Հիշել նախագիծը

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման պետական ծրագիրը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 429 և 1999 թվականի հունիսի 7-ի թիվ 392 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ի ԹԻՎ 429 ԵՎ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 7-Ի ԹԻՎ 392 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Ղեկավարվելով <<Սեյսմիկ պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով, 37-րդ հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հաստատել՝

1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման պետական ծրագիրը (այսուհետ Պետական ծրագիր)՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումների Պետական ծրագրի ժամանակացույցը` համաձայն N 2 հավելվածի,

3) Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման պետական ու մարզային ծրագրերի հաստատման ընթացակարգը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

 1. Ֆինանսների նախարարին` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման պետական ծրագրում ներառված միջոցառումների ֆինանսավորման հնարավորության հարցը քննարկել համապատասխան տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակներում:
 2. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրի մասին» թիվ 429 և ՀՀ կա­ռավարության 1999 թվականի հունիսի 7-ի «Երևանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրի մասին» թիվ 392 որոշումները:
 3. 4. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին.

1) ընդունել «Երևանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագիր:

2) Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրերում ներառել սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ` ըստ առաջնահերթության (կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և հեռանկարային) և ներկայացնել լիազորված մարմնի համաձայնեցմանը՝ յուրաքանչյուր կիսամյակ ներկայացնելով տեղեկատվություն.

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                                       ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

_______ N__ որոշման

 

Պ ԵՏԱԿԱՆ   Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ

 

 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման Պետական ծրագրով (այսուհետ` Պետական ծրագիր) ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:
 2. Հայաստանի Հանրապետությունում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումն առանձին, ինքնուրույն և կարևորագույն խնդիր է՝ հետևյալ գլխավոր պատճառներով`

1) շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության զգալիորեն ցածր մակարդակն իրական սեյսմիկ վտանգի մակարդակից.

2) բնակչության ու ղեկավար մարմինների` սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված գործողություններին պատրաստվածության ոչ անհրաժեշտ մակարդակը:

 1. Պետական ծրագրի կատարումն իրականացվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների, բոլոր շահագրգիռ պետական մարմինների կողմից` իրենց վերապահված գործառույթների շրջանակներում:

 

 1. ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ

 

 1. Հայաստանի տարածքն ինչպես և անցյալում, կարող է ենթարկվել 7.0 և ավելի մագնիտուդով ուժեղ երկրաշարժի, ինչը համապատասխանում է 9-10 և ավելի բալ ուժգնության՝ ըստ MSK-64 սանդղակի: Հատուկ Պետական ծրագրով սեյսմիկ ռիսկի մակարդակն զգալիորեն չնվազեցնելու դեպքում զոհերի և կորուստների թիվը կհասնի այնպիսի մակարդակի, որի դեպքում հնարավոր չի լինի արդյունավետ օգնություն ցուցաբերել բնակչությանը և վերացնել ավերածությունները:
 2. 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո վերանայվեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ պայմանները, ինչի արդյունքում երկրաշարժից սեյսմիկ ազդեցության գնահատականը բարձրացավ 1-2 բալով: Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի գերակշիռ մասը կառուցվել է մինչև 1990 թվականը, և հանրապետությունում սեյսմիկ պայմանների վերանայումից հետո դրանք արդեն իսկ չեն բավարարում ներկայիս գործող սեյսմիկ նորմերի պահանջներին: Այս հանգամանքներով պայմանավորված` կարևորվում է շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունությանը և հուսալիությանն ուղղված միջոցառումների հետևողական իրականացումը:

 

III. ԾՐԱԳՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԾՐԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼՈՒԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

 1. Պետական ծրագրի գլխավոր նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը մինչև բնակչության անվտանգությունն ու հանրապետության կայուն զարգացումն ապահովող մակարդակը:
 2. Պետական ծրագիրը հիմք է Հայաստանի Հանրապետության համայնքների զարգացման ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ ներառելու համար:
 3. Պետական ծրագիրն ընդգրկում է երեք հիմնական խնդիրների լուծումը`

1) սեյսմիկ վտանգի գնահատում.

