիդովիևԼ.Ա.Վլադիմիրովիկողմից, որոնքելակետայիննյութերիսահմանափակությանպատճառովմիայնկազմելենՀայաստանիգետավազաններիառանձինտարածքներիհամար։ՀանրապետությանամբողջտարածքիկամնրաառանձինհատվածներիջրայինհաշվեկշռիկազմվելէԲ.Դ.Զայկովի, Ա.Մ.Մխիթարյանի, Գ.Ա.Ալեքսանդրյանի, Է.Ա.Աթայանի, Շ.Ա.Շահբազյանի, Մ.Ս.ԹորգոմյանիևԲ.Պ.Մնացականյանիկողմից։

2. Առաջարկվողկարգավորմանբնույթը

<<Ըստ գետավազանների ՀայաստանիՀանրապետության ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների որոշման մեթոդները սահմանելու մասին>>Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունումը կնպաստի հանրապետության գետավազանների  ջրային ռեսուրսների արդյունավետ և կայուն կառավարմանը, ինչպես նաև էկոլոգիական հավասարկշռության պահպանմանը:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը

<<Ըստ գետավազանների ՀայաստանիՀանրապետության ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների որոշման մեթոդները սահմանելու մասին>>ՀայաստանիՀանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդումամբ կսահմանվի ջրաէկոհամակարգի վրա մարդածին ներգործության սահմանային թույլատրելի նորմ և  ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների որոշման դեպքում կապահովի տվյալ գետավազանի ջրային կառավարման, արդյունավետ օգտագործման և պահպանությանն հավասարակշռությունը:

 

  ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<ԸՍՏ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

<<Ըստ գետավազանների ՀայաստանիՀանրապետության ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների որոշման մեթոդները սահմանելու մասին>>ՀայաստանիՀանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չկա:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<ԸՍՏ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

<<Ըստ գետավազանների ՀայաստանիՀանրապետության ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների որոշման մեթոդները սահմանելու մասին>>ՀայաստանիՀանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնիբյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 

 • Քննարկվել է

  25.05.2017 - 12.06.2017

 • Տեսակ

  Արձանագրային որոշում

 • Ոլորտ

  Բնապահպանություն

 • Նախարարություն

  Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2955

Տպել

Առաջարկներ`

Գևորգ Նազարյան

08.06.2017

Առաջարկում եմ 2-րդ կետը հանել, իսկ նախատեսվող ուղեցույցը սահմանել տվյալ որոշմամբ, կամ գոնե ուղեցույցի հիմնական ամենակարևոր մասերը ներառել որոշմամբ հաստատվող հավելվածում։ Այսինքն, ըստ էության, որոշմամբ միայն բանաձևեր սահմանելն անիմաստ է, քանի որ դրանք արդեն իսկ սահմանված են վաղուց բոլոր դասագրքերով։ Հարկավոր է սահմանել կարգ՝ որտեղից, ոնց պետք է ձեռք բերվեն հաշվարկի համար տվյալները, ով է կատարելու հաշվարկները, ինչ պարբերականությամբ, որտեղ են հրապարակվելու տվյալները և այլն։

Գևորգ Նազարյան

08.06.2017

Որոշման նախագծի 3-րդ կետը անորոշ է, պարզ չէ, թե ու՞մ է այն ուղղված։ Անհրաժեշտ է հստակեցնել։ Ավելին, անհրաժեշտ է սահմանել հաշվեկշիռների հաշվարկման ինչ-որ պարբերականություն, ասենք յուրաքանչյուր տարի, կամ 5 տարին մեկ, և այլն։

Տեսնել ավելին