Министерство территориального управления и инфраструктур

Проекты

В заголовке
Орган разработки проектов
Тип

Обсуждалось 24.11.2022 - 10.12.2022

«Կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ Կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի զարգացման հայեցակարգի հիմնական նպատակն է կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման արդիականացումն ու զարգացման ապահովումը՝ բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի արդյունավետության բարձրացումը, առողջապահական և բնապահպանական համապատասխան խնդիրների լուծմանն աջակցությունը: Կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման համակարգերը հիմնականում գտնվում են անբավարար վիճակում։ Վիճակը հատկապես անբավարար է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում, որտեղ հիմնականում ջրահեռացման (կեղտաջրերի հեռացման) համակարգեր չկան։ Նեկայում չի իրականացվում տնտեսվարող սուբյեկտների (արդյունաբերական, սպասարկման ոլորտի և այլ կազմակերպությունների) կողմից ջրահեռացման համակարգ արտանետվող կեղտաջրերի քանակական և որոկական մոնիթորինգ, բացակայում է դրանց նախնական մաքրումը։ Ստեղծված իրավիճակը առաջացնում է նաև բնակավայրերում առողջապահական և բնապահպանական խնդիրներ։
0 1021

Проект не принят

Обсуждалось 24.11.2022 - 10.12.2022

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ Իրավական ակտի ընդունման նպատակն է հանրության գերակա շահ ճանաչել Տ-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման  օտարման շերտի սահմաններում գտնվող  տարածքները:   
0 1166

Обсуждалось 21.11.2022 - 07.12.2022

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ Վարչատարածքային բարեփոխումների արդյունքում ձևավորված բազմաբնակավայր համայնքներին նոր լիազորություններ փոխանցելու գործընթացի սկզբունքները, նպատակները, խնդիրները նկարագրելու նպատակով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորությունների ապակենտրոնացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը: Հայեցակարգը նպատակ ունի նախանշելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորությունների ապակենտրոնացման մասով առաջիկա տարիների ընթացքում ձեռնարկվելիք հնարավոր գործողությունների և միջոցառումների շրջանակները, ներկայացնելով ապակենտրոնացման ենթակա այն հիմնական լիազորությունների բնագավառները, որոնց ապակենտրոնացմանը միտված կլինեն Հայեցակարգի ընդունմանը հաջորդող փաստաթղթերի մշակման, հաստատման և իրագործման գործընթացները, խթանել տեղական ինքնակառավարման կայուն զարգացումը, վերածել ապակենտրոնացումը շարունակական և արդյունքամետ գործընթացի, ընդլայնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերն ու կարևորությունը հանրային հարցերի շուրջ որոշումների կայացման գործում, ապահովել հանրային մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը և ստեղծել թափանցիկ, հաշվետու տեղական ինքնակառավարման համակարգ՝ հիմնված լավ կառավարման սկզբունքների վրա: Նախագիծը բխում է 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի «ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ցանկում 8.1-ին կետով նախատեսված «Միավորված համայնքների լիազորությունների և կարիքների ուսումնասիրման հիման վրա լիազորությունների ապակենտրոնացման հայեցակարգի մշակում» ենթակետի պահանջներից:
1 1490

Обсуждалось 21.11.2022 - 07.12.2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 4-Ի № 526-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն ուրշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Հիմնադրամը հանդիսանալով էներգետիկ ծառայություններ մատուցող, իրականացնում է բացառիկ գործառույթ՝ կնքելով էներգետիկ ծառայութունների մատուցման պայմանագրեր հանրային շենքերի սեփականատերերի (շահառուներ) հետ։
4 1238

В стадии разработки

Обсуждалось 18.11.2022 - 05.12.2022

ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1587-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1587-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ
6 1718

Обсуждалось 14.11.2022 - 29.11.2022

«Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների 2023-2033 թվականների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ Ավտոմոբիլային ճանապարհների ռազմավարությունը մշակվել է հիմք ընդունելով ԱԶԲ կողմից ֆինանսավորվող և կառավարվող խորհրդատուների թիմի տեխնիկական աջակցությամբ, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից կատարված վերլուծությունների, միջազգային կազմակերպությունների կողմից կատարված վերլուծությունների և ներկայացված առաջարկությունների, ինչպես նաև Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, ՀՀ կառավարության ծարագրով ստանձնած հանձնարառությունների հիման վրա: Ռազմավարությունում ներկայացված են ոլորտային բարեփոխումների ուղղությունները, որոնք ուսումնասիրվել են՝ հաշվի առնելով  ազգային առանձնահատկությունները, անհրաժեշտ և հասանելի ռեսուրսներն ու ոլորտում առկա մարտահրավերները՝ հիմնախնդիրները: 
0 1478

Обсуждалось 11.11.2022 - 26.11.2022

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 796-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 796-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության վայրի կազմակերպությունների ցանկում փոփոխություններ կատարելու մասին է:
0 1056

Обсуждалось 09.11.2022 - 27.11.2022

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 437-ն «Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության համաձայնություն տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծեր Ներկայացված նախագծերը նպատակաուղղված են կարգավորել ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացման նպատակով համաձայնություն հայցող անձանց և լիազոր մարմնի իրավահարաբերությունները, որոնք ըստ էության կարգավորված չեն, քանի որ 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի «Երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքն օգտագործման տրամադրելու կարգը հաստատելու  մասին» N 1192 որոշման  լիազորող նորմը ուժը կորցված է ճանաչվել և որոշումը փաստացի չի գործում։ Գործող օրենսդրությամբ բացակայում է նաև  ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության համաձայնությամբ սահմանված աշխատանքների իրականացման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագրի ձևի սահմանումը, իսկ ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը նախատեսում է պայմանագրի կնքում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության համաձայնություն ստացած ընդերքօգտագործողի և լիազոր մարմնի միջև, ուստի պայմանագրի ձևի սահմանումը կրկին բխում է երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացման նպատակով համաձայնություն հայցող անձանց և լիազոր մարմնի իրավահարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությունից: Այդ նպատակով նախագծերով առաջարկվում է  լրացում  կատարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 437-ն «Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» որոշման մեջ և նշված որոշումը լրացնել՝ ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանող հավելվածով։ Ինչպես նաև նշված որոշման N 1 և N 2 հավելվածներով հաստատված են՝ «Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության» և «Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով» ընդերքօգտագործման պայմանագրերի օրիանակելի ձևերը, որոցում առկա են որոշակի եզրույթներ, որոնք  իմաստային առումով չեն համաատասխանում ՀՀ ընդերքի մասին գործող օրենսգրքում օգտագործվող հասկացություններին և տարընկալման առիթ են ստեղծում: Այսպիսով՝ առկա անհամապատասխանությունները վերացնելու նպատակով առաջարկվում է նշված որոշման հավելվածներում առկա տարընկալում առաջացնող եզրույթները փոխարինել համապատասխան եզրույթներով։
0 1040

В стадии разработки

Обсуждалось 08.11.2022 - 24.11.2022

ԳԱԶԱԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 22-Ի №634-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու, մի շարք որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2021 թվականի ապրիլի 22-ի №634-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ կառավարության 2021թ. ապրիլի 22-ի №634-Ն որոշման պահանջներն ապահովելու անհրաժեշտությունից ելնելով: Նպատակն է ընդունել նոր իրավական ակտ, որը չի հանդիսանա տեխնիկական կանոնակարգ, և կապահովի ոլորտի կարգավորման շարունակականությունն ու անընդհատությունը:
0 922