2) սեյսմիկ ռիսկի գնահատում.

3) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում:

 1. Սեյսմիկ վտանգի գնահատումը բաղկացած է երկու հիմնական մասերից`

1) առաջնային սեյսմիկ վտանգի գնահատում.

2) երկրորդային սեյսմիկ վտանգի գնահատում:

 1. Առաջնային վտանգը գրունտի ցնցումները, ճեղքվածքները, երկրակեղևի խզվածքներն են, այսինքն` երկրաշարժը: Երկրորդային վտանգը երկրաշարժերով պայմանավորված բնական և տեխնածին երևույթներն են:
 2. Բնական երևույթների թվում են սողանքները, փլուզումները, սելավները, դիֆերենցված նստվածքները, գրունտի ջրիկացումը, ենթաողողումը: Տեխնածինների թվում են վթարները, հրդեհները:
 3. Առաջնային վտանգի գնահատումն ընդգրկում է երկարաժամկետ և ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը: Երկարաժամկետ վտանգի գնահատումն առավելագույն հնարավոր ցնցումների տեղի և ուժգնության որոշումն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում` հաջորդաբար աճող մասշտաբների քարտեզներում: Առաջնային վտանգը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի համար մանրամասնորեն որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների տարածքների սեյսմամիկրոշրջանացման (ՍՄՇ) M=1:5000, M=1:10000 քարտեզների միջոցով:
 4. Ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ նրանից վտանգավոր հեռավորության վրա հնարավոր ուժեղ սեյսմիկ իրադարձության (I7 բալ MSK-64 սանդղակով) տեղի, ուժգնության և ժամանակի կանխատեսումն է:
 5. Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը համալիր խնդիր է, որի լուծումը պահանջում է նկատի ունենալ բոլոր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները: Այդ խնդրի լուծման համար կազմվում են մարզերի և բնակավայրերի տարածքների սեյսմիկ ռիսկի տարբեր մասշտաբների քարտեզներ: Սեյսմիկ ռիսկի ճիշտ գնահատումը թույլ կտա մշակել դրա նվազեցման արդյունավետ միջոցառումների ծրագրեր: Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը ենթադրում է հետևյալ խնդիրների լուծումը`

1) շենքերի և շինությունների խոցելիության գնահատում երկրաշարժի տարբեր սցենարների դեպքում.

2) հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների՝ սեյսմիկ խոցելիության գնահատում.

3) երկրաշարժի տարբեր սցենարների դեպքում մարդկային կորուստների գնահատում.

4) երկրորդային սեյսմիկ վտանգով պայմանավորված՝ բնական և տեխնածին երևույթների ռիսկի գնահատում.

5) բնակավայրի ենթակառուցվածքների (ջրագծեր ու կոյուղագծեր, էլեկտրամատակարարման 6 կՎ ու ավելի լարման գծեր, գազամատակարարման միջին ճնշման գծեր և այլն) սեյսմիկ ռիսկի գնահատում.

6) բնակավայրի կենսաապահովման արտաքին գծերի (ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման, հեռախոսային կապի, երկաթուղու, ավտոճանապարհների և այլն) սեյսմիկ խոցելիության գնահատում.

7) բնակավայրի տարածքի սեյսմիկ ռիսկի գնահատում.

8) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման կոնկրետ առաջարկները ներկայացնելը:

 1. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը ենթադրում է հետևյալ խնդիրների լուծումը`

1) ռիսկի նվազեցման համար իրավական հիմք ապահովող նորմատիվ փաստաթղթերի ընդունում.

2) Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման կառավարման կենտրոնի ստեղծում.

3) վաղ ահազանգման համակարգի ստեղծում.

4) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման` ֆինանսավորմամբ ապահովված միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի (տիպային բնակելի, դպրոցների, առողջապահական հիմնարկների և այլ շենքերի) մշակում ու իրականացում, որը ներառի վտանգի մակարդակին համապատասխան շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացումը, ենթակառուցվածքների ու կենսաապահովման գծերի սեյսմիկ խոցելիության նվազեցումը, արդյունավետ հողօգտագործումը.

