Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ

<< ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Իրավականակտիանհրաժեշտությունը (նպատակը)

      Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ վարչապետի հանձնարարականով: Նպատակը կրթության բոլոր մակարդակներում հստակեցնել հանրակրթական դպրոցներում ռուսերենի դասավանդման խնդիրը` ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ դպրոցների, չափորոշիչների հստակեցումը, ռուսերենի դասաժամերի հստակ բաշխումը, ուսուցիչների վերապատրաստման ձևաչափի փոփոխությունը, ուսուցիչներին ներկայացվող պահանջների հստակեցումը և համապատասխան մեթոդաբանության մշակման խնդիրը: Նպատակն է ապահովել իրական գործնական արդյունք, այն է՝ ռուսերենով հաղորդակցության հիմքերի ստեղծում, անձի հոգևոր և մտավոր զարգացում: Ռուսերենի դասավանդման  շնորհիվ սովորողների գիտակցության մեջ տեղի ունեցող տարբեր լեզվական համա­կարգերի փոխներգործության և համեմատության հիման վրա համընդհանուր գործառնու­թյուն­ների խոս­քային կարողու­թյունների ձևավորվում և զարգացում: Ուսումնադաստիարակ­չական ամբողջ գործընթացը ռուսերենի ուսուցման պարագայում ուղղված է հաղորդակցական կոմպետեն­ցիայի ձևավորմանը, որը դիտարկ­վում է որպես ռուսերենի ուսուցման/ուսում­նառության գլխավոր նպատակ և իրականացվում է հան­րակրթական դպրոցի բո­լոր աստիճան­ներում (տարրական, միջին և ավագ):

1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

 • Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսերենի դասավանդման զարգացումը պետք է ուղղված լինի միջավայրի ձևավորմանն ու հաղորդակցական գործունեության հնարավորությունների ընդլայնմանը խթանելուն: Այն կարևոր է՝ հաղորդակցության հիմք ստեղծելուն, կարողանալով որոշակի իրադրություններում և նախատեսված թեմաների շրջանակում հաղորդակցվել ռուսերենով, ստանալ գիտելիքներ տվյալ երկրի, ժողովրդի, նրա պատմության ու մշակույթի ամենաբնորոշ երևույթների մասին:

Հայաստանում ռուսերենի ուսուցումը կարևորագույն խնդիրներից է:

 

1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները

Ապահովել ռուսերենի ուսումնառությունը դպրոցներում, որը սովորողներին և ուսանողներին հնարավորություն կտա ձեռք բերելու գիտելիք ու հմտություններ՝ միմյանց հետ արդյունավետ համագործակցելու, գիտելիքներ ստանալու տվյալ երկրի, ժողովրդի, նրա պատմության ու մշակույթի ամենաբնորոշ երևույթների մասին:

 

 1. Կարգավորման առարկան

Ռուսերենի ուսուցմամբ զարգացնել սովորողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման կարողությունները:

 

 1. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը

        Կրթության բոլոր մակարդակներում լիարժեքորեն կապահովվի ռուսերենի ուսուցման կազմակերպումն ու զարգացումը: Սովորողների մոտ կձևավորվի լեզվամտածողություն, կստեղծվեն հնարավորություններ՝ արդյունավետ համագործակցության համար, կստեղծվեն միջմշակութային կապեր:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 1

 << ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

<<Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող  ուսումնական հաստատությունում ռուսերենի դասավանդման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ  կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի ծագում:

 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2

 <<ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>  ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈԻՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

<<Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող  ուսումնական հաստատությունում ռուսերենի դասավանդման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին>>  ՀՀ  կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 

Հիմնավորում

       Հայեցակարգը մշակվել է ՀՀ վարչապետի հանձնարարականի հիման վրա։ Դասավանդման հիմնական նպատակը ռուսերենի իմացության համապատասխան մակարդակի ապահովումն է սովորողների համար: 

Դասավանդման առաջնային նպատակն է. զարգացնել սովորողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման կարողությունները՝ հաշվի առնելով նրա տարիքային առանձնահատկություններն ու նախասիրությունները:  Ստեղծել հաղորդակցության հիմք, կարողանալով որոշակի իրադրություններում և նախատեսված թեմաների շրջանակում հանպատրաստից հաղորդակցվել ռուսերենով, ստանալ գիտելիքներ տվյալ երկրի, ժողովրդի, նրա պատմության ու մշակույթի ամենաբնորոշ երևույթների մասին:

    

 

 

 

 • Discussed

  11.09.2017 - 29.09.2017

 • Type

  Protocol decision

 • Area

  Education and science

 • Ministry

  Ministry of Education, Science, Culture and Sport

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 33045

Print

Suggestions

Լիլիթ Հարությունյան

29.09.2017

Խնդրում եմ իմ՝ 28.09.2017 թ. առաջարկն ամփոփաթերթում ներառել հետևյալ խմբագրությամբ. «Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը միալեզու է, ուստի հայեցակարգի 5-րդ բաժնի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված` «Ռուսաց լեզվի ուսուցում այս կամ այն առարկայական ոլորտում (ֆիզիկա, մաթեմատիկա, աշխարագրություն և այլն), այսինքն՝ ավագ դպրոցում մի շարք առարկաններից որոշ թեմաների՝ հայերենին զուգահեռ դասավանդում» նորմը պետք է հանել՝ «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությանը հակասելու հիմքով. ըստ որի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող կրթական և ուսումնական համակարգերում դասավանդման և դաստիարակության լեզուն գրական հայերենն է: Հայեցակարգում նախատեսված նորմը բնորոշ է երկլեզու (բազմալեզու) կրթական համակարգին:

Դավիթ Մաթևոսյան

29.09.2017

որևէ օտար լեզու օտար այլ լեզուների հանդեպ, մանավանդ մայրենիի հանդեպ արտոնյալ դասավանդաան, արտոնյալ կարգավիճակի իրավունք ունենալ չի կարող։ քննարկելի է միայն մի բան՝ լեզվի միջազգային լինելու, տարածվածության աստիճանը և ըստ այդմ՝դասավանդման մակարդակը, խորությունը, գիտական ու գեղարվեստական գրականության տարածվածությունը։ այլ կերպ՝ պիտի լինի բոլոր օտար լեզուների դասավանդման ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ հայեցակարգ։

Levon Yavrumyan

28.09.2017

ընթերցեք Ձեր եզրակացությունը . «ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Ամփոփելով շարադրվածը՝ կարելի է պնդել, որ իրավիճակի բարելավումը հնարավոր է դպրոցում լիարժեք լեզվակրթության խնդրի լուծման պարագայում` սովորողներին բազմազգ և բազմամշակութային, ժողովրդավարական հասարա­կության մեջ ապրելուն և գոր­ծունեություն ծավալելուն նախապատրաստելով» : Որտե՞ղ եք տեսել Հայաստանում Բազմազգ ու բազմամշակութային հասարակություն:

See more