Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքների, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծեր

 ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1.  «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)  5-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Ազգային ժողովը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բացառությամբ համայնքների ավագանիների կողմից ընտրվող համայնքների ղեկավարների, ընտրվում են անմիջականորեն՝ ընտրողների կողմից»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին նախադասությունում  «Երևան քաղաքի (այսուհետ` Երևան), Գյումրի քաղաքի (այսուհետ՝ Գյումրի), Վանաձոր քաղաքի (այսուհետ՝ Վանաձոր)» բառերը փոխարինել «համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքի ավագանու» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Գյումրու, Վանաձորի ավագանու, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի» բառերը փոխարինել «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների  (բացառությամբ Երևանի ավագանու)» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 19-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերում, 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում, 59-րդ հոդվածի 8-րդ մասում, 67-րդ հադվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում և 4-րդ մասում «Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի» բառերը փոխարինել «համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների» բառերով:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին նախադասությունում «Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները), 10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքի ղեկավարի թեկնածուները,» բառերը փոխարինել «համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքի ավագանու ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները),» բառերով:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի» բառերը փոխարինել «համամասնական ընտրակարգով ընտրվող  համայնքների» բառերով:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «Ազգային ժողովի» բառերից հետո հանել «, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի  ավագանիների» բառերը:

 

Հոդված 8. Օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետի «Գյումրու և Վանաձորի» բառերը փոխարինել «համամասնական ընտրակարգով ընտրվող համայնքի (բացառությամբ Երևանի») բառերով:

Հոդված 9. Օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի.

1) 2-րդ կետում «Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի» բառերը փոխարինել «իր կողմից կազմակերպվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների» բառերով

2) 7-րդ կետից հանել «Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, ինչպես նաև» բառերը.

3) 10-րդ և 11-րդ կետերը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«10) գրանցում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների (բացառությամբ Երևանի ավագանու) ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակները, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներին: Կուսակցությունների ընտրական ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուներին, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներին տալիս է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած նմուշի վկայական.

11) գրանցում է համամասնական ընտրակարգով ընտրված համայնքների ավագանու անդամներին և տալիս է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած նմուշի վկայական.»:

Հոդված 10. Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի  ավագանիների, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի» բառերը փոխարինել   «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների» բառերով:

Հոդված 11. Օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 2-րդ մասում և 71-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 3-րդ պարբերությունում «Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի»  բառերը փոխարինել «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների» բառերով:

Հոդված 12. Օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի.

1) վերնագրում, «Գյումրու, Վանաձորի  ավագանիների, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի» բառերը փոխարինել «տեղական ինքնակառավարման մարմինների» բառերով.

2) 1-ին մասում «Գյումրու, Վանաձորի  ավագանիների ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի» բառերը փոխարինել «տեղական ինքնակառավարման մարմինների» բառերով.

3) 2-րդ մասում, 3-րդ մասի 11-րդ կետում և 6-րդ մասում «Գյումրու, Վանաձորի» բառերը փոխարինել «համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների» բառերով.

Հոդված 13. Օրենսգիրքը լրացնել նոր 4.1-րդ բաժնով.

ԲԱԺԻՆ 4.1

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼՈՒԽ 18.1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 104.1 Համայնքի ավագանու կազմը

 1. Համայնքի ավագանին բաղկացած է`

1) հինգ անդամից` մինչև 1 000 ընտրող ունեցող համայնքում.

2) յոթ անդամից` 1 000-ից մինչև 2 000 ընտրող ունեցող համայնքում.

3) ինն անդամից` 2 000-ից մինչև 4 000 ընտրող ունեցող համայնքում.

4) տասնհինգ անդամից`4000-ից մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքում.

5) քսանմեկ անդամից` 10 000-ից մինչև 25 000 ընտրող ունեցող համայնքում.

6) երեսուներեք անդամից` 25 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքում.

7) 65 անդամից՝ Երևան քաղաքում:

Սույն մասում նշված ընտրողների թիվը յուրաքանչյուր համայնքի համար հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով սույն օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասախան տրամադրված տեղեկանքում նշված ընտրողների թիվը:

 

Հոդված  104.2  Ընտրական համակարգը

 1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անց են կացվում մեծամասնական կամ համամասնական ընտրակարգով:
 2. Մեծամասնական ընտրակարգի դեպքում.

