Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշում

                                                           ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 7-ի N 317-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1.

Անհրաժեշտությունը

 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշմամբ հաս­տատված «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսա­դրույքների սուբսի­դավորում» ծրագրի շրջանակներում 2011-2016 թվական­ներին գյուղատնտե­սությունում տնտեսավարողներին տրամադրվել է շուրջ 99.1 մլրդ դրամի ընդհանուր գումարով մատչելի (14 տոկոսով) վարկեր: Շահառուների (վարկերի) թիվը կազմել է շուրջ 119.4 հազար միավոր, սուբսիդավորման գումարը կազմել է շուրջ 4.7 մլրդ դրամ: 2011-2014 թվա­կաններին սուբսի­դավորվել է նշված վարկերի 4, իսկ առավել անբա­­րենպաստ 225 համայնք­ների համար՝ 6 տոկոսային կետը։ Սկսած 2015 թվականից հանրա­պետության բոլոր համայնքների համար սուբսիդավորվել է տրամադրված վարկերի 6 տոկոսայհին կետը:  Ընդհանուր առմամբ 2016 թվա­կանին 1-ին և 2-րդ փուլերով տրամադրվել է շուրջ 15.0 մլրդ դրամի վարկային միջոցներ, իսկ տրամադրված վարկերի քանակը կազմել է շուրջ 20.4 հազար միավոր, սուբսիդավորման գումարը 1163.0 մլն դրամ: Նշված վարկերն իրենց դրական ազդեցությունն են ունեցել գարնանացանի պատշաճ կազմա­կերպման, ագրոտեխնիկական և այլ միջոցառումների, ինչպես նաև բերքա­հավաքի աշխա­տանքների ժամանակին և կազմակերպված իրա­կանացման գործում: Գյուղատնտե­սությունում վերջին տարիներին գրանց­ված որոշակի դրական միտումները պայմանավորված են նաև ոլորտին տրա­մադրված մատ­չելի վար­կերով: Գարնան գյուղա­տնտեսական աշխատանքների նախա­պատ­րաստ­ման և պատշաճ իրակա­նացման, մշակության,  բերքահավաքի աշխա­տանք­նե­րի կազ­մա­­կերպ­ման, աշնանա­ցանի նախա­պատ­րաստ­ման և իրակա­նացման գործըն­թացները ընթացիկ տարում պահանջում են մատչելի վարկային ռեսուրսներ, որոնց ապա­հովմանն է ուղղված ներկայացված որոշ­ման նախա­գիծը, համա­ձայն որի տոկոսա­դրույքի սուբսիդա­վորմամբ վարկերի տրա­մադրման ժամ­կետը 2017 թվականի համար սահմանվում է ապրիլի 1-ից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

2.

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի «Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 187-Ն որոշմամբ տոկո­սադրույքի սուբսի­դավորմամբ վարկերի տրամադրման ժամկետ է սահմանվել մինչև 2016 թվա­կանի դեկտեմբերի 31-ը: Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ վարկերի տրա­մադրման շարունակականության ապահովումը 2017 թվականին պահանջում է վարկա­վորման ժամկետի երկարաձգում:

3.

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

 

Որոշման նախագծի ընդունումն իրականացվող քաղաքականության փոփո­խություն չի նախատեսում: Շարունակվում է գյուղատնտեսության ոլորտին մատ­չելի վարկերի տրամադրման քաղաքականությունը:

4.

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 

Գյուղատնտեսության ոլորտին տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ վարկերի տրա­մադրման շարունակականության ապահովում 2017 թվականի ընթացքում:

5.

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

6.

Ակնկալվող արդյունքը

 

Գյուղատնտեսությունում տենտեսավարողների շրջանառու միջոցների համա­լրում, գարնան գյուղատնտեսական, մշակության, բերքահավաքի աշխատանք­ների ագրո­տեխնիկական պահանջներին համապատասխան իրականացում, աշնանացանի նա­խա­­պատ­րաստման և իրականացման ապահովում, գյուղա­տնտեսությունում տնտե­սավա­րողների կարո­ղությունների հզորացում, համա­խառն արտադրանքի ծավալի ավելացում, արտադրու­թյան արդյունավետության և ոլորտի մրցունակության բարձ­րացում:

7.

Այլ տեղեկություններ

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1.

Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրա­ժեշ­տությունը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և /կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում։

2.

Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համա­պատաս­խանությունը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը չի հակասում ՀՀ միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին:

3.

Այլ տեղեկություններ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1.

Հասարակությանը նախագծի մասին իրազեկումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մասին  հասարակությանը չի իրազեկվել:

2.

Հասարակության մասնակցությունը նախագծմանը և/կամ քննարկումներին

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակմանը և /կամ/ քննարկմանը հասարակությունը չի մասնակցել:

3.

Այլ տեղեկություններ

 ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 7-ի N 317-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1.

