Министерство окружающей среды

Проекты

В заголовке
Орган разработки проектов
Тип

Обсуждалось 22.04.2024 - 07.05.2024

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1548-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Նախագծի ընդունման նպատակն է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի դիմումի հիման վրա ուժը կորցրած ճանաչել «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ին տրված «Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության»  լիցենզիայի տրամադրման  իրավական հիմքը, իսկ լիցենզավորող մարմնի որոշմամբ դադարեցնել լիցենզիայի գործողությունը։
0 621

В стадии разработки

Обсуждалось 16.04.2024 - 01.05.2024

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքից սիգի ձկնկիթի արտահանման ժամանակավոր արգելք կիրառելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծ Սևանա լճում սիգի արդյունագործական որսի կանոնակարգման, ինչպես նաև վերջին տասնամյակների ընթացքում լճի վրա մարդածին մեծ բացասական ազդեցությունն ու կենսառեսուրսների նկատմամբ ձևավորված սպառողական վերաբերմունքը՝ հնարավոր բացասական հետևանքները կանխարգելելու, արդյունագործական բարձր արժեք ունեցող վայրի ձկնատեսակի պահպանությունը և բնականոն վերարտադրությունը կազմակերպելու անհրաժեշտությունից ելնելով սույն իրավական ակտով նախատեսվում է սահմանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից սիգի ձկնկիթի արտահանման արգելք:
0 866

Обсуждалось 16.04.2024 - 01.05.2024

Շրջակա միջավայրի նախարարության տարածական տվյալների ֆոնդի պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգը սահմանելու մասին Շրջակա միջավայրի նախարարության  տարածական տվյալների ֆոնդի պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգՖոնդի ստեղծման, պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման  «Տարածական տվյալների մասին», «Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության մասին» օրենքների, այլ օրենքների և իրավական ակտերի պահանջների համաձայն
0 692

Обсуждалось 16.04.2024 - 01.05.2024

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՏԱՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԹԱՐՄԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Շրջակա միջավայրի  նախարարության տարածական տվյալների  և ծառայությունների մետատվյալների ստեղծման, պահպանման և թարմացման կանոններՍույն կանոններով կարգավորվում են միջազգային ISO 19115, ISO 19119 և ISO 19139 ստանդարտների հիման վրա շրջակա միջավայրի նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) թեմատիկ տարածական տվյալների  և ծառայությունների  մետատվյալների (այսուհետ՝ Մետատվյալներ) ստեղծման, պահպանման  և թարմացման հետ կապված հարաբերությունները
0 716

Обсуждалось 12.04.2024 - 06.05.2024

Կիսաազատ պայմաններում պահվող՝ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների՝ սկսած երկրորդ կենսունակ սերնդից, օգտագործման կարգի սահմանելու մասին Շրջակա միջավայրի պահպանության, էկոհամակարգերի հավասարակշռության վերականգնման, կենդանական տեսակների պահպանության, կենսաանվտանգության տեսանկյունից կարմիրգրքյան կենդանիների օգտագործումն համարվում է  ոլորտի ռազմավարական առաջնահերթ ուղղություններից մեկը:  Ելնելով վերոգրյալից՝ նախատեսվում է կիսաազատ պայմաններում պահվող՝ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների՝ սկսած երկրորդ կենսունակ սերնդից, օգտագործումն իրականացնել Լիազորված մարմնի կողմից թույլտվության տրամադրման դեպքում:
1 734

Обсуждалось 04.04.2024 - 26.04.2024

ԿԱՐԵՎՈՐ ԹՌՉՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԹՏ-ների որոշումը և առանձնացումը հանդիսանում է BirdLife International միջազգային կազմակերպության նպատակային խնդիր, որին անդամակցում է նաև մեր երկիրը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բնապահպանական ազգային քաղաքականությունը ձևավորվում է հիմք ընդունելով նաև այն միջազգային պարտավորությունները, որոնք երկիրը ստանձնում է համապատասխան միջազգային պայմանագրերին մասնակցելու շնորհիվ, ինչպես նաև հաշվի առնելով թռչունների պահպանության միջազգային միության (BirdLife International) կողմից մշակված՝ ԿԹՏ-ների որոշման միջազգայնորեն ճանաչված չափորոշիչները տեղայնացնելու և ազգային օրենսդրական կարգավորումներում արտացոլելու հանգամանքը՝ մշակվել է սույն հրամանի նախագիծը:
1 925

