Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1073-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչել մասին

 ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

« ....... » ................................. 2019թ. N  -Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 17-Ի N 304-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի  N 1073-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Պետական գույքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 9-րդ մասի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ, 34-րդ հոդվածի 4-րդ մասի ու 37-րդ հոդվածների պահանջները և ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի N 650-Լ որոշման N 1 հավելվածի 266.2-րդ կետի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի «Պետականսեփականություն հանդիսացող անշարժգույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 304-Ն որոշումը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

17 փետրվարի 2011 թվականի N 304-Ն

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 1. Հաստատել՝

1) պետական  սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի,

2) լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման չափանիշները՝ համաձայն N 2 հավելվածի,

3) գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց  կամ ֆիզիկական պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման չափանիշները՝ համաձայն N 3 հավելվածի

4) պետական  սեփականություն հանդիսացող անշարժ  գույքի  անհատույց օգտագործման պայմանագրի օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 4 հավելվածի,

5) պետական  սեփականություն հանդիսացող անշարժ  գույքի  անհատույց օգտագործման տրամադրման համար համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների և հիմնադրամների կողմից ներկայացվող ծրագրի օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 5 հավելվածի։

 1. 2.Պետականսեփականություն հանդիսացող շենքերը, շինությունները, տարածքներն անհատույց օգտագործման են տրամադրվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ առավելագույնը 10 տարի ժամկետով (բացառությամբ՝ ֆիզիկական անձանց) Պետական  գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված սոցիալական բնակարանային ֆոնդի բաշխման և հատուկ խմբերին դասված որոշակի կատեգորիայի անձանց ժամանակավոր հիմունքներով բնակելի տարածքի հատկացման  դեպքերի)` օգտագործողի հետ համաձայնության դեպքում կնքելով նաև սպասարկման պայմանագիր:
 2. Սահմանել, որ անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման է տրամադրվում սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված կարգի 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ կետերով սահմանված չափանիշներին համապատասխանող՝ համայնքներին (բացառությամբ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից վերակազմակերպված հիմնադրամների), լրատվական կամ գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց, հասարակական կազմակերպություններին ու հիմնադրամներին, միջազգային կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց։ Ընդ որում, նույն անշարժ գույքի համար երկրորդ անգամ դիմելու դեպքում, սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված կարգի 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ կետերով սահմանված չափանիշներին համապատասխանող սուբյեկտներին, տարածքն օգտագործողին տրվում է վարձակալությամբ, գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համաձայն հաշվարկված վարձակալական վճարի մեծության նկատմամբ սահմանելով 50 տոկոսի զեղչ, երրորդ անգամ դիմելու դեպքում՝ տվյալ անշարժ գույքը նախապատվության իրավունքով տրամադրվում է վարձակալության՝ ուղղակի ձևով։
 3. Սահմանել, որ մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող շենք, շինություններից տարածքների անհատույց օգտագործման տրամադրման համար կնքված պայմանագրերը գործում են մինչև պայմանագրերի ժամկետի ավարտը, իսկ հարաբերությունները կանոնակարգող նոր պայմանագրերը կնքվում են սույն որոշմամբ հաստատված կարգով։

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

.....................   ..... – ի N ..... - Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

                                            

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 2. Սույն կարգով կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (այսուհետ` անշարժ գույք) անհատույց օգտագործման տրամադրման գործընթացը, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ:
 3. Սույն կարգի իմաստով անշարժ գույք են համարվումպետականսեփականություն հանդիսացող շենք, շինությունները, տարածքները, հանրակացարանային և այլ բնակելի տարածքները, ինչպես նաև դրանց զբաղեցրած ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասերը:
 4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով կարող է տրամադրվել`

1) համայնքներին,

2) լրատվական կամ գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց,

3) հասարակական կազմակերպություններին և հիմնադրամներին,

4) միջազգային կազմակերպություններին,

5) ֆիզիկական անձանց,

6) անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև այլ կազմակերպությունների:

 1. Սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված սուբյեկտներին տարածքներն անհատույց օգտագործման է տրամադրվում միայն ազատ տարածքների առկայության դեպքում։
 2. Եթե միևնույն ազատ տարածքի օգտագործման համար դիմել են մեկից ավելի սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով սահմանված սուբյեկտները, ապա ազատ տարածքի անհատույց օգտագործման տրամադրման նախապատվության իրավունքը տրվում է՝

1) համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների և հիմնադրամների դեպքում՝ այն դիմողին, որի կողմից ներկայացված ծրագրի ցուցանիշներն առավելագույն են համապատասխանում տվյալ ոլորտի կամ տարածաշրջանի զարգացման ծրագրերի առաջադրանքներին,

2) լրատվական կամ գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ այն դիմողին (իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձին), որի կողմից իրականացվող գործունեության հիմնական ցուցանիշներն առավելագույն են բավարարում որոշման 2-րդ և 3-րդ հավելվածներով սահմանված չափորոշիչներին,    

3) այլ կազմակերպությունների դեպքում՝ այն դիմողին, որի կողմից ներկայացված ծրագիրն առավելագույն է բավարարում սույն կարգի 17-րդ կետով սահմանված պայմաններին։

 1. Անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման տրամադրման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը պետք է ներառի հետևյալ տեղեկատվությունը՝

1) անհատույց օգտագործման տրամադրվող անշարժ  գույքի  մակերեսի մասին՝ արտահայտված քառակուսի մետրով,

2) անհատույց օգտագործման տրամադրվող գույքի  զբաղեցրած ու սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի (չափաբաժնի) մակերեսը մասին` արտահայտված հա.-ով,

3) անհատույց օգտագործման տրամադրվող անշարժ գույքի գնահատված արժեքի մասին՝ ըստ գնահատման վերաբերյալ հաշվետվության,

4) անհատույց օգտագործման տրամադրման ժամկետի մասին,

5) անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի համարը և գրանցման տարին, ամիսը և ամսաթիվը,

6) անհատույց օգտագործող իրավաբանական անձանց համար՝ հիմնադիր փաստաթղթերի և պետական գրանցման համարը, քաղաքացիների համար՝ նույնականացման (ID) քարտի, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում՝ անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենները։

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության են ներկայացվում անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվող անշարժ գույքի հատակագիծը, լուսանկարները և անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
 2. Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման է տրամադրվում «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, իսկ ջրօգտագործողների ընկերություններին և ջրօգտագործողների ընկերությունների միություններին՝ «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին համապատասխան:

 

 1. ՊԵՏԱԿԱՆՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
 2. Սույն կարգի 10-րդ և 12-րդ կետերով սահմանված չափանիշներին համապատասխանող համայնքներին, հասարակական կազմակերպություններին և հիմնադրամներին անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է համապատասխան ոլորտի կամ տարածաշրջանի զարգացմանն ուղղված՝ սույն որոշման 1-ին կետի 5-րդ ենթակետով հաստատված ծրագրի օրինակելի ձևին համապատասխանող ծրագրի առկայության դեպքում։
 3. Համայնքներին անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է, եթե՝

1) առկա է համայնքի ավագանու հավանությանն արժանացած և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված՝ տվյալ մարզի զարգացման ռազմավարությանը համապատասխանող ծրագիրը.