Անհրաժեշտությունը

 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշմամբ հաս­տատված «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսա­դրույքների սուբսի­դավորում» ծրագրի շրջանակներում 2011-2016 թվական­ներին գյուղատնտե­սությունում տնտեսավարողներին տրամադրվել է շուրջ 99.1 մլրդ դրամի ընդհանուր գումարով մատչելի (14 տոկոսով) վարկեր: Շահառուների (վարկերի) թիվը կազմել է շուրջ 119.4 հազար միավոր, սուբսիդավորման գումարը կազմել է շուրջ 4.7 մլրդ դրամ: 2011-2014 թվա­կաններին սուբսի­դավորվել է նշված վարկերի 4, իսկ առավել անբա­­րենպաստ 225 համայնք­ների համար՝ 6 տոկոսային կետը։ Սկսած 2015 թվականից հանրա­պետության բոլոր համայնքների համար սուբսիդավորվել է տրամադրված վարկերի 6 տոկոսայհին կետը:  Ընդհանուր առմամբ 2016 թվա­կանին 1-ին և 2-րդ փուլերով տրամադրվել է շուրջ 15.0 մլրդ դրամի վարկային միջոցներ, իսկ տրամադրված վարկերի քանակը կազմել է շուրջ 20.4 հազար միավոր, սուբսիդավորման գումարը 1163.0 մլն դրամ: Նշված վարկերն իրենց դրական ազդեցությունն են ունեցել գարնանացանի պատշաճ կազմա­կերպման, ագրոտեխնիկական և այլ միջոցառումների, ինչպես նաև բերքա­հավաքի աշխա­տանքների ժամանակին և կազմակերպված իրա­կանացման գործում: Գյուղատնտե­սությունում վերջին տարիներին գրանց­ված որոշակի դրական միտումները պայմանավորված են նաև ոլորտին տրա­մադրված մատ­չելի վար­կերով: Գարնան գյուղա­տնտեսական աշխատանքների նախա­պատ­րաստ­ման և պատշաճ իրակա­նացման, մշակության,  բերքահավաքի աշխա­տանք­նե­րի կազ­մա­­կերպ­ման, աշնանա­ցանի նախա­պատ­րաստ­ման և իրակա­նացման գործըն­թացները ընթացիկ տարում պահանջում են մատչելի վարկային ռեսուրսներ, որոնց ապա­հովմանն է ուղղված ներկայացված որոշ­ման նախա­գիծը, համա­ձայն որի տոկոսա­դրույքի սուբսիդա­վորմամբ վարկերի տրա­մադրման ժամ­կետը 2017 թվականի համար սահմանվում է ապրիլի 1-ից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

2.

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի «Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 187-Ն որոշմամբ տոկո­սադրույքի սուբսի­դավորմամբ վարկերի տրամադրման ժամկետ է սահմանվել մինչև 2016 թվա­կանի դեկտեմբերի 31-ը: Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ վարկերի տրա­մադրման շարունակականության ապահովումը 2017 թվականին պահանջում է վարկա­վորման ժամկետի երկարաձգում:

3.

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

 

Որոշման նախագծի ընդունումն իրականացվող քաղաքականության փոփո­խություն չի նախատեսում: Շարունակվում է գյուղատնտեսության ոլորտին մատ­չելի վարկերի տրամադրման քաղաքականությունը:

4.

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 

Գյուղատնտեսության ոլորտին տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ վարկերի տրա­մադրման շարունակականության ապահովում 2017 թվականի ընթացքում:

5.

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

6.

Ակնկալվող արդյունքը

 

Գյուղատնտեսությունում տենտեսավարողների շրջանառու միջոցների համա­լրում, գարնան գյուղատնտեսական, մշակության, բերքահավաքի աշխատանք­ների ագրո­տեխնիկական պահանջներին համապատասխան իրականացում, աշնանացանի նա­խա­­պատ­րաստման և իրականացման ապահովում, գյուղա­տնտեսությունում տնտե­սավա­րողների կարո­ղությունների հզորացում, համա­խառն արտադրանքի ծավալի ավելացում, արտադրու­թյան արդյունավետության և ոլորտի մրցունակության բարձ­րացում:

7.

Այլ տեղեկություններ

 

                                                            ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1.

Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրա­ժեշ­տությունը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և /կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում։

2.

Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համա­պատաս­խանությունը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը չի հակասում ՀՀ միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին:

3.

Այլ տեղեկություններ

                                                     ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1.

Հասարակությանը նախագծի մասին իրազեկումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մասին  հասարակությանը չի իրազեկվել:

2.

Հասարակության մասնակցությունը նախագծմանը և/կամ քննարկումներին

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակմանը և /կամ/ քննարկմանը հասարակությունը չի մասնակցել:

3.

Այլ տեղեկություններ

                                         ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 7-ի N 317-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1.