1) Համայնքի ղեկավարի ընտրության ժամանակ համայնքի տարածքում կազմավորվում է միամանդատ մեծամասնական ընտրատարածք.

2) Համայնքի ավագանու ընտրության ժամանակ համայնքի տարածքում կազմավորվում է մեկ բազմամանդատ մեծամասնական ընտրատարածք.

 1. Համամասնական ընտրակարգի դեպքում.

1) համայնքի (Երևան քաղաքի) ավագանիների ընտրություններն անցկացվում են համամասնական ընտրակարգով.

2) համայնքի (Երևան քաղաքի) ավագանիների ընտրության ժամանակ համապատասխանաբար համայնքի (Երևան քաղաքի) տարածքում կազմավորվում է մեկ բազմամանդատ ընտրատարածք:

 1. Մինչև 4000 ընտրող ունեցող համայնքներում (բացառությամբ բազմաբնակավայր համայքների) անց են կացվում համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններ:
 2. 4000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում ինչպես նաև մինչև 4000 ընտրող ունեցող բազմաբնակավայր համայնքներում անց են կացվում համայնքի ավագանու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ:»:

Հոդված 14.  Օրենսգրքի 5-րդ բաժնի վերնագիրում  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ բառերից հետո լրացնել ՄԵԾԱՄԱՍՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ բառերը:

Հոդված 15. Օրենսգրքի 105-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 16. Օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 1) ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը:

Մինչև 500 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում համայնքի ղեկավարի թեկնածուն և ավագանու անդամն ընտրական գրավ չեն վճարում: 500-ից մինչև 1000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում համայնքի ղեկավարի թեկնածուն վճարում է նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկի, ավագանու անդամը` 10-ապատիկի, 1000-ից  4000  ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի թեկնածուն` 100-ապատիկի, ավագանու անդամը` 15-ապատիկի չափով ընտրական գրավ:

Սույն մասում նշված ընտրողների թիվը յուրաքանչյուր համայնքի համար հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով սույն օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասախան տրամադրված տեղեկանքում նշված ընտրողների թիվը::

Հոդված 17. Օրենսգրքի 115-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 

Հոդված 115. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների նախընտրական հիմնադրամը 

 1. Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվող համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուն բացում է նախընտրական հիմնադրամ, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականացման, դահլիճների, տարածքների վարձակալման (բացառությամբ ընտրական շտաբների), քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման (տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման ֆինանսավորման համար օգտագործելու է կամ արդեն օգտագործել է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկը գերազանցող գումար:
 2. Նախընտրական հիմնադրամը ձևավորվում է սույն օրենսգրքի 26-րդ հոդվածում նշված կամավոր մուծումներից:

Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուն իրավունք ունի իր հիմնադրամում մուծում կատարելու նվազագույն աշխատավարձի մինչև 150-ապատիկի չափով, իսկ նրան առաջադրած կուսակցությունը` մինչև 200-ապատիկի չափով գումար:

 1. Թեկնածուի նախընտրական հիմնադրամում յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ կարող է կատարել կամավոր մուծում նվազագույն աշխատավարձի՝ մինչև 50-ապատիկի չափով:
 2. Նախընտրական քարոզչության ընթացքում համայնքի ղեկավարի թեկնածուն զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականացման, դահլիճների, տարածքների վարձակալման (բացառությամբ ընտրական շտաբների), քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման (տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման ֆինանսավորման համար իրավունք ունի ծախսելու նվազագույն աշխատավարձի մինչև` 3000-ապատիկի չափով գումար::

Հոդված 18.Օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 2-րդ և 7-րդ մասերում 105-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշված՝ բառերը փոխարինել  104.1-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված՝  բառերով

Հոդված 19. Օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «մինչև լիազորությունների ժամկետի լրանալը» բառերը:

Հոդված 20. Օրենսգրքի 6-րդ բաժնի վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Բ Ա Ժ Ի Ն  6

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ:

 

Հոդված 21. Օրենսգրքի 25-րդ գլխի վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 

Գ Լ ՈՒ Խ  25

ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

 