2) համայնքի կողմից առաջարկվող ծրագիրը նպատակաուղղված է համայնքի պարտադիր և պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը։

 1. Լրատվական կամ գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, եթե դրանց գործունեության հիմնական ցուցանիշները համապատասխանում են որոշման 1-ին կետով հաստատված համապատասխանաբար 2-րդ կամ 3-րդ հավելվածներով սահմանված չափորոշիչներին։
 2. Հասարակական կազմակերպություններին և հիմնադրամներին անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է ծրագրով սահմանված ժամկետով, բայց ոչ ավել 5 տարի, եթե հասարակական կազմակերպության կամ հիմնադրամի կողմից առաջարկվող ծրագիրը նպաստում է պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության սկզբունքին և նպատակաուղղված է պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության զարգացմանը՝ տնտեսական կամ սոցիալական որևէ ոլորտում, ինչպես նաև իրականացվող գործունեությունը համապատասխանում է իրենց կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին (հասարակական կազմակերպությունների մասով նաև գործունեության առարկային):
 3. Միջազգային կազմակերպություններին (եթե միջազգային պայմանագրերով այլ պայմաններ նախատեսված չեն) անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական գործունեություն իրականացնելու համար միջազգային կազմակերպության կողմից հիմնադրված ներկայացուցչությունը կամ մասնաճյուղը գրանցված (հավատարմագրված) է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում: Միջազգային կազմակերպություններին տրվում է մինչև 5 տարի ժամկետով։
 4. Հանրակացարանային բնակելի տարածքներն անհատույց օգտագործման են տրամադրվում միայն ֆիզիկական անձանց, եթե նրանք և նրանց հետ համատեղ բնակվող անձինք համարվում են սոցիալապես անապահով և չունեն սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բնակելի տարածք:
 5. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հանրակացարանային բնակելի ազատ տարածքների մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:
 6. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը սույն կարգի 15-րդ կետում նշված տեղեկատվությունն ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում Կոմիտե է ներկայացնում առաջարկություն համապատասխան տարածքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի «Բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող՝ սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին դասված անձանց ցանկը, կացարանով ապահովելու կարգը և պայմանները սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 614-Ն ու 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 894-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1516-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1069-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող անձին անհատույց օգտագործման տրամադրելու վերաբերյալ:
 7. Սույն կարգի 3-րդ կետի 6-րդ ենթակետում նշված այլ կազմակերպություններին անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է, եթե՝

1) կազմակերպության կողմից ներկայացվել է անշարժ գույքի բարելավմանն ուղղված ներդրումային ծրագիր, որը պարունակում է առաջարկվող ներդրումները ներառյալ՝ անշարժ գույքի վերանորոգման, շարժական գույքով և սարքավորումներով հագեցման ծավալը (Հայաստանի Հանրապետության դրամով արտահայտված), օգտագործման նպատակների վերաբերյալ նկարագրությունը ու ակնկալվող արդյունքները: Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետությանում ներդրումների ներգրավելու նպատակով պետական անշարժ գույքն (բացառությամբ՝ ապաստարանների, հակաճառագայթային թաքստոցների և սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների) անհատույց օգտագործման տրամադրման դեպքում, հնարավոր օգտագործողերի կողմից առաջարկվող ներդրումային ծրագրերի ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝

ա. մինչև 25 մլն դրամ գնահատված արժեքով գույքի համար՝ առնվազն գույքի գնահատված արժեքի չափով ներդրում և աշխատատեղի ստեղծում.

բ. 25-50 մլն դրամ գնահատված արժեքով գույքի համար՝ յուրաքանչյուր 1 մլն դրամ գնահատված արժեքի դիմաց 1,25 մլն դրամի ներդրում և աշխատատեղի ստեղծում.

գ. 50-75 մլն դրամ գնահատված արժեքով գույքի համար՝ յուրաքանչյուր 1 մլն դրամ գնահատված արժեքի դիմաց 1,5 մլն դրամի ներդրում և աշխատատեղի ստեղծում.

դ. 75 մլն դրամից ավել գնահատված արժեքով գույքի համար՝ յուրաքանչյուր 1 մլն դրամ գնահատված արժեքի դիմաց 2 մլն դրամի ներդրում և աշխատատեղի ստեղծում,

2) կազմակերպության կողմից առաջարկվող ներդրումային ծրագիրը համապատասխանում է պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության սկզբունքի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հավանության արժանացած ծրագրին,

3) սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններով առաջարկվող ներդրումային ծրագրերի ներկայացվող նվազագույն պահանջների դեպքերում՝ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման համար սահմանել 5 տարի, իսկ «գ» և «դ» պարբերություններով առաջարկվող ներդրումային ծրագրերի ներկայացվող նվազագույն պահանջների դեպքերում՝ 10 տարի ժամկետ։ Ընդ որում, անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետը կարող է երկարաձգվել ևս 10 տարի ժամկետով, եթե պայմանագրով սահմանված ժամկետում ներդրումային պարտավորությունները կատարել են և նոր ներդրումային ծրագրի նպատակներին համապատասխան կատարվելու է նախորդ ներդրումային ծրագրով ստանձնած ներդրումների առնվազն 50 տոկոսի չափով ներդրումներ։ Այս ժամկետների ավարտվելուց հետո ներդնողը կունենա տարածքը վարձակալելու նախապատվության իրավունք։

 

III. ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

 1. Անշարժ գույքի  անհատույց օգտագործման տրամադրման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո  Կոմիտեն` որոշմամբ սահմանված ժամկետով և պայմաններով համապատասխան իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ կնքում է անհատույց օգտագործման մասին պայմանագիր` դրանում նախատեսելով, որ`

1) անհատույց օգտագործման տրամադրված տարածքում օգտագործողի կողմից կամ այլ ծրագրերով անբաժանելի բարելավումները կարող են կատարվել միայն Կոմիտեի գրավոր համաձայնությամբ` առանց դրանց արժեքի փոխհատուցման,

 2) օգտագործողը կատարված անբաժանելի բարելավումների արժեքը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի տվյալ անշարժ  գույքի  հաշվապահական հաշվառումն իրականացնող պետական կառավարման մարմին,

