Հիմնավորում

«Օֆշորային գոտիների (երկրների) ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

 

 1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը). Նախագծի նպա­տակը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի կիրարկումն ապա­հովելն է:
 2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները. 2016 թվա­­­­­կանի հոկտեմբերի 4-ին ընդունված՝ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենս­գրքի 125-րդ հոդ­վածի 6-րդ մասի համաձայն, ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն իրա­կանացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողի կողմից օֆշորային գոտիներում (երկրնե­րում) գրանցված (հաշվառված) կազմակերպություններից ապրանքների ձեռքբեր­ման համար այդ գոտիներում (երկրներում) գրանցված (հաշվառված) կազմակերպությանը կատար­ված կանխավճարների դիմաց արդյունքը կանխավճարի կատարման օրվան հաջոր­դող 365 օրվա ընթացքում չստացվելու դեպքում կատարված կանխավճարը դրա կատար­ման օրվան հաջորդող 366-րդ օրը այդ կազմակերպության համար համարվում է ՀՀ աղբ­յուր­ներից ստացվող այլ եկամուտ:

          Խնդիրը կայանում է նրանում, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնելու Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրքը, որի 125-րդ հոդ­վածի 6-րդ մասով սահմանված վերո­­նշյալ դրույթների կիրարկումն ապահովելու համար ՀՀ կառա­վա­րության որոշ­­մամբ օֆշորային գոտիների երկրների ցանկ ներկայումս սահ­մանված չէ:

 1. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծով առաջարկվում է սահ­մա­նել օֆշորային գոտիների երկրների ցանկ:
 2. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան օֆշորային գոտիների երկրների ցանկն է:
 3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք. Նախագի­ծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կող­­մից:
 4. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախագծի ընդուն­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ման արդ­յուն­­քում ակնկալվում է սահմանել օֆշորային գոտիների երկրների ցանկը:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Discussed

  27.04.2017 - 22.05.2017

 • Type

  Decision

 • Area

  Financial, Economical

 • Ministry

  Ministry of Finance

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 8894

Print