Add to favourites

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

__________________2017 թվականի N _______-Ն

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Համաձայն«Դեղերի մասին» ՀայաստանիՀանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Սահմանել հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը՝ համաձայն Հավելվածի:
 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

_____________ N ___-Ն որոշման

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

 

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 2. Սույն կարգով կարգավորվում են հիմնական դեղերի ընտրության կարգը ու չափանիշները սահմանելու հետ կապված հարաբերությունները:
 3. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն են՝

1) հիմնական դեղեր՝ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջապահական առաջնահերթ կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ, համընդհանուր անվանմամբ նշվող դեղեր,

2)հիմնական դեղերի ցանկ` հիմնական դեղերի համընդհանուր անվանումը, դեղաձևը, դեղաչափն ընդգրկող ցանկ,

3) մետա-անալիզ՝ վիճակագրական մեթոդների միջոցով երկու և ավելի հետազոտությունների արդյունքների ընդհանրացում` մեկ կամ մի քանի փոխկապակցված գիտական վարկածների ստուգման համար,

4) ոչ դիպվածային հետազոտություն՝ հետազոտություն, որի մասնակիցները պատահականության սկզբունքով բաժանվում են երկու խմբի, որոնցից մեկի նկատմամբ կիրառվում է հետազոտվող միջամտությունը, իսկ մյուսի (հսկողական խմբի) նկատմամբ՝ ստանդարտ մեթոդները կամ պլացեբոն, 

5) կոհորտային հետազոտություն՝  որոշակի գործոնի ազդեցության ներքո գտնվող անձանց խմբի (կոհորտի) հետազոտման արդյունքների վրա հիմնված հետազոտություն,

6) «դեպք-ստուգում» հետազոտություն՝ հետազոտություն, որում հետազոտվող գործոնի ազդեցությանը ենթարկված անձինք համեմատվում են այդ գործոնի ազդեցությանը չենթարկված անձանց հետ,

7) համեմատական հետազոտություն՝ հետազոտություն, որում հետազոտվող դեղի արդյունավետությունն ու անվտանգությունը համեմատվում է համեմատական դեղի արդյունավետության ու անվտանգության հետ,  

8) կորելյացիոն հետազոտություն՝ կորելյացիոն հետազոտություն՝ տարբեր փոփոխականների միջև պատճառահետևանքային կապի առկայությունը հայտնաբերելու նպատակով անցկացվող վիճակագրական հետազոտություն,

 

 • Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության(ԱՀԿ) մոդելային ցանկում առկայությունը,
 • Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի գրանցված լինելը:

 

4.ԱՀԿ ցանկից շեղումների դեպքում դեղերը հիմնական դեղերի ցանկում ընդգրկելու համար հաշվի են առնվում հետևյալ տվյալները.

 

 • պահանջարկի հիմնավորվածությունը` ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունում հիվանդացության ցուցանիշները,
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունված կլինիկական ուղեցույցների և պացիենտի վարման գործելակարգերի հետ համապատասխանությունը,
 • բուժական և տնտեսագիտական համեմատական արդյունավետության վերաբերյալ տվյալների առկայությունը՝ համապատասխան հետազոտությունների հաշվետվությունների տեսքով,
 • հետազոտական տվյալների հավաստիության բարձր կամ բավարար մակարդակը,
 • ախտորոշիչ կամ բուժական առանձնահատուկ սարքավորումների անհրաժեշտությունը:

5.Հիմնական դեղերի ցանկում ընտրվում են.

 • անատոմիական-բուժական-քիմիական (ATC/ԷյԹիՍԻ) դասակարգման (4-րդ մակարդակ) նույն խմբից առավելագույնը երկու դեղ,
 • նոր դեղը, եթե «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 15-րդ մասին համաձայն շրջանառվել է,
 • բազմաբաղադրատարր դեղերը, եթե ապացուցված է անվտանգության, արդյունավետության և կիրառման հարմարավետության առավելությունը միաբաղադրատարր դեղի նկատմամբ,
 • ակտիվ դեղանյութի դանդաղ ձերբազատմամբ երկարատև ազդեցություն ապահովող դեղաձևերով դեղերը, եթե ապացուցված է անվտանգության, արդյունավետության և կիրառման հարմարավետության առավելությունը կարճատև ազդեցությամբ դեղերի նկատմամբ,
 • բուսական դեղերը՝ արդյունավետությունը և անվտանգությունը հավաստող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացված կլինիկական փորձարկումների առկայության դեպքում:

 

 1. Ցանկում չեն ընդգրկվում հոմեոպաթային, ինչպես նաև գեղարարական նպատակներով կիրառվող դեղերը:

 

 

 

 

III. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

 1. Հիմնական դեղերի ցանկում դեղերի ընդգրկման նպատակով ներկայացվում է հայտ (հայտում լրացման ենթակա անհրաժեշտ տվյալների և հայտին կից ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը կցվում):
 2. Հայտ կարող են ներկայացնել՝

1) Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի գրանցման հավաստագրի իրավատերը,

2) առողջապահության բնագավառում լիցենզավորված անձինք,  

3) առողջապահության բնագավառում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունները,

4) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին կից խորհրդակցական մարմինները:

 1. Հիմնական դեղերի ցանկում դեղի ընդգրկման նպատակով հայտը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն (այսուհետ` նախարարություն) առձեռն կամ փոստով կամ ՀՀ առողջապահության նախարարության պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի՝ info@moh.am հասցեով:

9.Հայտը քննարկվում  և համապատասխան հրամանը ընդունվում է  30-օրյա ժամկետում:

 1. Բացակայող տվյալների կամ փաստաթղթերի առկայության դեպքում հայտը ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուն պատշաճ կարգով նախարարության կողմից առձեռն կամ փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով ծանուցվում է բացակայող տվյալների կամ փաստաթղթերի մասին: Տասնհինգ օրվա ընթացքում դրանք չներկայացնելու դեպքում հայտը օրենքով սահմանված կարգով մերժվում է: Սույն կետով սահմանված տասօրյա ժամկետը չի հաշվարկվում ընդհանուր ժամկետի մեջ:

11.Նախարարությունը  հիմնական դեղերի ցանկում ընդգրկվելու համար հաշվի է առնում դեղերի ընտրության սույն հավելվածի 3-րդ և 4-րդ կետերով սահմանված չափանիշները:

 1. Տնտեսագիտական համեմատական արդյունավետության հետազոտությունների առկայություն չի պահանջվում այն դեպքում, երբ առաջարկվում է հիմնական դեղերի ցանկում առկա դեղը փոխարինել նույն դեղի այլ դեղաձևով կամ այլ դեղաչափով, եթե դրանց գները էականորեն չեն տարբերվում, իսկ բուժական նպատակահարմարությունը հիմնավորված է:
 2. Նախարարությունը հայտն ընդունելուց հետո գնահատում է նաև ներկայացված տվյալների հավաստիությունն` ըստ չորս մակարդակների.

1) բարձր` հիմնված պատահական ընտրանքով և հսկվող հետազոտությունների տվյալների մետա-անալիզի կամ մեկ պատահական ընտրանքի մեթոդով իրականացված հսկվող կլինիկական փորձարկման տվյալների վրա,

2) բավարար` հիմնված հսկվող ոչ դիպվածային հետազոտության տվյալների կամ կոհորտային հետազոտության տվյալների վրա,

3)ցածր` հիմնված նկարագրողական («դեպք-ստուգում», համեմատական, կորելյացիոն) հետազոտությունների վրա,

4)անբավարար` հիմնված առանձին դեպքերի հետազոտությունների, մասնագետների փոխհամաձայնության վրա:

14.Նախարարության գնահատումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում եզրակացությունը (եզրակացության մեջ պարտադիր ընդգրկման ենթակա տվյալների ցանկը կցվում է)  ներկայացվում է  Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին  կից Դեղապահովման  խորհրդի քննարկմանը, որի կանոնադրությունը և կազմը հաստատում է առողջապահության նախարարը:

 1. Դեղապահովման խորհրդի եզրակացությունը ստանալուց հետո 1 օրվա ընթացքում նախարարությունը նախապատրաստում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ` հայտը բավարարելու և ներկայացված դեղը դեղերի հիմնական դեղերի ցանկում ընդգրկելու կամ հայտը մերժելու մասին:
 2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանը պետք է պարունակի հիմնավորում, որում պետք է նշվեն համապատասխան որոշումն ընդունելու բոլոր էական փաստական և իրավական հիմքերը:
 3. Հայտը մերժվում է, եթե

1) ներկայացված տվյալները կամ փաստաթղթերը թերի են  կամ ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված,

2) առաջարկվող դեղը գրանցված չէ Հայաստանի Հանրապետությունում,

3) առաջարկվող դեղի պահանջարկի կամ ծախս-արդյունավետության կամ բուժական նպատակահարմարության տվյալները բացակայում են կամ բավարար հիմնավորված չեն,

4) առաջարկվող բազմաբաղադրատարր դեղի անվտանգության, արդյունավետության և կիրառման հարմարավետության առավելությունը ապացուցված չէ միաբաղադրատարր դեղի նկատմամբ,

5) առաջարկվող դեղի և ցանկում առկա նույն խմբի դեղերի հետ` համեմատական արդյունավետությունն ու անվտանգությունն ապացուցված չեն,