5) տիպային, մեծ քանակ կազմող շենքերի ուժեղացման նոր, էժան ու արդյունավետ տեխնոլոգիաների ընտրում, տեղայնացում ու մշակում, այդ թվում՝ գործարանային արտադրության կոնստրուկցիաների կիրառմամբ.

6) երկրաշարժի երկրորդային հետևանքների (հրդեհներ, սողանքներ, թունավոր նյութերի արտանետումներ մթնոլորտ ու ջրային միջավայր, հնարավոր համաճարակներ, երկաթուղու և գլխավոր ճանապարհների շարքից դուրս գալը, վնասվածքներ և այլն) նվազեցումը.

7) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ ռիսկի աճի կանխման երկարաժամկետ ծրագրի մշակում, որում կարտացոլվեն վտանգավոր օբյեկտների ապակենտրոնացումը քաղաքներից, քաղաքների մեխանիկական աճի, հետևաբար նաև սեյսմիկ ռիսկի աճի, կանխումը.

8) բնակչության նախապատրաստում (ուսուցում և վարժանքներ).

9) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախապատրաստում ռիսկի կառավարմանը.

10) բժշկական պատրաստվածության բարձրացում.

11) արագ արձագանքման ուժերի զարգացում.

12) փրկարարների պատրաստվածության ապահովում.

13) ապահովագրության համակարգի ստեղծում.

14) բնակչության արտահոսքի կանխում:

 

 1. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 1. Պետական ծրագրի իրականացումը կտա հետևյալ հիմնական արդյունքները`

1) կկազմավորվի նոր հեռանկարային երկարաժամկետ պետական քաղաքականություն` բնակչության անվտանգությանը և Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացմանն ուղղված սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում.

2) կստեղծվի պլանավորված, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից համակարգվող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համակարգ, որը կիրականացվի պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, այսինքն` գործնականում ամբողջ հասարակության հետ համատեղ, ինչը համապատասխանում է այս բարդագույն խնդրի լուծման միջազգային մոտեցմանը.

3) կբարձրանա պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդհանուր պատրաստվածությունն ուժեղ ցնցումների և աղետների նկատմամբ.

4) նախադրյալներ կստեղծվեն սեյսմիկ ռիսկը նվազեցված տնտեսության մեջ խոշոր ֆինանսական ներդրումների համար.

5) կընդգրկվեն սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման նորագույն տեխնոլոգիաներ.

6) բոլոր ուղղություններով` սեյսմիկ վտանգի կանխատեսումից մինչև սեյսմակայուն շինարարություն և բնակչության նախապատրաստում, նոր տեխնոլոգիաների ներդնում, ինչը հնարավոր կլինի օգտագործել պետության գործունեության բոլոր մնացած ոլորտներում.

7) կբարելավվեն տեխնիկական բազան և գիտելիքների բազան ապահովագրության, գիտության և տեխնիկայի զարգացման համար:

 1. Նշված ակնկալվող արդյունքները կարող են ձեռք բերվել միմյանց լրացնող ծրագրերի մշակման և իրականացման միջոցով` երեք հիմնական ուղղություններով`

1) սեյսմիկ վտանգի գնահատման բնագավառում`

ա. ազգային դիտացանցի, ինչպես նաև տվյալների հավաքման, մշակման և վերլուծության հետագա զարգացում,

բ. տվյալների բազայի և գիտելիքների բազայի հետագա զարգացում, սեյսմիկ վտանգի կանխատեսում` փորձագիտական համակարգերի և աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ՝ ԱՏՀ) հիման վրա և դրա քարտեզագրում,

գ. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, շահագրգիռ պետական մարմիններին և բնակչությանը կանխատեսման տեղեկատվության փոխանցման կանոնակարգի մշակում լիազոր մարմնի կողմից և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն՝ հաստատման.

2) սեյսմիկ ռիսկի գնահատման բնագավառում`

ա. տվյալների բազայի և գիտելիքների բազայի ստեղծում և զարգացում,

բ. ռիսկի ամբողջական, բազմագործոնային վերլուծություն,

գ. սեյսմիկ ռիսկի քարտեզագրում ԱՏՀ-ի հիման վրա.

3) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բնագավառում`

ա. Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքով հնարավոր ուժեղ երկրաշարժի դեպքում վաղ ահազանգման համակարգի ստեղծում,

բ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խոցելիության նվազեցում` գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման, քաղաքաշինական նորմերի հիման վրա նոր սեյսմակայուն շինարարության, սողանքավտանգ և նստվածքավտանգ տեղամասերի արդյունավետ պաշտպանական ինժեներական կառուցվածքների ստեղծման, հանրապետության տարածքի ինժեներական պաշտպանության գծով, այլ միջոցառումների միջոցով,

գ. բնակչության պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում` հատուկ հեռուստառադիոհաղորդումների կազմակերպման, համապատասխան գրականության և ձեռնարկների լույսընծայման և տարածման, երկրաշարժից առաջ, ընթացքում և հետո բնակչության գործողությունների վերաբերյալ ուսումնական ծրագրերի մշակման և օգտագործման, տարբեր տարիքային խմբերի մարդկանց հոգեբանական նախապատրաստման, օգնություն ցուցաբերելու անհատական և կոլեկտիվ միջոցների ուսուցման, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում բնակչությանը երկրաշարժերից և դրանց հետ կապված երկրորդային աղետներից պաշտպանությունն ուսուցանող պատրաստված հրահանգիչների ցանցի ստեղծման, ուսումնական տագնապների անցկացման միջոցով: Բոլոր թվարկված ծրագրերն իրականացվում են բնակչության տարբեր շերտերի համար՝ հասարակության յուրաքանչյուր շերտին առանձնահատուկ մոտեցում կիրառելով,

դ. պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախապատրաստում ռիսկի կառավարմանը` ուժեղ երկրաշարժի կամ դրա վտանգի դեպքում գործողությունների վերաբերյալ մեթոդական նյութերի մշակման, ուժեղ երկրաշարժի կամ դրա վտանգի դեպքում որոշումներ ընդունելու վերաբերյալ գործնական պարապմունքների անցկացման սցենարի մշակման, կառավարման մարմինների ղեկավար աշխատողների նախապատրաստման և վերապատրաստման ուսումնական բազայի կատարելագործման և այլնի միջոցով,

ե. բժշկական պատրաստվածության բարձրացում` աղետների բժշկության տեղեկատվական-կառավարման ավտոմատացված ծրագրի մշակման և ներդրման, հանրապետության մակարդակով աղետների բժշկության ծառայության զարգացման ծրագրի մշակման և ներդրման, հնարավոր սանիտարական կորուստների (զոհվածների և վիրավորների) ռիսկի գնահատման նպատակով երկրաշարժերի դեպքում վնասվածքների առանձնահատկությունների վերլուծության, երկրաշարժերի հետևանքների վերացման համար անհրաժեշտ միջոցներն ու ուժերն արտացոլող բժշկական-աշխարհագրական քարտեզների մշակման միջոցով,

զ. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության մասնագիտական փրկարարական նյութատեխնիկական բազայի և հանդերձավորման հետագա զարգացում,

է. բնակչության արտագաղթի կանխում` երկրաշարժերի դեպքում առաջին անհրաժեշտության ենթակառուցվածքների կայուն գործունեության ապահովման ծրագրի մշակման միջոցով,

ը. անձի հոգեբանական խոցելիության նվազեցում` համապատասխան միջազգային կազմակերպություններից տեղեկատվության հավաքման, Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում սթրեսի հաղթահարման մեթոդների մշակման, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ուսուցողական ծրագրերի մշակման միջոցով: Պետական ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա բարձրացնելու ուժեղ երկրաշարժերին Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պատրաստվածության մակարդակը, ինչը, իր հերթին, երկրաշարժերի հետևանքների վերացման ծախսերի նվազեցման միջոցով կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության առավել կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը:

 1. Պետական ծրագրի իրականացման ընթացքում դրական տեղաշարժեր ձեռք կբերվեն նաև հետևյալ ուղղություններով`

1) շրջակա միջավայրի վիճակի բարելավում և դրա պահպանություն.

2) հասարակական կազմակերպությունների ակտիվացում և ընդգրկում ընդհանուր կառավարման համակարգում.