Անհրաժեշտությունը

 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշմամբ հաս­տատված «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսա­դրույքների սուբսի­դավորում» ծրագրի շրջանակներում 2011-2016 թվական­ներին գյուղատնտե­սությունում տնտեսավարողներին տրամադրվել է շուրջ 99.1 մլրդ դրամի ընդհանուր գումարով մատչելի (14 տոկոսով) վարկեր: Շահառուների (վարկերի) թիվը կազմել է շուրջ 119.4 հազար միավոր, սուբսիդավորման գումարը կազմել է շուրջ 4.7 մլրդ դրամ: 2011-2014 թվա­կաններին սուբսի­դավորվել է նշված վարկերի 4, իսկ առավել անբա­­րենպաստ 225 համայնք­ների համար՝ 6 տոկոսային կետը։ Սկսած 2015 թվականից հանրա­պետության բոլոր համայնքների համար սուբսիդավորվել է տրամադրված վարկերի 6 տոկոսայհին կետը:  Ընդհանուր առմամբ 2016 թվա­կանին 1-ին և 2-րդ փուլերով տրամադրվել է շուրջ 15.0 մլրդ դրամի վարկային միջոցներ, իսկ տրամադրված վարկերի քանակը կազմել է շուրջ 20.4 հազար միավոր, սուբսիդավորման գումարը 1163.0 մլն դրամ: Նշված վարկերն իրենց դրական ազդեցությունն են ունեցել գարնանացանի պատշաճ կազմա­կերպման, ագրոտեխնիկական և այլ միջոցառումների, ինչպես նաև բերքա­հավաքի աշխա­տանքների ժամանակին և կազմակերպված իրա­կանացման գործում: Գյուղատնտե­սությունում վերջին տարիներին գրանց­ված որոշակի դրական միտումները պայմանավորված են նաև ոլորտին տրա­մադրված մատ­չելի վար­կերով: Գարնան գյուղա­տնտեսական աշխատանքների նախա­պատ­րաստ­ման և պատշաճ իրակա­նացման, մշակության,  բերքահավաքի աշխա­տանք­նե­րի կազ­մա­­կերպ­ման, աշնանա­ցանի նախա­պատ­րաստ­ման և իրակա­նացման գործըն­թացները ընթացիկ տարում պահանջում են մատչելի վարկային ռեսուրսներ, որոնց ապա­հովմանն է ուղղված ներկայացված որոշ­ման նախա­գիծը, համա­ձայն որի տոկոսա­դրույքի սուբսիդա­վորմամբ վարկերի տրա­մադրման ժամ­կետը 2017 թվականի համար սահմանվում է ապրիլի 1-ից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

2.

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

 

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի «Հայաստանի Հանրա­պետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 187-Ն որոշմամբ տոկո­սադրույքի սուբսի­դավորմամբ վարկերի տրամադրման ժամկետ է սահմանվել մինչև 2016 թվա­կանի դեկտեմբերի 31-ը: Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ վարկերի տրա­մադրման շարունակականության ապահովումը 2017 թվականին պահանջում է վարկա­վորման ժամկետի երկարաձգում:

3.

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

 

Որոշման նախագծի ընդունումն իրականացվող քաղաքականության փոփո­խություն չի նախատեսում: Շարունակվում է գյուղատնտեսության ոլորտին մատ­չելի վարկերի տրամադրման քաղաքականությունը:

4.

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

 

Գյուղատնտեսության ոլորտին տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ վարկերի տրա­մադրման շարունակականության ապահովում 2017 թվականի ընթացքում:

5.

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

6.

Ակնկալվող արդյունքը

 

Գյուղատնտեսությունում տենտեսավարողների շրջանառու միջոցների համա­լրում, գարնան գյուղատնտեսական, մշակության, բերքահավաքի աշխատանք­ների ագրո­տեխնիկական պահանջներին համապատասխան իրականացում, աշնանացանի նա­խա­­պատ­րաստման և իրականացման ապահովում, գյուղա­տնտեսությունում տնտե­սավա­րողների կարո­ղությունների հզորացում, համա­խառն արտադրանքի ծավալի ավելացում, արտադրու­թյան արդյունավետության և ոլորտի մրցունակության բարձ­րացում:

7.

Այլ տեղեկություններ

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1.

Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրա­ժեշ­տությունը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և /կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում։

2.

Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համա­պատաս­խանությունը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը չի հակասում ՀՀ միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին:

3.

Այլ տեղեկություններ

                            ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1.

Հասարակությանը նախագծի մասին իրազեկումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մասին  հասարակությանը չի իրազեկվել:

2.

Հասարակության մասնակցությունը նախագծմանը և/կամ քննարկումներին

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի          N 317-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակմանը և /կամ/ քննարկմանը հասարակությունը չի մասնակցել:

3.

Այլ տեղեկություններ

  • Քննարկվել է

    21.03.2017 - 05.04.2017

  • Տեսակ

    Որոշում

  • Ոլորտ

    Գյուղատնտեսություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 8348

Տպել