Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

<<Ռազմական ոստիկանության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<<Ռազմական ոստիկանության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի

նախագծի ընդունման

 

 1. Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

Օրենքի նախագծի ներկայացումը պայմանավորված է ռազմական ոստիկանության գործառույթները հստակեցնելու, <<Ռազմական ոստիկանության մասին մասին>> ՀՀ օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ընդունված այլ օրենքների (<<ՀՀ զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք>> ՀՀ օրենք) հիման վրա ռազմական ոստիկանության իրավասությունները, ռազմական ոստիկանության ծառայողների գործառնական պարտականությունները, մասնագիտական գործունեությանը և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջներ սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրությանն առնչվող դրույթները ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ: Օրենքի նախագծի ներկայացումը նախատեսվել է նաև ՀՀ կառավարության 2016թ. մարտի 10-ի թիվ 245-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկի 53-րդ կետով:

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Գործող օրենքում կարգավորումներ սահմանված չեն կարգապահական մեկուսարաններում և կարգապահական վաշտերում ռազմական ոստիկանության գործառույթների վերաբերյալ, միաժամանակ հստակեցված չեն ռազմական ոստիկանության համակարգում պաշտոն զբաղեցնող ծառայողների գործառնական պարտականությունները, մասնագիտական գործունեությանը և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջները, ինչն էական խնդիրներ է առաջացնում ռազմական ոստիկանության գործունեության թափանցիկության, զինված ուժերում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների երաշխավորվածության և պաշտպանության պատշաճ ապահովման գործընթացում:

 1. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է ապահովելու ռազմական ոստիկանության գործունեության թափանցիկությունը, հստակ ամրագրելու ռազմական ոստիկանության իրավասությունները և ռազմական ոստիկանության ծառայողների գործունեությանը ներկայացվող պահանջները, օրենքի դրույթները ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններին համապատասխանեցմանը:

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Օրենքի նախագծով ռազմական ոստիկանության գործունեության իրավական հիմքերի շարքում ներառվում են նաև այն նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները, որոնց համաձայն ռազմական ոստիկանությունն իրականացնում է իր գործառույթները (ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, <<Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին>> և <ՀՀ զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք> ՀՀ օրենքներ, ՀՀ պաշտպանության նախարարի 07.08.2012թ. թիվ 836-Ն հրաման), նախագծով սահմանվում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 98.1-րդ և 98.11-րդ հոդվածների հիման վրա պաշտպանության միջոց կիրառված զինծառայողների անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև կայազորային մեկուսարաններից օրենքով սահմանված դեպքերում ժամկետային պարտադիր զինծառայողներին նշանակված զորամասեր տեղափոխելու գործընթացում ռազմական ոստիկանության կողմից ներկայումս իրականացվող պրակտիկան, սահմանվում է ռազմական ոստիկանության պաշտոնների անձնագրերը, որոնք ներառելու են ռազմական ոստիկանության ծառայողների իրավունքների ու պարտականությունների նկարագիրը և տվյալ պաշտոնում ռազմական ոստիկանության ծառայողին մասնագիտական գիտելիքների ու աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջները, ռազմական ոստիկանության ծառայողի պարտադիր ատեստավորումը: Նախատեսվում է նաև ՀՀ ոստիկանության պետին պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից ազատման հետ կապված օրենքի դրույթները համապատասխանեցնել ՀՀ Սահմանադրության 133-րդ հոդվածի պահանջներին` նախատեսելով, որ այդ դրույթներն ուժի մեջ են մտնում ՀՀ Սահմանադրության 133-րդ հոդվածն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է ՊՆ իրավաբանական վարչության և ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության կողմից:

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Օրենքի ընդունումը կապահովի օրենքի դրույթների համապատասխանեցմանը ՀՀ Սահմանադրության պահանջներին, ռազմական ոստիկանության խնդիրների և դրանցից բխող գործառույթների հստակ սահմանումը, զինված ուժերում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների երաշխավորվածությունն ու պաշտպանությունը, խթան կհանդիսանա պաշտպանության համակարգում բարեվարքության ամրապնդման, զինվորական կառավարման էթիկայի բարելավման և թափանցիկության ապահովման համար:

 1. Այլ տեղեկություններ չկան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների վրա ազդեցությունը

Ցուցանիշներ

ընթացիկ (n-րդ) տարի

Հաջորդող 3 տարիները

n +1

n +2

n +3

Ըստ n - րդ տարվա պետական բյուջեի 

 

փոխու-թյունը n - րդ տարվա պետական բյուջեի  համեմատ

Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n)

Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n)

Փոփոխությունն ընթացիկ տարվա համեմատ (n)

1

2

3

4

5

6

1.Եկամուտներ

Չկա

-

-

-

-

1.1. պետական բյուջեի եկամուտներ

 

 

 

 

 

1.2. ՏԻՄ եկամուտներ

 

 

 

 

 

2. Ծախսեր

Չկա

-

-

-

-

2.1. պետական բյուջեի ծախսեր

 

 

 

 

 

 2.2. ՏԻՄ բյուջեի ծախսեր

 

 

 

 

 

3. Ֆիսկալ ազդեցության գնահատական

Չկա

-

-

-

-

3.1. պետական բյուջե

 

 

 

 

 

3.3. ՏԻՄ բյուջե

 

 

 

 

 

4. Եկամուտների և ծախսերի հաշվարկների մանրամասն ներկայացում (անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներկայացվել հավելվածի տեսքով):

 

Չկա

 

 

4.1. Եկամուտների գնահատում

4.2. Ծախսերի գնահատում

5.  Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

Չկա

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Ռազմական ոստիկանության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ

 

Օրենքի նախագծի ընդունման կապակցությամբ նախատեսվում է`

 1. փոփոխություններ կատարել ՀՀ կառավարության 19.07.2007թ. թիվ 884-Ն որոշմամբ հաստատված ռազմական ոստիկանության կառուցվածքում,
 2. ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով հաստատել ռազմական ոստիկանության պաշտոնների անձնագրերը, ռազմական ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման կարգը և պայմանները, կայազորային մեկուսարաններից ժամկետային պարտադիր զինծառայողներին հետագա զինվորական ծառայությունը շարունակելու համար նշանակված զորամասեր տեղափոխելու կարգը:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<Ռազմական ոստիկանության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը հրապարակային քննարկման ներկայացնելու վերաբերյալ

 

 1. Օրենքի նախագիծը տեղադրվել է իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկման համար նախատեսված միասնական կայքում:

 

 

 

 • Քննարկվել է

  24.03.2017 - 15.04.2017

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Անվտանգություն

 • Նախարարություն

  Պաշտպանության նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 1511

Տպել