3) երեխաներին կենսականորեն անհրաժեշտ հմտությունների ուսուցման և վարժանքների կազմակերպում.

4) հաշմանդամների բժշկասոցիալական վերականգնում, նրանց ընդգրկումն ընդհանուր կառավարման համակարգում:

 

 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Պետական ծրագրի պատասխանատու կատարողն ու համակարգողն է:
 2. Առաջարկել համայնքների ղեկավարներին`

1) մասնակցել համայնքի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բնագավառում տարվող աշխատանքների կազմակերպմանը,

2) ապահովել համայնքի տարածքում ուժեղ երկրաշարժերին բնակչությանը նախապատրաստելու աշխատանքները,

3) աջակցել համայնքի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում պետական ծրագրերի կատարմանը:

 1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ռազմավարության հիմքում ընկած են հետևյալ հիմնական սկզբունքները`

1) պատրաստվածության գերակայությունը վերականգնման նկատմամբ.

2) պատրաստվածության ոլորտում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բոլոր տարրերի հավասար գերակայությունը.

3) Պետական ծրագրի իրականացման գործընթացում պետական մարմինների, պետական կառավարման տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և ընդհանրապես հասարակության մասնագիտաբար համակարգվող ջանքերի միասնականությունը.

4) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման հիմնախնդրի բոլոր ուղղություններով ենթածրագրերի զուգահեռ իրականացումը.

5) Պետական ծրագրի միջազգայնացումը` դրա իրականացման մեջ լավագույն միջազգային և ազգային կենտրոնների ընդգրկման միջոցով.

6) օտարերկրյա դոնորների և ներդրողների ընդգրկումը Պետական ծրագրի տարբեր ենթածրագրերի ֆինանսավորման համար.

7) Պետական ծրագրի բազմափուլային բնույթը` կազմված կարճաժամկետ (մինչև 1 տարի), միջնաժամկետ (մինչև 5 տարի) և երկարաժամկետ (մինչև 20 տարի) ենթածրագրերից, որոնք իրականացվում են տարբեր պետական մարմինների կողմից:

 1. Պետական ծրագրի իրականացմանը մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հասարակական կազմակերպություններ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրենց վերապահված գործառույթների շրջանակներում:
 2. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները մասնակցում են սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքի և նրա համայնքների զարգացման հեռանկարային ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին:
 3. Անհրաժեշտության դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կարող է արտաբյուջետային միջոցների հաշվին Պետական ծրագրի տարբեր բաժինների իրականացման համար ներգրավել տարբեր օտարերկրյա փորձագետների:
 4. Պետական ծրագրի իրականացումը կբարձրացնի ուժեղ երկրաշարժերին Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պատրաստվածության մակարդակը: Դա, իր հերթին, կհանգեցնի սեյսմիկ ռիսկի զգալի նվազեցմանը, ինչը, ընդհանուր առմամբ, կապահովի հասարակության կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացումը:

 

 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ

 

 1. Պետական ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից, համայնքային բյուջեից և օրենքով չարգելված այլ միջոցներից:

26.1 ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը նպաստում է օտարերկրյա դոնորների և ներդրողների ընդգրկմանը Պետական ծրագրի տարբեր ենթածրագրերում:

 

VII. ԾՐԱԳՐԻ ՌԻՍԿԸ

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականության փոփոխությունը Հայաստանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման Պետական ծրագրի առաջնահերթության նկատմամբ, Պետական ծրագրի իրականացման համար դոնորների բացակայությունը:

 

VIII. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 1. Պետական ծրագրի իրականացման համար հաշվետվությունը ներկայացվում է հետևյալ ընթացակարգերով՝

1) Պետական ծրագրի կատարողների կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվություն է ներկայացվում Պետական ծրագրի համակարգողին: Պետական ծրագրի համակարգողը յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ արդյունքների մասին տեղեկատվություն է ներկայացնում պատվիրատուին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը: Արդյունքների մասին տեղեկատվությունն ընդգրկվում է սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում լիազորված մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նիստի ամենամյա հաղորդման մեջ.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է պահանջել լրացուցիչ հաշվետվություն՝ դրա մասին իր քննարկումից առնվազն երեք ամիս առաջ տեղեկացնելով Պետական ծրագրի համակարգողից:

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

______N __ որոշման

 

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

 

Անմիջական նպատակները

Արդյունքները

Միջոցառումները

Ծրագրի կատարողները

Ժամանակացույցը

 

Ֆինանսավորումը

 

1

2

3

4

5

6

Անմի­ջա­­­կան նպա­­տակ 1

 

Սեյսմիկ վտանգի գնահա­տում

 

1.1. Արդյունք 1

Սեյսմիկ վտան­գի և դրա հետ կապված երկ­րորդա­յին վտան­­­գավոր եր­ևույթների գնահատում

 

1.1.1. Միջոցառում 1

Սեյսմիկ վտանգի և դրա հետ կապված այլ երկրորդային վտանգ­ների մոնիթորինգ

 

1.1.2. Միջոցառում 2

Տվյալների հավաքման ու վերլուծության գոյութ­յուն ունեցող համակար­գի զար­գացում և կատա­րելագործում

 

 

1.1.3. Միջոցառում 3

Սեյսմիկ վտանգի վերա­բերյալ ստեղծված տվյալների բազայի համալրում

 

ՀՀ ԱԻՆ

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ համայնքներ (համաձայնությամբ), ՀՀ ՔԿ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ), ՀՀ ՏԿՏՏՆ, ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե, ՀԱԷԿ (համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրա­յին կոմիտե, ՀՀ ԳՆ

 

Անընդմեջ

իրականացվող

մոնիթորինգ

 

 

 

Հիմնավորված ան­հրա­­ժեշտու­թյան դեպքում

 

 

 

 

 

Անընդմեջ իրականացվող տվյալների բա­զայի ընդ­­­լա­յ­­­­նում (սեյսմիկ վտանգի գնահատման վերա­բեր­յալ տվ­յալների բազան լրաց­­­վում է ծրագրի կատա­րող­ների կողմից ներկայացվող տվյալներով` լիազոր մարմնի ներկայացրած ցանկի և ժա­մա­նակա­ցույցի համաձայն):

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Միջոցառում 4

Համապատասխան փոր­ձագիտական հա­մա­կարգերի մշակում` սեյսմիկ վտանգի և դրա հետ կապված հնարա­վոր աղետների կանխա­տես­ման համար

(գիտական ուղղվածություն ունեցող աշխատանքներ են)

 

 

1.1.5. Միջոցառում 5

Ազգային դիտացանցի կա­­պի համակարգի ընդ­­լայնում և կատարե­լագործում տարբեր հիերար­խիային մակար­դակներով

 

1.1.6. Միջոցառում 6

Սեյսմիկ իրադարձության նախանշանների և ուժեղ երկրաշարժի միջև օրինաչափությունների հաստատում

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձա­յ­նությամբ),

ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀՀ կառա­­­վարու­թյանն առ­ըն­թեր միջու­կային ան­վ­տան­գու­թյան կար­­­­­գա­վորման

պե­տա­կան կոմիտե,

ՀԱԷԿ (համաձա­յ­նությամբ)

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՏԿՏՏԿՆ

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձա­յ­նությամբ)

 

 

Հիմնավորված անհրա­ժեշտու­թյան դեպքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հիմնավորված անհրա­ժեշտու­թյան դեպքում

 

 

 

 

 

Անընդմեջ իրականացվող գիտաարտադրական ուսումնա­սի­րու­­թյուն

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

1.1.7. Միջոցառում 7

Սեյսմիկ շրջանացման մեթո­դիկայի վերամշակում և լրացում

 

1.1.8. Միջոցառում 8

Սեյսմիկ վտանգի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ քարտեզագրում

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9. ՀՀ Նախագահին,
ՀՀ կառավարությանը, շահագրգիռ պետական մարմիններին  և բնակչու­թյանը ուժեղ երկրաշարժի կանխատեսման տեղեկա­տվության փոխանցման կանո­նակարգի մշակում

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՔԿ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձա­յ­նությամբ)

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ համայնքներ

(համաձա­յ­նությամբ),
ՀՀ ՏԿԶՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ

Հիմնավորված անհրա­ժեշտության դեպքում

 

 

 

1) սեյսմիկ վտան­գի կարճա­ժամ­­կետ և միջնաժամկետ քարտեզագրում կատար­վում է անընդմեջ իրա­կա­նացվող մոնիթորինգի արդյունքում.