Հոդված 22. Օրենսգրքի 123-րդ և 124-րդ հոդվածներն ուժը կորցրած ճանաչել:   

Հոդված 23. Օրենսգրքի 125-րդ հոդվածում, 126-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում, 26-րդ գլխի վերնագրում, 127-րդ հոդվածի վերնագրում, 2-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում, 128-րդ հոդվածի վերնագրում, 1-ին մասում, 2-րդ մասում, 27-րդ գլխի վերնագրում,  129-րդ հոդվածի վերնագրում և 1-ին մասում, 28-րդ գլխի վերնագրում, 29-րդ գլխի վերնագրում Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի կամ Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի բառերը փոխարինել Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների բառերով:

Հոդված 24. Օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերությունում, 4-րդ մասում Գյումրու, Վանաձորի բառերը փոխարինել Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների (բացառությամբ Երևանի) բառերով:

Հոդված 25. Օրենսգրքի 128-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

Հոդված 128. Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների արտահերթ ընտրություն նշանակելը և անցկացնելը

 1. Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների արտահերթ ընտրություններ նշանակում է կառավարությունը` համապատասխան ավագանու արձակվելուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում:
 2. Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների արտահերթ ընտրություններն անցկացվում են ավագանիների արտահերթ ընտրություն նշանակելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ուշ, քան 40 օր հետո` առավել ուշ կիրակի օրը: Եթե Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների արտահերթ ընտրության քվեարկության օրը համընկնում է Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության օրվա հետ, ապա ավագանու ընտրության օրը հետաձգվում է մեկ շաբաթով:
 3. Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների (բացառությամբ՝ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր համայնքների) արտահերթ ընտրությունն անցկացվում է սույն օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված օրերից այն օրը, որ պահպանվեն ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման համար սույն հոդվածով սահմանված ժամկետները:
 4. Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանու արտահերթ ընտրությունների անցկացման օրը նշանակում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը՝ արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մասին կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մեկշաբաթյա ժամկետում:
 5. Արտահերթ ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը համապատասխան ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվում քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ՝ մինչև ժամը 18.00-ն։
 6. Արտահերթ ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակների գրանցումը կատարվում է քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 25, և ոչ ուշ, քան 20 օր առաջ` մինչև ժամը 18.00-ն:
 7. Արտահերթ ընտրությունների դեպքում ընտրական տեղամասերը կազմավորվում, և տեղամասային կենտրոնները սահմանվում են քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ: Լիազոր մարմինն ընտրողների ցուցակները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 20 օր առաջ հանձնում է տեղամասային կենտրոնի տարածքը տիրապետողին, որն այն փակցնում է տեղամասային կենտրոնում` բոլորի համար տեսանելի տեղում::

Հոդված 26. Օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի.

 • վերնագրում՝ Երևանի Գյումրու և Վանաձորի բառերը փոխարինել Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքի բառերով.
 • 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

1. Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու դիմումը կուսակցությունները ներկայացնում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով` իրենց մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշման հիման վրա: Դիմումն ստորագրում է կուսակցության ղեկավարը: Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու դիմումը կուսակցությունների դաշինքները ներկայացնում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով` դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտական գործող ղեկավար մարմինների որոշումների հիման վրա, իսկ դիմումն ստորագրում են դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների ղեկավարները:

Համայնքների (բացառությամբ Երևանի) ավագանիների ընտրություններին մասնակցելու դիմումը կուսակցությունները ներկայացնում են տարածքային ընտրական հանձնաժողով` իրենց մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշման հիման վրա: Դիմումն ստորագրում է կուսակցության ղեկավարը: Համայնքների (բացառությամբ Երևանի)  ավագանիների ընտրություններին մասնակցելու դիմումը կուսակցությունների դաշինքները ներկայացնում են տարածքային ընտրական հանձնաժողով` դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտական գործող ղեկավար մարմինների որոշումների հիման վրա, իսկ դիմումը ստորագրում են դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների ղեկավարները:

 1. Յուրաքանչյուր կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք) իրավունք ունի առաջադրելու միայն մեկ ընտրական ցուցակ: Կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունն իրավունք չունի իր անունից թեկնածուների առանձին ցուցակ առաջադրելու: Երևանի ավագանու ընտրության դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկվում է առնվազն 25 թեկնածու, իսկ մնացած համայնքների ավագանիների ընտրությունների դեպքում` առնվազն 15 թեկնածու: Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների թիվը չի կարող գերազանցել համայնքների ավագանիների անդամների մանդատների թվի համար սույն օրենսգրքով սահմանված թվի եռապատիկը:

Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) և դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ընտրական ցուցակի 1-ին համարից սկսած` ցանկացած ամբողջ թվով եռյակներում (1-3, 1-6, 1-9 և այդպես շարունակ` մինչև ցուցակի ավարտը) յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 70 տոկոսը:

Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում կարող են ընդգրկվել նաև այդ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի անդամ կուսակցություններից ոչ մեկի) անդամ չհանդիսացող անձինք, որոնց թիվը չի կարող գերազանցել այդ ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների ընդհանուր թվի 30 տոկոսը:

 1. Համայնքների ավագանիների ընտրություններին մասնակցելու մասին կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) դիմումին կից ներկայացվում են՝

1) կուսակցության կանոնադրության (դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների կանոնադրությունների) պատճենը, բոլոր էջերը կնքված և ստորագրված լիազոր ներկայացուցչի կողմից.

2) կուսակցության մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշումը (դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտապես գործող ղեկավար մարմինների որոշումները)՝ համայնքների ավագանիների ընտրություններին ընտրական ցուցակները հաստատելու և առաջադրելու վերաբերյալ.

3) ընտրական ցուցակը, որում համարակալմամբ նշվում են թեկնածուների ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, սեռը, կուսակցական պատկանելությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, հաշվառման վայրը, աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը).

4) տեղեկանք՝ սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետով համայնքի բնակչության ռեգիստրում թեկնածուի հաշվառված լինելու մասին: Սույն կետում նշված տեղեկանքը լիազոր մարմինը տրամադրում է դիմելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, բայց ոչ շուտ, քան մինչև ընտրությունների նշանակումը: Տեղեկանքի ձևը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Լիազոր մարմինն իր որոշմամբ մերժում է դիմումատուին նշված ձևի տեղեկանք տրամադրելը, եթե նրա վերաբերյալ տվյալները չեն բավարարում սույն օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջները.

5) թեկնածուի գրավոր հայտարարությունը՝ համապատասխան համայնքի  ավագանու անդամի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին.

6) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ներկայացրած առանձին ընտրական ցուցակը.

7) Երևանի ավագանու դեպքում՝ նվազագույն աշխատավարձի 3000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման անդորրագիրը, 25000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների դեպքում՝ 1000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման անդորրագիրը, 10000-ից մինչև 25000 ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների դեպքում՝ 500-ապատիկի չափով, մինչև 10000 ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների դեպքում՝ 200-ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման անդորրագիրը.

8) թեկնածուների անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները::

Հոդված 27. Օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 139-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, 141-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «Գյումրու և Վանաձորի բառերը փոխարինել Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող մյուս համայնքների բառերով:

Հոդված 28. 136-րդ հոդվածի վերնագրում և բովանդակության մեջ, 137-րդ հոդվածի վերնագրում Երևանի Գյումրու և Վանաձորի բառերը փոխարինել Համայնքի բառով:

Հոդված 29. Օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի.

1) վերնագրում Երևանի Գյումրու և Վանաձորի բառերը փոխարինել  Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների բառերով. 

2) 2-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

2. Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները միասին) կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) հիմնադրամում կարող է (են) կատարել մինչև նվազագույն աշխատավարձի 10000-ապատիկի չափով մուծում, 25000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների ընտրություններում` մինչև նվազագույն աշխատավարձի 3000-ապատիկի չափով մուծում, մինչև 25000 ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների ընտրություններում՝ մինչև նվազագույն աշխատավարձի 2000-ապատիկի չափով մուծում::

3) 4-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

4. Երևանի ավագանու նախընտրական քարոզչության ընթացքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու, նախընտրական ժողովներ և ընտրողների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու նպատակով դահլիճների, տարածքների վարձակալման (բացառությամբ ընտրական շտաբների), քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման (տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման ֆինանսավորման համար իրավունք ունեն ծախսելու նվազագույն աշխատավարձի 100000-ապատիկը չգերազանցող գումար, 25000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների ընտրություններում` նվազագույն աշխատավարձի 30000-ապատիկը չգերազանցող գումար, մինչև 25000 ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների ընտրություններում՝ նվազագույն աշխատավարձի 20000-ապատիկը չգերազանցող գումար::

Հոդված 30. Օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի՝

1) վերնագրում Երևանի Գյումրու և Վանաձորի բառերը փոխարինել Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների բառերով. 