 3) անհատույց օգտագործման տրամադրված տարածքը կամ դրա մասն օգտագործողի կողմից որևէ գույքային իրավունքով կարող է տրամադրվել այլ անձի, միայն Կոմիտեի հանաձայնության դեպքում,

4) պայմանագրից բխող նոտարական վավերացման և գույքային իրավունքների  պետական  գրանցման ծախսերն իրականացվում են համապատասխան իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց միջոցների հաշվին,

5) պայմանագրի անբաժանելի մաս են համարվում սույն կարգի 9-րդ կետով նախատեսված՝ անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու համար համայնքի, կազմակերպության կամ հիմնադրամի կողմից ներկայացված ծրագրով ստանձնած պարտավորությունները,

6) անհատույց օգտագործման տրամադրված տարածքում օգտագործողի կողմից սույն կարգի   10-րդ, 11-րդ, 12-րդ,  13-րդ, 14-րդ, և 17-րդ կետերով սահմանված պայմաններին և չափանիշներին ոչ  համապատասխան գործունեություն իրականացնելու դեպքում՝ անհատույց օգտագործման մասին պայմանագիրն ենթակա է լուծման` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

 1. ՊԵՏԱԿԱՆՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 2. Անշարժ գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու դեպքում անշարժ գույքի օգտագործման պայմանների նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Կոմիտեն` համապատասխան իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց և Կոմիտեի միջև կնքվող պայմանագրի դրույթների համաձայն:
 3. Անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման մասին պայմանագիրը կնքելուց հետո Կոմիտեն իրականացնում է անշարժգույքիանհատույց օգտագործման մասին պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների, ինչպես նաև անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման իրավունք ստանալու համար ներկայացված ծրագրի պահանջների կատարման ընթացիկ (կիսամյակային) և վերջնական մոնիթորինգ: Ընդ որում, մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում  Կոմիտեն կարող է համայնքից, կազմակերպությունից, հիմնադրամից, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձից պահանջել անշարժ  գույքի  անհատույց օգտագործման իրավունք ստանալու համար ներկայացված ծրագրին առնչվող փաստաթղթեր և նյութեր:
 4. Սույն կարգի 20-րդ կետին համապատասխան իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները Կոմիտեն յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտից հետո մինչև հաջորդ ամսվա 25-ը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն:
 5. Լրատվական կամ գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք յուրաքանչյուր տարի մինչև մայիսի 15-ը Կոմիտե են ներկայացնում՝ սույն որոշման հաստատված 2-րդ կամ 3-րդ հավելվածներով սահմանված չափորոշիչներին հավաստող փաստաթղթերը, իրենց գործունեության ցուցանիշների համապատասխանությունը: Անհամապատասխանության դեպքում` անհատույց օգտագործման մասին պայմանագիրն ենթակա է լուծման` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

.....................   ..... – ի N ..... - Ն որոշման

 

Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր

 

ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆ  ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

 1. Պետական սեփականություն հանդիսացող տարածքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց, որոնք Կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման նպատակով դիմելու (այսուհետ` դիմելու պահին) նախորդ երեք տարիներին չեն ունեցել սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող շենք, շինություն, տարածք (բացառությամբ բնակելի տարածքի):
 2. Լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց տարածքներ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում են միայն սույն չափորոշիչների բավարարման դեպքում:
 3. Եթե մինչև սույն չափորոշիչների հաստատումը լրատվական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից անհատույց օգտագործվող տարածքները քիչ են սույն չափորոշիչներով հաշվարկված մակերեսներից, ապա օգտագործվող տարածքն ավելացնելու պահանջը կարող է բավարարվել միայն տվյալ շենքում ազատ տարածքների առկայության դեպքում: Ընդ որում, լրացուցիչ տարածքները սույն չափորոշիչներով հաշվարկելու ժամանակ հիմք է ընդունվում համապատասխան տարածքում առկա ազատ սենյակի փաստացի մակերեսը:
 4. Եթե մինչև սույն չափորոշիչների հաստատումը լրատվական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից անհատույց օգտագործվող տարածքները գերազանցում են համապատասխան չափորոշիչով հաշվարկված մեծությունը, ապա լրացուցիչ տարածքները, ցանկության դեպքում, օգտագործողները նախապատվության իրավունքով կարող են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարձակալել:
 5. Հանդես թողարկող զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող զանգվածային լրատվության միջոցը պետք է`

1) վերջին երեք տարիների ընթացքում, Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն, ունենա նվազագույնը հաստիքային 6 աշխատակից,

2) դիմելու պահին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում գործող ՀՀ լրատվության միջոցների վարչական ռեգիստրի կողմից տրված տեղեկատվության և/կամ համապատախան հրատարակչության հաշիվ-ապրանքագրի համաձայն, հրատարակված լինի նախորդ երկու տարիներին և թողարկած լինի տարեկան նվազագույնը վեց համար (յուրաքանչյուր համարը` 1,5 մամուլ ծավալով և 500 օրինակ տպաքանակով),

3) անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին պայմանագրի կնքումից հետո պայմանագրով սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է պահպանի սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պայմանները:

 1. 5-րդ կետում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող հանդես թողարկող զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող զանգվածային լրատվության միջոցին տրամադրվում է մեկ աշխատակցի համար 5 քմ մակերեսով տարածք և լրացուցիչ 20 քմ տարածք` այցելուների, արտահաստիքային աշխատակիցների (թղթակից) համար (ելնելով սենյակների փաստացի չափերից):
 2. Լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող ամսաթերթ (պարբերական մամուլ) թողարկողը պետք է.

1) վերջին երեք տարիների ընթացքում, Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն, ունենա նվազագույնը հաստիքային 5 աշխատակից,

2) դիմելու պահին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում գործող ՀՀ լրատվության միջոցների վարչական ռեգիստրի կողմից տրված տեղեկատվության և/կամ համապատախան հրատարակչության հաշիվ-ապրանքագրի համաձայն, հրատարակված լինի նախորդ երեք տարիներին և թողարկած լինի տարեկան նվազագույնը տասներկու համար (յուրաքանչյուր համարը` 1 մամուլ ծավալով և 1000 օրինակ տպաքանակով),

3) անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին պայմանագրի կնքումից հետո պայմանագրով սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է պահպանի սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պայմանները:

 1. 7-րդ կետում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող ամսաթերթ թողարկող զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող զանգվածային լրատվության միջոցին տրամադրվում է մեկ աշխատակցի համար 5 քմ մակերեսով տարածք և լրացուցիչ 20 քմ տարածք` այցելուների, արտահաստիքային աշխատակիցների (թղթակից) համար (ելնելով սենյակների փաստացի չափերից):
 2. Լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող շաբաթաթերթ (պարբերական մամուլ) թողարկողը պետք է.