2) սեյսմիկ վտան­գի երկա­­րա­­ժամ­կետ քարտեզա­-գրում իրականաց­վում է քաղաքա­շի­նական փաս­տաթղթերի կազմման ընթաց­­քում

 

2019 թվականի ընթացքում

Համաձայն ՀՀ կառավա­րութ­յան 06.04.2017թ. N 346-Ն որոշման

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

 

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

Անմի­ջա­կան նպա­տակ­ 2. 

 

Սեյսմիկ ռիսկի գնահա­տում

 

 

2.1. Արդյունք 1 Սեյսմիկ ռիսկի քարտեզներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Միջոցառում 1

Սեյսմիկ ռիսկի տվյալների բազայի համալրում

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Միջոցառում 2

ԱՏՀ-ի (GIS) բազայի հի­ման վրա սեյսմիկ ռիսկի ծրագրերի փաթեթի մշա­կում և կատարելագործում (գիտական ուղղվածություն ունեցող աշխատանքներ են)

 

 

 

2.1.3. Միջոցառում 3

ՀՀ համայնքների տա­րածք­ների տեղագրա­կան գծագրե­րի կազ­մում` յուրա­քանչ­յուր օբ­­յեկ­տի նախա­գծա­­­­յին սեյս­մակայու­նության նշումով

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՔԿ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԳԱԱ (հա­մաձանությամբ),  ՏԿՏՏՆ, ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգու­թյան կա­ր­գավորման պե­տա­կան կոմիտե, ՀԱԷԿ (համաձանությամբ), ՀՀ ԳՆ, ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրա­յին կոմիտե

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձա­­յ­նությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ հա­մայնք­ներ

(համաձա­յ­նությամբ),

ՀՀ ԱԻՆ

Անընդմեջ իրականացվող տվյալների բազայի ընդ­­­­լայ­­նում (սեյսմիկ ռիսկի գնա­հատման վերաբերյալ տվ­յալների բազան  լրացվում է ծրագրի կատարողների կող­­մից ներ­կայաց­վող տվյալ­­ներ­ով` լիազոր մար­մ­­­նի ներկայաց­րած ցանկի և ժա­մ­ա­նակա­ցույցի համաձայն):

Հիմնա­վոր­ված անհրա­ժեշ­տու­թյան դեպքում

 

 

 

 

 

 

 

 

Համաձայն համայնքների սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ծրագրերի

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

2.1.4. Միջոցառում 4

ՀՀ համայնքներում շենքերի և շինութ­յունների փաստացի տեխնիկական վիճակի և վնաս­վածության աստիճանի հայտնա­բերման նպատակով հետազննման իրականա­ցում և փաստացի սեյսմա­կայունության որոշում

 

2.1.5. Միջոցառում 5

Ռիսկի հաշվարկ և քարտեզագրում:

Հատուկ և կարևոր օբյեկտ­ների խոցելիության գնահա­տում, խոցելի օբյեկտների նվազեց­ման ծրագրի մշա­կում և հաստա­տում ՀՀ կառա­վա­րու­թյան կողմից: Դպրոց­ների, հիվանդա­նոց­ների և այլ ուսումնա­կան ու առողջա­պահական հաստատություն-ների խոցելիության գնահա­տում, խոցելի շինությունների նվա­զեցման ծրագրի մշա­կում և հաս­տատում ՀՀ կառա­վա­րու­թյան կողմից: Բազմաբնակարան շեն­քեր­ի ­խոց­ե­լիու­թյան գնահատում, խոցելի շենքերի նվազեցման ծրա­գրի մշակում և հաստա­տում ՀՀ կառավարութ­յան կողմից

ՀՀ համայնքներ

(համաձա­յ­նությամբ), ՀՀ ՔԿ,  ՀՀ ԱԻՆ

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ համայնքներ

(համաձա­յնությամբ)