2) 2-րդ, 3-րդ մասերը  շարադրել նոր խմբագրությամբ.

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը սույն օրենսգրքի 74-րդ հոդվածով սահմանված կարգով քվեարկության օրվանից հետո՝ 7-րդ օրը, ամփոփում է համայնքների (բացառությամբ Երևանի) ավագանիների ընտրությունների արդյունքները և ընդունում հետևյալ որոշումներից մեկը՝

1) համապատասխան համայնքների  ավագանիներ ընտրվելու մասին.

2) առանձին ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու մասին.

3) համապատասխան համայնքների ավագանիների ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և ավագանու ընտրությունների վերաքվեարկություն նշանակելու մասին.

4) համապատասխան համայնքների ավագանիների ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և նոր ընտրություն նշանակելու մասին:

 1. Ավագանու անդամների մանդատները բաշխվում են այն կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական ցուցակների միջև, որոնք ստացել են կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի` կուսակցության դեպքում` 4, իսկ կուսակցությունների դաշինքի դեպքում` 6 տոկոս կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ:

Եթե կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի առնվազն 4 (6) տոկոս կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացել են 3-ից պակաս կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք), ապա մանդատների բաշխմանը մասնակցում են առավելագույն կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած 3 կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) եթե ընտրությանը մասնակցել  է 3 և ավելի կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք)::

3) 5-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 31. Օրենսգիրքը լրացնել նոր 141.1-րդ հոդվածով.

Հոդված 141.1 Քաղաքական կոալիցիաների կազմումը 

 1. Սույն օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով կամ 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված որոշումն ընդունվելուց հետո՝ 7 օրվա ընթացքում, ընտրական արգելապատնեշները հաղթահարած ցանկացած կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք) կարող է քաղաքական կոալիցիա կազմել ընտրական արգելապատնեշները հաղթահարած այլ՝ առավելագույնը երեք կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) հետ, եթե նրանց օգտին տրված ձայների գումարը բավարար է մանդատների ընդհանուր թվի կեսից ավելին ստանալու համար և նրանք եկել են համաձայնության համայնքի ղեկավարի թեկնածուի վերաբերյալ և ստացել են նրա  գրավոր համաձայնությունը:

Որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու կարող է առաջադրվել կոալիցիայի կազմում ընդգրկված կուսակցությյուններից (կուսակցությունների դաշինքներից) որևէ մեկի ցուցակի թեկնածուներից մեկը:

 1. Մինչև կոալիցիա ձևավորելու վերջնաժամկետի օրվա ժամը 18.00-ն կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) պետք է Երևանի ավագանու ընտրության դեպքում՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իսկ համամասնական ընտրակարգով ընտրվող մյուս համայնքների ավագանիների ընտրության դեպքում՝ տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն կոալիցիա կազմելու մասին կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների անդամ բոլոր կուսակցությունների) մշտական գործող ղեկավար մարմինների որոշումները: Կոալիցիա կազմելու մասին որոշումը պետք է պարունակի համայնքի ղեկավարի թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը: Սահմանված ժամկետում նշված որոշումները չներկայացնելու կամ թերի ներկայացնելու դեպքում կոալիցիան համարվում է չձևավորված::

Հոդված 32. Օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի վերնագրում Երևանի Գյումրու և Վանաձորի բառերը փոխարինել Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների բառերով. 

Հոդված 33. Օրենսգիրքը լրացնել նոր 7-րդ բաժնով.