1) վերջին երեք տարիների ընթացքում, Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն, ունենա նվազագույնը հաստիքային 6 աշխատակից,

2) դիմելու պահին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում գործող ՀՀ լրատվության միջոցների վարչական ռեգիստրի կողմից տրված տեղեկատվության և/կամ համապատախան հրատարակչության հաշիվ-ապրանքագրի համաձայն, հրատարակված լինի նախորդ երեք տարիներին և թողարկած լինի տարեկան նվազագույնը քառասունութ համար (յուրաքանչյուր համարը` 1500 օրինակ տպաքանակով)

3) անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին պայմանագրի կնքումից հետո պայմանագրով սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է պահպանի սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պայմանները:

 1. 9-րդ կետում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող շաբաթաթերթ թողարկող զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող զանգվածային լրատվության միջոցին տրամադրվում է մեկ աշխատակցի համար 5 քմ մակերեսով տարածք և լրացուցիչ 20 քմ տարածք` այցելուների, արտահաստիքային աշխատակիցների (թղթակից) համար (ելնելով սենյակների փաստացի չափերից):
 2. Լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող օրաթերթ (պարբերական մամուլ) թողարկողը պետք է.

1) վերջին երեք տարիների ընթացքում, Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն, ունենա նվազագույնը հաստիքային 7 աշխատակից,

2) դիմելու պահին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում գործող ՀՀ լրատվության միջոցների վարչական ռեգիստրի կողմից տրված տեղեկատվության և/կամ համապատախան հրատարակչության հաշիվ-ապրանքագրի համաձայն, հրատարակված լինի նախորդ երեք տարիներին և թողարկած լինի տարեկան նվազագույնը 130 համար (յուրաքանչյուր համարը` 1500 օրինակ տպաքանակով)

3) անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին պայմանագրի կնքումից հետո պայմանագրով սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է պահպանի սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պայմանները:

 1. 11-րդ կետում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող օրաթերթ թողարկող զանգվածային լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող զանգվածային լրատվության միջոցին տրամադրվում է մեկ աշխատակցի համար 6 քմ մակերեսով տարածք և լրացուցիչ 25 քմ տարածք` այցելուների, արտահաստիքային աշխատակիցների (թղթակից) համար (ելնելով սենյակների փաստացի չափերից):
 2. Լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող լրատվական գործակալությունը պետք է.

1) վերջին երեք տարիների ընթացքում, Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն, ունենա նվազագույնը հաստիքային 10 աշխատակից,

2) դիմելու պահից առնվազն երկու տարի առաջ, համաձայն իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականի, գրանցված լինի որպես լրատվական գործակալություն և իր գործունեությունը ծավալի բացառապես իր կանոնադրությամբ ստանձնած լրատվություն իրականացնելու պարտավորություններին համապատասխան,

3) անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին պայմանագրի կնքումից հետո պայմանագրով սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է պահպանի սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պայմանները:

 1. 13-րդ կետում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող լրատվական գործակալությանը տրամադրվում է մեկ աշխատակցի համար 6 քմ մակերեսով տարածք և լրացուցիչ 20 քմ տարածք` այցելուների, արտահաստիքային աշխատակիցների (թղթակից) համար (ելնելով սենյակների փաստացի չափերից):
 2. Հանրային հեռահաղորդակցության ցանցով (ցանցային լրատվության միջոց) գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձ հանդիսացող հեռուստահաղորդում հեռարձակող կազմակերպությունը պետք է.

1) ունենա Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից տրված հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման լիցենզիա.

2) վերջին երեք տարիների ընթացքում, Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն.

ա. հանրապետական կապուղիների մրցույթում հաղթող ճանաչված հեռուստահաղորդում հեռարձակող կազմակերպությունն ունենա նվազագույնը 50 հաստիքային աշխատակից,

բ. մարզային (համայնքային) կապուղիների մրցույթում հաղթող ճանաչված հեռուստահաղորդում հեռարձակող կազմակերպությունն ունենա նվազագույնը 25 հաստիքային աշխատակից,

գ. մայրաքաղաքային կապուղիների մրցույթում հաղթող ճանաչված հեռուստահաղորդում հեռարձակող կազմակերպությունն ունենա նվազագույնը 35 հաստիքային աշխատակից,

3) անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին պայմանագրի կնքումից հետո պայմանագրով սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է պահպանի սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պայմանները:

 1. Կապուղիների մրցույթում առաջին անգամ հաղթող ճանաչված հեռուստահաղորդում հեռարձակողը կարող է դիմել առնվազն երեք տարի գործելուց հետո և ներկայացնում է տեղեկանք` տրված Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից առ այն, որ հեռարձակող կազմակերպությունը կատարում է ստանձնած պարտավորությունները:
 2. 15-րդ և 16-րդ կետերում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող հեռուստահաղորդում հեռարձակող կազմակերպությանը տրամադրվում է մեկ աշխատակցի համար առավելագույնը 6 քմ մակերեսով տարածք և լրացուցիչ 40 քմ տարածք (ելնելով սենյակների փաստացի չափերից):
 3. Հանրային հեռահաղորդակցության ցանցով (ցանցային լրատվության միջոց) գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձ հանդիսացող ռադիոհաղորդում հեռարձակող կազմակերպությունը պետք է.

1) ունենա Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից տրված հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման լիցենզիա.

2) վերջին երեք տարիների ընթացքում, Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն.

ա. հանրապետական կապուղիների մրցույթում հաղթող ճանաչված ռադիոհաղորդում հեռարձակող կազմակերպությունն ունենա նվազագույնը 10 հաստիքային աշխատակից,

բ. մարզային (համայնքային) կապուղիների մրցույթում հաղթող ճանաչված ռադիոհաղորդում հեռարձակող կազմակերպությունն ունենա նվազագույնը 5 հաստիքային աշխատակից,

գ. մայրաքաղաքային կապուղիների մրցույթում հաղթող ճանաչված հեռուստահաղորդում հեռարձակող կազմակերպությունն ունենա նվազագույնը 7 հաստիքային աշխատակից,

3) անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին պայմանագրի կնքումից հետո պայմանագրով սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է պահպանի սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պայմանները:

 1. Կապուղիների մրցույթում առաջին անգամ հաղթող ճանաչված ռադիոհաղորդում հեռարձակողը կարող է դիմել առնվազն երկու տարի գործելուց հետո և ներկայացնում է տեղեկանք` տրված Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից առ այն, որ հեռարձակողը կատարում է իր ստանձնած պարտավորությունները:
 2. 18-րդ և 19-րդ կետերում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող ռադիոհաղորդում հեռարձակող կազմակերպությանը տրամադրվում է մեկ աշխատակցի համար 5 քմ մակերեսով տարածք:
 3. էլեկտրոնային եղանակով լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող լրատվության միջոցը պետք է՝