 

Համաձայն մարզերի և հա­մայնքների սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ծրագրերի

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացվում է հատուկ և կա­րև­որ նշանա­կու­թյան օբ­յեկտների սե­փա­կանա­տե­րերի կողմից, ՀՀ համայնք­ների զար­­գաց­­ման ընթացիկ ծրա­գրերի կազմ­ման ընթաց­քում:

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

Անմի­ջա­կան նպա­տակ 3

 

Հայաստանի Հանրապետու-

թյան տարած­քում սեյսմիկ ռիսկի նվա­զեցում

 

3.1. Արդյունք 1 Հայաստա­նի Հանրա­պե­տության ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­­­­նե­րի նա­խա­րարութ­յան ճգնաժա­մա­յին կա­ռա­վարման ազգային կենտրոն

3.1.1. Միջոցառում 1

Հայաստանի Հանրապետու­թյան համայնքների, սույն ծրագրի կատարողների և Հայաստա­նի Հան­րապե­տության ար­տա­կարգ իրավիճակների նախարարու-թյան միջև կապի արդյունա-վետ միջոցների մշակում

 

3.1.2. Միջոցառում 2

Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան պայման­ներում սեյսմիկ հնարավոր ա­ղետի մասշտաբ­­­­ների և բնույթի գնա­հատ­ման նորա­գույն տեխ­նոլոգիա­ների կիրառումը` փրկա­րա­րական և վերա­կանգնո­ղական աշխա­տանք­ների համար ուժերի և միջոց­ների բաշխ­ման վերաբերյալ ո­րո­շումներ ընդու­նելու նպա­տակով

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՏԿՏՏՆ

ՀՀ համայնքներ

(համաձայ­նությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ

 

Իրականացվում է Հա­յաս­տա­նի Հան­րապե­տության ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­­­­նե­րի նա­խա­րարու­թ­յան ճգնաժա­մա­յին կա­ռա­վար­ման ազգային կենտրոնի ծրա­գրի համա­ձայն:

 

 

Լիազոր մար­մին տարեկան տեղեկատվութ­յուն ներկա­յա­ցնելը տեխնոլո­գիաների կա­տարելա­գործ­ման վերաբերյալ

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆինանսավո­րում չի պահանջվում:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Արդյունք 2 Հայաստանի Հան­րապետության ամ­բողջ տա­րած­քով ու­ժեղ երկ­րա­շար­ժի դեպ­քում վաղ ա­հա­զանգ­ման համա­կար­գի ստեղ­ծում

 

3.1.3. Միջոցառում 3

Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բաղադրիչների վերաբերյալ տվյալների բազայի համալրում

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Միջոցառում 1

Ուժեղ երկրաշարժի վաղ ահազանգման համակարգի նախագծի մշակում:

 

 

 

3.2.2. Միջոցառում 2

Հայաստանի Հանրապետու­թյան արտակարգ իրա­վի­ճակների նախա­րա­րության «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառա­յու­թյուն» ՊՈԱԿ-ի ազգային դի­տա­ցանցի ար­դիա­կանա­ցում` Հայաս­տա­նի Հանրապետութ­յան վաղ ահազանգման համա­կարգում օգտա­գոր­­ծելու նպա­տակով

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ, ՀՀ հա­մայնք­ներ (համաձայնու-թյամբ), ՀՀ ՔԿ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ), ՀՀ ՏԿՏՏՆ, ՀՀ ԷԵԲՊՆ, Հայկական կար­­միր խաչի ընկերություն (համաձայնությամբ)

 

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՏԿՏՏՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՏԿՏՏՆ

 

Անընդմեջ իրականացվող տվյալների բազայի

 ընդլայնում (սեյսմիկ ռիս-կի նվազեցման վերա-բերյալ տվ­յալների բազան լրացվում է ծրագրի կա-տարողների կողմից ներ-կայացվող տվյալներով` լիազոր մարմնի ներկա-յացրած ցանկի և ժամա­նա

 • Քննարկվել է

  19.12.2018 - 03.01.2019

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Արտակարգ իրավիճակներ

 • Նախարարություն

  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 7689

Տպել