Добавить в избранное

В стадии разработки

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2020–2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 1. Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը (այսուհետ՝ Ռազմավարություն) մշակվել է՝ ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի N 650-Լ որոշման N 1 հավելվածի 1-ին կետի: Այն համապարփակ ռազմավարական փաստաթուղթ է, որի նպատակն է՝ ներկայացնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող քաղաքականության հայեցակարգային շրջանակը, առկա հիմնախնդիրները, դրանց լուծումներն ու անհրաժեշտ կառուցակարգերը։
 2. Սույն ռազմավարության մշակման համար հիմք են ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, սոցիալական պաշտպանության ոլորտի իրավական ակտերը, ՄԱԿ, ԵԽ, ԵԱՏՄ շրջանակներում սոցիալական պաշտպանությանը վերաբերող կոնվենցիաներն ու խորհրդատվական դրույթները, սոցիալական պաշտպանության միջազգայնորեն ընդունված սահմանումը, ոլորտի վերաբերյալ իրականացված հետազոտություններն ու վերլուծությունները, ոլորտում իրականացվող ընթացիկ բարեփոխումները, դրանց վերաբերյալ հանրային քննարկումների արդյունքները, ինչպես նաև սոցիալական պաշտպանության ոլորտին փոխառնչվող այլ ռազմավարական փաստաթղթերը և կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումից քաղած դասերը:
 3. Սույն ռազմավարության մեջ սահմանվում են սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման հետևյալ հիմնական գերակայությունները.
 • Բնակչության սոցիալական պաշտպանության օրենսդրական երաշխիքների ապահովում` բացառելով խտրականության որևէ դրսևորում,
 • աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ռիսկերի ու գիտակիրառական արդյունքների վերլուծության վրա հիմնված քաղաքականության մշակման և իրականացման համար նախատեսված ինստիտուցիոնալ կառույցների շարունակական զարգացում,
 • անձի բնականոն զարգացման ու սոցիալական ներառման համար անհրաժեշտ նվազագույն պայմանների երաշխավորում նրա ողջ կյանքի ընթացքում,
 • աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մշտադիտարկման, արդյունավետության գնահատման և կայուն ֆինանսավորման միջոցով գործող ծրագրերի հետևողական բարելավում, ծառայությունների ու ծրագրերի ծածկույթի ընդլայնում, նոր ծրագրերի ներդրում,
 • աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում բնակչությանը և հատկապես՝ խոցելի խմբերին մատուցվող ծառայությունների որակի, ամբողջականության, մատչելիության, հասցեականության և դիմակայունության շարունակական բարելավում, այդ թվում՝ «պետություն‒մասնավոր հատված» համագործակցության միջոցով:
 1. Սույն ռազմավարության մեջ ամրագրված գերակայությունները վերաբերում են սոցիալական պաշտպանության բոլոր ենթաոլորտներին և մինչև 2025 թվականն ուղենիշ կլինեն պետական իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուցիոնալ շրջանակի և միջազգային գործընկերների համար՝ ներառյալ աղետների ու ցնցումների ժամանակ ոլորտում իրականացվող քաղաքականության շուրջ ջանքերի համախմբման համար:
 2. Սույն ռազմավարության մշակման և իրագործման համար հիմք է ծառայում նաև ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման համապարփակ օրակարգը:[1]
 3. Սույն ռազմավարության իրագործելիությունը մեծապես պայմանավորված է շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ համապատասխան պետական կառավարման համակարգի մարմինների և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուցիոնալ շրջանակի միջև շարունակական և արդյունավետ համագործակցությամբ, ինչն արտացոլված է սույն ռազմավարության հավելված 2-ում՝ միջոցառումների իրականացման գլխավոր պատասխանատուների և համակատարողների սահմանմամբ։

 

[1] A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015.

 • Обсуждалось

  03.07.2020 - 20.07.2020

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Социальное обеспечение

 • Министерство

  Министерство труда и социальных вопросов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1811

Принт

Предложения

Աիդա Մուրադյան

20.07.2020

Շատ ողջունելի անդրադարձը նաև համայնքային սոցիալական ծառայություններին: սոցիալական ծառայությունների կայացման տեսանկյունից սա կարևոր ձեռքբերում է: Սոցիալական ծառայությունները պետք է մատուցվեն քաղաքացիներին հնարավորինս մոտ կանգնած մարմնի կողմից և Հայաստանի դեպքում դա համայնքն է: Շատ կարևոր է բացառել վերածածկը համայնքային սոցիալական աշխատողների և տարածքային մարմինների դեպք վարողների կողմից մատուցվող սոցիալական ծառայությունների միջև: Կարևոր է ամրագրել, որ համայնքային ծառայությունները վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման բնույթի սոցիալական ծառայություններ են և սոցիալական աշխատողները այս մակարդակում աշխատում են այն դեպքերի հետ, որոնք հնարավոր է լուծել տվյալ համայնքի ռեսուսներով: Այն բոլոր դեպքերը, որոնք պահանջում են մարզային կամ հանրապետական ռեսուրսների մոբիլիզացիա և չեն կարող լուծվել տվյալ համայնքի ռեսուրսներով փոխանցվում են տարածքային մարմիններին:

Աիդա Մուրադյան

20.07.2020

Առաջարկում եմ ռազմավարության հինգ հիմնական սկզբունքներին ավելացնել վեցերորդը՝ ներառականության սկզբունքը:

Աիդա Մուրադյան

20.07.2020

Ռազմավարության մեջ անդրադարձ է կատարվում նաև երեխաների պաշտպանության համակարգի հզորացմանը: Այս տեսանկյունից կարևոր է անդրադառնալ նաև օրենսդրական մակարդակով երեխաների պաշտպանության համակարգի կառուցվածքի հաստատման հարցին: Թեպետ մասնագիտական հանրույթն օգտագործում է այն սահմանումը, որ Հայաստանում երեխաների պաշտպանության համակարգը եռաստիճան է, հղում անելով խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժիններին և Երեխաների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովին, այդուհանդերձ այլ օղակներում տեղակայցած ծառայությունները ևս զբաղվում են երեխաների պաշտպանության հարցերով (օրինակ սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինները) և հաճախ վերածածկ է առաջանում:

Узнать больше