1) վերջին երեք տարիների ընթացքում, Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն, ունենա նվազագույնը հաստիքային 6 աշխատակից,

2) դիմելու պահին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում գործող ՀՀ լրատվության միջոցների վարչական ռեգիստրի կողմից տրված տեղեկատվության և/կամ համապատախան հրատարակչության հաշիվ-ապրանքագրի համաձայն, հրատարակված լինի նախորդ երեք տարիներին և թողարկած լինի տարեկան առնվազն 150 էլեկտրոնային հրապարակում,

3) անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին պայմանագրի կնքումից հետո պայմանագրով սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է պահպանի սույն կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պայմանները:

 1. 21-րդ կետում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող լրատվական գործունեություն իրականացնող էլեկտրոնային եղանակով թողարկող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ հանդիսացող զանգվածային լրատվության միջոցին տրամադրվում է մեկ աշխատակցի համար 5 քմ մակերեսով տարածք և լրացուցիչ 20 քմ տարածք` այցելուների, արտահաստիքային աշխատակիցների (թղթակից) համար (ելնելով սենյակների փաստացի չափերից):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

.....................   ..... – ի N ..... - Ն որոշման

 

Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր

 

 ԳՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆ  ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

 1. Պետական  սեփականություն հանդիսացող տարածքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող այն իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց, որոնք համաձայն Կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության, անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման իրավունք ստանալու համար դիմելու պահին (այսուհետ` դիմելու պահ) չունեն և նախորդ երեք տարվա ընթացքում չեն ունեցել սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող շենք, շինություն, տարածք (բացառությամբ բնակելի տարածքի):
 2. Գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց տարածքներ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրվում են միայն սույն չափորոշիչների բավարարման դեպքում:
 3. Եթե մինչև սույն չափորոշիչների հաստատումը գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց նախկինում անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված` պետական սեփականություն հանդիսացող տարածքների մակերեսն ավելի քիչ է եղել, քան սույն չափորոշիչներով հաշվարկված հասանելի մակերեսներն են, ապա անհատույց օգտագործման իրավունքով նոր տրամադրվող տարածքն ավելացնելու պահանջը կարող է բավարարվել միայն տվյալ շենքում ազատ տարածքների առկայության դեպքում: Ընդ որում, տրամադրվող լրացուցիչ տարածքի մակերեսը սույն չափորոշիչներին համապատասխան հաշվարկելու ժամանակ հիմք է ընդունվում տվյալ տարածքում առկա ազատ սենյակի (կամ սենյակների) փաստացի մակերեսը:
 4. Պետական սեփականություն հանդիսացող տարածքն անհատույց օգտագործելու իրավունքից օգտվելու համար գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը`

1) վերջին երեք տարիների ընթացքում, Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն, ունենա նվազագույնը հաստիքային 5 աշխատակից,

2) դիմելու պահին նախորդող երկու տարվա ընթացքում պետք է հրատարակած լինի տարեկան առնվազն 20 մամուլ ծավալով գրականություն, այդ թվում` նաև կատարած լինի հրատարակչական (խմբագրական) աշխատանքներ (պայմանագրային հիմունքներով),

3) անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին պայմանագրի կնքումից հետո պայմանագրով սահմանված ամբողջ ժամանակահատվածում պետք է պահպանի սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պայմանները:

 1. Սույն չափորոշիչների 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված տեղեկատվությունը Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրվում է Պետական գույքի կառավարման կոմիտեին (այսուհետ՝ Կոմիտե)` վերջինիս գրավոր հարցման հիման վրա:
 2. Սույն չափորոշիչների 4-րդ կետում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող՝ գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց տրամադրվում է մեկ աշխատողի հաշվով` 7 քառ. մետր մակերեսով տարածք, մեկ սենյակ` տնօրենի համար, մինչև 20 քառ. մետր մակերեսով մեկ սենյակ (20 քառ. մետր մակերեսով)` որպես արխիվ-պահեստ, ինչպես նաև լրացուցիչ մինչև 20 քառ. մետր մակերեսով մեկ սենյակ` պայմանագրային հիմունքներով աշխատողների համար: Տարածքների հաշվարկն իրականացվում է` ելնելով սենյակների փաստացի մակերեսներից: Եթե ազատ տարածքների փաստացի մակերեսը թույլ չի տալիս ապահովել սույն կետում նշված նվազագույն չափերով տարածքի տրամադրումը, և գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը գրավոր ցանկություն է հայտնել անհատույց օգտագործման իրավունքով ավելի փոքր մակերեսով տարածք զբաղեցնելու մասին, ապա նրան կարող է տրամադրվել տվյալ պահին ազատ այնպիսի տարածք (տարածքներ), որը (որոնք) չի (չեն) համապատասխանում սույն կետով տարածքի տրամադրման նկատմամբ սահմանված նվազագույն չափորոշչին:
 3. Պետական սեփականություն հանդիսացող տարածքն անհատույց օգտագործման իրավունքով զբաղեցնող` գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձինք սեփականության իրավունքով անշարժ գույք (բացառությամբ բնակելի տարածքի) ձեռք բերելու դեպքում դրա մասին մեկամսյա ժամկետում տեղեկատվություն են ներկայացնում Կոմիտե:
 4. Պետական սեփականություն հանդիսացող տարածքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին պայմանագիրը ենթակա է վաղաժամկետ լուծման՝

1) սույն չափորոշիչների 4-րդ կետով սահմանված պայմանները խախտելու,

2) սույն չափորոշիչների 7-րդ կետում նշված հանգամանքն ի հայտ գալու,

3) մյուս պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու դեպքերում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

.....................   ..... – ի N ..... - Ն որոշման

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

ՊԵՏԱԿԱՆ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ  ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 

Հայաստանի Հանրապետությունը, ի դեմս պետական գույքի կառավարման կոմիտե այսուհետ՝ «Փոխատու», ի դեմս  _   ______________________________                            __­­, որը գործում է

                                                                          (ազգանունը, անունը, պաշտոնը)

 

——————————————————————————————————————————————

                                            (կանոնադրության, լիազորագրի կամ այլնի)

 

հիման վրա, մի կողմից, և ——————————————————————————————

                                                                 (կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը)

 

այսուհետ՝ «Փոխառու», ի դեմս ————————————————————————————,

                                                 (ազգանունը, անունը, պաշտոնը)  

                          

 որը գործում է ———————————————————————————— ——————

 

                   (կանոնադրության« լիազորագրի կամ այլնի)   

  

հիման վրա, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

 

  