6) առաջարկվող երկարացված ազդեցությամբ դեղաձևով դեղի հետ ցանկում առկա կարճատև ազդեցությամբ դեղաձևով դեղի հետ համեմատական արդյունավետությունն, անվտանգությունն ու կիրառման հարմարավետությունն ապացուցված չեն,

7) առաջարկվող բուսական դեղի արդյունավետությունն ու անվտանգությունն ապացուցված չեն,

8) առաջարկվող դեղը շրջանառվել է «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 15-րդ մասով սահմանված ժամկետից պակաս,

9) ներկայացված հետազոտական տվյալների հավաստիությունը համապատասխանում է կարգի 13-րդ կետով սահմանված 3-րդ կամ 4-րդ մակարդակներին,

10) առաջարկվող դեղը հոմեոպաթային է կամ գեղարարական,

11) առաջարկվող դեղի կիրառումը պահանջում է ախտորոշիչ կամ բուժական առանձնահատուկ սարքավորումներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների մոտ բացակայում են,

 1. Մեկ անգամ մերժված դեղի համար կրկնակի հայտ ընդունվում է միայն այն դեպքում, եթե հայտատուն ներկայացնում է նոր տվյալներ:

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ ԴԵՂԻ ԸՆԴԳՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՅՏՈՒՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԸՆԴԳՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅՏԻՆ ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

 

 1. Հայտատուի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, գործունեության և գտնվելու կամ բնակության վայրը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսը, ֆաքսը, ստորագրությունը, կնիքը (առկայության դեպքում), ամսաթիվը, իրավաբանականանձի դեպքում՝ պետականգրանցման վկայականի (գրանցման) համարը, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ հաշվառման վկայականի (հաշվառման) համարը, առողջապահության բնագավառում իրականացվող համապատասխան գործունեության լիցենզիայի սերիան, համարը, տրման օրը, ամիսը, տարի ն(առկայության դեպքում):Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության խորհրդակցական մարմինների կողմից հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտատուի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տվյալներ չեն ներկայացվում:
 2. Դեղը հիմնական դեղերի ցանկում ընդգրկելու առաջարկի ամփոփ նկարագիրը:
 3. Դեղի միջազգային համընդհանուր անվանումը կամ բացակայության դեպքում քիմիական անվանումը, բազմաբաղադրատարր դեղերի դեպքում կազմը` հայերեն և անգլերեն:
 4. Դեղաչափը:
 5. Դեղաձևը:
 6. Անատոմիական-բուժական-քիմիական ծածկագիրը:
 7. Առողջապահական կարևորությունը հաստատող տեղեկատվություն`

1) հիվանդացության համաճարակաբանական վերլուծությունը,

2) հիվանդացության և մահացություն ցուցանիշները 100 000 բնակչի հաշվով,

3) կիրառման առկա փորձի վերլուծությունը` արտահայտված 1 000 բնակիչ/օր կամ 100 մահճակալ/օր միավորներով,

4) բնակչության թիրախային խմբի նկարագրությունը` հատկանշելով մանկաբուժության մեջ կիրառման հնարավորությունը:

 1. Տեղեկանք բուժման մանրամասների վերաբերյալ (դեղաչափումը, բուժման տևողությունը, հղումը Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային դեղաբուժական ուղեցույցներին, հատուկ ախտորոշիչ կամ բուժական սարքավորումների կամ հմտությունների անհրաժեշտությունը կամ բացակայությունը):
 2. Տարբեր կլինիկական իրավիճակներում համեմատական արդյունավետության համառոտագիրը և ցանկում առկա դեղերի հետ համեմատական արդյունավետության գնահատման համառոտագիրը:
 3. Անվտանգության համեմատական տվյալների համառոտագիրը:
 4. Դեղաբանական խմբի կամ բուժական խմբի ներսում գնի և ծախս-արդյունավետության համեմատական տվյալների համառոտագիրը:
 5. Ծախս-արդյունավետության համեմատական տվյալները, ներառյալ` դեպքի ծախսը, բուժման ծախսը, մեկ ամսվա բուժման ծախսը, կանխարգելված դեպքի ծախսը, կլինիկական ախտանիշի կանխման ծախսը, և կիրառելիության դեպքում, որակյալ կյանքի ձեռքբերված տարիների համար ծախսը (արտահայտված ՀՀ դրամով):
 6. Առկայությունը դեղերի պետական գրանցամատյանում:
 7. Վերարտադրված դեղերի առկայությունը:
 8. Դեղի գրանցված տարբերակները` նշելով առևտրային անվանումները և գրանցման հավաստագրի իրավատերերի անվանումները, գրանցման ժամկետները, ներկայացման պահին միջին շուկայական գները:
 9. Լրացուցիչ տվյալներ (առկայության դեպքում)։
 10. Հայտին կցվում են սույն ցանկի 2-16-րդ կետերով նախատեսված տվյալները հավաստող փաստաթղթերը:

 

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ ԴԵՂԸ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԵՂԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԸՆԴԳՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ

 

 1. Հայտի ընդունման օրը:
 2. Հայտի համարը:
 3. Հայտատուի անվանումը:
 4. Հայտի ամփոփ նկարագիրը:
 5. Դեղի միջազգային համընդհանուր անվանումը կամ բացակայության դեպքում քիմիական անվանումը, բազմաբաղադրատարր դեղերի դեպքում կազմը` հայերեն և անգլերեն:
 6. Դեղաչափը:
 7. Դեղաձևը:
 8. Անատոմիական-բուժական-քիմիական ծածկագիրը:
 9. Առկայությունը Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մոդելային ցանկում:
 10. Առկայությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունված կլինիկական ուղեցույցներում կամ պացիենտի վարման գործելակարգերում:
 11. Նույն խմբի դեղերի առկայությունը Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկում:
 12. Գրանցված տարբերակները` նշելով առևտրային անվանումները և գրանցման հավաստագրի իրավատերերի անվանումները, գրանցման ժամկետները, ներկրման և տեղական արտադրության ծավալները, միջին շուկայական գները:
 13. Կիրառման ցուցումները և պացիենտների խումբը:
 14. Հիվանդությունների բարդության և ելքի նկարագրությունը (վտանգավորության աստիճանը, քրոնիկականի անցման հակվածությունը, հաշմանդամության կամ աշխատունակության սահմանափակման հնարավորությունը):
 15. Հայտի գնահատականը`

1) ամբողջականությունը,

2) համապատասխան հիմքերի առկայությունը,

3) հետազոտական տվյալների հավաստիության գնահատականը,

4) Ցանկում առկա դեղերի հետ համեմատական արդյունավետության գնահատականը,

5) Ցանկում առկա դեղերի հետ համեմատական անվտանգության գնահատականը,

6) Ցանկում առկա դեղերի հետ համեմատական գինը, բուժման կուրսի գինը,

7) դեղատնտեսագիտական հիմնավորումների գնահատականը։

 1. Եզրահանգումներ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

«ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 1. Իրավականակտի ընդունմանանհրաժեշտությունը (նպատակը).

«Հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ) մշակվել է «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հիման վրա և ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2016 թվականի օգոստոսի 11-ի թիվ 736-Ա որոշման Հավելվածի 5-րդ կետի և պայմանավորված է հիմնական դեղերի ցանկի ձևավորման համար անհրաժեշտ չափանիշների և կարգի՝ ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանելու և «Դեղերի մասին» ՀՀ նոր օրենքին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ:

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Ներկայումս հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը սահմանվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 7-ի թիվ 41-Ն հրամանով: Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ «Դեղերի մասին» ՀՀ  նոր օրենքով հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը սահմանելու լիազորությունը վերապահվել է ՀՀ կառավարությանը, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել ՀՀ առողջապահության նախարարի վերը նշված հրամանով սահմանված կարգը սահմանել ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ միաժամանակ այն համապատասխանեցնելով «Դեղերի մասին» ՀՀ  նոր օրենքի և «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին:

Նախագծով սահմանվում են հիմնական դեղերի ցանկում դեղի ընդգրկման նպատակով հայտ ներկայացնելու ընթացակարգը, հայտի քննարկման կարգը և ժամկետները, հայտը մերժելու հիմքերը, հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները, Ցանկում  դեղը ընդգրկելու վերաբերյալ Դեղապահովման խորհրդի եզրակացության  մեջ պարտադիր ընդգրկման ենթակա տվյալները և այլն:

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Նախագծի նպատակն է սահմանել Հիմնական դեղերի ցանկում դեղերի ընդգրկման չափանիշները և կարգավորել դեղերը Հիմնական դեղերի ցանկում ընդգրկելու հետ կապված հարաբերությունները:

      4.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

      Իրավական ակտի նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչությունների կողմից:

 1. Ակնկալվող արդյունքը.

     Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է հստակ սահմանել հիմնական դեղերի ցանկում ընդգրկվող Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջապահական առաջնահերթ կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ, համընդհանուր անվանմամբ նշվող դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

«Հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծիընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախuերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ  ՆՈՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

«Հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չկա:

 

 • Discussed

  22.05.2017 - 07.06.2017

 • Type

  Decision

 • Area

  Healthcare

 • Ministry

  Ministry of Healthcare

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 9356

Print