«Բ Ա Ժ Ի Ն  7

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գ Լ ՈՒ Խ 30.1

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հոդված 142.1. Համայնքի ղեկավարի ընտրությունը 

 1. Սույն բաժնի իմաստով համայնքի ղեկավար է համարվում համամասնական ընտրակարգով ձևավորված ավագանու կողմից ընտրվող համայնքի ղեկավարը:
 2. Համայնքի ղեկավարը ընտրվում է անուղղակի ընտրակարգով՝ համայնքի ավագանու կողմից:

 

Հոդված 142.2. Համայնքի ղեկավարի ընտրության անցկացումը 

 1. Համայնքի ղեկավարի ընտրությունն անցկացվում է նորընտիր ավագանու առաջին նիստի ընթացքում: Առաջին նիստն անընդհատ է, բացառությամբ ընդմիջման ու հանգստի համար նախատեսված ժամանակի, մինչև համայնքի ղեկավարի ընտրությունը:
 2. Եթե համայնքի ավագանու ընտրության արդյունքով ընտրությանը մասնակցող կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքից) մեկն ստանում է ավագանու անդամների տեղերի 50 տոկոսից ավելին, ապա այդ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) թեկնածուների ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձն օրենքի ուժով համարվում է ընտրված համայնքի ղեկավար:
 3. Եթե սույն օրենքի 141.1-ին հոդվածով սահմանված կարգով ձևավորվում է կոալիցիա, որը ստանում է ավագանու անդամների տեղերի 50 տոկոսից ավելին, ապա կոալիցիայի կողմից առաջադրված թեկնածուն օրենքի ուժով համարվում է ընտրված համայնքի ղեկավար:
 4. Եթե սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը կամ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նշված կոալիցիայի կողմից առաջադրված թեկնածուն հրաժարվում է կամ ավագանու ընտրությունների արդյունքով որևէ կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք) չի ստանում ավագանու անդամների տեղերի 50 տոկոսից ավելին, ապա համայնքի ղեկավարն ընտրվում է գաղտնի քվեարկության միջոցով:

5 Ավագանու խմբակցությունները կարող են իրենց կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) թեկնածուների ցուցակի առաջին հորիզոնականում տեղ զբաղեցրած անձին առաջադրել որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու, իսկ եթե վերջինս հրաժարվում է, ապա խմբակցությունը կարող է առաջադրել տվյալ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) թեկնածուների ցուցակի համապատասխանաբար հաջորդ այն անձին, որը համաձայն է առաջադրվել որպես թեկնածու:

 1. Քվեարկությունն անցկացվում է քվեաթերթիկների միջոցով, որոնցում ընդգրկվում են առաջադրված բոլոր թեկնածուները:
 2. Ավագանու յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք:
 3. Եթե առաջադրվել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա համայնքի ղեկավար է ընտրվում այն թեկնածուն, որն ստանում է ավագանու անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը: Եթե առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկը չի ստանում ավագանու անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը, ապա առավելագույն ձայներ ստացած երկու թեկնածուների միջև անցկացվում է քվեարկության երկրորդ փուլ: Եթե հավասար ձայների պատճառով հնարավոր չէ պարզել առավելագույն ձայներ ստացած երկու թեկնածուներին, ապա երկրորդ փուլին մասնակցում են նաև հավասար ձայներ ստացած մյուս թեկնածուները: Երկրորդ փուլում համայնքի ղեկավար է ընտրվում առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուն: Ձայների հավասարության դեպքում անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն` քվեաթերթիկում ընդգրկելով միայն հավասար ձայներ ստացած անձանց: Լրացուցիչ քվեարկության արդյունքով ձայների հավասարության դեպքում, ընտրությունը կատարվում է վիճակահանությամբ: Քվեարկության երկրորդ փուլն ու լրացուցիչ քվեարկությունն անցկացվում են անմիջապես հիմնական քվեարկության արդյունքները հրապարակելուց հետո:
 4. Եթե առաջադրվել է մեկ թեկնածու, ապա վերջինս ընտրվում է համայնքի ղեկավար, եթե նրա օգտին կողմ քվեարկած ձայներն ավելի են դեմ քվեարկած ձայների թվից և ավելի են ավագանու անդամների ընդհանուր թվի 40 տոկոսից:
 5. Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը անց է կացվում սույն հոդվածով սահմանված կարգով:

 

Հոդված 142.3.      Համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրությունը

 1. Համայնքի ղեկավարի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավագանու սահմանած ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում անցկացվում է համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն` համայնքի ղեկավարի ընտրության համար սահմանված կարգով:
 2. Արտահերթ ընտրության ժամանակ համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը պատկանում է ավագանու խմբակցություններին:
 3. Համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրությունն անցկացվում է սույն օրենսգրքի 142.2-րդ հոդվածի 6-9-րդ մասերով սահմանված կարգով:
 4. Համայնքի ղեկավարն անկախ իր ընտրության ժամկետից պաշտոնավարում է մինչև ավագանու լիազորությունների ժամկետի ավարտը:
 5. Երևանի քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունն անց է կացվում սույն հոդվածով սահմանված կարգով::

Հոդված 34. Օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 14-րդ և 16-րդ մասերում Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի բառերը փոխարինել համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների բառերով.

Հոդված 35. Անցումային եվ եզրափակիչ դրույթներ

 1.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 2. Այն համայնքներում, որտեղ մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը համայնքի ղեկավարը և ավագանին ընտրվել են մեծամասնական ընտրակարգով, և որոնց համար սույն օրենքով սահմանվում են ավագանու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո, եթե.
 • լրանում է ավագանու լիազորությունների ժամկետը կամ վաղաժամկետ դադարում (դադարեցվում) են ավագանու լիազորությունները, իսկ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը չի լրանում, անցկացվում են ավագանու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, իսկ համայնքի ղեկավարի լիազորությունները դադարում են օրենքի ուժով՝ օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով կամ 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված որոշումն ընդունվելու հաջորդ օրը:
 • լրանում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը կամ վաղաժամկետ դադարում (դադարեցվում) են նրա լիազորությունները, իսկ ավագանու լիազորությունների ժամկետը չի լրանում, անցկացվում է ավագանու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, իսկ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված ավագանու անդամների լիազորությունները դադարում են օրենքի ուժով օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով կամ 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված որոշումն ընդունվելու հաջորդ օրը:

 

 ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Ս Ա Հ Մ Ա Ն Ա Դ Ր Ա Կ Ա Ն  Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

 

«ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Կուսակցությունների մասին» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-224-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների» բառերը փոխարինել «համամասնական ընտրակարգով ընտրվող  համայնքների» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի «Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների» բառերը փոխարինել «համամասնական ընտրակարգով ընտրվող  համայնքների» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և նույն հոդվածի     9-րդ մասի «Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքների» բառերը փոխարինել   «համամասնական ընտրակարգով ընտրվող  համայնքների» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի» բառերը փոխարինել «համամասնական ընտրակարգով ընտրվող  համայնքների» բառերով:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

  

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2002 թվականի մայիսի 7-ի ՀՕ-337  օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին մասում «Գյումրի և Վանաձոր համայնքներում բառերը հանել, տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները» բառերից հետո լրացնել «համամասնական ընտրակարգով ընտրվող ավագանի ունեցող համայնքներում» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 22-րդ հոդվածը լրացնել նոր 4-րդ մասով.

4. Համայնքի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված ավագանու անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են օրենքի ուժով, եթե մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը լրանալու կամ վաղաժամկետ դադարելու (դադարեցվելու) հիմքով տեղի են ունեցել համամասնական  ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների  ընտրություններ::

Հոդված 2. Օրենքի 26-րդ հոդվածը լրացնել նոր 8-րդ մասով.

8. Համայնքի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են օրենքի ուժով, եթե մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված ավագանու  լիազորությունների ժամկետը լրանալու կամ վաղաժամկետ դադարելու (դադարեցվելու) հիմքով տեղի են ունեցել համամասնական  ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների  ընտրություններ::

Հոդված 3. Օրենքի 27-րդ հոդվածը լրացնել նոր 2.1-ին մասով.