 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն պայմանագրով Փոխատուն պարտավորվում է Փոխառուի ժամանակավոր, անհատույց օգտագործմանը տրամադրել պետական սեփականություն համարվող տարածքը (շենք, կառույց, շինություն), այսուհետ՝ «անշարժ գույք», որը գտնվում է          _____________________________                       ___________________________________________  

                (շենքի, կառույցի, շինության հասցեն, տարածքի համար՝ բնորոշ հատկանիշները)   

                           

հասցեում՝ դրա նպատակային նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու պայմանով:

Անհատույց օգտագործմանը հանձնվող տարածքների ընդհանուր մակերեսը կազմում է՝

——————————————————————— քառակուսի մետր տարածքի գնահատված                                       

                          (թվերով և բառերով)

արժեքը   ——————————————————դրամ և գույքի  զբաղեցրած ու սպասարկման

          (թվերով և բառերով)

համար անհրաժեշտ հողամասի (չափաբաժնի) մակերեսը ———————————————հա:

                                                                                                                           (թվերով և բառերով)

                                                                                                                      

1.2. Անշարժ գույքի սխեմատիկ պատկերը (հատակագիծը) և դրա որոշակիորեն սահմանման ու բնութագրման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկությունները տրվում են սույն պայմանագրին կցվող և դրա անբաժանելի մասը համարվող թիվ —- հավելվածում՝ անշարժ գույքի նկատմամբ Փոխատուի իրավունքները հավաստող վկայականին համապատասխան:

1.3. Սույն պայմանագիրը գործում է_____________ ժամկետով` _____ ____________ թ. մինչև

 

       (ժամկետը)

      (բառերով)

____ ____________թ.:

1.4. Անշարժ գույքն Կադաստրի կոմիտեի ____________ տարածքային ստորաբաժանման կողմից _______տրված թիվ_______ սեփականության վկայականի հիման վրա սեփականության իրավունքով պատկանում է Փոխատուին։

1.5. Սույն պայմանագիրը կնքելու պահին անհատույց օգտագործման հանձնված անշարժ գույքը գրավ դրված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում Կադաստրի կոմիտեի_____________ տարածքային ստորաբաժանման կողմից _________ տրված թիվ__________ միասնական տեղեկանքի հիման վրա։

 

 1. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 2.1. Փոխատուն իրավունք ունի`

2.1.1. Փոխառուից պահանջել անշարժ գույքն օգտագործել դրա նշանակությանը համապատասխան.

2.1.2. Փոխառուից պահանջել կատարել անշարժ գույքի ընթացիկ վերանորոգումը.

2.1.3. Փոխառուից պահանջել անշարժ գույքում իր կողմից կամ այլ ծրագրերով անբաժանելի բարելավումները կատարել միայն Փոխատուի գրավոր համաձայնությամբ՝ առանց դրանց արժեքի փոխհատուցման.

2.1.4. եթե Փոխառուն անշարժ գույքից օգտվում է պայմանագրի պայմաններին կամ դրա նշանակությանն անհամապատասխան, պահանջել լուծելու պայմանագիրը և հատուցելու վնասները:

2.2. Փոխատուն պարտավոր է`

2.2.1. անշարժ գույքը Փոխառուին տրամադրել սույն պայմանագրի պայմաններին և դրա նշանակությանը համապատասխան.

2.2.2. ոչ ուշ, քան երկու ամիս առաջ, Փոխառուին գրավոր տեղեկացնել անշարժ գույքն ազատելու անհրաժեշտության մասին՝ կապված շենքը հիմնական վերանորոգման կանգնեցնելու կամ քաղաքաշինական նկատառումներով այն քանդելու վերաբերյալ սահմանված կարգով ընդունված որոշումների հետ:

2.3. Փոխառուն իրավունք ունի`

2.3.1. Պայմանագիրն ստորագրելուց 10 օր հետո պահանջել Փոխատուից հանձնելու սույն պայմանագրի 1.2 կետում նշված անշարժ գույքը` դրա բոլոր պատկանելիքներով և փաստաթղթերով.

2.3.2. անշարժ գույքը հանձնել երրորդ անձի օգտագործմանը միայն Փոխատուի գրավոր համաձայնությամբ՝ պատասխանատու մնալով փոխատուի առջև:

2.4. Փոխառուն պարտավոր է`

2.4.1. անշարժ գույքն օգտագործել պայմանագրի պայմաններին և անշարժ գույքի նշանակությանը համապատասխան.

2.4.2. սույն պայմանագրից ծագող իրավունքները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում գրանցել պետական լիազորված մարմնում: Նոտարական ձևակերպման և պետական գրանցման հետ կապված ծախսերն իրականացնել իր միջոցների հաշվին.

2.4.3. ժամանակին կատարել անշարժ գույքի ընթացիկ վերանորոգումը.

2.4.4. ապահովել անշարժ գույքի ինժեներական ցանցերի, հաղորդակցության ուղիների և սարքավորումների պահպանվածությունը.

2.4.5. առանց Փոխատուի գրավոր համաձայնության անշարժ գույքում չկատարել փակ և բաց լարանցումներ և չանցկացնել հաղորդակցության ուղիներ, չանել վերանախագծումներ և վերասարքավորումներ։

Փոխառուի կողմից անշարժ գույքի նախնական տեսքը խեղաթյուրող ինքնակամ վերակառուցումներ, պատերի, միջնապատերի կամ ծածկերի ամբողջականության խախտում, ցանցերի վերափոխում կամ անցկացում հայտնաբերելու դեպքում դրանք պետք է վերացվեն, իսկ անշարժ գույքը բերվի իր նախկին տեսքին` Փոխառուի հաշվին և Փոխատուի որոշած ժամկետում.

2.4.6. անշարժ գույքի տարածքներում պահպանել հրդեհային տեսչության, պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային հսկողության մարմինների պահանջները, ինչպես նաև բոլոր այն կանոնները և նորմերը, որոնք գործում են Փոխառուի գործունեության ձևերի ու անշարժ գույքի նկատմամբ.

2.4.7. Փոխատուի որոշած ժամկետներում ազատել անշարժ գույքը՝ կապված անշարժ գույքի (կամ դրա մի մասի) կառուցվածքների (կոնստրուկցիաների) վթարային վիճակի, անշարժ գույքը հիմնական վերանորոգման ենթարկելու կամ քաղաքաշինության նկատառումներով այն քանդելու հետ.

2.4.8. անշարժ գույքը և դրան հարող տարածքը պահպանել պատշաճ սանիտարական վիճակում, ինչպես նաև մշտապես պատշաճ վիճակում պահպանել անշարժ գույքի ճակատային մասերը.