Обсуждалось 28.03.2024 - 18.04.2024

««Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1667-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»» Կառավարության որոշման նախագծեր ««Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1667-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»» Կառավարության որոշման նախագծերի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության, Սևանա լճում կենսապաշարի կայուն օգտագործման և կենսաբազմազանության պահպանության պահանջից: Հաշվի առնելով Սևանա լճում սիգի արդյունագործական որսի կանոնակարգման գործընթացի մեկնարկային և պիլոտային լինելու հանգամանքը, ինչպես նաև վերջին տասնամյակների ընթացքում լճի վրա մարդածին մեծ բացասական ազդեցությունն ու կենսառեսուրսների նկատմամբ ձևավորված սպառողական վերաբերմունքը՝ հնարավոր բացասական հետևանքները կանխարգելելու, արդյունագործական բարձր արժեք ունեցող վայրի ձկնատեսակի պահպանությունը և բնականոն վերարտադրությունը կազմակերպելու անհրաժեշտությունից: Սիգ ձկնատեսակի պահպանության, բնականոն վերարտադրության ապահովման գործընթացը բխում է նաև «Կենդանական աշխարհի մասին» և «Սևանա լճի մասին» օրենքներից բխող կենսաբազմազանության պահպանության և պաշտպանության խնդիրներից:
0 1001

Находится в правительстве РА

Обсуждалось 27.03.2024 - 30.04.2024

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Շուկայի վերահսկողության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների նախագծեր Նախատեսվում են փոփոխություններ և լրացումներ  հետևյալ իրավական ակտերում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենք Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք «Շուկայի վերահսկողության մասին» օրենք  Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է . 2024 թվականի հուլիսի 1-ից ընդհանրապես արգելել մեկանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային պարկերի ու տոպրակների օտարումը, ինչպես նաև առկայությունը, այսինքն արգելքը կտարածվի նաև 50 միկրոնից ավելի հաստություն ունեցող պոլիէթիլենային պարկերի և տոպրակների վրա՝ բացառությամբ՝ կշռափաթեթավորման համար օգտագործվող պարկերի և երկրորդային հումքից արտադրված աղբի համար նախատեսված պարկերի: Որպես այլընտրանք դիտարկվում են թղթից և կտորից պատրաստված բազմակի օգտագործման տոպրակները։ 2025 թվականից արգելել պլաստիկից կամ փրփրապլաստից պատրաստված մեկանգամյա օգտագործման սպասքի (ափսեներ, բաժակներ, գդալներ, պատառաքաղներ, դանակներ, ըմպելու կամ խառնելու համար նախատեսված ձողիկներ) օտարումը, ինչպես նաև առկայությունը։  Որպես այլընտրանք դիտարկվում է թղթից և փայտանյութից պատրաստված սպասքը։ 2026 թվականից արգելել պլաստիկից կամ փրփրապլաստից պատրաստված մեկանգամյա օգտագործման տարաների (բացառությամբ կշռափաթեթավորման համար օգտագործվող պլաստիկե տարաների, օրինակ, աղցանների համար) օտարումը, ինչպես նաև առկայությունը։։ Որպես այլընտրանք դիտարկվում է թղթից կամ փայլաթիթեղից պատրաստված տարաները։ Վերահսկողությունը վերապահել ՏԻՄ-երի հետ համատեղ նաև Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնին։ Վերանում է չափիչ սարքերի ձեռքբերման և ստուգաչափման անհրաժեշտությունը, որն էլ գործող կարգավորումների պարագայում հանդիսանում է ոչ պատշաճ վերահսկողության իրականացման պատճառներից մեկը։ Տուգանքի չափը սահմանել 0 հազար դրամի չափով՝ ներկայիս գործող 30.0-100.0 հազար դրամի փոխարեն։ Ամրագրել «դիտարկում» հասկացությունը, որը հնարավորություն կտա տեսչական մարմնի կողմից իրականացնել վերահսկողություն ցանկացած պահի՝ առանց նախապես տեղեկացնելու։
5 2377

В стадии разработки

Обсуждалось 26.03.2024 - 10.04.2024

«Կարգավորվող նյութերի գործածման բնագավառում հոսակորուստների դիտանցման կարգը, դիտանցման արդյունքների հաշվառման գրանցամատյանի վարման կարգը և ձևը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման Ըստ նոր իրավակարգավորումների՝ հստակ կնախատեսվեն հոսակորուստների դիտանցման այն օբյեկտները (սառնամատակարարման, օդորոկման, ջերմային պոմպերի և սառնագենտ պարունակող այլ սարքավորումների համակարգեր), որոնք ենթակա կլինեն հոսակորուստների դիտանցման: Բացի այս, նախատեսված կլինեն ժամանակահատվածներ, որոնք կենթադրեն պարտադիր հոսակորուստների դիտանցում: Կսահմանվեն նաև դրույթներ, որոնք կվերաբերեն գրանցամատյանի ստեղծմանը և վարմանը, թղթային տարբերակին վերաբերող պահանջներին:    
0 717