«2.1. Համայնքի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը թափուր լինելու կամ այդ պաշտոնի բացակայության պարագայում համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետի լրանալու դեպքում՝  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշանակում է քաղաքային բնակավայր ընդգրկող, իսկ մարզպետը` բացառապես գյուղական բնակավայրերից բաղկացած համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար, մինչև օրենքով սահմանված կարգով նորընտիր համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ստանձնումը:»:

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ գլխի վերնագրում «Գյումրի և Վանաձոր» բառերը փոխարինել «ԱՎԱԳԱՆՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ԸՆՏՐՎՈՂ» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 53-րդ,  73-րդ և 76-րդ  հոդվածներն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 6. Օրենքի 56-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«1. Համայնքի ղեկավարն ընտրվում է ավագանու կողմից: Ավագանու և համայնքի ղեկավարի ընտրության կարգը սահմանվում է «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Սահմանադրական օրենքով:»:

Հոդված 7. Օրենքի 74-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին պարբերության «Գյումրու (Վանաձորի)» բառերը փոխարինել «(նշվում է համապատասխան համայնքի անվանումը)» բառերով:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

    

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-5-Ն օրենքի   (այսուհետ Օրենք) 17-րդ հոդվածի 2-*րդ մասում «44-րդ հոդվածով» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Սահմանադրական օրենքի 142.2-րդ հոդվածով» բառերով:

 Հոդված 2. 41-րդ հոդվածը լրացնել նոր 2-րդ մասով.

«2. Քաղաքապետի ընտրության անցկացման կարգը սահմանվում է «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Սահմանադրական օրենքով:»:

Հոդված 3. Օրենքի 44-րդ և 46-րդ հոդվածներն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  17.02.2020 - 03.03.2020

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Տարածքային կառավարման և զարգացման

 • Նախարարություն

  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 7151

Տպել

Առաջարկներ`

ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ

02.03.2020

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի համաձայն «համայնքի ավագանու անդամը իրավունք ունի ստանալու դրամական փոխհատուցում` սույն օրենքով սահմանված կարգով իր պարտականություններն իրականացնելու հետևանքով կատարած ծախսերի դիմաց:»: Իսկ նույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն «Համայնքի ավագանու անդամը իր պարտականությունների կատարման հետևանքով առաջացած ծախսերի դիմաց իր ցանկությամբ և ավագանու որոշմամբ կարող է ստանալ ամսական դրամական փոխհատուցում` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի ամենամսյա պատգամավորական ծախսերի մինչև 30 տոկոսի չափով:»: Պետք է նշել, որ այս նորմը գրեթե չի կիրարկվում համապատասխան ընթացակարգերի բացակայության հետևանքով և համայնքի ավագանու անդամները չեն օգտվում իրենց վերապահված իրավունքից: Միաժամանակ նշենք, որ «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածով Երևանի ավագանու համար սահմանված է այլ կարգավորում, այն է. «Ավագանու անդամն իր պարտականությունների կատարման հետևանքով առաջացած ծախսերի դիմաց իր ցանկությամբ և ավագանու որոշմամբ կարող է ստանալ ամսական դրամական փոխհատուցում` Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձի չափով:»: Երևանի ավագանու համար նախատեսված կարգավորումը ավելի հստակ է և կիրարկման խնդիր չի առաջացնում: Ելնելով վերոգրյալից առաջարկվում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասին դրույթը համապատասխանեցնել Երևանի ավագանու անդամի ծախսերի փոխհատուցման համար նախատեսված կարգավորումներին:

ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ

02.03.2020

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված է, որ. «Ավագանու հերթական նիստից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ համայնքի ղեկավարը հրապարակում է ավագանու նիստի օրակարգի նախագիծը` նշելով նիստի անցկացման վայրը և ժամանակը: Այդ տեղեկությունները փակցվում են համայնքի ղեկավարի և ավագանու նստավայրում, տարածվում զանգվածային լրատվության միջոցներով, տեղադրվում համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում և հրապարակային ծանուցումների www.Azdarar.am կայքում: »: Առաջարկվում է նշված դրույթի 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Այդ տեղեկությունները փակցվում են համայնքի ղեկավարի և ավագանու նստավայրում, համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերում՝ անկախ բնակչության թվաքանակից բնակիչների համար մատչելի և տեսանելի վայրերում, տարածվում զանգվածային լրատվության միջոցներով, տեղադրվում համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում և հրապարակային ծանուցումների www.Azdarar.am կայքում: »:

ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ

02.03.2020

Ավագանու նիստերի լայնորեն հրապարակումն ապահովելու համար առաջարկվում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 9-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ. «9. 3000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքներում ավագանու հրապարակային նիստերը առցանց հեռարձակվում են համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում »

Տեսնել ավելին