2.4.9. Փոխատուին անմիջապես տեղեկացնել անշարժ գույքի ամեն մի վնասվածքի, վթարի կամ այլ իրադարձության մասին, որը վնաս է հասցրել (կամ սպառնում է հասցնել) անշարժ գույքին, և ժամանակին ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները վտանգի կանխարգելման համար, ինչպես նաև անշարժ գույքը հետագայում քանդելու կամ վնասելու դեմ.

2.4.10. սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10 (տասը) օրվա ընթացքում այլ կազմակերպությունների հետ կնքել պայմանագրեր` անշարժ գույքը սպասարկելու և էներգետիկ կամ այլ միջոցներով ապահովելու վերաբերյալ.

2.4.11. առանց Փոխատուի գրավոր համաձայնության կանոնադրական կապիտալի մեջ չներդնել անհատույց օգտագործման իրավունք.

2.4.12. ապահովել Փոխատուի և նրա ներկայացուցիչների անարգել մուտքն անշարժ գույք՝ դրա զննման և ստուգման համար.

2.4.13. ոչ ուշ, քան երկու ամիս առաջ, Փոխատուին գրավոր տեղեկացնել անշարժ գույքի սպասվելիք ազատման մասին՝ կապված ինչպես պայմանագրի ժամկետն ավարտվելու, այնպես էլ դրա վաղաժամկետ դադարեցնելու հետ.

2.4.14. անշարժ գույքն ազատելիս այն սարքին վիճակում հանձնել ակտով` հաշվի առնելով բնականոն մաշվածությունը.

2.4.15. սահմանված ժամկետում կատարել Փոխատուի կարգադրությունները՝ ուղղված իր գործունեության ընթացքում առաջացած այնպիսի իրավիճակների վերացմանը, որոնք վտանգի տակ են դնում անշարժ գույքը, իսկ վարձակալված անշարժ գույքից դուրս՝ բնապահպանական և սանիտարական իրավիճակը.

2.4.16. անշարժ գույքում իր կողմից կամ այլ ծրագրերով անբաժանելի բարելավումները կատարել միայն Փոխատուի գրավոր համաձայնությամբ՝ առանց դրանց արժեքի փոխհատուցման.

2.4.17. իր կողմից կատարված անբաժանելի բարելավումների արժեքը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնել անշարժ գույքի հաշվապահական հաշվառումն իրականացնող պետական կառավարման մարմնին:

 

 1. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ-ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ

3.1. Փոխատուն անշարժ գույքը Փոխառուին հանձնվում է հանձնման-ընդունման ակտով` սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, որում նշվում են անշարժ գույքի պատկանելիքները: Հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրում են Փոխատուն և Փոխառուն:

3.2. Փոխառուն անշարժ գույքը Փոխատուին հետ է վերադարձնում անշարժ գույքի հանձնման-ընդունման ակտով, որը ստորագրում են Փոխառուն և Փոխատուն:

 

 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՀԻՄՔԸ

4.1. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 20 __ թվականի___________ -ի թիվ____ որոշման` անշարժ գույքը հանձնվում է օգտագործման անհատույց:

 

 1. ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐՎԱԾ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐԸ

5.1. Անհատույց օգտագործման տրված անշարժ գույքի Փոխառուի կատարած բաժանելի բարելավումները համարվում են նրա սեփականությունը։

5.2. Փոխառուի կողմից անշարժ գույքից անբաժանելի բարելավումները կարող են կատարվել միայն Փոխատուի գրավոր համաձայնությամբ` առանց դրանց արժեքի փոխհատուցման։

5.3. Փոխառուի կողմից կատարված անբաժանելի բարելավումների արժեքը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերը մեկամսյա ժամկետում անհրաժեշտ է ներկայացնել տվյալ անշարժ գույքի հաշվապահական հաշվառումն իրականացնող պետական կառավարման մարմին:

 

 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

6.1. Փոխատուի պահանջով սույն պայմանագիրը կարող է դատարանով վաղաժամկետ լուծվել, եթե Փոխառուն`

6.1.1. անշարժ գույքն օգտագործել է սույն պայմանագրի պայմանների կամ դրա նշանակության էական կամ բազմակի խախտումներով.

6.1.2. էականորեն վատթարացրել է անշարժ գույքի վիճակը.

6.1.3. սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի կատարել անշարժ գույքի ընթացիկ վերանորոգումը.

6.1.4. առանց Փոխատուի գրավոր համաձայնության կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալի մեջ ներդրել է անհատույց օգտագործման իրավունք:

6.1.5. վերակազմավորվել է (դրույթը վերաբերում է միայն իրավաբանական անձանց):

6.1.6. տրամադրված անշարժ գույքը չի օգտագործում կամ հանձնել է մեկ այլ սուբյեկտի օգտագործմանը, կամ օգտագործում է համատեղ, ինչը պարզվել է կատարված համապատասխան ուսումնասիրությունների արդյունքում:

6.2. Փոխառուի պահանջով սույն պայմանագիրը կարող է դատարանով վաղաժամկետ լուծվել, եթե`

6.2.1. Փոխատուն Փոխառուի օգտագործմանը չի տրամադրել անշարժ գույքը կամ խոչընդոտներ է ստեղծել անշարժ գույքը պայմանագրի պայմաններին կամ դրա նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու համար.

6.2.2. Փոխառուի անհատույց օգտագործմանը հանձնված անշարժ գույքն ունի դրա օգտագործմանը խոչընդոտող թերություններ, որոնց մասին Փոխատուն չի նշել պայմանագիրը կնքելիս, որոնք նախապես հայտնի չեն եղել Վարձակալին, և վերջինս չպետք է հայտնաբերեր պայմանագիրը կնքելիս.

6.2.3. հանգամանքների բերումով, որոնց համար Փոխառուն պատասխանատու չէ, անշարժ գույքը դարձել է օգտագործման համար ոչ պիտանի:

 

 

 1. ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1. Սույն պայմանագրից ծագող օգտագործման իրավունքը ենթակա է գրանցման «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով։

7.2. Պայմանագրի գործողությունը կարող է դադարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ կամ կողմերի համաձայնությամբ` ցանկացած այլ ժամկետում՝ երկու ամիս առաջ այդ մասին ծանուցելով մյուս կողմին, ինչը ձևակերպվում է նոտարական վավերացմամբ համաձայնագրով:

7.3. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները և լրացումները կողմերը քննարկում են մեկամսյա ժամկետում և ձևակերպում լրացուցիչ համաձայնագրերով:

7.4. Անշարժ գույքի (շենքերի, շինությունների) վրա արտաքին գովազդի և տեղեկատվության տեղադրումն իրականացնում է Փոխառուն կամ նրա հետ համապատասխան պայմանագիր կնքած անձը՝ առանց Փոխատուի համաձայնության:

7.5. Կողմերի անվանման, գտնվելու վայրի, բանկային վավերապայմանների փոփոխման կամ վերակազմավորման դեպքում նրանք պարտավոր են երկշաբաթյա ժամկետում միմյանց գրավոր տեղեկացնել տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին:

 

 1. 8. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

 

 1. 9. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը ենթակա են լուծման դատական կարգով:

 1. 10. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

11.1. Փոխատուի վերակազմակերպման դեպքում սույն պայմանագրով Փոխատուի իրավունքները և պարտականություններն անցնում են իրավահաջորդին։

11.2. Փոխառուի վերակազմակերպման դեպքում Փոխառուի իրավունքները և պարտականությունները սույն պայմանագրով անցնում են նրա իրավահաջորդին:

 

 1. 11. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 12.1. Սույն պայմանագիրը կնքված է համարվում անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման պահից։

12.2. Պայմանագրի գործողության ժամկետի սկիզբ է համարվում անշարժ գույքի հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրման օրը։

12.3 Սույն պայմանագիրը կնքված է______________ լեզվով,______ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, սակայն օրինակների միջև հակասության դեպքում նախապատվությունը տրվում է նոտարի մոտ պահպանվող օրինակին: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։

 

12 ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 Փոխատու

 Փոխառու

 ____________________

 ____________________

 (հասցեն)

  (հասցեն)

 _________________________

 _________________________

 (բանկային վավերապայմանները)

  (բանկային վավերապայմանները)

 _________________________

 _________________________

 (ստորագրություն)

 (ստորագրություն)

 

 

 

 

 

Եթե կողմը քաղաքացի է, ապա———————————————————————-——

 

(ազգանունը, անունը, հայրանունը, հասցեն, անձնագրի

————————————————————։ 

            սերիան, ե՞րբ և ո՞ւմ կողմից է տրվել)

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

.....................   ..... – ի N ..... - Ն որոշման

 ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

ՊԵՏԱԿԱՆ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ  ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԻ 

 

 

 

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 

«_________________________________________________________» _____

(կազմակերպության անվանումը)

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ___ - ԱՄՅԱ

 

ԵՐԵՎԱՆ 20__

 

 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

 

«_________________________________________________________________»_____________ 

կազմակերպությունը ստեղծվել է (վերակազմակերպվել է —————————————————

                                                                                                  (նշել հիմնադրի որոշման համարը, տարեթիվը)

որոշմամբ:

Կազմակերպության պետական գրանցման վկայականի համարն է՝ ______________:

 

1.1. Կազմակերպության նպատակները և խնդիրները

 

«_______________________________________» _____ կազմակերպության նպատակներն են (ըստ կազմակերպության կանոնադրության).

 1. ________________________________________________________________________ ,
 2. ________________________________________________________________________ ,
 3. ________________________________________________________________________ և այլն։

 

«__________________________________» _____ կազմակերպության խնդիրներն են (ըստ կազմակերպության կանոնադրության).

 1. ________________________________________________________________________ ,
 2. ________________________________________________________________________ ,

3._______________________________________________________________________________ և այլն։

 

1.2. Կազմակերպության գործունեության իրավական հիմքերը

 

«__________________________________» _____ կազմակերպությունն իր գործունեության

ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, ———————--------------------------————

                   (նշել կազմակերպության տվյալ տեսակին վերաբերող օրենքը) 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, «_______________________ ____________________» ____ կազմակերպության կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով:

«__________________________________» _____ կազմակերպության աշխատողների միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

1.3. Կազմակերպությունում առկա մարդկային ռեսուրսներն են.

 

1. ________________________________________________________________________ ,

 (ղեկավար կազմի անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոն)

2. ________________________________________________________________________ ,

(մշտական աշխատողների անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոն)

3. _______________________________________________________________________

 (ծրագրի իրականացման համար ներգրավված անձանց անուն, ազգանուն, հայրանուն, մասնագիտացում)

4. ________________________________________________________________________

(տեղեկատվություն ծրագրին մասնակցող այլ անձանց վերաբերյալ)

 

1.4. Կազմակերպության գործունեության ոլորտը

 

«__________________________________» _____ կազմակերպության գործունեության ոլորտներն են՝

 1. ________________________________________________________________________ ,
 2. ________________________________________________________________________ ,
 3. ________________________________________________________________________ ,
 4. _______________________________________________________________________ և այլն:

 

 1. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

2.1. Ծրագրի նպատակը

 

Սույն ծրագրի իրականացման համար հիմք է հանդիսացել՝

 1. ________________________________________________________________________ ,
 2. ________________________________________________________________________ ,
 3. ________________________________________________________________________ :

Եթե ծրագրի իրականացման համար հիմք է հանդիսացել որևէ իրավական ակտ, ապա անհրաժեշտ է նշել իրավական ակտի անվանումը, համարը, տարեթիվը և ընդունող մարմինը: Համայնքի կողմից իրականացվող ծրագրի դեպքում անհրաժեշտ է նշել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատվող մարզի զարգացման սոցիալ-տնտեսական գործող ծրագրի հետ առնչությունը:

 

 

2.2. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրները

 

Սույն ծրագրի շրջանակներում առաջիկա ___ տարիների համար կազմակերպության գործունեության կազմակերպման ֆինանսական աղբյուրներ են հանդիսանում.

1.__________________________________________________________________________ ,

(նշել ֆինանսավորող կազմակերպության անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն

և ֆինանսավորման չափը՝ ըստ տարիների)

2. ________________________________________________________________________ ,

3. _______________________________________________________________________:

 

2.3. Ծրագրի իրականացման ժամկետները

 

Սույն ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ____ տարվա ընթացքում:

 

2.4. Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումները

 

Սույն ծրագրի շրջանակներում առաջիկա ___ տարիներին «____________________________» _____ կազմակերպությունը նախատեսում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝

 

1-ին տարվա ընթացքում՝

__________________________________________________________________________,

(նշել միջոցառման(ների) անվանումը)

2-րդ տարվա ընթացքում՝

___________________________________________________________________________,

(նշել միջոցառման(ների) անվանումը)

3-րդ տարվա ընթացքում՝

___________________________________________________________________________,

(նշել միջոցառման(ների) անվանումը)

4-րդ տարվա ընթացքում՝

___________________________________________________________________________:

(նշել միջոցառման(ների) անվանումը)

 

2.5. Ծրագրի իրականացման ակնկալվող արդյունքը

 

Սույն ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում ակնկալվում է, որ

«_________________________________» _____ կազմակերպությունը կապահովի ___________

____________________________________________________________________________________»։

(նշել ծրագրի չափելի արդյունքները, շահառուների թիվը, մյուս անհրաժեշտ տեղեկությունները)

 

 

 

 1. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 1073-Ն որոշումը։
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

 

 

 

 • Քննարկվել է

  04.10.2019 - 20.10.2019

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Պետական գույքի կառավարում

 • Նախարարություն

  Պետական գույքի կառավարման կոմիտե

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1764

Տպել